Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
25/07/2019 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, Кралство Белгия, № 902-02-17, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, Кралство Белгия, № 902-02-17, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г.
  На редовно заседание, проведено на 25 юли 2019 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, Кралство Белгия, № 902-02-17, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г.
  Законопроектът беше представен от г-жа Лилия Иванова – зам. -министър на икономиката.
  Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада се очаква да насърчи и подобри търговско-икономическите връзки, както и да задълбочи сътрудничеството между България и Канада, в т. ч. да гарантира високи стандарти при осъществяването на търговските взаимоотношение не само в сферата на търговията със стоки и услуги, но и по отношение на инвестиции, интелектуална собственост, правила за произход и др. Споразумението се състои от преамбюл, 34 глави, 49 приложения и 7 декларации. Включените разпоредби уреждат правилата за търговия между ЕС и Канада и обхващат търговия със стоки, търговия с услуги, защита на интелектуалната собственост, обществени поръчки, правила за произход, защита на инвестициите, разрешаване на спорове, институционални разпоредби и др. В споразумението се съдържат гаранции, че икономическите ползи няма да бъдат постигнати за сметка на основните права, социалните стандарти, правото на регулиране от страна на правителството, опазването на околната среда или здравето и безопасността на потребителите. Споразумението създава условия икономическата дейност да се извършва в рамките на ясна и прозрачна регулация от страна на държавните органи, като в същото време правото на регулиране в обществен интерес е поставено като негов основен принцип. Европейският съюз и Канада запазват способността си за постигане на легитимни обществени цели в области, като общественото здраве, безопасността, околната среда, обществения морал и насърчаването и защитата на културното многообразие. Споразумението се различава от традиционния подход за разрешаване на спорове между инвеститор и държава, като създава независим, безпристрастен и постоянен инвестиционен съд. Членовете на този арбитраж няма да бъдат назначавани от инвеститорите при спор, а от страните по споразумението (т.е. правителството на Канада, ЕС и правителствата на държавите членки). Определят се стриктни етични правила за тези членове, които осигуряват тяхната безпристрастност и независимост, чрез кодекс за поведението на членовете на арбитражния съд. Другият основен елемент на новия механизъм е, че за първи път се включва апелативен механизъм.
  Споразумението предвижда участие на държавата в арбитражно или съдебно уреждане на международни спорове, което налага Народното събрание да го ратифицира със закон на основание чл. 85, ал. 1, 5 от Конституцията на Република България.
  След провелата се дискусия, членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати:
  С 10 гласа „за”, 6 гласа „против“ и 4 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, Кралство Белгия, № 902-02-17, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума