Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
14/01/2021 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 102-01-2, внесен от Министерския съвет на 05.01.2021 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 102-01-2, внесен от Министерския съвет на 05.01.2021 г.
  На заседание, проведено на 14 януари 2021 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 102-01-2, внесен от Министерския съвет на 05.01.2021 г.
  Законопроектът беше представен от г-н Лазар Лазаров – зам. – министър на труда и социалната политика.
  Целта на законопроекта е да се създаде пълно и непротиворечиво регулиране на фазата на изплащане от УПФ, което би улеснило информирания избор на лицата, подлежащи на допълнително задължително пенсионно осигуряване. Във връзка с това в законопроекта са включени и разпоредби, които регламентират избора на осигуряване по чл. 4б от КСО. През 2015 г. беше създадена възможност за лицата, които не желаят да се осигуряват в УПФ, да изберат да променят осигуряването си от УПФ само във фонд „Пенсии”. За да упражнят това свое право обаче, е необходимо те да разполагат с точна информация относно видовете пенсионни продукти, които се предлагат от пенсионноосигурителните дружества, определянето на техните размери, условията за наследяване на натрупаните по индивидуалните партиди средства и отпуснатите пенсии и т.н. Въпроси, които се регламентират с настоящия законопроект. Предлага се промяна на срока, в който лицата могат да упражнят правото на избор на осигуряване. По този начин за първите групи осигурени лица се гарантира по-продължителен период за запознаване със законовите промени. Създава се и възможност те да направят по-точна преценка относно размера на бъдещите си пенсии в зависимост от натрупаните средства по индивидуалните им партиди в период, максимално близък до пенсионирането. Предвижда се лицата, които навършват възрастта за пенсиониране от 2022 до 2025 г. включително, да могат да упражнят правото на избор на осигуряване до 1 година преди тази възраст. Този период се увеличава плавно до 2038 г., когато осигуряването ще може да се променя не по-късно от 5 г. преди навършването на възрастта за пенсиониране.
  Направени са и други промени, които имат за цел защита на интересите на осигурените лица. С проекта се въвеждат допълнителни, по-високи изисквания към пенсионноосигурителните дружества по отношение на тяхната финансова стабилност. Създава се задължение за пенсионноосигурителните дружества при подаване на заявление за пенсиониране да запознават лицата, осигурени във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, с техните права и с правата на наследниците им във връзка с придобитото право на пенсия, както и на правото да получат еднократно или разсрочено натрупаните по индивидуалната партида средства. Предлага се наред с предвидените и към настоящия момент пожизнени пенсии да се регламентира по-подробно разсроченото плащане като пенсионен продукт, допустим във фазата на изплащане. Допуска се и право на допълнителна пожизнена пенсия за старост до една година преди навършване на възрастта по закон, при условие, че натрупаните средства по индивидуалната партида позволяват отпускане на пенсия в размер, не по-малък от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО. Със законопроекта са предвидени и промени, свързани с определянето на размера на допълнителната пожизнена пенсия за старост. Предвижда се пенсионноосигурителните дружества да използват единна таблица за смъртност за изчисление на пожизнените пенсии и на фонда за изплащане на пожизнени пенсии, която се утвърждава от Комисията за финансов надзор и се актуализира при съществени промени в официалната статистическа информация, на която се основават. Правата на наследниците се регламентират в подписания пенсионен договор в зависимост от характеристиките на избрания от пенсионера пенсионен продукт. Създава се разпоредба за консервативно инвестиране на активите на фонда за изплащане на пожизнени пенсии. Предлага се, когато средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице са недостатъчни за отпускането на допълнителна пожизнена пенсия за старост, но надвишават трикратния размер на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 ал. 1 от КСО към датата на определяне на стойността на средствата по партидата, осигуреното лице да има право да ги получи разсрочено. В законопроекта е предвидена възможност за еднократно изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида на лицето. При тази хипотеза се пристъпва в ограничени случаи, в които не е възможно да се осигури такова периодично плащане в достатъчен размер. Регламентирана е и актуализация на допълнителната пожизнена пенсия за старост и на разсроченото плащане. В съответствие с новите пенсионни продукти се прецизират и разпоредбите, които регламентират правата на наследниците на осигурено лице или пенсионер. Променят се и разпоредбите, уреждащи резерва на пенсионноосигурителните дружества, като се предвижда, че за покриване на недостига във фонда за изплащане на пожизнени пенсии пенсионноосигурителното дружество създава резерв за гарантиране изплащането на пожизнените пенсии.
  В дискусията участие взе г-жа Диана Йорданова- заместник председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ в КФН, която изрази принципна подкрепа на законопроекта. Тя уточни, че в него не се предвижда изплащане на пенсии от ППФ, а само от УПФ, както и че е необходимо законодателната уредба на други хипотези да се развие. Г-жа Даниела Петкова – председател на УС на ПОК “Доверие“ АД каза, че законопроектът се приема от дружествата с много компромиси, за да бъде работещ. Г-н Желязков от АИКБ сподели, че асоциацията подкрепя законопроекта, но не бива да се забавя неговото приемане. Становище изрази и г-н Румен Гечев, който каза, че твърдо застава зад становището на КФН по законопроекта. Г-н Йордан Цонев изрази основно възражение, че КФН внася много тежък регламент.
  Г-жа Менда Стоянова обобщи така повдигнатите въпроси и предложи водещата комисия по законопроекта да организира работна група с всички заинтересовани страни, която да разгледа всички постъпили предложения, включително на Комисията за финансов надзор и да прецени кои от тях да подкрепи.
  След провелата се дискусия, членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати:
  С 11 гласа „за”, без „против“ и 9„въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 102-01-2, внесен от Министерския съвет на 05.01.2021 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума