Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
19/07/2017 второ гласуване

  Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Е Н Д О К Л А Д

  към доклад с вх. № 753-02-12 от 18 юли 2017 г. за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-1, внесен от Министерския съвет на 5 юни 2017 г., приет на първо гласуване на 22 юни 2017 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Е Н Д О К Л А Д

  към доклад с вх. № 753-02-12 от 18 юли 2017 г. за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-1, внесен от Министерския съвет на 5 юни 2017 г., приет на първо гласуване на 22 юни 2017 г.


  1. Предложение от н. п. Менда Стоянова и група народни представители:
  Създава се § 60б:
  § 60б. Разпоредбите на чл. 48, ал. 2, т. 21 и чл. 57, ал. 3, т. 9 от Закона за акцизите и данъчните складове относно документа, доказващ, че дестилационните съоръжения за производство на етилов алкохол са закупени от лице, регистрирано по Закона за виното и спиртните напитки, влизат в сила след постановяване на положително решение от Европейската комисия по процедура по нотификация, предприета от Министерството на икономиката по реда на Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага следната редакция на § 60б, който става § 70:
  § 70. (1) Изискването на чл. 48, ал. 2, т. 21 от Закона за акцизите и данъчните складове не се прилага за лицата по чл. 47, ал. 1 от същия закон, които подадат искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад до влизането в сила на наредбата по чл. 142а, ал. 3 от Закона за виното и спиртните напитки.
  (2) Изискването на чл. 57, ал. 3, т. 9 от Закона за акцизите и данъчните складове не се прилага за лицата по чл. 56, ал. 1, т. 1 от същия закон, които подадат искане за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране до влизането в сила на наредбата по чл. 142а, ал. 3 от Закона за виното и спиртните напитки.
  (3) Алинеи 1 и 2 се прилагат и за започналите до влизането в сила на този закон производства по чл. 48 и 57 от Закона за акцизите и данъчните складове.
  (4) Агенция "Митници" възобновява служебно производствата по чл. 48 и 57 от Закона за акцизите и данъчните складове, по които до влизането в сила на този закон има отказ за непредставяне на документ, че дестилационните съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки са закупени от лице, регистрирано по Закона за виното и спиртните напитки.


  2. Предложение от н. п. Менда Стоянова и група народни представители:
  Създава се § 60в:
  § 60в. Разпоредбата на чл. 142а, ал. 3 от Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 45 от 2012г., изм., бр. 15 от 2013г., изм. и доп., бр. 26 от 2014г., изм., бр. 14 от 2015г. и бр. 61 от 2015г., доп., бр. 9 от 2017г) относно наредбата на министъра на икономиката, влиза в сила след постановяване на положително решение от Европейската комисия по процедура по нотификация, предприета от Министерството на икономиката по реда на Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага следната редакция на § 60в, който става § 71:
  § 71. (1) Лицата, които до влизането в сила на този закон извършват дейностите по чл. 142а, ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки се регистрират в едномесечен срок от влизането в сила на наредбата по чл. 142а, ал. 3 от Закона за виното и спиртните напитки.
  (2) Министърът на икономиката издава наредбата по чл. 142а, ал. 3 от Закона за виното и спиртните напитки в едномесечен срок от приключване на процедурата по нотификация по Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ, L 241/1 от 17 септември 2015 г.).
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 70:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума