Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
06/02/2020 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-4, внесен от н.п. Валери Симеонов и група народни представители на 16.01.2020 г. и приет на първо гласуване на 29.01.2020 г.

  Проект!
  Второ гласуване
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-4, внесен от н.п. Валери Симеонов и група народни представители на 16.01.2020 г. и приет на първо гласуване на 29.01.2020 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за хазарта
  (обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., доп., бр. 54, 82 и 94 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 61 и 79 от 2015 г., бр. 74 и 98 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 42 от 2019 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Предложение на н.п. Йордан Апостолов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 4 се създава ал. 3:
  „(3) Лиценз за организиране на лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, може да бъде издаден само на държавата.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 4 се създава ал. 3:
  „(3) Лиценз за организиране на лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, може да бъде издаден само на държавата.“

  § 1. В член 9, ал. 2 се изменя както следва:
  „(2) Забранява се организирането на хазартни игри, включително разпространението на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци, както и плащането на печалби за хазартни игри, от лица или в обекти или вериги от обекти без съответния лиценз, издаден от Държавната комисия за хазарта, в нарушение на условията и правилата, приети от Държавната комисия по хазарта, както и фактическото осъществяване на дейността по издадения лиценз, без да е получено удостоверението по чл. 34, издадено от председателя на Държавната комисия по хазарт."


  Предложение на н.п. Валери Симеонов и Христиан Митев.
  В § 1 досегашният текст става т. 2. Създава се т. 1 :
  „1. В чл. 9, ал. 1 думите „съсобствени обекти без нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици." се заменя с „жилищни сгради в режим на етажна собственост без нотариално заверено писмено съгласие на всички собственици на самостоятелни обекти в тях."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение на н.п. Йордан Апостолов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „и в жилищни сгради в режим на етажна собственост без решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост.
  2. В ал. 2 съюзът „или“ се заличава, а след думата „обекти“ се добавя „или вериги от обекти (пунктове)“.
  3. Създават се нови ал. 9 и 10 и ал. 11:
  „(9) Забранява се разпространението на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в лотарийни игри в обекти или вериги от обекти (пунктове), които не са включени в удостоверението по чл. 34 и не са обозначени за съответните игри.“
  (10) Забранява се изплащането на печалбите от лотарийни игри извън обекти или вериги от обекти (пунктове) по ал. 9, както и извън банки.
  (11) Забранява се продажбата на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в лотарийни игри на ненавършили 18-годишна възраст лица.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1, който става § 2:
  § 2. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „и в жилищни сгради в режим на етажна собственост без решение на общото събрание на собствениците, взето по реда на Закона за управление на етажната собственост“.
  2. В ал. 2 съюзът „или“ се заличава, а след думата „обекти“ се добавя „или вериги от обекти (пунктове)“.
  3. Създават се нови ал. 9 и 10 и ал. 11:
  „(9) Забранява се разпространението на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в лотарийни игри в обекти или вериги от обекти (пунктове), които не са включени в удостоверението по чл. 34 и не са обозначени за съответните игри.
  (10) Забранява се изплащането на печалбите от лотарийни игри извън обекти или вериги от обекти (пунктове) по ал. 9, както и извън банки.
  (11) Забранява се продажбата на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в лотарийни игри на ненавършили 18-годишна възраст лица.“


  Предложение на н.п. Румен Гечев, Драгомир Стойнев, Крум Зарков, Радослав Стойчев, Росен Малинов, Добрин Данев, Надя Клисурска-Жекова, Христо Проданов, Стоян Мирчев, Мартин Обрешков, Георги Гьоков и Кристина Сидорова.
  Създава се § 1а:
  „§ 1а. В чл. 10 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „пряката реклама на хазартни игри, включително рекламата на такива игри, насочена към малолетни и непълнолетни лица" се заменят с „рекламата на хазартни игри".
  2. Ал. 6 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.


  § 2. В чл. 14, ал. 2, изречение второ след думите „министъра на младежта и спорта" се добавя „и министъра на финансите".


  Предложение на н.п. Йордан Апостолов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  § 2. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Държавното предприятие осъществява дейността по организиране на лотарийните игри с нает от него персонал в собствени или наети пунктове, които са обособени и обозначени като пунктове за лотарийни игри.“
  2. В ал. 2, изречение второ накрая се добавя „съгласувано с министъра на финансите“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 2, който става § 3:
  § 3. В чл. 14 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Държавното предприятие осъществява дейността по организиране на лотарийни игри с нает от него персонал в собствени или наети пунктове, които са обособени и обозначени като пунктове за лотарийни игри.“
  2. В ал. 2, изречение второ накрая се добавя „съгласувано с министъра на финансите“.

  Предложение на н.п. Йордан Апостолов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов § 4:
  § 4. В чл. 15 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „моментни лотарийни игри и“ се заличават.
  2. В ал. 2 думите „Хазартните игри“ се заменят с „Томболите“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 4:
  § 4. В чл. 15 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „моментни лотарийни игри и“ се заличават.
  2. В ал. 2 думите „Хазартните игри“ се заменят с „Томболите“.


  Предложение на н.п. Йордан Апостолов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов § 5:
  § 5. В чл. 34, ал. 2, т. 4 думите „централен пункт и пунктове“ се заменят с „адрес на централния пункт и адресите на пунктовете“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 5:
  § 5. В чл. 34, ал. 2, т. 4 думите „централен пункт и пунктове“ се заменят с „адрес на централния пункт и адресите на пунктовете“.

  § 3. В чл. 44, ал.1 след думите „игралните казина" се поставя запетая и се добавя „както и търговските обекти, в които се продават талони и други удостоверителни знаци за участие в моментни лотарийни игри", след което се поставя запетая.
  Комисията предлага § 3 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 1, 2 и 3.

  § 4. Създава се чл. 48а:
  „Ограничение за организиране на лотарийни игри"
  Чл. 48а. Лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, могат да се организират само от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор" след получаване на съответния лиценз."
  Комисията предлага § 4 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 1 и 3.


  Предложение на н.п. Румен Гечев, Драгомир Стойнев, Крум Зарков, Радослав Стойчев, Росен Малинов, Добрин Данев, Надя Клисурска-Жекова, Христо Проданов, Стоян Мирчев, Мартин Обрешков, Георги Гьоков и Кристина Сидорова.
  Създава се § 4а:
  § 4а. В чл. 85, ал. 1, т. 2 след думата „реклама" се поставя точка и запетая и текстът до края на изречението се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Йордан Апостолов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде § 6:
  § 6. В чл. 86, ал. 1, т. 5 накрая се добавя „или е определена дължимата такса по чл. 30, ал. 3 или 4“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 6:
  § 6. В чл. 86, ал. 1, т. 5 накрая се добавя „или е определена дължимата такса по чл. 30, ал. 3 или 4“.

  Предложение на н.п. Йордан Апостолов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създадат § 7 и 8:
  § 7. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което наруши забраните по чл. 9, ал. 9 или 10.“
  § 8. В чл. 110, ал. 1 след думите „нарушение на“ се добавя „чл. 9, ал. 11 или“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат § 7 и 8:
  § 7. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което наруши забраните по чл. 9, ал. 9 или 10.“
  § 8. В чл. 110, ал. 1 след думите „нарушение на“ се добавя „чл. 9, ал. 11 или“.


  Предложение на н.п. Румен Гечев, Драгомир Стойнев, Крум Зарков, Радослав Стойчев, Росен Малинов, Добрин Данев, Надя Клисурска-Жекова, Христо Проданов, Стоян Мирчев, Мартин Обрешков, Георги Гьоков и Кристина Сидорова.
  „§ 4б. В допълнителни разпоредби, § 1 т. 23 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Преходни и заключителни разпоредби
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 5. (1) Лицензите за организиране на лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, които са издадени на лица, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор" се прекратяват след изтичането на три месеца, считано от влизане на закона в сила.
  (2) До три дни от прекратяването по ал.1 организаторът връща на Комисията удостоверението за издаден лиценз.
  (3) Към датата по ал.1, следва да се прекрати организирането на игрите по посочените лицензи.
  (4) Печалбите, които не са изплатени към датата на прекратяването на игрите следва да се изплатят не по-късно от 30.06.2021 г. или да се сключи договор между организатора с прекратен лиценз и спечелилото лице за разсрочено изплащане на печалбата, което следва да завърши до 31.12.2025 г.
  (5) В срок до 30 дни от влизане на закона в сила, организаторите, чиито лиценз ще бъде прекратен са длъжни да учредят в полза на Държавната комисия по хазарта безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на печалбите, които не са изплатени до този момент, със срок на действие не по-малко от 30 дни от най-късно договорената дата за изплащане.
  (6) В 10-дневен срок от подписването на договора по ал.4 организаторът с прекратен лиценз следва да представи в Държавната комисия по хазарта негов оригинал или заверено копие.
  (7) Държавната комисия по хазарта следи за изпълнението на договореното изплащане на печалбите, като при неспазването му председателят на Комисията може да наложи на организатора с прекратен лиценз санкция по чл.112 от закона.
  (8) В случай, че организатор с прекратен лиценз не изплати дължима сума на договорената за това дата, Комисията може да поиска от банката издател на гаранцията да плати размера на тази сума по специално открита за целта сметка.
  (9) В 30-дневен срок от постъпването на сумата, Комисията изплаща печалбата по банкова сметка на лицето.
  (10) Издадените за игрите по ал.З билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци, които не са закупени до датата на прекратяване на лиценза се унищожават в срок до 31.12.2020 г. по реда на чл.50, ал.З от Закона за хазарта.

  Предложение на н.п. Йордан Апостолов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  § 5. (1) От деня на влизането в сила на този закон издадените лицензи за организиране на лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, на организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, се прекратяват и издадените удостоверения по чл. 34 се обезсилват.
  (2) Печалбите от игрите по ал. 1, които не са изплатени до влизането в сила на този закон, се изплащат съгласно Общите условия и правила за организиране на съответната игра.
  (3) От влизането в сила на този закон се преустановява разпространението и продажбата на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в игрите по ал. 1 от организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.
  (4) Издадените за игрите по ал. 1 билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци, които не са продадени до влизането в сила на този закон, се унищожават до 31 декември 2020 г. по реда на чл. 50, ал. 3.
  (5) Държавната комисия по хазарта публично оповестява по подходящ начин обстоятелствата по ал. 1-4.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 5, който става § 9:
  § 9. (1) От деня на влизането в сила на този закон лицензите за организиране на лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, издадени на организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, се прекратяват и съответните удостоверения по чл. 34 се обезсилват.
  (2) Печалбите от игрите по ал. 1, които не са изплатени до влизането в сила на този закон, се изплащат съгласно утвърдените игрални условия и правила за съответната игра.
  (3) От деня на влизането в сила на този закон се преустановява разпространението и продажбата на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в игрите по ал. 1 от организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.
  (4) Издадените за игрите по ал. 1 билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци, които не са продадени до влизането в сила на този закон, се унищожават до 31 декември 2020 г. по реда на чл. 50, ал. 3.
  (5) Държавната комисия по хазарта публично оповестява по подходящ начин обстоятелствата по ал. 1-4.


  Предложение на н.п. Йордан Апостолов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде § 10:
  § 10. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата привеждат дейността си в съответствие с него.
  (2) Висящите производства по издаване на лицензи, извършване на промени по издадени лицензи, както и за издаване на удостоверения по чл. 34 за организиране на лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, на организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, се прекратяват и внесените държавни такси се възстановяват на съответните лица.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 10:
  § 10. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата привеждат дейността си в съответствие с него.
  (2) Висящите производства по издаване на лицензи, извършване на промени по издадени лицензи, както и за издаване на удостоверения по чл. 34 за организиране на лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, на организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, се прекратяват и внесените държавни такси се възстановяват на съответните лица.


  Предложение на н.п. Йордан Апостолов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В Закона за приватизацията и следприватизационния контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г., изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. - бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 41 и 61 от 2015 г. и бр. 13 и 60 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г., бр. 7, 8, 64 и 90 от 2018 г., бр. 56, 79 и 83 от 2019 г.) В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 в раздел ХI „Министерство на физическото възпитание и спорта“ се добавя нова т.3:
  „3. Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ и обособени части от него“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 11:
  § 11. В Закона за приватизацията и следприватизационния контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г., изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. - бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 41 и 61 от 2015 г. и бр. 13 и 60 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г., бр. 7, 8, 64 и 90 от 2018 г., бр. 56, 79 и 83 от 2019 г.) В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 в раздел ХI „Министерство на физическото възпитание и спорта“ се добавя нова т.3:
  „3. Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ и обособени части от него“.  Предложение на н.п. Йордан Апостолов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде § 12:
  § 12. Параграф 6 влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 12:
  § 12. Параграф 6 влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума