Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
23/01/2020 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит, № 902-01-68, внесен от Министерския съвет на 10.12.2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит, № 902-01-68, внесен от Министерския съвет на 10.12.2019 г.

  На редовно заседание, проведено на 23 януари 2020 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерство на финансите – Маринела Петрова – заместник-министър и Наталия Чернева – началник отдел в дирекция „Данъчна политика“; на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – проф. Огнян Симеонов – председател и Генко Николов – и.д. главен секретар; на Института на дипломираните експерт счетоводители – Васко Райчев – председател и Валя Йорданова – заместник председател.
  Законопроектът беше представен от г-жа Маринела Петрова.
  Предлаганите изменения и допълнения в Закона за независимия финансов одит са свързани основно с необходимостта от прецизиране на някои текстове в закона при транспониране на изискванията на европейското законодателство, в частност Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. и Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.
  След почти тригодишно прилагане на закона е необходимо някои разпоредби да бъдат допълнени и разписани по-детайлно с цел ефективното изпълнение на задълженията и отговорностите на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО), произтичащи от изискванията на Регламент (ЕС) № 537/2014.
  За постигане на горепосочените цели се предлага:
  ● разделяне на функциите по организиране и поддържане на регистрите на дипломираните експерт-счетоводители и на регистрираните одитори, съответно последният ще се организира и поддържа от Комисията;
  ● създаване и поддържане на регистър на одитните комитети, както и обвързване на функциите на техните председателите със съответните отговорности;
  ● осигуряване на законова възможност комисията да уведомява одитните комитети на предприятията от обществен интерес за резултатите от извършени инспекции и разследвания на техните одитори;
  ● промяна в сроковете за ротация на одиторите при задължителен одит на финансовите отчети на предприятията от обществен интерес, вкл. възможност за удължаване периода за одитиране при съвместен одит;
  ● регламентиране на процедура за окончателно отнемане на делегирана от КПНРО на ИДЕС дейност по контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори, неодитиращи отчети на предприятия от обществен интерес;
  ● въвеждане на възможност за сключване на споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства по делата за нарушения на регламента и закона.
  С предложените промени ще се осигури допълнителна сигурност на информацията чрез пряко осъществяване от Комисията на дейностите по вписване и отписване на одиторите в регистъра. Предвидени са допълнителни гаранции, че професията на регистриран одитор се упражнява от лица с необходимите знания и умения. Осигурени са ефективни механизми за наблюдение на пазара на одиторски услуги на предприятията от обществен интерес и оценка на дейността на одитните им комитети; за повишаване на ефективността на административнонаказателните производства и за облекчаване на процедурата по налагане на дисциплинарни наказания на регистрираните одитори от професионалната организация.
  Със законопроекта се предвижда отмяна на Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материалноотговорни и други длъжности от осъдени лица, както и изменение на Указ № 2242 от 1987 г. за свободните зони.
  Предложеният проект на акт няма да окаже въздействие върху държавния бюджет.
  След проведеното обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 16 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит, № 902-01-68, внесен от Министерския съвет на 10.12.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума