Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
16/01/2020 първо гласуване


  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска Република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, № 902-02-35, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2019 г.
  На редовно заседание, проведено на 16.01.2020 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска Република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, № 902-02-35, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2019 г.
  Законопроектът беше представен от г-жа Росица Велкова – зам. - министър на финансите.
  На 21 май 2019 г. в Исламабад е подписана Спогодбата между Република България и Ислямска Република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, наричана по-нататък „Спогодбата“.
  Двустранните икономически отношения между Република България и Ислямска република Пакистан не са развити в достатъчна степен, поради което са необходими действия в тази насока. Към настоящия момент между двете държави липсва действаща Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). При договаряне на разпоредбите на Спогодбата, бяха взети предвид актуалните концепции в областта на международното данъчно облагане, инициирани от държавите от Г-20 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) с оглед противодействие на свиването на корпоративната данъчна основа и прехвърлянето на печалби.
  Някои от основните въпроси, предмет на подписаната Спогодба между двете държави, са следните:
  • във връзка с определяне на качеството „местно лице“ по отношение на лицата, различни от физически лица, когато и двете държави третират като свои местни лица съгласно вътрешните си законодателства, бе договорено, че държавите ще решават въпроса по взаимно споразумение, като вземат предвид поредица от критерии. При липса на такова споразумение няма да се предоставят облекченията по Спогодбата;
  • договорена е клауза, регламентираща прилагане на принципа на независимите пазарни отношения в сделките между свързани лица и извършването на кореспондираща корекция на печалбите им, която е в съответствие с Модела на СИДДО на ОИСР;
  • постигнато е съгласие за включване на новата разпоредба от Модела на СИДДО на ОИСР относно формирането на място на стопанска дейност чрез представител със зависим статут. Договореният текст има за цел да предотврати заобикалянето на традиционната за Модела концепция за формиране на място на стопанска дейност чрез зависим представител, използвайки различни комисионерски договорености;
  • включена е обща клауза, имаща за цел да предотврати неправомерното използване на данъчните облекчения съгласно СИДДО. Тази клауза следва новия Модел на СИДДО на ОИСР в последната му редакция от 2017 г. и ограничава ползването на данъчни облекчения, когато едната държава прецени, че получаването на това облекчение е една от основните цели на която и да е договореност или сделка;
  • договорено е печалбите от въздушния и сухопътен международен транспорт да се облагат само в договарящата държава, на която е местно лицето, което експлоатира транспортните средства, а по отношение на морския транспорт, облагането в държавата на източника да бъде намалено с 50 %, като във всички случаи данъчната ставка няма да надвишава 4%;
  • договорени са данъчни ставки за облагане с данък при източника на доходите от дивиденти (12,5%), лихви (10%), авторски и лицензионни възнаграждения (12,5%) и възнаграждения за технически услуги (10%), които намаляват високите нива на облагане с данък при източника в Пакистан;
  • в заключителните разпоредби на Спогодбата са уредени случаите на равенство в третирането на местни лица на другата договаряща държава, обмена на информация, процедурата за взаимно споразумение в случаите на разногласие при тълкуването и прилагането на Спогодбата, както и случаите, когато местни лица от договарящите държави са обект на данъчно облагане, което не съответства на разпоредбите на Спогодбата. По отношение на обмена на информация и процедурата за взаимно споразумение бяха договорени най-актуалните версии на тeзи разпоредби, съобразени с последните промени, извършени в Модела на СИДДО на ОИСР.
  Спогодбата подлежи на ратифициране от Народното събрание със закон на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България.

  След провелата се дискусия, членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати:
  Със 17 гласа „за”, без „против“ и „въздържал се”, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска Република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, № 902-02-35, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума