Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
16/01/2020 първо гласуване


  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек, № 902-02-33, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2019 г.
  На редовно заседание, проведено на 16.01.2020 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за ратифициране на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек, № 902-02-33, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2019 г.
  Законопроектът беше представен от г-н Лазар Лазаров – зам. - министър на труда и социалната политика.
  Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек, наричано по-нататък „Споразумението", е разработено от двете страни при предварителни консултации въз основа на общоприетите принципи и норми на международното право в областта на социалната сигурност. Делегация за разработването и подписването на това Споразумение с Квебек се съдържа в изричната разпоредба на чл. 27 от Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада, в сила от 1 март 2014 г. Спогодбата с Канада дава възможност за сключване на договорености с всяка отделна провинция на Канада по отношение на всеки въпрос от областта на социалната сигурност, който попада в юрисдикцията на канадските провинции, а пенсионният план на провинция Квебек не е регулиран на федерално ниво. В пакет с влязлата в сила Спогодба с Канада това Споразумение ще даде възможност на лицата, работили в България и в Квебек, да реализират както пенсионните права, зависещи от пребиваване по федералното законодателство на Канада, така и пенсионни права, зависещи от вноски по квебекския пенсионен план.
  Споразумението се основава на принципите за еднакво третиране на лицата; износ на пенсии; приложимост само на едно законодателство по отношение задължението за осигуряване и сумиране на периодите на осигуряване.
  Материалният обхват е ограничен до пенсионното законодателство на договарящите страни по споразумението. По отношение на Република България това е законодателството относно три вида пенсии от държавното обществено осигуряване - пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване, както и наследствените пенсии, получени от тях.
  В персоналния обхват на Спогодбата са включени всички лица, които са или са били подчинени на законодателството на една от двете договарящи страни или които са придобили права по силата на това законодателство.
  Във връзка с приложимото право, като основно правило е предвидено лицата, които работят на територията на една от договарящите страни по Споразумението, да са подчинени само на законодателството на тази договаряща страна. Предвидени са изключения в специфични случаи -самостоятелна заетост, командироване, международен транспорт, държавни служители и дипломатически персонал, както и обща възможност за определяне на приложимо право по изключение, със съгласие на компетентните институции.
  По отношение на самостоятелно заетите лица, които пребивават на територията на една от договарящите страни по Споразумението и работят на територията на другата договаряща страна или и на двете договарящи страни, е предвидено същите да останат подчинени на законодателството на договарящата страна, на територията на която пребивават.
  При командироване се предвижда срок 60 месеца за запазване на принадлежност към законодателството на изпращащата страна. Ако времето, необходимо за завършване на работата, надхвърля 60 месеца, законодателството на изпращащата страна ще продължава да се прилага, при условие че компетентните институции са дали своето одобрение.
  Специален текст урежда и приложимото законодателство спрямо екипажа на предприятия за международен транспорт. То се определя в зависимост от това къде е седалището на съответното предприятие.
  Уредено е и приложимото право по отношение на наети лица в правителството или в държавната администрация, в т.ч. дипломатическия персонал.
  Тъй като Споразумението води до финансови ангажименти за България, то подлежи на ратификация съгласно чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България.
  След провелата се дискусия, членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати:
  Със 17 гласа „за”, без „против“ и „въздържал се”, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек, № 902-02-33, внесен от Министерския съвет на 17 декември 2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума