Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
09/10/2017 първо гласуване

  законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 702-01-20, внесен от Министерския съвет на 29.09.2017 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 702-01-20, внесен от Министерския съвет на 29.09.2017 г.

  На заседание, проведено на 6 октомври 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: Маринела Петрова – заместник-министър на финансите и директори на дирекции в същото министерство.
  Законопроектът беше представен от заместник-министър Петрова, която изтъкна, че основните мотиви за изготвянето на законопроекта са свързани с необходимостта от прецизиране и доразвиване на нормативната уредба в следните направления: фискални правила и бюджетна процедура; взаимоотношения на държавния бюджет с бюджетите на общините и изпълнение на общинските бюджети; трайна уредба на отношения, свързани с банковото обслужване и системата на единната сметка и съгласуване на разпоредби на свързано законодателство със Закона за публичните финанси.
  По първото направление се предлагат промени, свързани с постигането на пълно съответствие с изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки във връзка с диалога с ЕК в рамките на прегледа по транспониране на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. в националните законодателства.
  Тъй като средносрочната бюджетна прогноза, респективно актуализираната, която представлява мотиви към законопроекта за държавния бюджет, е основен национален бюджетен документ на правителството, се въвеждат допълнителни изисквания за разширяване на обхвата и съдържанието й. Предвижда се включването на информация за основни показатели на сектор „Държавно управление“, в т.ч. разчети при непроменени политики и такива, отразяващи фискалния ефект от предвижданите нови политики (т.нар. дискреционни мерки) върху сектор „Държавно управление“. Залага се изискване да бъде представена информация за влиянието от дейността на предприятията, попадащи в обхвата на сектор „Държавно управление“ върху салдото и консолидирания дълг на сектора. Предвижда се също прогнозата да съдържа информация за условните задължения, които са риск за стабилността на публичните финанси. Въвежда се и изискване за изготвяне на анализ на чувствителността на прогнозите спрямо потенциални рискови сценарии. Въвежда се изискване Министерството на финансите да прави съпоставка, освен на актуалната си макроикономическа, така и на бюджетната си прогноза, с тази на Европейската комисия, както и да се аргументира при наличие на съществени разлики. Заложена е и възможност прогнозите за основни бюджетни показатели да могат да се сравняват и с тези на други независими организации.
  Прецизирани са разпоредбите относно процедурата по внасяне и представяне на програмните бюджети в Министерския съвет и в Народното събрание с цел гарантиране на съответствие на параметрите на бюджетните документи към законопроекта за държавния бюджет.
  По второто направление се предлагат промени в частта за общините, които касаят основно регламентиране на взаимоотношенията на общинския бюджет с държавния бюджет – обособяване на основни взаимоотношения, чиито размери по видове се приемат със ЗДБРБ, както и доразвиване на уредбата относно други взаимоотношения с държавния бюджет. Определят се изчерпателно условията, при които може да се извършват промени в бюджетните взаимоотношения, като се посочва редът, по който се правят промените, както и компетентните органи. Доразвива се и се прецизира уредбата относно общините с финансови затруднения с цел ограничаване на негативните ефекти върху бюджетната позиция и върху местната общност.
  Третото направление е свързано основно с предложенията, с които се създава трайна уредба на материя, свързана с обезпечаване, реализация на обезпеченията и възстановяването на средствата по сметки на бюджетните организации, която досега е уреждана с годишните закони за бюджета (2014 - 2017 г.). Също така е предложена и регламентация, с която се конкретизира прилагането на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници в контекста на управлението на публичните финанси, както и произтичащите от това промени в Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, в Закона за държавния дълг, в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.
  Всички тези промени са свързани с изводите и заключенията и препоръките на протеклия в началото на тази година преглед на актуалното състояние на финансовия сектор, извършено съвместно със Световната банка и Международния валутен фонд.

  След представянето се проведе дискусия.
  Народният представител Георги Търновалийски изрази становище относно промените, свързани с взаимоотношенията на държавния бюджет с бюджетите на общините и изпълнението на общинските бюджети, а именно, че отново се дава възможност да се променят бюджетите и бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет без Народното събрание. Това би влязло в противоречие с мотивите относно целта общините да спазват бюджетната дисциплина, да подобряват отчетността и да предоставят реалистични прогнози в процеса на бюджетното планиране.
  Г-н Търновалийски пожела да бъде пояснено дали предлаганите промени означават, че ще се предоставя ликвидна подкрепа на банки и по какви критерии ще се преценява предоставянето на такава подкрепа и какво налага включването на такива текстове.
  Той настоя за уточняване на разликата в понятията „основни бюджетни взаимоотношения” и „бюджетни взаимоотношения”.
  Народният представител Дора Янкова изрази мнение, че не е унифициран подхода към първостепенните разпоредители с бюджет и е необходимо да се даде определение на понятията „Обща субсидия” и „Целева субсидия
  Заместник-министър Петрова даде следните подробни пояснения на поставените въпроси и мнения:
  По отношение взаимоотношенията с общините и по-точно становището за подчиненото отношение на общините спрямо първостепенните разпоредители – това би могло да се дискутира становището в периода между първо и второ четене и да се консолидират мненията.
  По отношение понятията „основни бюджетни взаимоотношения” и „бюджетни взаимоотношения” бе уточнено, че в „бюджетните взаимоотношения” се съдържат и „основните бюджетни взаимоотношения. Разширяването на понятията се прави с цел по-голяма прозрачност и систематизиране на процеса, считайки, че основните дейности на общините следва да се регламентират с бюджета и да се одобряват от Народното събрание. Поясняват се допълнителните дейности, които са извън основните и са свързани с прилагането на политики, затова се внася разпоредбата, касаеща механизма на взаимоотношенията при изпълнението на области и на политики.
  По отношение на разпоредбите, които касаят осигуряване ликвидна подкрепа за банки и за БНБ. Това произхожда от заключенията от прегледа на финансовия сектор, осъществен от Международния валутен фонд и Световната банка. Една от препоръките е осигуряване на т.нар. „Мрежа за сигурност” в екстремни случаи, когато една банка изпада във временно затруднение, без да е застрашено нейното функциониране. В този случай на необходимост от предоставяне на временна ликвидност, трябва да има механизъм за бързо действие, където БНБ, в ограничението си на действие в Паричен съвет не може да предостави ликвидност, освен тази която е разписана по Наредбите на БНБ. Именно тогава държавата би могла да предостави някаква временна гаранция срещу ликвидната подкрепа, която се осигурява от БНБ. Тази норма не избягва правилата за държавна помощ.
  След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „За” - 14 народни представители, „Против” – 7 народни представители, без „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, № 702-01-20, внесен от Министерския съвет на 29.09.2017 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума