Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
12/10/2017 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 702-01-8, внесен от Министерския съвет на 14 юли 2017г., приет на първо гласуване на 13 септември 2017г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  ДОКЛАД

  Относно:Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 702-01-8, внесен от Министерския съвет на 14 юли 2017г., приет на първо гласуване на 13 септември 2017г.

  Проект!
  Второ гласуване!

  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси
  (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 от 2012 г. на Конституционния съд - бр. 30 от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г., бр. 14, 35, 37, 79 и 95 от 2015 г. и бр. 32, 43, 74, 80 и 97 от2016 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Създава сенов § 1:
  § 1. В чл. 5а, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 7:
  „7. данни от значение за определяне на таксата за битови отпадъци, като обхвата на данните се определя със заповедта по ал. 2;“.
  2. Досегашната т. 7 става т. 8.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисиятапредлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 5а, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 7:
  „7. данни от значение за определяне на таксата за битови отпадъци, като обхвата на данните се определя със заповедта по ал. 2;“.
  2. Досегашната т. 7 става т. 8.

  § 1. Член 62 се изменя така:
  „Чл. 62. Таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги по:
  1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения иинсталации за тяхното третиране;
  2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;
  3. поддържане на чистотата на териториите за общественоползване в населените места и селищните образувания в общината."

  Предложение от н.п. Искрен Веселинов:
  По § 1. В чл. 62, т. 3 - да се заличат думите „в населените места и селищниобразувания ".
  Комисиятане подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 2.

  § 2. В чл. 63 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Такса за битови отпадъци се заплаща за извършвани от общината услуги по чл. 62 на територията на общината."
  2. В ал. 2 думата „сметоизвозване" се заменя със „събиране итранспортиране на битовите отпадъци".

  Комисиятаподкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 2, който става § 3:
  § 3. Член 63 се изменя така:
  „Чл. 63. (1) Такса за битови отпадъци се заплаща за извършвани от общината услуги по чл. 62 на територията на общината.
  (2)Видът на предлаганите услуги по чл. 62 на територията на общината, както и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци, се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 31 октомври на предходната година.“

  § 3. В чл. 64 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Таксата по чл. 62 се заплаща от лицата по чл. 11 за имотите на територията на общината."
  Комисиятаподкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4.

  § 4. Член 66 се изменя така:
  „Чл. 66. (1) Дейностите по предоставяне на услугите по чл. 62включват:
  1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в системите за управление на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците - за услугата по чл. 62, т. 1;
  2. третиране на битови отпадъци, необхванати в системите за управление на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци - за услугата по чл. 62, т. 2;
  3. поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищни образувания в общината, предназначени за обществено ползване - за услугата по чл. 62, т. 3.
  (2) Всички относими за календарната година разходи на общинатаза извършване на дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 се включватв план-сметка за годината за всяка от услугите по чл. 62 и по източници нафинансиране.
  (3) План-сметката за годината:
  1. се изготвя по образец и ред, определени с наредба наМинистерския съвет;
  2. се одобрява с решение на общинския съвет преди изтичането насрока по чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси, като проектът нарешение за одобряване на план-сметката заедно с проектите на доклад навносителя и на план-сметката се публикуват за обществено обсъждане наинтернет страницата на общината в срока по чл. 69, ал. 2 отАдминистративнопроцесуалния кодекс. В случай че законът за държавниябюджет за съответната година не бъде приет до 25 декември на предходнатагодина от Народното събрание, план-сметката се приема в срок до 15-иянуари;
  3. подлежи на проверка от Сметната палата.
  (4)Разходите от план-сметката по ал. 2 се финансират със средства от таксата за битови отпадъци и от други източници при спазване на изискванията, приложими за съответния източник на финансиране. Други източници на финансиране са средства от Оперативна програма „Околна среда", от Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда и от други публични източници, както и приходите на общината от оползотворяване на битови отпадъци и другите общински средства и приходи, различни от приходите от таксата за битови отпадъци.
  (5)Разходите за контрол по чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците по отношение на битовите отпадъци и разходите за почистване на нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци и тяхното третиране се включват в план-сметката по ал. 3. Приходите от глоби и имуществени санкции по Закона за управление на отпадъците, наложени във връзка с нерегламентирано изхвърляне или третиране на битови отпадъци, са друг източник за финансиране на разходите от план-сметката по ал. 3.
  (6)С разходите за извършване на дейностите по предоставяне на услугите по чл. 62, които са за сметка на други източници на финансиране, се намалява общата стойност на разходите по предоставяне на услугите по чл. 62 за определяне на таксата за битови отпадъци.
  (7)Обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците се включват в план-сметката като разход за дейности по ал. 1, т. 2 за годината, в която подлежат на превеждане от общината по съответната сметка. Натрупаните средства от обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците са друг източник на финансиране на разходите от план-сметката в годината на извършване на съответния разход.
  (8)Средствата за придобиване на актив, чиято стойност надвишава стойностния праг на същественост, приет от общината, и който се очаква да бъде използван през повече от една календарна година, се разделят на срока на използване на актива и в план-сметката се включва съответстващата за календарната година част от тези средства. Не се включват в план-сметката за сметка на таксата за битови отпадъци средства за придобиване на актив, които се финансират с публични средства по друг проект, програма или процедура с изключение на съфинансирането от общината.
  (9) Неусвоените от предходната календарна година средства оттаксата за битови отпадъци са друг източник за финансиране на разходите поал. 2 при изготвяне на план-сметката по ал. 3.
  (10)В случай че общината използва други общински приходи поради покриване на действително направени разходи, надхвърлящи предвидените в план-сметката за предходната година, с изключение на инвестиционните разходи и на случаите по чл. 8, ал. 4, се допуска включване на това финансиране в план-сметката по ал. 3 за сметка на таксата за битови отпадъци.
  (11)Когато в приет от Сметната палата одитен доклад или по друг начин е установено, че в план-сметка за предходна година са включени разходи, които не са разходи за дейности по предоставяне на услуга по чл. 62, план-сметката, която предстои да приеме общинския съвет, се коригира в намаление със стойността на тези разходи.
  (12)Когато в приет от Сметната палата одитен доклад или по друг начин е установено, че средства от такса за битови отпадъци са изразходвани през предходна година за дейности, различни от тези по предоставяне на съответната услуга по чл. 62, план-сметката, която предстои да приеме общинският съвет, се коригира в намаление със стойността на използваните не по предназначение средства и тези разходи са за сметка на други приходи на общината.
  (13)Разходите за сметка на таксата за битови отпадъци за текущата година се определят, като разходите за извършване на дейности по предоставяне на услугите по чл. 62, отразени в план-сметката по ал. 3, се намаляват с разходите, които са за сметка на други източници на финансиране, и се коригират със сумите по ал. 11 и 12."

  Предложение от н.п. Искрен Веселинов:
  По § 4 - В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
  а)В ал.1, т. 3 - да се заличат думите „в населените места и селищни образувания ".
  б) В ал. 3, т. 2 - думите „преди изтичане на срока по чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси" да се замени с „ до 31 декември", както и да отпадне последното изречение „В случай че законът за държавния бюджет за съответната година не бъде приет до 25 декември на предходната година от Народното събрание, план-сметката се приема в срок до 15-ти януари;"
  в) По ал. 5 - след думите „контрол по" да се добави следния текст „чл. 19, ал. 3 и"
  г) По ал. 10 -текста на алинеята да отпадне и да се създаде нов чл. 8а със следното съдържание.
  „Чл.8а. Постъпленията от такси, които са били дължими за минали периоди, могат да бъдат разходвани с решение на Общинския съвет и за дейности, различни от услугите, за които са били първоначално определени, до размера на извършеното дофинансиране от други собствени източници."
  д) По ал. 11 и ал. 12 -да се обединят в следната редакция:
  „(11) Когато в приет от Сметната палата одитен доклад е установено, че в план-сметка за предходна година са включени разходи, които не са за дейности по предоставяне на услуга по чл. 62 или се установи, че средства от такса за битови отпадъци са изразходвани през предходна година за дейности, различни от тези по предоставяне на съответната услуга по чл. 62, общинския съвет взема решение за отразяване на направените констатации в план-сметката, която предстои да приеме."
  е) По ал. 13 -думите „и се коригират със сумите по ал. 11 и 12." да се заменят със„съгласно решението на общинския съвет по ал. 11“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по букви “д“ и “е“ и не подкрепя предложението по букви “а“, “б“, “в“ и “г“.

  Предложение от н.п. Менда Стоянова и н.п. Евгения Ангелова:
  В § 4:
  а) в чл. 66, ал. 5 след думите „по ал. 3“ се добавя „и могат да се финансират със средства от таксата за битови отпадъци.“, а думите „Приходите от глоби и имуществени санкции по Закона за управление на отпадъците, наложени във връзка с нерегламентирано изхвърляне или третиране на битови отпадъци, са друг източник за финансиране на разходите от план-сметката по ал. 3.“ се заличават.
  б) в чл. 66, ал. 9 се създава второ изречение със следното съдържание: „Приходите от глоби и имуществени санкции по Закона за управление на отпадъците, наложени във връзка с нерегламентирано изхвърляне или третиране на битови отпадъци, са друг източник за финансиране на разходите от план-сметката по ал. 3.“
  в) в чл. 66, ал. 10 се изменя така:
  „(10) В случай че общината използва други общински приходи за покриване на действително направени разходи, надхвърлящи предвидените в план-сметката за предходната година разходи за сметка на таксата за битови отпадъци, се допуска включване натези разходи в план-сметката по ал. 3 за сметка на таксата за битови отпадъци. Включването на разходи в план-сметката по ал. 3 за сметка на таксата за битови отпадъци по изречение първо в случаите на придобиване на активи по ал. 8 е в размер на разликата между предвидените в план-сметката за предходната година разходи и преизчислената по реда на ал. 8, съответстваща за предходната година част от действително направените разходи. Изречение първо не се прилага в случаите по чл. 8, ал. 4.“
  г) в чл. 66, ал. 13 след думата „определят“ се добавя „общо и за всяка от услугите по чл. 62“.
  Комисиятаподкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4, който става § 5:
  § 5. Член 66 се изменя така:
  „Чл. 66. (1) Дейностите по предоставяне на услугите по чл. 62включват:
  1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците - за услугата по чл. 62, т. 1;
  2. третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци - за услугата по чл. 62, т. 2;
  3. поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищнитеобразувания в общината, предназначени за обществено ползване - за услугата по чл. 62, т. 3.
  (2) Всички относими за календарната година разходи на общината за извършване на дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 се включват в план-сметка за годината за всяка от услугите по чл. 62 и по източници на финансиране.
  (3) План-сметката за годината:
  1. се изготвя по образец и ред, определени с наредба на Министерския съвет;
  2. се одобрява с решение на общинския съвет преди изтичането на срока по чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси, като проектът на решение за одобряване на план-сметката заедно с проектите на доклад на вносителя и на план-сметката се публикуват за обществено обсъждане на интернет страницата на общината в срока по чл. 69, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. В случай че законът за държавния бюджет за съответната година не бъде приет до 25 декември на предходната година от Народното събрание, план-сметката се приема в срок до 15-и януари;
  3. подлежи на проверка от Сметната палата.
  (4) Разходите от план-сметката по ал. 2 се финансират със средства от таксата за битови отпадъци и от други източници при спазване на изискванията, приложими за съответния източник на финансиране. Други източници на финансиране са средства от Оперативна програма „Околна среда", от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и от други публични източници, както и приходите на общината от оползотворяване на битови отпадъци и другите общински средства и приходи, различни от приходите от таксата за битови отпадъци.
  (5) Разходите за контрол по чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците по отношение на битовите отпадъци и разходите за почистване на нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци и тяхното третиране се включват в план-сметката по ал. 3 и могат да се финансират със средствата от таксата за битови отпадъци.
  (6) С разходите за извършване на дейностите по предоставяне на услугите по чл. 62, които са за сметка на други източници на финансиране, се намалява общата стойност на разходите по предоставяне на услугите по чл. 62 за определяне на таксата за битови отпадъци.
  (7) Обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, когато се правят за битови отпадъци от общини, се включват в план-сметката като разход за дейности по ал. 1, т. 2 за годината, в която подлежат на превеждане от общината по съответната сметка. Натрупаните средства от обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците,когато се правят за битови отпадъци от общини, са друг източник на финансиране на разходите от план-сметката в годината на извършване на съответния разход.
  (8) Средствата за придобиване на актив, чиято стойност надвишава стойностния праг на същественост, приет от общината, и който се очаква да бъде използван през повече от една календарна година, се разделят на срока на използване на актива и в план-сметката се включва съответстващата за календарната година част от тези средства. Не се включват в план-сметката за сметка на таксата за битови отпадъци средства за придобиване на актив, които се финансират с публични средства по проект, програма или процедура с изключение на съфинансирането от общината.
  (9) Неусвоените от предходната календарна година средства от таксата за битови отпадъци са друг източник за финансиране на разходите по ал. 2 при изготвяне на план-сметката по ал. 3.Приходите от глоби и имуществени санкции по Закона за управление на отпадъците, наложени във връзка с нерегламентирано изхвърляне или третиране на битови отпадъци, са друг източник за финансиране на разходите от план-сметката по ал. 3.
  (10) В случай че общината използва други общински приходи за покриване на действително направени разходи, надхвърлящи предвидените в план-сметката за предходната година разходи за сметка на таксата за битови отпадъци, се допуска включване натези разходи в план-сметката по ал. 3 за сметка на таксата за битови отпадъци. Включването на разходи в план-сметката по ал. 3 за сметка на таксата за битови отпадъци по изречение първо в случаите на придобиване на активи по ал. 8 е в размер на разликата между предвидените в план-сметката за предходната година разходи и преизчислената по реда на ал. 8, съответстваща за предходната година част от действително направените разходи. Изречение първо не се прилага в случаите по чл. 8, ал. 4.
  (11) Когато в приет от Сметната палата одитен доклад или по друг начин е установено, че в план-сметка за предходна година са включени разходи, които не са разходи за дейности по предоставяне на услуга по чл. 62, план-сметката, която предстои да приеме общинския съвет, се коригира в намаление със стойността на тези разходи.Размерът на коригираните разходи е за сметка на други приходи на общината.
  (12) Когато в приет от Сметната палата одитен доклад или по друг начин е установено, че средства от такса за битови отпадъци са изразходвани през предходна година за дейности, различни от тези по предоставяне на съответната услуга по чл. 62, план-сметката, която предстои да приеме общинският съвет, се коригира в намаление със стойността на използваните не по предназначение средства и тези разходи са за сметка на други приходи на общината.
  (13) Разходите за сметка на таксата за битови отпадъци за текущата година се определят общо и за всяка услуга по чл.62, като разходите за извършване на дейности по предоставяне на услугите по чл. 62, отразени в план-сметката по ал. 3, се намаляват с разходите, които са за сметка на други източници на финансиране, и се коригират със сумите по ал. 11 и 12.“

  § 5. Член 67 се изменя така:
  „Чл. 67. (1) Размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице се определя за календарна година при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците.
  (2)Размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице се определя, като разходите за сметка на таксата за битови отпадъци за текущата година от план-сметката, формирани по реда на чл. 66, ал. 13, се разпределят, като се приложи съответният начин за изчисление в зависимост от приетите от общинския съвет основи за услугите по чл. 62.
  (3)Размерът на таксата за единица основа се определя в левове за всяка календарна година и се приема с решението на общинския съвет по чл. 66, ал. 3, т. 2 за одобряване на план-сметката.
  (4)Количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци.
  (5)Общинският съвет може да приеме основа или основи, различни от посочената в ал. 4, при условие че съществуват обективни обстоятелства, възпрепятстващи прилагането й.
  (6)Общинският съвет приема основите за изчисляване размера на таксата за всяка от услугите по чл. 62 с наредбата по чл. 9. Решението за приемане или изменение на наредбата по чл. 9 съдържа и мотивите, придружени с анализ, за избор на определената основа, а в случаите по ал. 5 - и мотиви за неприлагане на основата по ал. 4, както и вида и източника на информация за изчисляване размера на таксата за битови отпадъци.
  (7)Преди внасянето за разглеждане на заседание на общинския съвет проектът на наредба по чл. 9 се публикува за обществено обсъждане в сроковете и по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове. Заедно с проекта на наредба по чл. 9 на интернет страницата на съответната община се публикува и решението по ал. 6.
  (8) Основите за определяне на размера на таксата за битовиотпадъци, които общинският съвет може да приеме, са:
  1. за услугата по чл. 62, т. 1 - събиране и транспортиране на битовиотпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране:
  а) индивидуално определено количество битови отпадъци за имота,включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост;
  б) количество битови отпадъци за имота, определено съобразноброя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовитеотпадъци и честотата за тяхното транспортиране;
  в) брой ползватели на услугата в имота;
  2. за услугата по чл. 62, т. 2 - третиране на битовите отпадъци всъоръжения и инсталации:
  а) индивидуално определено количество битови отпадъци за имота,включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост;
  б) количество битови отпадъци за имота, определено съобразноброя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовитеотпадъци и честотата за тяхното транспортиране;
  в) брой ползватели на услугата в имота;
  3. за услугата по чл. 62, т. 3 - поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищни образувания в общината:
  а) брой ползватели на услугата в имота;
  б) разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимияимот.
  (9) Общинският съвет може да приеме различни основи заотделните населени места, за отделните зони в тях, за селищнитеобразувания, за различните категории задължени лица и за отделните услугипо чл. 62, като бъдат посочени изрично мотивите за различните основи.
  (10) При приемане на основа „индивидуално определеноколичество битови отпадъци за имота чрез торби с определена вместимост итовароносимост" същите се закупуват от задължените лица по ред,определен в наредбата по чл. 9. С наредбата по чл. 9 общинският съвет можеда определи минимален брой торби, които да бъдат закупени от задълженолице за календарна година, съобразен с извършения анализ за минималнотоколичество битов отпадък, генерирано от един ползвател на услугата вдадено населено място, селищно образувание или зона. Когато закупенитеза годината торби надхвърлят действително изразходваните през годината,останалите торби се използват през следващата година, като се приспаднатот определения за нея минимален брой и се заплаща само разликата.
  (11) При приемане на основа:
  1. „брой ползватели на услугата в имота" или „разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот" общинският съвет при определяне на размера на таксата за битови отпадъци може да приема допълнително диференциране съобразно вида на имота, неговото предназначение и вида на извършваната в имота икономическа дейност;
  2. „индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост" или „количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране" общинският съвет при определяне размера на таксата за битови отпадъци може да приема допълнително диференциране съобразно вида на битовия отпадък.
  (12)Начинът за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци при прилагане на основите по ал. 8, в т.ч. на размера на таксата за битови отпадъци на единица основа и на размера на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице, се определя с наредбата по чл. 66, ал. 3, т. 1.
  (13)Лицата по чл. 64 декларират обстоятелства, които имат значение за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци по ал. 12, както и всяка тяхна промяна чрез подаване на декларация по образец и ред, определени в наредбата по чл. 9.
  (14)Кметът на общината организира събирането и поддържането на информация за броя на ползвателите на услугите по чл. 62 в имотите на територията на общината, както и на друга информация, определена в наредбата по чл. 9 в срок до 31 октомври на предходната година.
  (15)Кметът на общината осигурява необходимата информация и създава условия за прилагане на основите по чл. 67, ал. 8, т. 1, букви „а" и „б" и т. 2, букви „а" и „6", с изключение на случаите по чл. 67, ал. 5, в срок до 31 декември на предходната година.
  (16)Общият размер на начислените задължения за текущата година на лицата по чл. 64 следва да е не по-голям от разходите за сметка на таксата за битови отпадъци от план-сметката, формирани по реда на чл. 66, ал. 13."

  Предложение от н.п. Искрен Веселинов:
  По § 5. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
  а)Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Количеството битови отпадъци е водещо за определяне на размера на таксата за битови отпадъци."
  б)Алинея 5 да отпадне.
  в) Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Общинският съвет приема основите за изчисляване размера на таксата за всяка от услугите по чл. 62 с наредбата по чл. 9. Решението за приемане или изменение на наредбата по чл. 9 съдържа и мотивите за избор на определената основа, както и вида и източника на информация за изчисляване размера на таксата за битови отпадъци."
  г) В ал. 8, т. 3 се създават нови букви „в" и „г":
  ,,в) индивидуално измерено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост, от което е определена таксата за услугата по т. 1 или т. 2;
  г) количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и определената честота за тяхното транспортиране, от което е определена таксата за услугата по т. 1 или т. 2;
  д)Алинея 11 се изменя така:
  „(11) При приемане на основа:
  1. „брой ползватели на услугата в имота" общинският съвет при определяне на размера на таксата за битовите отпадъци може да приема допълнително диференциране съобразно населените места в общината и отделните зони в тях, както и вида на имота, неговото предназначение и вида на извършваната в имота икономическа дейност."
  е)В ал.12 да отпадне текста „и на размера на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице".
  ж)В ал. 13 след думата „образец," да се добави думата „срок".
  з) Алинеи 14 и 15 да се обединят, като се създаде нова ал.14 със следното съдържание:
  „(14) Кметът на общината осигурява необходимата информация и създава условия за прилагането на приетите от Общинския съвет основи в срок до 31 октомври на предходната година."
  и)Да се създаде нова ал. 15 със следното съдържание:
  „(15) При липса на подадена декларация от лицата по чл. 64, броя на лицата ползватели на услугата за даден имот, както и другите обстоятелства, които имат значение за изчисляване на размера на таксата за битовите отпадъци, те се определят служебно от общината."
  Комисиятаподкрепя по принцип предложението по букви “д“, “е“, “ж“ и “и“ и не подкрепя предложението в останалата му част.

  Предложение от н.п.Танер Али и група народни представители:
  В § 5.чл. 67 ал. 8 т. 1 се създава нова буква г) със следнотосъдържание:„ г) разгърната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот."
  В § 5.чл. 67 ал. 8 т. 2 се създава нова буква г) със следнотосъдържание:„ г) разгърната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот."
  В §5 чл. 67 ал. 8 т. 3 се създава нова буква в) със следнотосъдържание:„ в) данъчна оценка или отчетна стойност на недвижимия имот."
  В§ 5. чл. 67 ал. 11 т. 1 след думите „разгърната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот" се добавя „или данъчна оценка или отчетна стойност на недвижимия имот".
  Комисиятане подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Менда Стоянова и н.п. Евгения Ангелова:
  В § 5 относно чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
  а) ал. 2 се изменя така:
  „(2) Размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице е сумата от размера на таксата за всяка услуга по чл. 62, която се определя като разходите за сметка на таксата за битови отпадъци за текущата година от план-сметката, формирани по реда на чл. 66, ал. 13 за всяка услуга по чл. 62, се разпределят като се приложи съответния начин за изчисление в зависимост от приетите от общинския съвет основи за услугите по чл. 62.“
  б) създава се нова ал. 14 със следното съдържание:
  „(14) Когато лицата по чл. 64 не декларират обстоятелствата по ал. 13, тези обстоятелства се определят служебно за целите на изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци по ред, определен от общинския съвет в наредбата по чл. 9“
  в) досегашната ал. 14 става ал. 15 и в нея думите „на предходната година“ се заличават.
  г) досегашните ал. 15 и 16 стават съответно ал. 16 и 17.
  Комисиятаподкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 67 се създаваал. 15:
  „(15) Управителят или председателят на управителния съвет на етажната собственост ежегодно до 31 октомври подава справка по образец, определен в наредбата по чл. 9 за броя на ползвателите по имоти в етажната собственост.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 5, който става § 6:
  § 6. Член 67 се изменя така:
  „Чл. 67. (1) Размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице се определя за календарна годинапри спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците.
  (2) Размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице е сумата от размера на таксата за всяка услуга по чл.62, която се определя като разходите за сметка на таксата за битови отпадъци за текущата година от план-сметката, формирани по реда на чл. 66, ал. 13 за всяка услуга по чл. 62, се разпределят като се приложи съответния начин за изчисление в зависимост от приетите от общинския съвет основи за услугите по чл. 62.
  (3) Размерът на таксата за единица основа се определя в левове за всяка календарна година и се приема с решението на общинския съвет по чл. 66, ал. 3, т. 2 за одобряване на план-сметката.
  (4) Количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци.
  (5) Общинският съвет може да приеме основа или основи, различни от посочената в ал. 4, при условие че съществуват обективни обстоятелства, възпрепятстващи прилагането й.
  (6) Общинският съвет приема основите за изчисляване размера на таксата за всяка от услугите по чл. 62 с наредбата по чл. 9. Решението за приемане или изменение на наредбата по чл. 9 съдържа и мотивите,придружени с анализ, за избор на определената основа, а в случаите по ал. 5 – и мотиви за неприлагане на основата по ал. 4, както и вида и източника на информация за изчисляване размера на таксата за битови отпадъци.
  (7) Преди внасяне за разглеждане на заседание на общинския съвет, проектът на наредба по чл. 9 се публикува за обществено обсъждане по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове. Заедно с проекта на наредба по чл. 9 на интернет страницата на съответната общинасе публикува и решението по ал. 6.
  (8) Основите за определяне на размера на таксата за битови отпадъци, които общинският съвет може да приеме, са:
  1. за услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране:
  а) индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост;
  б) количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране;
  в) брой ползватели на услугата в имота;
  2. за услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации:
  а) индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост;
  б) количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране;
  в) брой ползватели на услугата в имота;
  3. за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищнитеобразувания в общината:
  а) брой ползватели на услугата в имота;
  б) разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот.
  (9) Общинският съвет може да приеме различни основи за отделните населени места, за отделните зони в тях, за селищните образувания, за различните категории задължени лица и за отделните услуги по чл. 62, като бъдат посочени изрично мотивите за различните основи.
  (10) При приемане на основа индивидуално определено количество битови отпадъци за имота чрез торби с определена вместимост и товароносимост, същите се закупуват от задължените лица по ред, определен в наредбата по чл. 9. С наредбата по чл. 9 общинският съвет може да определи минимален брой торби, които да бъдат закупени от задължено лице за календарна година, съобразен с извършения анализ за минималното количество битов отпадък, генерирано от един ползвател на услугата в дадено населено място, селищно образувание или зона. Когато закупените за годината торби надхвърлят действително изразходваните през годината, останалите торби се използват през следващата година, като се приспаднат от определения за нея минимален брой и се заплаща само разликата.
  (11) При приемане на основа:
  1. „брой ползватели на услугата в имота“ или „разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот“ общинският съвет при определяне на размера на таксата за битови отпадъци може да приема допълнително диференциране съобразно населените места в общината и отделните зони в тях,вида на имота, неговото предназначение и вида на извършваната в имота икономическа дейност;
  2. „индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост“ или „количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране“ общинският съвет при определяне размера на таксата за битови отпадъци може да приема допълнително диференциране съобразно вида на битовия отпадък.
  (12) Начинът за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци при прилагане на основите по ал. 8 се определя с наредбата по чл. 66, ал. 3, т. 1.
  (13) Лицата по чл. 64 декларират обстоятелства, които имат значение за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци по ал. 12, както и всяка тяхна промяна, чрез подаване на декларация по образец, реди срок, определени в наредбата по чл. 9.
  (14) Когато лицата по чл. 64 не декларират обстоятелствата по ал. 13, тези обстоятелства се определят служебно за целите на изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци по ред, определен от общинския съвет в наредбата по чл. 9.
  (15)Управителят или председателят на управителния съвет на етажната собственост ежегодно до 31 октомври подава справка по образец, определен в наредбата по чл.9 за броя на ползвателите по имоти в етажната собственост.
  (16) Кметът на общината организира събирането и поддържането на информация за броя на ползвателите на услугите по чл. 62 в имотите на територията на общината, както и на друга информация, определена в наредбата по чл. 9 всрок до 31 октомври, в случаите по ал. 8, т. 1, буква“в“, т. 2, буква“в“ и т. 3, буква “а“.
  (17) Кметът на общината осигурява необходимата информация и създава условия за прилагане на основите по ал. 8, т. 1, букви „а“ и „б“ и т. 2, букви „а“ и „б“, с изключение на случаите по ал. 5, в срок до 31 декември на предходната година.
  (18)Общият размер на начислените задължения за текущата година на лицата по чл. 64 следва да е не по-голям от разходите за сметка на таксата за битови отпадъци от план-сметката, формирани по реда на чл. 66, ал. 13.

  § 6. Член 68 се изменя така:
  „Чл. 68. (1) Не се допускат изменения на начина на определяне и на размера на таксата за битови отпадъци в течение на годината.
  (2) Когато в срока по чл. 66, ал. 3, т. 2 общинският съвет не е одобрил план-сметката, размерът на таксата за годината се определя, като разходите за сметка на такса битови отпадъци за предходната година се коригират по реда на чл. 66, ал. 13 и се разпределят в съответствие с последно одобрените видове основи по чл. 67, ал. 8. Разходите за обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците се включват в съответстващия им за текущата година размер."

  Предложение от н.п. Искрен Веселинов:
  По § 6. В чл. 68 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Когато общинският съвет не е взел решение по чл. 67, ал. 3 в определения срок, от всеки длъжник се събира такса в размер на абсолютната стойност на таксата за битови отпадъци от предходната година. Разходите за обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците се добавят в съответстващият им за текущата година размер."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисиятаподкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.

  § 7. В чл. 69 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Общината уведомява лицата по чл. 64 за дължимите от тях такси за съответния период общо и по видове услуги по чл. 62, както и за сроковете за плащане."
  Комисиятаподкрепя текста на вносителя за §7, който става § 8.

  § 8. Член 71 се изменя така:
  „Чл. 71. Не се събира такса за:
  1. услугата по чл. 62, т. 1 и дейността по третиране на битовите отпадъци - част от услугата по чл. 66, т. 2, за имоти, които попадат в райони, в които тези услуги не се предоставят от общината;
  2. услугата по чл. 62, т. 1 и дейността по третиране на битовите отпадъци - част от услугата по чл. 66, т. 2, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец и ред, определени с наредбата по чл. 9, от задълженото лице до 31 декември на предходната година в общината по местонахождението на имота;
  3. услугата по чл. 62, т. 1, когато задължените лица са сключили договор за обслужване с лица, получили регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съответните съоръжения и инсталации, и са декларирали по ред, определен с наредбата по чл. 9, това обстоятелство до 31 декември на предходната година в общината по местонахождението на имота."
  Предложение от н.п. Искрен Веселинов:
  По § 8. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:
  в т. 2, думите „ 31 декември" се заменят с „31 октомври".
  в т. 3 думите „ 31 декември" се заменят с „31 октомври".
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Менда Стоянова и н.п. Евгения Ангелова:
  В § 8 в чл. 71 в т. 1 и 2 след думите „по чл. 66“ се добавя „ал. 1“.
  Комисиятаподкрепя подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 8, който става § 9:
  § 9. Член 71 се изменя така:
  „Чл. 71. Не се събира такса за:
  1. услугата по чл. 62, т. 1 и дейността по третиране на битовите отпадъци - част от услугата по чл. 66, ал.1, т. 2, за имоти, които попадат в райони, в които тези услуги не се предоставят от общината;
  2. услугата по чл. 62, т. 1 и дейността по третиране на битовите отпадъци - част от услугата по чл. 66, ал.1, т. 2, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец и ред, определени с наредбата по чл. 9, от задълженото лице до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождението на имота;
  3. услугата по чл. 62, т. 1, когато задължените лица са сключили договор за обслужване с лица, получили регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съответните съоръжения и инсталации, и са декларирали по ред, определен с наредбата по чл. 9, това обстоятелство до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождението на имота."

  § 9. В глава трета, раздел І се създава чл. 71б:
  „Чл. 71б. (1) Ежегодно в срок до 15 февруари на интернет страницата на общината във формат, определен с наредбата по чл. 66, ал. 3, т. 1, се публикуват информация и данни за:
  1.одобрената план-сметка по видове услуги по чл. 62;
  2. приетите основи за изчисляване на таксата за битови отпадъци и размера на таксата за единица основа за текущата година;
  3. отчетените разходи за предходната година по видове услуги по чл. 62 и по бюджетни показатели съгласно утвърдената от министъра на финансите единна бюджетна класификация за съответната година, както и друга информация и данни за отчетените разходи за предходната година в съответствие с приетата от общинския съвет основа;
  4. отчетените количества събрани и третирани битови отпадъци за предходната година.
  (2) Ежегодно в срок до 31 март Националното сдружение на общините в Република България публикува обобщената информация по ал. 1 по общини, по области и на национално ниво."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 10.

  § 10. В глава трета, раздел І се създавачл. 71в:
  „Чл. 71в. Декларациите по този раздел могат да се подават и по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс."
  Комисиятаподкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 11.

  Предложение от н.п. Менда Стоянова и н.п. Евгения Ангелова:
  Създава се § 10а:
  § 10а. В чл. 123 се създава ал. 4:
  „(4) За неизпълнение на задължението по чл. 67, ал. 13 физическите лица по чл. 64 се наказват с глоба в размер от 20 до 50 лв., а юридическите лица и едноличните търговци по чл. 64 – имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.“
  Комисиятаподкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 123 се създава ал. 5:
  „(5) За неизпълнение на задължението по чл. 67, ал. 15 на управителя или председателя на управителния съвет се налага глоба в размер от 100 до 1 000лв.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Дора Янкова, направено по реда на чл. 83, ал.5, т.2 от ПОДНС:
  В чл.123, ал. 5 числото „100“ се заменя с „50“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисиятапредлагада се създаде нов § 12:
  § 12.В чл. 123 се създават ал. 4 и 5:
  „(4) За неизпълнение на задължението по чл. 67, ал. 13, както и при деклариране на неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса битови отпадъци,на лицата по чл.64 се налага глоба в размер от 10 до 400 лв., съответно имуществена санкция вразмер от 100 до 3 000 лв.
  (5)За неизпълнение на задължението по чл. 67, ал.15 на управителя или председателя на управителния съвет се налага глоба в размер от 50 до 1 000лв.“

  § 11. Създава се чл. 130:
  „Чл. 130. (1) За неизпълнение на задължението по чл. 67, ал. 14 кметът на общината се наказва с глоба от 500 до 2500 лв. за всяка година, за която липсва информация за броя на ползвателите на услугите по чл. 62 в имотите на територията на общината.
  (2)За неизпълнение на задължението по чл. 67, ал. 15 кметът на общината се наказва с глоба от 500 до 2500 лв.
  (3)За неизпълнение на задължението по чл. 71б, ал. 1 кметът на общината се наказва с глоба от 500 до 2500 лв.
  (4) Актовете за установяване на нарушенията се съставят отдлъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция, анаказателните постановления се издават от министъра на финансите или отоправомощени от него длъжностни лица.
  (5) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването иизпълнението на наказателните постановления се извършват по реда наЗакона за административните нарушения и наказания."

  Предложение от н.п. Искрен Веселинов:
  По § 11. В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения:
  а)Ал. 1 и ал. 2 - двете алинеи е необходимо да се обединят.
  б)Да се създаде нова алинея свързана с административно-наказателна отговорностна лицата по чл. 64, които не са изпълнили задълженията си по чл.66, ал. 13, кактоследва:
  „ Който не подаде декларация по чл. 67, ал.13 от закона, по реда предвиден в наредбата по чл. 9 или декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса за битови отпадъци, се наказва с глоба от 10 до 400 лева, а за юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 500 до 3 000 лева."
  Комисиятаподкрепя по принцип предложението, което е отразено в нов § 12.

  Комисиятаподкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 11, който става § 13:
  § 13.Създава се чл. 130:
  „Чл. 130. (1) За неизпълнение на задължението по чл. 67, ал. 16на кмета на общината се налага глоба от 500 до 2 500 лв. за всяка година, за която липсва информация за броя на ползвателите на услугите по чл. 62 в имотите на територията на общината.
  (2) За неизпълнение на задължението по чл. 67, ал. 17на кмета на общината се налага глоба от 500 до 2 500 лв.
  (3) За неизпълнение на задължението по чл. 71б, ал. 1 на кмета на общината се налага глоба от 500 до 2 500 лв.
  (4)Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.
  (5)Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания."

  § 12. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 9 след думите „съдове за" се добавя „събиране на".
  2. Точка 16 се изменя така:
  „16. „Основа" е показател, на базата на който се разпределят разходите за сметка на таксата за битови отпадъци от одобрената план-сметка към задължените лица. За целите на определяне на таксата за битови отпадъци мерната единица за основата количество битови отпадъци е килограм или литър."
  3. Създават се т. 39,40 и 41:
  „39. „Масово разпространени отпадъци", „притежател на отпадъци", „причинител на отпадъци", „събиране", „транспортиране" и „третиране на отпадъци" за целите на чл. 63 - 71б са тези по смисъла на т. 7, 29, 30, 41, 43 и 44 от § 1 на Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците, относими към битовите отпадъци.
  40. „Ползватели на услугата в имота" са:
  а) за граждани - собственици, и/или лица с учредено вещно правона ползване и/или наематели и/или лица с настоящ адрес в недвижимияимот, и/или обитатели по смисъла на Закона за управление на етажнатасобственост, и/или лица, които пребивават в имота на друго основание;
  б) за предприятия - собственици, и/или лица с учредено вещноправо на ползване, и/или концесионери, и/или наематели, и/или лица, накоито имотите са предоставени за управление, и/или заети и наети от
  предприятията лица, и/или лица, които пребивават в имота на другооснование.
  41. „Дейността по третиране на битовите отпадъци - част от услугатапо чл. 62, т. 2" за целите на чл. 71 включва само дейността по третиране набитови отпадъци, необхванати в системите за управление на масоворазпространените отпадъци, от всички дейности, посочени в чл. 66, ал. 1, т. 2 ивключени в услугата по чл. 62, т. 2."

  Предложение от н.п. Искрен Веселинов:
  По § 12 за точка 40 „Ползватели на услугата в имота" - след думата „настоящ" дасе добави „или постоянен";
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 12, който става § 14:
  § 14. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 8 след думите „съдовете за" се добавя „събиране на".
  2. В т. 9 след думите „съдове за" се добавя „събиране на".
  3. Точка 16 се изменя така:
  „16. „Основа" е показател, на базата на който се разпределят разходите за сметка на таксата за битови отпадъци от одобрената план-сметка към задължените лица. За целите на определяне на таксата за битови отпадъци мерната единица за основата количество битови отпадъци е килограм или литър."
  4. Създават се т. 39 - 46:
  „39. „Масово разпространени отпадъци“са отпадъци по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.
  40. „Притежател на отпадъци“ е понятиепо смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.
  41. „Причинител на отпадъци“ е понятиепо смисъла на § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.
  42. „Събиране на битови отпадъци“ е понятиепо смисъла на § 1, т. 41 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.
  43. „Транспортиране на битови отпадъци“ е понятиепо смисъла на § 1, т. 43 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.
  44. „Третиране на отпадъци“ са дейностите по смисъла на § 1, т. 44 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.
  45. „Ползватели на услугата в имота" са:
  а) за граждани - собственици, и/или лица с учредено вещно право на ползване и/или наематели и/или лица с настоящ адрес в недвижимия имот, и/или обитатели по смисъла на Закона за управление на етажната собственост, и/или лица, които пребивават в имота на друго основание;
  б) за предприятия - собственици, и/или лица с учредено вещно право на ползване, и/или концесионери, и/или наематели, и/или лица, на които имотите са предоставени за управление, и/или заети и наети отпредприятията лица, и/или лица, които пребивават в имота на друго основание.
  46. „Дейността по третиране на битовите отпадъци - част от услугата по чл. 62, т. 2" за целите на чл. 71 включва само дейността по третиране на битови отпадъци, необхванати в управление на масово разпространените отпадъци, от всички дейности, посочени в чл. 66, ал. 1, т. 2 и включени в услугата по чл. 62, т. 2."

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС да сесъздаде нов § 15:
  § 15. ВЗакона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 101 от 2013 г., изм., бр. 105 от 2014 г., бр. 95 от 2015 г. и бр. 97 от 2016 г.)в § 13 от заключителните разпоредбидумите „1 януари 2018 г.“ се заменят с „ 31 декември 2019 г.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов§ 15:
  § 15. В Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 101 от 2013 г., изм., бр. 105 от 2014 г., бр. 95 от 2015 г. и бр. 97 от 2016 г.) в § 13 от заключителните разпоредби думите „1 януари 2018 г.“ се заменят с „31 декември 2019 г.“.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисиятаподкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 13. За 2019 г. срокът по чл. 66, ал. 3, т. 2 е до 31 януари 2019 г.

  Предложение от н.п. Менда Стоянова и н.п. Евгения Ангелова:
  § 13 се отменя.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н.п. Искрен Веселинов:
  § 13 - да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС § 13 да се измени така:
  § 13. (1)Срокът за одобряване на план-сметка за 2020 г. за всяка от услугите по чл. 62 е до 31 януари 2020 г.
  (2) За 2020 г. чл. 68, ал. 2 не се прилага.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисиятапродкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 13, който става § 16:
  § 16.(1)Срокът за одобряване на план-сметка за 2020 г. за всяка от услугите по чл. 62 е до 31 януари 2020 г.
  (2) За 2020 г. чл. 68, ал. 2 не се прилага.

  Предложение от н.п. Искрен Веселинов:
  Да се предвиди промяна в § 13а от Заключителните разпоредби към ЗИД на ЗМДТ (обн. ЗВ бр. 101 от 2013 г.), в който е регламентиран отлагане на забраната за ползване на данъчната оценка на недвижимите имоти за определяне на ТБО за 2018 г. и 2019 г.
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в новия § 15.

  § 14. (1)В срок до 30 юни 2018 г. лицата по чл. 64 декларират в общината броя на ползвателите на услугата в имота по ред, определен с наредбата по чл. 9, а в случаите на новопридобит имот след този срок и преди 31 декември 2018 г. - в двумесечен срок от придобиването.
  (2)В срок до 30 септември 2018 г. кметът на общината се задължава да осигури информация за броя на ползвателите на услугите по чл. 62 в имотите на територията на общината.

  Предложение от н.п. Искрен Веселинов:
  По § 14. Алинея да се измени така:
  „§ 14. (1) В срок до 30 юни 2019 г. лицата по чл. 64 декларират в общината обстоятелства, които имат значение за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци по чл. 67, ал. 13.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Менда Стоянова и н.п. Евгения Ангелова:
  В § 14 се правят следните изменения:
  а) в ал. 1 думите“ 30 юни 2018г.“ се заменят с „31 март 2019г.“, а думите „31 декември 2018г.“ с „31 декември 2019г.“
  б) в ал. 2 думите“ 30 септември 2018г.“ се заменят с „30 септември 2019г.“
  в) Създава се ал. 3:
  „(3) За неизпълнение на задължението по ал. 1 лицата се наказват с глобата или имуществената санкция по чл. 123, ал. 4.
  Комисиятаподкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 14 сеизменя така:
  § 14. (1) В срок до 31 март 2019 г. лицата по чл. 64 декларират в общината броя на ползвателите на услугата в имота по ред, определен с наредбата по чл. 9, а в случаите на новопридобит имот след този срок и преди 31 декември 2019 г. - в двумесечен срок от придобиването.
  (2) В срок до 30 септември 2019 г. кметът на общината се задължава да осигури информация за броя на ползвателите на услугите по чл. 62 в имотите на територията на общината.
  (3) За неизпълнение на задължението по ал. 1 на лицата се налага глоба в размер от 10 до 400 лв., съответно имуществена санкция в размер от 100 до 3 000 лв.
  (4) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица.
  (5) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисиятапродкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 14, който става § 17:
  § 17. (1) В срок до 31 март 2019 г. лицата по чл. 64 декларират в общината броя на ползвателите на услугата в имота по ред, определен с наредбата по чл. 9, а в случаите на новопридобит имот след този срок и преди 31 декември 2019 г. - в двумесечен срок от придобиването.
  (2) В срок до 30 септември 2019 г. кметът на общината се задължава да осигури информация за броя на ползвателите на услугите по чл. 62 в имотите на територията на общината.
  (3) За неизпълнение на задължението по ал. 1 на лицата се налага глоба в размер от 10 до 400 лв., съответно имуществена санкция в размер от 100 до 3 000 лв.
  (4)Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица.
  (5) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

  § 15. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 65, ал. 1 думите „т. 3" се заменят с „т. 2 ".
  2. В чл. 112, ал. 1 се създават. 5:
  „5. изоставянето на битови отпадъци и нерегламентираното им изхвърляне."
  3. В чл. 133, ал. 1, т. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „или в съдове или торби, различни от определените от общината за измерване на количество битови отпадъци по чл. 67, ал. 8 от Закона за местните данъци и такси".

  Комисиятаподкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за§ 15, който става § 18:
  § 18. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 65, ал. 1 думите „т. 3" се заменят с „т. 2".
  2. В чл. 112,ал. 1 се създават.5:
  „5. изоставянето на битови отпадъци и нерегламентираното им изхвърляне."
  3. В чл. 133, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „или в съдове или торби, различни от определените от общината за измерване на количество битови отпадъци по чл. 67, ал. 8 от Закона за местните данъци и такси“.
  4. В чл. 134, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „или в съдове или торби, различни от определените от общината за измерване на количество битови отпадъци по чл. 67, ал. 8 от Закона за местните данъци и такси“.

  § 16. В Закона за управление на етажната собственост (обн., ДВ, бр. 6 от 2009 г.; изм., бр. 15 от 2010 г., бр. 8 и 57 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 26 и 43 от 2016 г.) в чл. 11, ал. 1 се създава т. 17:
  „17. може да приеме решение за подаване на заявление до общината за определяне на таксата за битовите отпадъци."

  Предложение от н.п. Искрен Веселинов:
  По § 16 текста да се прецизира, тъй като е посочено, че общото събрание наетажната собственост може да приеме решение за подаване на заявление до общинатаза определяне на таксата за битовите отпадъци.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Менда Стоянова и н.п. Евгения Ангелова:
  В § 16 след думите „общината за“ се добавя „необходимия брой съдове за събиране на битови отпадъци във връзка с“.
  Комисиятаподкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл.11, ал. 1 сесъздава т. 18:
  „18. приема справката по чл.67, ал.15 от Закона за местните данъци и такси за броя на ползвателите на имоти в етажната собственост.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисиятаподкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 16, който става § 19:
  § 19. В Закона за управление на етажната собственост (обн., ДВ, бр. 6 от 2009 г.; изм., бр. 15 от 2010 г., бр. 8 и 57 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 26 и 43 от 2016 г.) в чл. 11, ал. 1 се създават т. 17 и 18:
  „17. може да приеме решение за подаване на заявление до общината за необходимия брой съдове за събиране на битови отпадъци във връзка с определяне на таксата за битовите отпадъци;
  18. приема справката по чл.67, ал.15 от Закона за местните данъци и таксиза броя на ползвателите на имоти в етажната собственост.“

  § 17. Министерският съвет приема наредбата по чл. 66, ал. 3, т. 1 в срок до 31 март 2018 г.

  Предложение от н.п. Искрен Веселинов:
  По § 17 - Срокът за приемане на Наредба по чл. 66, ал. 3, т. 1 да се определи на31 март 2019 г.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Менда Стоянова и н.п. Евгения Ангелова:
  § 17 се изменя така:
  „§ 17. Министерският съвет приема наредбата по чл. 66, ал. 3, т. 1 в срок до 31 декември 2018 година и общинският съвет въз основа на наредбата по чл. 66, ал. 3, т. 1 одобрява план-сметката по чл. 66, ал. 3, т. 2 за 2020 г. в срок до 31 януари 2020 г.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 17 се изменя така:
  § 17. Министерският съвет приема наредбата по чл. 66, ал. 3, т. 1 до 31 март 2019 г.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисиятаподкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 17, който става § 20:
  § 20. Министерският съвет приема наредбата по чл. 66, ал. 3, т. 1 до 31 март 2019 г.

  § 18. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на § 13, 14 и 17, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник".

  Предложение от н.п.Танер Али и група народни представители:
  § 18 се изменя както следва:„ Законът влиза в сила от 1 януари 2020г."
  Комисиятаподкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Искрен Веселинов:
  По § 18 - Срокът за влизане в сила на законопроекта да бъде определен на 1 януари 2020 г.
  Комисиятаподкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Менда Стоянова и н.п. Евгения Ангелова:
  § 18 се изменя така:
  § 18. Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на § 13, 14 и 17, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник".
  Комисиятаподкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС § 18 да се измени така:
  § 18.Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на § 5 относно чл. 66, ал. 3, т. 1, § 15, 16, 17 и 20, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник".

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисиятаподкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 18, който става § 21:
  § 21. Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на§ 5 относно чл. 66, ал. 3, т. 1, §15, 16, 17 и 20, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник".

  Предложение от н.п.Танер Али и група народни представители:
  Създава се нов § 19 със следния текст; „ Министерство на финансите чрез Министерство на околната среда и водите осигурява финансирането на софтуер за управление на отпадъците от таксите, събирани от общините по чл. 65 от Закона за управление на отпадъците."
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в нов § 1.

  Предложение от н.п. Искрен Веселинов:
  Да са създаде нов параграф със следното съдържание:
  „§. Сключените договори по Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите за извършване на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, чийто срок на изпълнение не е изтекъл към датата на влизане в сила на този закон могат да бъдат прекратени поради предприети мерки за оптимизиране на разходите по извършваните от общината услуги по чл. 62."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Искрен Веселинов:
  Да са създаде нов параграф със следното съдържание:
  „§ ... (1) До………… Министерство на финансите осигурява софтуернавъзможност за безплатно получаване и обмен на информация между общините и държавните органи и регистри по електронен път, необходими за обективно прилагане на основите по чл. 67, ал. 8."
  Комисиятаподкрепя по принцип предложението, което е отразено в нов § 1.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  КОМИСИЯ БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума