Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по политиките за българите в чужбина
Комисия по политиките за българите в чужбина
16/11/2016

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ПОЛИТИКИТЕ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
  Д О К Л А Д


  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2016г.
  На свое заседание, проведено на 16.11.2016 г., Комисията по политиките за българите в чужбина обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г. в частта му за политиките към българите в чужбина.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на външните работи: г-н Христо Ангеличин – заместник-министър, г-жа Ладинка Михайлова – директор на дирекция „Бюджет и финанси“; от Министерството на образованието и науката: г-н Красимир Вълчев – главен секретар, г-жа Наталия Михалевска – началник на отдел в дирекция „Организация, контрол и инспектиране“; от Министерство на финансите – г-жа Маринела Давидова – главен експерт в дирекция „Държавни разходи“; от Държавна агенция за българите в чужбина: г-н Димитър Владимиров – заместник-председател, г-н Красимир Томов – главен секретар.
  Комисията по политиките за българите в чужбина разгледа проектобюджетите на Министерство на външните работи и Министерство на образованието и науката в частта им за политиките към българите в чужбина, както и проектобюджетът на Държавна агенция за българите в чужбина.
  Проектобюджетът на Министерство на външните работи беше представен от г-н Христо Ангеличин, който заяви, че в приходната част бюджетът е 62 000 000 лв., а в разходната част по области на политики и бюджетни програми сумата е 122 893 000 лв., като след проведени консултации с Министерството на финансите допълнително са осигурени 5 757 000 лв. За политиката в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба са предвидени 103 0940500 лв., като по програма „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина“ предвидените средства са 83 126 600 лв.
  Проектобюджетът на Министерство на образованието и науката по програма „Образование на българите в чужбина“ беше представен от г-н Вълчев, който подчерта, че за 2017 г. е разчетен бюджет по отношение на българските общности зад граница в размер на 11 234 400 лв., като в сравнение с 2016 г., за 2017 г. се предвижда ръст от 1 672 400 лв. конкретно за българите зад граница.
  Г-н Вълчев поясни, че средствата са разпределени за Националната програма „Роден език и култура зад граница”, която обезпечава 119 училища в различни страни – 1 200 000 лв.; за Постановление № 334/11 г., което обезпечава 175 неделни училища в чужбина – 8 000 000 лв., като тези средства са увеличени с 1 500 000 лв. спрямо 2016 г.; за ПМС № 103/93 на Министерския съвет за осъществяване на образователната политика сред българите в чужбина – 1 160 000 лв.; за Тараклийския университет в Република Молдова – 350 000 лв.
  Проектобюджетът на Държавната агенция за българите в чужбина, определен като програма „Други дейности и услуги” в рамките на общия бюджет на Министерския съвет, беше представен от г-н Димитър Владимиров. Средствата, определени за Държавната агенция за българите в чужбина за 2017 г., са в същия размер като в бюджет 2016 г. – 943 600 лв. Г-н Владимиров изрази становище, че в перспектива ДАБЧ ще се изправи пред сериозни трудности във връзка с изпълнение на своите функции и задачи, предвид непрекъснато увеличаващата се дейност, свързана с удостоверяването на български произход. Той поясни, че са необходими допълнителни 10 щатни бройки за създаване на нова дирекция „Български произход”.
  Г-н Владимиров посочи, че е наложително осигуряване на възможност за финансиране на българските организации в чужбина, осъществяващи дейности, свързани със съхраняването на българската култура.
  От Министерството на финансите г-жа Давидова обобщи информацията относно проектобюджета в частта му, касаеща политиката към българите в чужбина.

  В хода на дискусията народните представители за пореден път обсъдиха предложението за създаване на фонд към Министерски съвет за финансиране на български организации в чужбина. А също така и членовете на Комисията да предложат между първо и второ четене определяне на средства в бюджета на Министерски съвет за подпомагане на организациите на българите в чужбина.
  Председателят на комисията обсъди възможността за осигуряване на средства за закупуване от българската държава на сградата, в която се помещава Всеукраинския център за култура и още една сграда за българско училище в гр. Одеса, а също така сграда за българската общност в гр. Атина, като се мотивира, че това са въпроси от голямо значение за съхраняването и опазването на българската култура зад граница.

  След проведената дискусия, Комисията по политиките за българите в чужбина с 10 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602-01-64, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2016 г.
  СТЕФАН КЕНОВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПОЛИТИКИТЕ
  ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
  Форма за търсене
  Ключова дума