Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
20/06/2019 проект второ гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 902-01-28, внесен от Министерския съвет на 06.06.2019 г. и приет на първо гласуване на 12.06.2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 902-01-28, внесен от Министерския съвет на 06.06.2019 г. и приет на първо гласуване на 12.06.2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  ЗАКОН
  за изменение на Закона за държавния бюджет на Република
  България за 2019 г.

  (обн., ДВ, бр. 103 от 2018 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2019 г. - бр. 23 от 2019 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 64 числото „11“ се заменя с „1“.

  Предложение на н.п. Мустафа Карадайъ, Делян Пеевски и Йордан Цонев:
  В чл. 64 числото „11“ се заменя с „0“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Искрен Веселинов, Милен Михов, Александър Сиди, Атанас Стоянов, Красимир Богданов, Йордан Йорданов, Калин Поповски, Александър Сабанов:
  В §1 се създава изречение второ със следния текст: „Определя размера на субсидията за парламентарна дейност на 1 500 000 лв."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
  Преходни и заключителни разпоредби

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието: „Заключителни разпоредби“.

  § 2. Годишният размер на държавната субсидия за политическите партии и коалиции за 2019 г. се преизчислява на базата на действителните гласове, получени от съответната партия или коалиция, умножен по размер от 11 лв. за един получен действителен глас за периода от 1 януари до 30 юни 2019 г. и по размер от 1 лв. за периода от 1 юли до 31 декември 2019 г.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен, тъй като въпросът е уреден в чл. 27, ал. 2 от Закона за политическите партии, приет на 14 юни 2019 г.

  Предложение на н.п. Мустафа Карадайъ, Делян Пеевски и Йордан Цонев:
  В преходни и заключителни разпоредби се създава § .. със следното съдържание:
  „Годишният размер на държавната субсидия на политическите партии и коалиции за 2019 г. се преизчислява на базата на действителните гласове, получени от съответната партия или коалиция, умножен по размер от 11лв. за един получен действителен глас за периода от 1 януари до 30 юни 2019г., а от 1 юли 2019г. държавната субсидия е 0лв."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Крум Костадинов Зарков, Антон Кутев, Весела Лечева, Христо Проданов, Кристиан Вигенин, Румен Гечев, Филип Попов, Георги Гьоков, Ирена Анастасова, Николай Пенев, Иван Ченчев, Георги Вергиев, Надя Клисурска-Жекова, Тодор Байчев, Манол Генов, Любомир Бонев, Кольо Милев, Кристина Сидорова, Валентин Ламбев, Георги Йорданов, Иван Димов Иванов, Илиян Тимчев, Александър Симов, Иво Христов, Теодора Халачева, Цветан Топчиев, Иван Валентинов Иванов, Богдан Боцев, Нона Йотова, Стоян Мирчев, Александър Паунов, Георги Михайлов, Николай Иванов, Пенчо Милков, Димитър Георгиев, Димитър Стоянов, Анелия Клисарова:
  Създава се нов § 3:
  „§ 3. Политическите партии превеждат в държавния бюджет неусвоените към 03.06.2019 г. средства от държавна субсидия по чл. 25 от Закона за политическите партии.“
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Мустафа Карадайъ, Делян Пеевски и Йордан Цонев:
  В преходни и заключителни разпоредби се създава § ..със следното съдържание:
  В Закона за политическите партии чл. 21 се изменя по следния начин:
  „Чл. 21. Дейността на политическите партии се финансира от собствени приходи, от държавна субсидия, от дарения и от завещания от физически и юридически лица."
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 2.


  Предложение на н.п. Мустафа Карадайъ, Делян Пеевски и Йордан Цонев:
  В преходни и заключителни разпоредби се създава § .. със следното
  съдържание:
  В Закона за политическите партии чл. 23, ал. 1 се добавя нова т. 4 както следва:
  „4. Дарения и завещания от юридически лица"
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 2.


  Предложение на н.п. Мустафа Карадайъ, Делян Пеевски и Йордан Цонев:
  В преходни и заключителни разпоредби се създава §… със следното
  съдържание:
  В Закона за политическите партии чл. 23, ал. 2 - да отпадне
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 2.


  Предложение на н.п. Мустафа Карадайъ, Делян Пеевски и Йордан Цонев:
  В преходни и заключителни разпоредби се създава § .. със следното
  съдържание:
  В Закона за политическите партии чл. 24, ал. 1, т. 2 - да отпадне
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 2.


  Предложение на н.п. Мустафа Карадайъ, Делян Пеевски и Йордан Цонев:
  В преходни и заключителни разпоредби се създава § .. със следното
  съдържание:
  В Закона за политическите партии чл. 24, ал. 2 след думите ал. 1 се добавят думите „т. 3 и 4".
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 2.


  Предложение на н.п. Мустафа Карадайъ, Делян Пеевски и Йордан Цонев:
  В преходни и заключителни разпоредби се създава § .. със следното
  съдържание:
  В Закона за политическите партии чл. 24, ал. 3 - да отпадне.
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 2.


  Предложение на н.п. Валери Симеонов, Христиан Митев:
  В подразделението Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § :
  § ... В Закона за политическите партии се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 23, ал. 1 се създава нова т. 4 : „4. дарения от юридически лица"
  2. В чл. 23, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Даренията от физически и юридически лица за една календарна година не могат да надхвърлят 8 000 000 лв."
  3. В чл. 24, ал. 1, т. 2 се заличава.
  4. В чл. 24, ал. 2 думите „т. 2" се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, 3 и 4, което е отразено в § 2, и не го подкрепя по т. 2.

  Предложение на н.п. Искрен Веселинов, Милен Михов, Александър Сиди, Атанас Стоянов, Красимир Богданов, Йордан Йорданов, Калин Поповски, Александър Сабанов:
  В „Преходни и заключителни разпоредби се създава нов параграф 2 със следния текст:
  § 2. В Закона за политическите партии (обн., ДВ, бр. 28 и 102 от
  2005 г., изм. и доп., бр. 17 и 73 от 2006 г., изм., бр. 59 и 78 от 2007 г.,, бр. 6 от 2009 г., бр. 54 и 99 от 2010 г., бр. 9 и 99 от 2011 г., бр. 30, 68 и 71 от 2013 г., бр. 19 от 2014 г.,бр. 32 и 95 от 2015 г., бр. 39 и 98 от 2016 г., бр. 86 от 2017 г. и бр. 17 от 2019 г.) в чл. 27:
  А. се създава нова алинея 2:
  „(2) Партиите и коалициите, които имат парламентарни групи, получават освен субсидията по ал. 1 допълнителна субсидия в подкрепа на парламентарната си дейност, чийто размер се определя в Закона за държавния бюджет на Република България."
  Б. досегашната ал. 2 става ал. 3
  3. Параграфи 2 и 3 стават съответно §3 и §4.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  В Преходните и заключителни разпоредби да се създаде нов §….,
  §… В Закона за политическите партии (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59 и 78 от 2007 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 54 и 99 от 2010 г., бр. 9 и 99 от 2011 г., бр. 30, 68 и 71 от 2013 г., бр. 19 от 2014 г., бр. 32 и 95 от 2015 г., бр. 39 и 98 от 2016 г., бр. 86 от 2017 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 31, ал. 1 думите „под наем“ се заменят с „безвъзмездно“. 2. Член 32 се отменя.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Комисията предлага да се създаде нов § 2:
  § 2. В Закона за политическите партии (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59 и 78 от 2007 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 54 и 99 от 2010 г., бр. 9 и 99 от 2011 г., бр. 30, 68 и 71 от 2013 г., бр. 19 от 2014 г., бр. 32 и 95 от 2015 г., бр. 39 и 98 от 2016 г., бр. 86 от 2017 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 21 след думата „партии“ се добавя „може да“.
  2. В чл. 23:
  а) в ал. 1 се създава нова т. 4:
  „4. дарения от юридически лица и еднолични търговци;“
  б) алинея 2 се отменя.
  3. В чл. 24:
  а) в ал. 1 т. 2 се отменя;
  б) в ал. 2 думите „т. 2, 3 и 4“ се заменят с „т. 3 и 4“;
  в) алинея 3 се отменя.
  4. В чл. 29:
  а) в ал. 2, т. 1 и 2 след думите „т. 3“ се добавя „и 4“;
  б) точка 7 се отменя.
  5. В чл. 31:
  а) в ал. 1 думите „под наем“ се заменят с „безвъзмездно“;
  б) в ал. 2 думите „получили над едно на сто от действително подадените гласове на последните парламентарни избори“ се заменят с „които на последните избори за народни представители са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове в страната и извън страната, с изключение на гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс“.
  6. Член 32 се изменя така:
  „Чл. 32. (1) Политическите партии, на които са предоставени помещения по чл. 31, заплащат експлоатационните разходи, ако има такива.
  (2) Предоставените помещения на политически партии не може да се преотдават под наем и да се преотстъпват за ползване. Такива помещения може да се ползват съвместно по договор с трети лица само за цели, пряко свързани с дейността на партията. В тези помещения не може да се извършва стопанска дейност.
  (3) Правоотношенията с политическите партии се прекратяват поради неплащане на експлоатационните разходи за повече от три месеца или при нарушение на забраната по ал. 2.“
  7. В чл. 34, ал. 4, изречение второ след думата „лица“ се добавя „юридическите лица и едноличните търговци“.
  8. В чл. 40, ал. 1, т. 3 след думата „вицепрезидент“ се добавя „за членове на Европейския парламент от Република България“.
  9. В чл. 43а, ал. 1 думите „чл. 23, ал. 2“ се заличават.  Комисията предлага да се създадат нов § 3 и § 4 и 5:
  § 3. В Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г.; изм., бр. 35, 53 и 98 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 39, 57, 85 и 97от 2016 г., Решение № 3 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 20 от 2017 г.; изм., бр. 85 от 2017 г., бр. 94 и 102 от 2018 г. и бр. 17, 21, 29 и 34 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 162 навсякъде след думите „физически лица“ се добавя „юридически лица и еднолични търговци“.
  2. Член 167 се отменя.
  3. В чл. 168:
  а) в ал. 1 т. 2 се отменя;
  б) в ал. 2 думите „т. 2-5“ се заменят с „т. 3-5“.
  4. В чл. 169:
  а) в ал. 1 след думата „физическо“ се добавя „или юридическо“, а след думата „лице“ се добавя „или едноличен търговец“;
  б) алинея 3 се отменя.
  5. В чл. 171, ал. 2:
  а) точка 7 се отменя;
  б) в т. 8 думите „и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи“ се заличават.
  6. Член 477 се отменя.
  § 4. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. - бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г., бр. 21, 64, 77 и 90 от 2018 г., бр. 25 и 44 от 2019 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 20, ал. 1 думите „Предоставянето под наем“ се заменят с „Безвъзмездното предоставяне“.
  2. В чл. 24 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Договорите с политическа партия се прекратяват, когато съответната партия престане да отговаря на условията за предоставяне на държавен имот, определени с отделен закон, както и в случаите по чл. 32, ал. 3 от Закона за политическите партии.“

  § 5. В Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от 2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г., бр. 45 и 91 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 и 105 от 2014 г., бр. 13 и 43 от 2016 г., бр. 13 и 96 от 2017 г. и бр. 77 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 14, ал. 4, изречение първо думите „Отдаването под наем“ се заменят с „Безвъзмездното предоставяне“, а изречение второ се заличава.
  2. В чл. 15, ал. 1, т. 5 и ал. 4 думите „ал. 4, 5 и 6“ се заменят с „ал. 5 и 6“.
  3. Създава се чл. 15а:
  „Чл. 15а. (1) Договорите с политическа партия се прекратяват, когато партията придобие в собственост помещения от същия вид, годни за постоянно ползване, престане да отговаря на условията за предоставяне на общински имот, определени с отделен закон, както и в случаите по чл. 32, ал. 3 от Закона за политическите партии.
  (2) Правоотношенията се прекратяват със заповед на съответния кмет, в която се посочва основанието за прекратяването на правоотношението, събраните доказателства и срокът за опразване, който не може да бъде по-дълъг от един месец. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 15, ал. 5.“
  4. В чл. 18, ал. 1 думите „ал. 4, 5 и 6“ се заменят с „ал. 5 и 6“.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  § 1. В Закона за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 35 от 2019 г.) се правят следните допълнения:
  1. В § 8 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на § 6, т. 2, който влиза в сила от 1 май 2019 г.“.
  2. Създават се „Преходни разпоредби“:
  „Преходни разпоредби
  § 9. В случаите на подадени до датата на влизане в сила на този закон заявления-декларации по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2019/2020 г., помощта се изплаща по реда на § 6, т. 2, б. „а“ от Закона за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 35 от 2019 г.).“
  3. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Крум Костадинов Зарков, Антон Кутев, Весела Лечева, Христо Проданов, Кристиан Вигенин, Румен Гечев, Филип Попов, Георги Гьоков, Ирена Анастасова, Николай Пенев, Иван Ченчев, Георги Вергиев, Надя Клисурска-Жекова, Тодор Байчев, Манол Генов, Любомир Бонев, Кольо Милев, Кристина Сидорова, Валентин Ламбев, Георги Йорданов, Иван Димов Иванов, Илиян Тимчев, Александър Симов, Иво Христов, Теодора Халачева, Цветан Топчиев, Иван Валентинов Иванов, Богдан Боцев, Нона Йотова, Стоян Мирчев, Александър Паунов, Георги Михайлов, Николай Иванов, Пенчо Милков, Димитър Георгиев, Димитър Стоянов, Анелия Клисарова:
  Създава се § 6:
  „§ 6. В Закона за семейни помощи за деца (обн. ДВ. бр.32 от 29 март 2002 г., изм. ДВ. бр.120 от 2002 г., изм. ДВ. бр.112 от 2003 г., изм. ДВ. бр. 69 от 2004 г., изм. ДВ. бр.105 от 2005 г., изм. ДВ. бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от 2006 г., изм. ДВ. бр. 113 от 2007 г., изм. ДВ. бр. 71 и 110 от 2008 г., … изм. и доп. ДВ. бр. 35 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 2, ал. 2, т. 6 след думата ,,първи” се поставя запетая и се добавя ,,втори, трети и четвърти”.
  2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  а) създава се нова ал. 3:
  „(3) Размерът на помощта по ал. 1 за второ и трето дете на родители, осигурени 24 месеца преди раждането на детето, не може да бъде по-малък от 10 кратния размер на минималната работна заплата за съответната година за всяко дете.“
  б) досегашните ал. 3 – 9 стават съответно ал. 4 – 10.
  3. В чл. 10а. се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1 след думата ,,първи” се поставя запетая и се добавя ,,втори, трети и четвърти”.
  б) ал. 6 се изменя така:
  „(6) Помощта за съответната година се възстановява от получателя, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно училище до завършване съответно на първи, втори, трети или четвърти клас, освен ако това се е наложило поради здравословното състояние на детето.”
  4. В чл. 12, ал. 1, т. 6 след думата ,,първи” се поставя запетая и се добавя ,,втори, трети и четвърти.”.“
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложение на н.п. Мустафа Карадайъ, Делян Пеевски и Йордан Цонев и Халил Летифов:
  В преходни и заключителни разпоредби се създава нов § .. със следното съдържание:
  „§ .. Считано от 15.09.2019г. в Централния републикански бюджет се създава Фонд „Строителство, ремонт и обучение в детските градини" (наричан по-нататък Фонда ).
  „(1) Със Закона за бюджета за всяка година се определя размера на средствата по Фонда"
  „(2) За бюджет 2019г. Фондът се учредява със спестените средства от субсидиите на политическите партии и средствата от бюджетния излишък, които се определят с ПМС" „(3) Средствата от Фонда се използват за строителство, ремонт на детски градини и ясли и безплатно обучение на децата в тях“.
  „(4) Считано от 15.09.2019г. Фондът поема разходите за такси на всички деца в държавни и общински детски градини и ясли. Министерски съвет с постановление до 15.08.2019г. определя размера на таксите, методиката за изчисление и начина за изплащане"
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.  Предложение на н.п. Мустафа Карадайъ, Делян Пеевски и Йордан Цонев и Халил Летифов:
  В преходни и заключителни разпоредби се създава нов § .. със следното съдържание:
  В Закона за данък върху добавената стойност се създава нов чл. 31а със следното съдържание:
  „Облагаема доставка с нулева ставка е производството и разпространението на научна, художествена и учебна литература."
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.

  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Крум Костадинов Зарков, Антон Кутев, Весела Лечева, Христо Проданов, Кристиан Вигенин, Румен Гечев, Филип Попов, Георги Гьоков, Ирена Анастасова, Николай Пенев, Иван Ченчев, Георги Вергиев, Надя Клисурска-Жекова, Тодор Байчев, Манол Генов, Любомир Бонев, Кольо Милев, Кристина Сидорова, Валентин Ламбев, Георги Йорданов, Иван Димов Иванов, Илиян Тимчев, Александър Симов, Иво Христов, Теодора Халачева, Цветан Топчиев, Иван Валентинов Иванов, Богдан Боцев, Нона Йотова, Стоян Мирчев, Александър Паунов, Георги Михайлов, Николай Иванов, Пенчо Милков, Димитър Георгиев, Димитър Стоянов, Анелия Клисарова:
  Създава се нов § 4:
  „§ 4. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г., изм. ДВ. бр. 86, 105 и 108 от 2006 г., изм. ДВ. бр. 37, 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., изм. ДВ. бр. 106 от 2008 г., изм. ДВ. бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., … изм. ДВ. бр. 33 от 2019 г.) в чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата „ставка“ се добавя „за лекарства, включени в списъка с лекарствени продукти, които Националната здравноосигурителна каса заплаща, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, както и“.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Данъчната ставка за месо, мляко, яйца, брашно и хранителни продукти от брашно е в размер на 5 на сто.“.
  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.


  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Крум Костадинов Зарков, Антон Кутев, Весела Лечева, Христо Проданов, Кристиан Вигенин, Румен Гечев, Филип Попов, Георги Гьоков, Ирена Анастасова, Николай Пенев, Иван Ченчев, Георги Вергиев, Надя Клисурска-Жекова, Тодор Байчев, Манол Генов, Любомир Бонев, Кольо Милев, Кристина Сидорова, Валентин Ламбев, Георги Йорданов, Иван Димов Иванов, Илиян Тимчев, Александър Симов, Иво Христов, Теодора Халачева, Цветан Топчиев, Иван Валентинов Иванов, Богдан Боцев, Нона Йотова, Стоян Мирчев, Александър Паунов, Георги Михайлов, Николай Иванов, Пенчо Милков, Димитър Георгиев, Димитър Стоянов, Анелия Клисарова:
  Създава се § 5:
  „§ 5. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн. ДВ. бр. 95 от 2006 г., изм. ДВ. бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., изм. ДВ. бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., изм. ДВ. бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., … изм. ДВ. бр. 24 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 22в се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1 двоеточието след думите „чл. 17“ се заличава и текстът до края на алинеята се заменя със „6 000 лв. за всяко ненавършило пълнолетие дете“.
  б) създава се ал. 10:
  „(10) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 3 за доходи от трудови правоотношения на лица, ползващи данъчно облекчение за деца се намалява с 500 лв. за всяко едно дете.“.
  2. В чл. 42, ал. 3 се създава т. 3:
  „3. данъчното облекчение за деца по чл. 22в, ал. 1.“.
  3. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
  а) създава се нова ал. 3:
  „(3) Лице, ползващо данъчното облекчение за деца по чл. 22в, ал. 1 дължи авансово данък за доходи от стопанска дейност по чл. 29, след като облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 6 000 лв. за всяко едно ненавършило пълнолетие дете.“.
  б) досегашните ал. 3 – 9 стават съответно ал. 4 – 10.
  4. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
  а) създава се нова ал. 3:
  „(3) Лице, ползващо данъчното облекчение за деца по чл. 22в, ал. 1 дължи авансово данък за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, след като облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 6 000 лв. за всяко едно ненавършило пълнолетие дете.“.
  б) досегашните ал. 3 – 6 стават съответно ал. 4 – 7.
  5. В чл. 44а се правят следните изменения и допълнения:
  а) създава се нова ал. 4:
  „(4) Когато получател на дохода по чл. 35 е лице, ползващо данъчното облекчение за деца по чл. 22в, ал. 1, данък по ал. 1 се дължи, след като облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 6 000 лв. за всяко едно ненавършило пълнолетие дете. В тези случаи лицето, придобиващо дохода, удостоверява обстоятелствата и условията по чл. 22в, ал. 1 - 7 с декларация по образец, която се представя еднократно пред платеца на дохода, когато той е задължен да удържа и да внася данъка.”.
  б) досегашната ал. 4 става ал. 5.“

  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.


  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Крум Костадинов Зарков, Антон Кутев, Весела Лечева, Христо Проданов, Кристиан Вигенин, Румен Гечев, Филип Попов, Георги Гьоков, Ирена Анастасова, Николай Пенев, Иван Ченчев, Георги Вергиев, Надя Клисурска-Жекова, Тодор Байчев, Манол Генов, Любомир Бонев, Кольо Милев, Кристина Сидорова, Валентин Ламбев, Георги Йорданов, Иван Димов Иванов, Илиян Тимчев, Александър Симов, Иво Христов, Теодора Халачева, Цветан Топчиев, Иван Валентинов Иванов, Богдан Боцев, Нона Йотова, Стоян Мирчев, Александър Паунов, Георги Михайлов, Николай Иванов, Пенчо Милков, Димитър Георгиев, Димитър Стоянов, Анелия Клисарова:
  Създава се § 7:
  „§ 7. В Кодекса за социално осигуряване (обн. ДВ. бр.110 от 17 декември 1999г., изм. ДВ. бр.55 и 64 от 2000г., изм. ДВ. бр.1, 35 и 41 от 2001г., изм. ДВ. бр.1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., изм. ДВ. бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., …, изм. ДВ. бр. 35 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 53 се правят следните допълнения:
  а) в ал. 1 в изречение първо на края след думите „Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване” се поставя запетая и се добавя „но не по-малък от месечния размер на минималната работна заплата за страната за съответния период”.
  б) в ал. 2 в изречение първо на края след думите „Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване” се поставя запетая и се добавя „но не по-малък от месечния размер на минималната работна заплата за страната за съответния период”.
  2. В Преходни и заключителни разпоредби се създава § 7г:
  ,,§7г (1) Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2016 г., се преизчисляват от 1 септември 2019 г., като индивидуалният коефициент на лицето се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната за 2015 г., след което размерът на пенсията се определя при условията и по реда на чл. 70, 75 и 79.
  (2) Преизчисляването на пенсиите по ал. 1 се извършва ако това е по-благоприятно за лицето.“.
  3. Досегашният § 3 става § 8.

  Комисията не разгледа предложението на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от ПОДНС, тъй като то е извън принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.


  § 3. Законът влиза в сила от 1 юли 2019 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 6.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума