Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
29/10/2020 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерския съвет на 27.10.2020 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерския съвет на 27.10.2020 г.

  На заседание, проведено на 29 октомври 2020 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерския съвет на 27.10.2020 г.
  Законопроектът беше представен от г-жа Росица Велкова – заместник - министър на финансите.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в националното законодателство на промени, свързани с въвеждане разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки (Директива (ЕС) 2017/2455) и на Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета от 21 ноември 2019 година за изменение на Директива (ЕС) 2006/112/ЕО по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки (Директива 2019/1995). Предлага се въвеждането на нови разпоредби, обхващащи: вътреобщностни дистанционни продажби на стоки; дистанционни продажби на стоки внасяни от трети страни или територии; вътрешни дистанционни продажби и доставки, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс, както и промени, свързани с прага и определяне място на изпълнение при доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път.
  Предлага се въвеждане на нови правила, свързани с прилагане на режим в Съюза и режим извън Съюза за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия или услуги, извършвани по електронен път.
  Въвежда се нов режим за дистанционните продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, който може да се прилага за стоки, под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, с изключение на стоките, облагаеми с акциз, когато вносът им се осъществява в която и да е държава членка и независимо за коя държава членка са предназначени.
  Предлага се въвеждане на нов режим за деклариране и отложено плащане на данъка при внос, който ще може да се прилага от лица, които не са регистрирани за прилагане на режим на дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро.
  Направено е предложение за прецизиране на освобождаването от облагане с данък върху добавената стойност на застрахователни и презастрахователни услуги. С това се цели да се отстрани, установената от Европейската комисия, несъвместимост на националната разпоредба с разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност.
  Предлагат се и промени в чл. 118, свързани с изискванията към софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти (СУПТО). С цел насърчаване на доброволното спазване на данъчно-осигурителното законодателство се предлага използването на СУПТО да бъде запазено, но като доброволна мярка и възможност за избор от страна на търговеца.
  В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са изменени и допълнени данъчни и други закони, както следва:
  В Закона за акцизите и данъчните складове е променена разпоредбата на чл. 22 от ЗАДС, свързана с прилагането на условията за възстановяване на платения акциз за етилов алкохол, вложен в производството на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и ветеринарномедицински продукти по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Допълнен е чл. 24б от законопроекта с цел ясно да се регламентира, че в хода на процедурата по издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител (УОАКП) компетентните административни органи имат задължение да вземат проби за лабораторен анализ, което могат да извършват на всеки етап от производствения процес. Прецизирана е разпоредбата на чл. 43, ал. 5, за да се избегнат затруднения при определянето на последния данъчен период, в случаите на издадено решение за прекратяване на лиценз/регистрация, на което е спряно предварителното изпълнение и впоследствие е влязло в сила след съдебно обжалване. Във връзка с дейностите по подготовката на Агенция „Митници" за преминаване към единна сметка за плащания на акцизни задължения са предложени промени в чл. 44 от законопроекта. Създава се правна рамка, която да урежда случаите, когато при необходимост за лицензираните складодържатели и при изпълнение на определени условия да могат да надвишават определеното и предоставено за данъчния склад обезпечение. Предложено е допълнение в съществуващите условия за регистрация по реда на чл. 57а, ал. 1, т. 2 от закона във връзка с ал. 10 на същата разпоредба. В чл. 76б от закона се създават нови ал. 4 и 5, чрез които се оптимизира административната дейност, с оглед размера на установяваните задължения в отделен данъчен период, както и обусловената необходимост за избягване на затруднения при издаването на актове, за които е заплатен съответния акциз в страната. Прецизирана е и разпоредбата на чл. 104 от закона, с цел да бъде използвана еднаква терминология за „митнически служители“. В чл. 128 се създава нова ал. 5, с която се цели преодоляване на противоречивата съдебна практика по отношение на определяне на мястото на извършване на нарушението във връзка със забраната за публикуване на обяви и съобщения, чрез които се предлагат за продажба акцизни стоки, както и отпадъци от тютюн.
  В Закона за корпоративното подоходно облагане са направени следните изменения и допълнения: Удължава се срокът за прилагане на данъчното облекчение при извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната, до 31 декември 2023 г. Удължен е срокът за прилагане на Насоките за регионалната държавна помощ за периода 2014-2020 г., във връзка с което се предлага и удължаване прилагането на данъчното облекчение по чл. 189 от ЗКПО до 31 декември 2021 г. Данъчното облекчение по чл. 184 от Закона за корпоративното подоходно облагане може да се ползва до 31 декември 2021 г., след решение от Европейската комисия за удължаване на срока на действие на схема SA.39869 (2014/N) – България. Преотстъпване на авансови вноски за корпоративен данък не се допуска до датата на решението на Европейската комисия, при условие че същото е след 31 декември 2020 г. Преотстъпеният данък за 2019 и 2020 г. във връзка с чл. 189б, ал. 2, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в чл. 189б, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане дейност, в срок до края на втората година, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. Тази хипотеза се прилага само след постановяване на положително решение (получаване на разписка) от Европейската комисия за промяна на условията на схема SA.41183 (2015/XA) – Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък.
  Предлага се изместване на датата за подаване на годишните данъчни декларации по ЗКПО, както и за внасяне на съответните данъци от 1 март до 30 юни. Вследствие на промяната на срока се налага и синхронизиране на свързани разпоредби в закона за авансовите вноски и начина на определянето им. Крайният срок за деклариране на промени в авансовото облагане е до 15 ноември.
  С оглед на въвеждането на правна възможност за организиране на пазар за растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, се предлага изравняване в режима на данъчно третиране на доходите от разпореждане с финансови инструменти и на доходите от лихви от облигации и други дългови ценни книжа, търгувани на регулиран пазар с тези, търгувани на пазар за растеж. Предложението предвижда, за ограничен период от пет години, разпоредбите, касаещи данъчни облекчения, свързани с регулиран пазар, да се прилагат и за пазар за растеж.
  В Закона за данъците върху доходите на физическите лица е предвидена промяна във връзка с необходимостта от синхронизация на разпоредбите на ЗДДФЛ с тези на Закона за защита на личните данни. Прецизират се правилата, касаещи задължението на физическите лица да издават документи, когато извършват стопанска дейност или получават доходи от наем, като отпада необходимостта от издаването на документ, когато плащането е направено по банков път.
  Във връзка с въвеждането на правна възможност за организиране на пазар за растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, се предлага изравняване в режима на действащото данъчно третиране на доходите на физическите лица от разпореждане с финансови инструменти и на доходите от облигации или други дългови ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, с тези, допуснати до търговия на пазар на растеж.
  Във връзка с изместването на датата за деклариране и плащане на годишните данъци на юридическите лица по реда на ЗКПО, се измества и срока за деклариране и внасяне на годишните данъци за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци или физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа.
  Предлага се и въвеждането на нов вид облекчение за лицата при ползване на услуги за ремонтни дейности. Целта на данъчното облекчение е физическите лица, които през годината са направили подобрения и ремонт в собствените си жилища, да могат да намалят общата сума на годишната си данъчна основа с реално платените от тях разходи за труд на физическите или юридическите лица, извършили ремонта или подобренията, в общ размер до две хиляди лева.
  В Закона за местните данъци и такси е предвидено да отпадне изискването за представяне на удостоверението по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, тъй като Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) предоставя достъп до информационната система на кадастъра на органите, които въвеждат обектите в експлоатация, за извършване на служебна проверка.
  Във връзка с констатирани проблеми при определяне на данъка при придобиване на моторни превозни средства се предлага допълнение на случаите, при които не се дължи посоченият данък. С включване на случаите на прекратена регистрация на основание износ или тотална щета се цели еднозначното определяне на случаите на прекратена регистрация при които не би следвало да бъде подновена регистрацията на моторното превозно средство, като изключението се прилага само в случай, че няма последваща регистрация.
  По Закона за счетоводството предложенията са редакционни и се налагат с цел пълно съответствие с европейското законодателство, в частност с Директива 2014/95/ЕС на ЕП и на Съвета, както и във връзка с промяната в сроковете за подаване на годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ.
  Измененията в сроковете за деклариране на данъка, съответно за публикуване на годишните финансови отчети, водят и до промени, свързани с тези срокове, съответно в Търговския закон, в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

  След провелата се дискусия, членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати:
  С 14 гласа „за”, 0 „против“ и 7 „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерския съвет на 27.10.2020 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума