Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
23/04/2019 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие („Световна банка”) за предоставяне на подкрепа за офис на Световната банка в Република България, № 902-02-12, внесен от Министерския съвет на 19.04.2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие („Световна банка”) за предоставяне на подкрепа за офис на Световната банка в Република България, № 902-02-12, внесен от Министерския съвет на 19.04.2019 г.

  На заседание, проведено на 23 април 2019 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие („Световна банка”) за предоставяне на подкрепа за офис на Световната банка в Република България, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: Маринела Петрова – зам. министър на финансите и Гергана Беремска – директор на дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество“ в Министерството на финансите.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-жа Маринела Петрова.
  На заседание, проведено на 10 април 2019 г. Министерският съвет е одобрил проекта на Споразумение между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие („Световна банка”) за предоставяне на подкрепа за офис на Световната банка в Република България, като е упълномощил министъра на финансите да проведе преговорите и да подпише споразумението при условия на последваща ратификация от Народното събрание. Споразумението е подписано на 12 април 2019 г. във Вашингтон, САЩ.
  Споразумението предвижда правителството на Република България да окаже финансова подкрепа на Международната банка за възстановяване и развитие за дългосрочно позициониране и функциониране на офис на Световната банка за споделени услуги и други функции в София за периода на неговото действие на територията на страната.
  Очаква се офисът на Световната банка да включва голям брой специалисти по информационни технологии, които ще заменят и разширят услугите и продуктите, доставяни от Вашингтон.
  Планира се в офиса да бъдат структурирани и други функционални звена, като се използват споделените услуги в региона и аутсорсинга на висококвалифицирани и мотивирани специалисти, включително в областта на финансите, човешките ресурси, здравните услуги и др.
  Установяването на подобна структура в България ще способства за осигуряването на работни места за високотехнологични специалисти и за надграждането на потенциал в сектори с висока добавена стойност. Освен това ще се издигне престижа на страната ни пред международната инвеститорска общност като атрактивна дестинация за бизнес и инвестиции.
  Планира се изпълнението на проекта да е поетапно, като първата фаза ще стартира през юли 2019 г. и ще достигне пълния капацитет от 300 заети места в петгодишен срок. Международната финансова институция прогнозира нетните приходи за държавата от дейността да достигнат 2,3 млн. евро през петата година.
  Прилагането на проекта на акт изисква допълнителни индикативни средства от държавния бюджет, както следва: за 2019 г.- 1 466, 9 хил. лв, за 2020 г.- 3 520, 5 хил. лв. за дейности по осигуряването на подкрепа за функциониране на временна локация на офиса на Световната банка в Република България. Необходимите средства за осигуряване на подкрепа за функциониране на дългосрочна локация на офиса на Световната банка в Република България са съответно: за 2021 г.- 2 151, 4 хил. лв. и за 2022 г. – 2 347, 0 хил. лв.
  Предвид изложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 8 от Конституцията на Република България, Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира споразумението със закон.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване със следните резултати: „За”- 11 народни представители, „Въздържали се” – 1 народен представител, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие („Световна банка”) за предоставяне на подкрепа за офис на Световната банка в Република България, № 902-02-12, внесен от Министерския съвет на 19.04.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума