Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
15/05/2019 първо гласуване

  проект на решение за определяне на комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: проект на решение за определяне на комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2018 г.


  На заседание, проведено на 15 май 2019 г., Комисията по бюджет и финанси обсъди проект на решение за определяне на комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2018 г.
  Приемането на решението е необходимо във връзка с изискването на чл. 65, ал. 1 и 2 от Закона за Сметната палата годишният финансов отчет на Сметната палата да се одитира от независима комисия, чиято численост и състав се определя от Народното събрание. Предвижда се комисията да е осемчленна, като в състава й ще са вкючени представители на всички парламентарни групи, както и двама регистрирани одитори.
  След проведеното обсъждане Комисията по бюджет и финанси с 12 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния проект на решение:


  ПРОЕКТ!


  Р Е Ш Е Н И Е

  за определяне на комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2018 г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 65, ал. 1 и 2 от Закона за Сметната палата

  Р Е Ш И:

  1. Определя осемчленна комисия, която да одитира годишния финансов отчет на Сметната палата за 2018 г.
  2. Избира състав на комисията, както следва:
  Председател: Мария Йорданова Илиева - народен представител от Парламентарната група на ПП ГЕРБ;
  Членове: Евгения Даниелова Ангелова - народен представител от Парламентарната група на ПП ГЕРБ;
  Дора Илиева Янкова - народен представител от Парламентарна група „БСП за България”;
  Николай Веселинов Александров - народен представител от Парламентарна група „Обединени патриоти”;
  Сергей Манушов Кичиков - народен представител от Парламентарна група „Движение за права и свободи”;
  Дора Стоянова Христова - народен представител от Парламентарна група на ПП „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“;
  Снежана Александрова Башева – регистриран одитор;
  Бойко Стойчев Костов – регистриран одитор.
  3. Комисията да изготви доклад по отчета по т. 1, който да представи за разглеждане в Народното събрание до 30 септември 2019 г., заедно с отчета за дейността на Сметната палата за 2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума