Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
16/01/2020 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан, подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку, № 902-02-34, внесен от Министерския съвет на 20 декември 2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан, подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку, № 902-02-34, внесен от Министерския съвет на 20 декември 2019 г.
  На редовно заседание, проведено на 16.01.2020 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан, подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку, № 902-02-34, внесен от Министерския съвет на 20 декември 2019 г.
  Законопроектът беше представен от г-н Лазар Лазаров – зам. - министър на труда и социалната политика.
  Спогодбата се основава на принципите за еднакво третиране на лицата, износ на пенсии, приложимост само на едно законодателство по отношение задължението за осигуряване и сумиране на периодите на осигуряване.
  В материалния обхват от българска страна е включено законодателството в областта на държавното обществено осигуряване, което включва пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и наследствени пенсии. В персоналния обхват на спогодбата са включени гражданите на договарящите се страни, които са или са били под действието на законодателството на едната или и на двете договарящи се страни, както и членовете на техните семейства, получили право от посочените по – горе лица.
  Във връзка с определянето на пенсионните права по Спогодбата се предвижда взаимно зачитане на осигурителните периоди, завършени съгласно законодателствата на двете страни, както и на трета държава, с която държавата, преценяваща правото на пенсия, има сключен договор за социална сигурност, който предвижда сумиране на осигурителни периоди. Ако осигурителните периоди по двете законодателства съвпадат по време на придобиване, те не се сумират. Ще се зачитат и периоди, придобити преди влизане в сила на Спогодбата.
  Спогодбата ще влезе в сила в деня на получаване по дипломатически път на последното писмено уведомление за изпълнение от двете страни на вътрешнодържавните процедури, необходими за влизането й в сила. Сключва се за неопределен период от време. В случай на денонсиране правата на гражданите, придобити през периода на действие на Спогодбата, се запазват.
  Тъй като Споразумението води до финансови ангажименти за България, то подлежи на ратификация съгласно чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България.
  След провелата се дискусия, членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати:
  Със 17 гласа „за”, без „против“ и „въздържал се”, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан, подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку, № 902-02-34, внесен от Министерския съвет на 20 декември 2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума