Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
16/01/2020 първо гласуване

  Проект на Решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието при финансовото управление на Българското национално радио за периода от 1 януари 2017 г. до 30 септември 2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д


  Относно: Проект на Решение за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието при финансовото управление на Българското национално радио за периода от 1 януари 2017 г. до 30 септември 2019 г.

  На заседание, проведено на 16 януари 2020 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения проект на решение.
  В Комисията по бюджет и финанси е постъпило писмо от председателя на Сметната палата – г-н Цветан Цветков, с което моли да бъдe удължен срока за внасяне на окончателния одитен доклад – до 10 март 2020г., като мотивите за това са следните:
  В хода на одита е налице забавяне в процеса на получаване на изисканата информация за извършване и приключване на проверките и оформяне на заключения/оценки по изследваните въпроси, като например получаваната на части и некомплектована информация, свързана с решения на Управителния съвет на Българското национално радио. Към архивираните протоколи от заседанията на Управителния съвет не са съхранявани материалите, съпътстващи дневния ред и взетите решения (като докладни записки на служители, правилници, тарифи, образци на договори и други документи), което е наложило последващото им събиране и уточняване с длъжностните лица от структурните звена, имащи отношение към проверките.
  При проверките на разходите, свързани с възлагане и изпълнение на договори за обществени поръчки, са необходими становища, които са забавени, тъй като се изготвят от длъжностните лица, които не са били на съответните позиции при извършването им.
  След проведеното обсъждане Комисията по бюджет и финанси с …. гласа „За“, …. „Против“ и …..“Въздържали се“ предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния проект на решение:

  Проект!

  Р Е Ш Е Н И Е

  за изменение на Решение на Народното събрание за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието при финансовото управление на Българското национално радио за периода от 1 януари 2017 г. до 30 септември 2019 г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

  Р Е Ш И:

  Изменя Решение на Народното събрание за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието при финансовото управление на Българското национално радио за периода от 1 януари 2017 г. до 30 септември 2019 г. (ДВ, бр. 77 от 2019 г.), като:
  1. в т. 2 думите „31 януари 2020 г.“ се заменят с „10 март 2020 г.“;

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума