Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
18/04/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона пощенските услуги, № 902-01-19, внесен от Министерския съвет на 11.04.2019г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона пощенските услуги, № 902-01-19, внесен от Министерския съвет на 11.04.2019г.

  На заседание, проведено на 18 април 2019г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона пощенските услуги, № 902-01-19, внесен от Министерския съвет на 11.04.2019г.
  Законопроектът беше представен от г-н Димитър Геновски – зам. -министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги е изготвен в изпълнение на законодателните инициативи за 2018 г. към Програмата на правителството 2017-2021 г., които имат за цел да актуализират правната рамка в съответствие с новостите в правото на Европейския съюз, както и във връзка с промени в тенденциите в икономиката и обществото да решат възникналите в процеса на правоприлагане проблеми.
  В този контекст се създава изцяло нова правна уредба с цел осигуряване на изпълнението на Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки на национално ниво. Държавите членки трябва не по-късно от 23 ноември 2019 г. да нотифицират пред Европейската комисия правните разпоредби от тяхното право, които приемат по отношение на установяването на система от санкции, приложими при нарушаване на разпоредбите на Регламента.
  Прецизират се и се актуализират разпоредби на Закона за пощенските услуги (ЗПУ), свързани с изискванията на европейската рамка, свързана с държавните помощи за услуги от общ икономически интерес, както и с процедурата по доказване на нетните разходи и определяне на размера на средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга. Законопроектът съдържа изменения, целящи промяна на модела на компенсиране на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.
  В законопроекта са включени изменения, свързани с разграничаването на универсалната пощенска услуга от услугите, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, с цел избягване на неправилното тълкуване на двете понятия.
  Прецизирани са разпоредби, отнасящи се до броя и разположението на точките за достъп до пощенската мрежа на задължения пощенски оператор и на принципите, с които следва да бъдат обвързани правилата за образуване на цените по видове услуги от универсалната пощенска услуга. Отстранени са противоречия, създаващи нееднозначно тълкуване на текстовете и са запълнени празноти по отношение на изпълнението на регулаторните функции на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) чрез прецизиране на съществуващи текстове.
  Въвежда се изискване към пощенските оператори да изискват, обработват и съхраняват идентификационни данни на податели на вътрешни пощенски пратки с наложен платеж, както и на податели на изходящи международни пощенски пратки с наложен платеж и без наложен платеж. С предлаганата разпоредба се цели компетентните органи да разполагат с данни, необходими за извършване на контрол както по спазване на данъчното и осигурително законодателство от страна на лица, извършващи търговска дейност в интернет чрез пощенската мрежа, така и при осъществяване на дейността на правоохранителните органи в областта на защитата на националната сигурност, прането на пари и разследване на престъпления. По предложение на Националната агенция за приходите и Министерството на финансите са създадени допълнителни правила, които да дадат възможност за допълнителни санкции спрямо лицата с непогасени публични вземания.
  След провелата се дискусия, членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати:
  С 15 гласа „за”, без „против“ и „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона пощенските услуги, № 902-01-19, внесен от Министерския съвет на 11.04.2019г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума