Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
21/03/2019 първо гласуване

  законопроекти за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 902-01-6, внесен от Министерски съвет на 22.02.2019 г, и № 954-01-9, внесен от н.п. Данаил Кирилов, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Христиан Митев на 26.02.2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроекти за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 902-01-6, внесен от Министерски съвет на 22.02.2019 г, и № 954-01-9, внесен от н.п. Данаил Кирилов, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Христиан Митев на 26.02.2019 г.


  На заседание, проведено на 21 март 2019 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа посочените законопроекти.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерство на финансите: Маринела Петрова – заместник-министър и Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“; на Фонда за гарантиране на влоговете в банките – Невена Радева – главен юрисконсулт, както и Ангел Донов и Кристи Маринова – синдик на Корпоративна търговска банка.
  Законопроектът с вносител Министерския съвет беше представен от г-жа Маринела Петрова.
  С предложения законопроект се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2399 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017г., която хармонизира частично реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност на банки и инвестиционни посредници. Хармонизацията се отнася до реда на вземанията на притежателите на необезпечени първостепенни дългови инструменти, които са приемливи за целите на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения, съгласно Директива 2014/59/ЕС от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и Стандарта за общия капацитет за поемане на загуби на Съвета за финансова стабилност, и по-специално на изискването за подчиненост. Признаването на новия ред вземания по необезпечени първостепенни дългови инструменти за целите на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения ще позволи да се намалят разходите на банките за спазване на изискването за подчиненост. Институциите ще имат възможност да продължат да емитират за целите на своето финансиране (или по други оперативни причини) свързания с по-малко разходи обикновен първостепенен дълг и да емитират дълг от новия непривилегирован първостепенен клас, за да получат финансиране при спазване на изискването за подчиненост. Предложените промени в ЗИД на ЗБН отразяват надзорното третиране на различните видове дългови инструменти и са необходими и с оглед синхронизиране на реда на вземанията при несъстоятелност на банка с правилата относно реда за отписване и преобразуване на дълг по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Това е необходимо с оглед основния принцип на преструктурирането, съгласно който кредиторите и собствениците не следва да понасят при преструктуриране по-големи загуби отколкото биха понесли при несъстоятелност. С приемането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност българското законодателство ще бъде приведено в съответствие с правото на ЕС.
  Законопроектът с вносител н.п. Данаил Кирилов и група народни представители беше представен от н.п. Йордан Цонев.
  Със законопроекта се предлага максимално попълване на масата на несъстоятелността чрез ограничаването на разходите от масата на несъстоятелността при водените съдебни производства, включително относно процесуалното представителство, както и предвиденото правомощие на синдика да продава чрез пряко договаряне вещи и права, които на практика не могат да бъдат реализирани чрез публична продан. Предложените изменения внасят яснота, като се уточнява изрично кръга на страните в съдебните производства, от които предварително не се събира държавна такса, както и се определя броя на неуспешните публични продани, след които се пристъпва към пряко договаряне.
  Предвиждането на служебно вписване на кредиторите в списъка на приетите от синдика вземания ще гарантира правата им в случай на обявяване на недействителност на направено прихващане. По този начин ще бъде създадена равнопоставеност между банката и кредиторите, доколкото вземането на банката при обявяване на недействителността на прихващането ще възобнови съществуването си, докато вземането на кредитора към нея няма да се счита за погасено, поради неговото непредявяване в срок. Предлаганото изменение няма да има отражение върху масата на несъстоятелността, нито ще доведе до неправомерно облагодетелстване на някои от кредиторите на банката.
  След обсъждане на законопроектите се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  1. по законопроекта, внесен от Министерския съвет: „За”- 14 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  2. по законопроекта, внесен от н.п. Данаил Кирилов, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Христиан Митев: „За”- 13 народни представители, без „Против” и „Въздържали се” - 1 народен представител.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроектите за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 902-01-6, внесен от Министерски съвет на 22.02.2019 г, и № 954-01-9, внесен от н.п. Данаил Кирилов, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Христиан Митев на 26.02.2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума