Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
29/07/2020 проект второ гласуване


  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение на Законa за местните данъци и такси, № 054-01-65, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 10.07.2020 г. и приет на първо гласуване на 23.07.2020 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  ЗАКОН
  за изменение на Закона за местните данъци и такси
  (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 30 от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г., бр. 14, 35, 37, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 43 и 74 от 2016 г.; попр., бр. 80 от 2016 г.; изм., бр. 97 от 2016 г., бр. 88, 92, 96, 97 и 99 от 2017 г., бр. 98 и 108 от 2018 г., бр. 1 от 2019 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 32 от 2019 г., бр. 38, 96 и 102 от 2019 г., бр. 18 от 2020 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 58, ал. 4 думите „и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.


  § 2. В чл. 61р, ал. 5 думите „30 януари“ се заменят с „31 януари“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  § 3. (1) Общинският съвет може да освободи от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. задължените лица ­ предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината.
  (2) Преустановяването на дейността за съответния период се удостоверява от лицата по ал. 1 с финансови и други документи, по ред и начин определен от общинския съвет.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.


  § 4. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62, 77, 86 и 105 от 2018 г. и бр. 13, 17 и 60 от 2019 г., бр. 51 от 2020 г.), се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Създава се нова ал. 4:
  (4) „Специален режим на движение могат да ползват и моторните превозни средства на лечебни заведения, регистрирани по реда на Закона за лечебните заведения, предназначени за предоставяне на медицинска помощ при спешни състояния, определени с акт на министъра на здравеопазването.
  б) Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  2. В чл. 145 се създава ал. 5:
  „(5) Приобретателят на моторно превозно средство, за което е имало поне една регистрация в страната, е длъжен при регистрацията на придобитото превозно средство да представи на службата за регистрация издаден или заверен от общината документ за платен данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин от Закона за местните данъци и такси.“

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова:
  В § 4, в т. 1 да се направят следните изменения и допълнения:
  1. Да се създаде нова буква „а“:
  „а) в ал. 3 думите „Спешна медицинска помощ“ се заменят с „Центрове за спешна медицинска помощ“.“
  2. Досегашна буква „а“ да стане буква „б“ и да се измени така:
  „б) създава се нова ал. 4:
  „(4) Специален режим на движение може да ползват и моторните превозни средства на лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на здравеопазването, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, създадени по реда на чл. 5 от Закона за лечебните заведения и на лечебните заведения за болнична помощ, които са получили разрешение за осъществяване на дейност, издадено по реда на чл. 48, ал. 3 от Закона за лечебните заведения. Министърът на здравеопазването със заповед определя моторните превозни средства, които може да ползват специален режим на движение при оказване на медицинска помощ при спешни състояния.“
  3. Досегашната буква „б“ да стане буква „в“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В §4, в т. 1, буква б) (относно ал. 4) думите „които може да ползват специален режим на движение при оказване на медицинска помощ при спешни състояния“ се заменят със „със специален режим на движение, както и изискванията за тях“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62, 77, 86 и 105 от 2018 г. и бр. 13, 17 и 60 от 2019 г., бр. 51 и бр. 60 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 91:
  а) в ал. 3 думите „Спешна медицинска помощ“ се заменят с „Центрове за спешна медицинска помощ“;
  б) създава се нова ал. 4:
  „(4) Специален режим на движение може да ползват и предназначените за предоставяне на медицинска помощ при спешни състояния моторни превозни средства на лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на здравеопазването, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на лечебните заведения за болнична помощ, които са получили разрешение за осъществяване на лечебна дейност, издадено по реда на чл. 48, ал. 3 от Закона за лечебните заведения. Моторните превозни средства се обозначават с опознавателни знаци и постоянно монтирани устройства върху превозното средство или на специална стойка, излъчващи синя или червена проблясваща светлина, добре забележима от всички страни. Министърът на здравеопазването със заповед определя моторните превозни средства със специален режим на движение, както и изискванията за тях.“;
  в) досегашната ал. 4 става ал. 5.
  2. В чл. 144, ал. 2 след думите „350 cm³“ се добавя „включително когато регистрацията на съответното превозно средство е прекратена“ и се създава изречение второ: „Изречение първо не се прилага за излезлите от употреба превозни средства.“
  3. В чл. 173 думата „спешната“ се заменя с „центровете за спешна“.
  4. В § 6, т. 40 от допълнителните разпоредби думата „Спешна“ се заменя с „Център за спешна“.


  Предложение на н.п. Валери Симеонов, Красимир Ципов, Красимир Велчев, Мария Илиева, Анна Александрова, Христиан Митев, Андриан Райков, Станислав Иванов, Евгени Будинов, Ирена Димова, Борис Ячев:
  Да се създаде нов § 4а:
  § 4а. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 60, 81 и 100 от 2015 г., бр. 32, 58 и 59 от 2016 г., бр. 9 и 93 от 2017 г., бр. 62, 80 и 105 от 2018 г. и бр. 60 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 24е, ал. 5 думите „чл. 4“ се заменят с „чл. 6“, а думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 4“.
  2. В чл. 106а:
  а) алинея 4 се отменя;
  б) създава се нова ал. 6:
  „(6) В случаите по ал. 1, т. 1 и 3 собственикът или водачът на моторното превозно средство в срок до два часа от прилагане на принудителната административна мярка придвижва моторното превозно средство до място за домуване.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 5:
  § 5. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 60, 81 и 100 от 2015 г., бр. 32, 58 и 59 от 2016 г., бр. 9 и 93 от 2017 г., бр. 62, 80 и 105 от 2018 г. и бр. 60 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 24е, ал. 5 думите „чл. 4“ се заменят с „чл. 6“, а думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 4“.
  2. В чл. 106а:
  а) алинея 4 се отменя;
  б) създава се нова ал. 6:
  „(6) В случаите по ал. 1, т. 1 и 3 собственикът или водачът на моторното превозно средство в срок до два часа от прилагане на принудителната административна мярка придвижва моторното превозно средство до място за домуване.“

  Предложение на н.п. Валери Симеонов, Красимир Ципов, Красимир Велчев, Мария Илиева, Анна Александрова, Христиан Митев, Андриан Райков, Станислав Иванов, Евгени Будинов, Ирена Димова, Борис Ячев:
  Да се създаде нов § 4б.
  § 4б. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52 , 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г., бр. 85, 92, 96, 97 от 2017 г., бр. 24, 65 и 98 от 2018 г., бр. 24, 33, 96, 100, 101 и 102 от 2019 г. и бр. 14, 18 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 66, ал. 2:
  а) в т. 3 думите „бира, вино и“ се заличават;
  б) създават се т. 6 и 7:
  „6. доставка на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136, както и екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници;
  7. доставка на услуга за използване на спортни съоръжения“.
  2. В § 1 от допълнителните разпоредби:
  а) точки 98 и 99 се отменят;
  б) създава се т. 101:
  „101. "Случаен автобусен превоз по чл. 66, ал. 2, т. 6“ е превоз по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.“

  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 6:
  § 6. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52 , 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г., бр. 85, 92, 96, 97 от 2017 г., бр. 24, 65 и 98 от 2018 г., бр. 24, 33, 96, 100, 101 и 102 от 2019 г. и бр. 14, 18 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 66, ал. 2:
  а) в т. 3 думите „бира, вино и“ се заличават;
  б) създават се т. 6 и 7:
  „6. доставка на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136, както и екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници;
  7. доставка на услуга за използване на спортни съоръжения“.
  2. В § 1 от допълнителните разпоредби:
  а) точки 98 и 99 се отменят;
  б) създава се т. 101:
  „101. "Случаен автобусен превоз по чл. 66, ал. 2, т. 6“ е превоз по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.“


  Предложение на н.п. Йордан Апостолов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде нов §…..:
  § …..В Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г., изм., бр. 34, 38, 44, 55, 60 и 64 от 2020 г.) в чл. 25 думите „поради обявеното извънредно положение“ се заменят с „до 31 декември 2020 г. поради разпространението на COVID – 19“, а думите „извънредното положение“ се заменят с „пътуването“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 7.
  § 7. В Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г., изм., бр. 34, 38, 44, 55, 60 и 64 от 2020 г.) в чл. 25, изречение първо думите „поради обявеното извънредно положение“ се заменят с „до 31 декември 2020 г. поради разпространението на COVID – 19“, а в изречение второ думите „извънредното положение“ се заменят с „пътуването“.


  Предложение на н.п. Даниела Дариткова:
  Да се създаде нов § 5:
  „§ 5. Министърът на здравеопазването издава заповедта по чл. 91, ал. 4, изречение второ от Закона за движението по пътищата в срок до 14 дни от влизането в сила на този закон.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 8:
  § 8. В 14 – дневен срок от влизането в сила на този закон министърът на здравеопазването издава заповедта по чл. 91, ал. 4, изречение трето от Закона за движението по пътищата.


  § 5. В срок до три месеца от обнародването на този закон в „Държавен вестник“ министърът на вътрешните работи привежда наредбата по чл. 140, ал. 2 и чл. 142 от Закона за движението по пътищата в съответствие с § 4.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова:
  Параграф 5 да стане § 6 и да се измени така:
  „§ 6. Министърът на вътрешните работи привежда в съответствие с изискванията на този закон наредбата по чл. 140, ал. 2 от Закона за движението по пътищата в срок до три месеца от влизането в сила на този закон.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 5, който става § 9:
  § 9. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на вътрешните работи привежда в съответствие с него наредбата по чл. 140, ал. 2 от Закона за движението по пътищата.


  Предложение на н.п. Валери Симеонов, Красимир Ципов, Красимир Велчев, Мария Илиева, Анна Александрова, Христиан Митев, Андриан Райков, Станислав Иванов, Евгени Будинов, Ирена Димова, Борис Ячев:
  Създава се § 5а:
  § 5. Разпоредбите § 4б се прилагат от 1 август 2020 г. до 31 декември 2021 г.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 10:
  § 10. Параграф 6 се прилага от 1 август 2020 г. до 31 декември 2021 г.

  § 6. Параграф 4 влиза в сила три месеца след деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова:
  Параграф 6 да се измени така:
  „§ 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 4, т. 2, която влиза в сила три месеца от обнародването на закона в „Държавен вестник“.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Валери Симеонов, Красимир Ципов, Красимир Велчев, Мария Илиева, Анна Александрова, Христиан Митев, Андриан Райков, Станислав Иванов, Евгени Будинов, Ирена Димова, Борис Ячев:
  Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 4б, който влиза в сила от 1 август 2020 г.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 11:
  § 11. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
  1. параграф 4, т. 2, която влиза в сила три месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“;
  2. параграф 6, който влиза в сила от 1 август 2020 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума