Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
18/04/2019 първо гласуване

  законопроект за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 902-02-9, внесен от Министерския съвет на 08.04.2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 902-02-9, внесен от Министерския съвет на 08.04.2019 г.
  На редовно заседание, проведено на 18 април 2019 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 902-02-9, внесен от Министерския съвет на 08.04.2019 г.
  Законопроектът беше представен от г-н Димитър Геновски – зам. -министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Всемирният пощенски съюз е междуправителствена агенция от системата на Организацията на обединените нации, специализирана в областта на пощенските услуги. В неговите рамки взаимоотношенията между страните членки се уреждат чрез актовете на Съюза. Тези актове се изменят, допълват и приемат от всеки проведен конгрес, който съгласно чл. 14, ал. 1 от Устава е върховен орган на Всемирният пощенски съюз.
  Приемането на проекта на Закон за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз ще доведе до:
  • потвърждаване на принадлежността и участието на Република България в единната световна пощенска територия, регламентирана от актовете на Всемирния пощенски съюз;
  • създаване на правна основа за уреждане на взаимоотношенията между Република България и останалите страни - членки на Всемирният пощенски съюз, при осъществяването на международните пощенски услуги;
  • осигуряване изпълнението на ангажиментите на Република България, свързани с прилагането на актовете на Съюза, както от страна на органите, осъществяващи държавната политика и регулирането на пощенските услуги, така и от страна на избрания пощенския оператор, задължен съгласно чл. 27 от Закона за пощенските услуги да изпълнява актовете на Всемирния пощенски съюз, които са ратифицирани от Народното събрание на Република България;
  • гарантиране на правото на потребителите да ползват международни пощенски услуги от и към всички 192 страни - членки на Всемирния пощенски съюз;
  • гарантиране на правото на Република България да участва, в качеството си на страна членка, в цялостната дейност на Всемирния пощенски съюз, неговите ръководни органи и работните структури към тях.

  На основание чл. 85, ал. 1, т. 2, 4, 5, 7 и 8 от Конституцията на Република България, чл. 15, ал. 1 от Закона за международните договори и чл. 13, т. 3 от Закона за пощенските услуги, актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз подлежат на ратифициране със закон от Народното събрание. Тези актове са Десетия допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз, Втория допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз, Допълнителния протокол към Всемирната пощенска конвенция и Заключителния протокол към Допълнителния протокол към Всемирната пощенска конвенция, приети от Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, подписани в Адис Абеба през 2018 г.
  След провелата се дискусия, членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати:
  С 15 гласа „за”, без „против“ и „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на законопроект за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, № 902-02-9, внесен от Министерския съвет на 08.04.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума