Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
30/05/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за политическите партии, № 902-01-24, внесен от Министерски съвет на 28.05.2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение на Закона за политическите партии, № 902-01-24, внесен от Министерски съвет на 28.05.2019 г.

  На редовно заседание, проведено на 30 май 2019г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерство на финансите – Росица Велкова – заместник-министър; Диана Драгнева – директор на дирекция „Правна“.
  Законопроектът беше представен от г-жа Велкова.
  Държавната субсидия в Закона за политическите партии е важна предпоставка за гарантиране на независимостта на партиите от корпоративно финансиране с цел обезпечаване дейността им.
  Предложените промени в Закона за политическите партии целят да създадат ясна, последователна и съгласувана законова уредба на отношенията, свързани с формирането, изчислението и изплащането на държавната субсидия за политическите партии и коалиции.
  Въвежда се нов, ясен модел за формиране на държавната субсидия, според който годишният размер на държавната субсидия се определя на базата на действителните гласове, получени от съответната правоимаща партия или коалиция, умножен по размера за един получен действителен глас, определен в годишния закон за държавния бюджет.
  Предложена е изрична уредба за начина на изчисляване на размера на държавната субсидия в годините на произвеждане на парламентарни избори, в които е обективно неизпълнимо съществуващото към момента законово изискване за отпускане на годишната субсидия на четири равни транша. Дава се изрична уредба за изчисляването на държавната субсидия за политическите партии и коалиции в годините на произвеждане на парламентарни избори, като планираните по централния бюджет разходи ще бъдат индикативни.
  С § 2, ал. 1 от законопроекта е предвидена преходна уредба за формиране на размера на държавната субсидия за периода от 26 май 2016 г. до влизането в сила на изменителния закон. Предвижда се годишната държавна субсидия на политическите партии и коалиции за периода от 26 май 2016 г. до влизането в сила на закона да се преизчисли, като намалението е за сметка на следващи траншове, а при недостиг/липса на следващи траншове да се възстанови от съответната партия.
  С така предложената законова уредба разходите за субсидиране на политическите партии и коалиции ще бъдат намалени с 6,5 млн.лв. в годишен размер, което ще доведе до икономия на бюджетни средства , при резултатите на последните парламентарни избори.
  След проведеното обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 16 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за политическите партии, №902-01-24, внесен от Министерски съвет на 28.05.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума