Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
23/01/2020 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-4, внесен от н.п. Валери Симеонов и група народни представители на 16.01.2020 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-4, внесен от н.п. Валери Симеонов и група народни представители на 16.01.2020 г.

  На редовно заседание, проведено на 23 януари 2020 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерство на финансите – Маринела Петрова – заместник-министър и Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“.
  Законопроектът беше представен от н.п. Валери Симеонов.
  С предлаганата в настоящия законопроект промяна в Закона за хазарта се цели лотарийните игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, да се организират само и единствено от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор", чийто приходи от дейността се използват от Министерството на младежта и спорта, след съгласуване с министъра на финансите, за нуждите на физическото възпитание и спорта. В резултат на предложената промяна ще се осигурят повече средства за отделните програми на Министерство на младежта и спорта, а именно: за развитие и насърчаване на физическата активност и практикуването на спорт от различни групи на населението; за подпомагане на спортните федерации, свързани с адаптираната физическа активност и практикуването на спорт от хората с увреждания; развитие и насърчаване на учащите, включително деца в риск към системна физическа активност; физическо възпитание и практикуване на спорт като средство за здравословен начин на живот, физическо и духовно развитие; създаване на условия за реализиране на ефективен тренировъчен и състезателен процес на спортистите, масовизиране на заниманията със спорт в различните възрастови групи и усъвършенстване на системата за управление на тренировъчния процес, като възможност за спортно развитие и основа за реализиране на високи спортни резултати и други. Наред с това ще се осигурят повече средства за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и съоръжения в държавните и общинските училища в Република България, което от своя страна ще доведе до подобряване на условията за спорт в тях.
  Действащата към настоящия момент правна уредба дава възможност и на други хазартни оператори да организират посочените лотарийни игри, но за сметка на това те нямат никакви ангажименти във финансирането на спорта.
  С увеличаването на средствата от дейността на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор" ще се гарантира промяна в социално-икономическите условия в областта на физическото възпитание и спорта, като ще продължи да се реализира в пълна степен държавната политика в тази област.
  Предлага се също органите на управление на държавното предприятие да се назначават съвместно от министъра на младежта и спорта и министъра на финансите, като по този начин по-добре ще се гарантира тези органи да са финансово отговорни.
  Освен това се предвижда въвеждане на забрана за продажба на талони и други удостоверителни знаци, свързани с лотарийните игри, да се осъществява от търговски обекти, които са разположени близко до учебни заведения. Този тип игри са едни от най-масовите на българския пазар като тяхното разпространение е свързано и с провеждането в електронните медии и интернет на агресивна по своята същност реклама. Това до голяма степен влияе на подрастващите, които са уязвима група, която трябва да бъде предпазвана от възможността за създаване на хазартна зависимост. На практика в търговските обекти не се извършва стриктен контрол по отношение възрастта на купувачите и мярката ще възпрепятства възможността ученици да придобиват такива талони по време на междучасия.
  В законопроекта са разписани и правила по отношение прекратяването на лицензите на лицата, които към настоящия момент организират такива игри, като са дадени реалистични за изпълнението срокове, в които да преведат дейността си в съответствие със закона.
  Така предложената законодателна промяна няма да доведе до нарушаване правата на спечелилите участници, чиито печалби не са изплатени до настоящия момент. Това се налага, доколкото в правилата за някои от моментните лотарийни игри е предвидено разсрочено изплащане на печалбите. С промяната се гарантира на спечелилите лица, че организаторите на лотарийни игри (за които ще важи ограничението) ще изплатят дължащите се печалби в посочените в проекта срокове. За целта организаторите на лотарийни игри, чиито лиценз ще бъде прекратен, ще следва да учредят в полза на Държавната комисия по хазарта безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на печалбите, които не са изплатени до този момент.
  След проведеното обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 11 народни представители, 0 „Против” и 6 „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-4, внесен от н.п. Валери Симеонов и група народни представители на 16.01.2020 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума