Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
16/07/2020 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Законa за местните данъци и такси, № 054-01-65, внесен от Менда Кирилова Стоянова и група народни представители на 10.07.2020г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Законa за местните данъци и такси, № 054-01-65, внесен от Менда Кирилова Стоянова и група народни представители на 10.07.2020 г.

  На заседание, проведено на 16.07.2020 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.

  Присъстваха представители на МФ: Росица Велкова – зам.-министър, НСОРБ – Пламен Петров, юрисконсулт на НСОРБ, МВР: Биляна Стойкова – гл.юрисконсулт в Дирекция „Правно-нормативна дейност“; Панталей Дамянов – ВПД началник на сектор „МПСВ“, отдел „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“; Валери Митов – полицейски инспектор в сектор „КПДП“, отдел „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“.

  От името на вносителите законопроектът беше представен от
  г-жа Менда Стоянова.

  С предлаганите текстове се прецизират разпоредби и се отстраняват възникнали в практиката проблеми, а именно:
  1. Предлага се, след прекратяване на регистрацията на превозното средство, да отпадне задължението за представяне в общината на удостоверение за предаването му за разкомплектоване.
  2. Прецизира се датата за подаване на данъчна декларация за облагане с туристически данък - 31 януари, тъй като посочената в закона - 30 януари води до заблуждение на данъчно задължените лица относно изтичане на законовия срок за подаване на декларацията (януари има 31 дни). С промяната се предотвратява възможността при подадена от лицата декларация на 31 януари, същите да нарушат разпоредбата на чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и съответно да понесат административна санкция съгласно разпоредбата на чл. 127, ал. 1 от същия закон.
  3. Предоставя се възможност на Общинския съвет да освободи лицата, преустановили стопанската си дейност в имота, в резултат на обявеното извънредно положение от 13.03.2020 г., от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. Предвижда се преустановяването на дейността за съответния период да се доказва от задължените лица с финансови и други документи, като реда и начина да бъде определен от Общинския съвет.
  4. Допълва се чл. 91 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) относно специалния режим на движение на моторните превозни средства, като се добавя, че с такъв могат се ползват регистрираните по реда на Закона за лечебните заведения моторни превозни средства, предназначени за предоставяне на медицинска помощ при спешни състояния.
  5. Предлагат се промени във връзка със създаване на условия за ефективно събиране на данъка при прехвърляне на собствеността върху превозните средства, предвид изменената разпоредба на чл. 44, ал. 4 от ЗМДТ. С промяната в чл. 44, ал. 4 на ЗМДТ (в сила от 1.01.2020 г.) се регламентира, че не подлежат на облагане с данък при придобиване на имущества само моторни превозни средства (МПС), придобити преди първоначалната им регистрация за движение. Прилагането на тази разпоредба обаче практически е затруднено по отношение на превозните средства, които вече са имали поне една регистрация в страната, тъй като те подлежат вече на облагане с данък при придобиване на имуществото. За преодоляване на системните проблеми, свързани с недобросъвестното прекратяване на регистрацията на моторните превозни средства с цел неплащането на данък при последващо прехвърляне на собствеността върху тях, се предлага регламентирането на изискване за приобретателя на моторно превозно средство, за което е имало поне една регистрация в страната, да представя на службите по регистрация на МВР издаден или заверен от общината документ за платен данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин от Закона за местните данъци и такси при съответната следваща регистрация на превозното средство. Предвижда се промяната в чл. 145, ал. 5 от ЗДвП да влезе в сила 3 месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“, като в същия срок министърът на вътрешните работи следва да приведе наредба № I-45 от 24.03.2000 г. в съответствие с изменението.

  След проведеното обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: с 19 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 054-01-65, внесен от Менда Кирилова Стоянова и група народни представители на 10.07.2020 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума