Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
13/11/2017 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор № 702-01-34, внесен от Министерски съвет на 24.10.2017 г. и приет на първо гласуване на 02.11.2017 г.

  Проект!
  Второ гласуване
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор № 702-01-34, внесен от Министерски съвет на 24.10.2017 г. и приет на първо гласуване на 02.11.2017 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор

  (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм. бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 от 2017 г. на Конституционния съд - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62 от 2017 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. дейността на регулираните пазари на ценни книжа, инвестиционните посредници, многостранните системи за търговия, включително на пазарите за растеж, на организираните системи за търговия, централните депозитари на ценни книжа, Фонда за компенсиране на инвеститорите, доставчиците на услуги за докладване на данни, колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни фондове и управляващите дружества, лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, включително лицата, които управляват фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции, физическите лица, които непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации, публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, агенциите за кредитен рейтинг, централните контрагенти, администраторите на бенчмарк, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ, L 201/1 от 27 юли 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 648/2012“, Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент 1060/2009", и Регламент (ЕС) № 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на Директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ, L 171/1 от 29 юни 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 2016/1011“.
  2. Създава се нова т. 4:
  „4. дейността на други лица, които имат задължения по законите по т. 1 и 2 и по част втора от Кодекса за социално осигуряване;“.
  3. Създава се т. 5:
  „5. дейността на лицата по т. 1-4, както и на нефинансовите контрагенти, на лицата с нетни къси позиции във финансови инструменти, на лицата, които са страни по сделки за финансиране на ценни книжа (и на други лица) във връзка с изпълнението на изискванията по Регламент (ЕС) № 1060/2009/ЕС, Регламент (ЕС) № 648/2012, Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (ОВ, L 86/1 от 24 март 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 236/2012”, Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 575/2013", Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 909/2014", Регламент (ЕС) № 2016/1011, Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 173/84 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 600/2014”, Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (ОВ, L 352/1 от 9 декември 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1286/2014“, Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 596/2014", и Регламент (ЕС) № 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките с финансиране на ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 337/1 от 23 декември 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 2015/2365“.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  1. В чл. 1, ал. 2, в т. 1 накрая се добавя „и Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 година относно европейските фондове за рисков капитал(ОВ, L 115/1 от 25 април 2013г.), наричан по-нататък „Регламент 345/2013”, Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 година относно европейски фондове за социално предприемачество (ОВ, L 115/18 от 25 април 2013г.), наричан по нататък „Регламент 346/2013“ и Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (ОВ, L 123/98 от 19 май 2015г.), наричан по-нататък „Регламент 2015/760“.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната редакция:
  § 1. В чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. дейността на регулираните пазари на ценни книжа, инвестиционните посредници, многостранните системи за търговия, включително на пазарите за растеж, на организираните системи за търговия, централните депозитари на ценни книжа, Фонда за компенсиране на инвеститорите, доставчиците на услуги за докладване на данни, колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни фондове и управляващите дружества, лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, включително лицата, които управляват фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции, физическите лица, които непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации, публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, агенциите за кредитен рейтинг, централните контрагенти, администраторите на бенчмарк, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ, L 201/1 от 27 юли 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент 648/2012“, Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент 1060/2009", Регламент (ЕС) № 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ, L 171/1 от 29 юни 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/1011“, Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 година относно европейските фондове за рисков капитал(ОВ, L 115/1 от 25 април 2013г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 345/2013”, Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 година относно европейски фондове за социално предприемачество (ОВ, L 115/18 от 25 април 2013г.), наричан по нататък „Регламент (ЕС) № 346/2013“ и Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (ОВ, L 123/98 от 19 май 2015г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/760“.
  2. Създава се нова т. 4:
  „4. дейността на други лица, които имат задължения по законите по т. 1 и 2.
  3. Създава се т. 5:
  „5. дейността на лицата по т. 1-4, както и на нефинансовите контрагенти, на лицата с нетни къси позиции във финансови инструменти, на лицата, които са страни по сделки за финансиране на ценни книжа и на други лица във връзка с изпълнението на изискванията по Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (ОВ, L 86/1 от 24 март 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 236/2012”, Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 575/2013”, Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 909/2014”, Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 173/84 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 600/2014”, Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ОВ, L 352/1 от 9 декември 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 1286/2014“, Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 596/2014", и Регламент (ЕС) № 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 337/1 от 23 декември 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 2015/2365“.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова за нов § 2:
  В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Членовете на комисията могат да бъдат само български граждани с висше образование с минимално образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на икономиката, финансите, правото, математиката, информатиката и друга подходяща с оглед надзора и регулирането на небанковия финансов сектор специалност, които притежават добра репутация, знания, умения и професионален опит и имат трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 5 години през последните 10 години.“
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) За членовете на комисията трудовият и/или служебен стаж по специалността по ал. 1 следва да е придобит:
  1. в държавни институции или други публичноправни субекти;
  2. в регулаторен орган на банковия и/или небанковия финансов сектор;
  3. в банка и/или в друго предприятие от небанковия финансов сектор;
  4. на длъжност с функции по управление и/или контрол в предприятия от нефинансовия сектор.
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „международни организации“ се добавя „или европейски надзорни органи“.
  5. Досегашната ал 5 става ал. 6 и се изменя така:
  „ Обстоятелствата по ал. 3, т. 2-7 и ал. 4 се декларират от членовете на комисията пред председателя на Народното събрание при встъпване в длъжност“

  Комисията подкрепя по принцип предложението
  и предлага да се създаде нов § 2 със следната редакция:
  § 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Членовете на комисията могат да бъдат само български граждани с висше образование с минимално образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на икономиката, финансите, правото, математиката, информатиката и друга подходяща с оглед надзора и регулирането на небанковия финансов сектор специалност, които притежават добра репутация, знания, умения и професионален опит и имат трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 5 години за последните 10 години.“
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) За членовете на комисията трудовият и/или служебен стаж по специалността по ал. 1 следва да е придобит:
  1. в държавни институции или други публичноправни субекти;
  2. в регулаторен орган на банковия и/или небанковия финансов сектор;
  3. в банка и/или в предприятие от небанковия финансов сектор;
  4. на длъжност с ръководни функции по финансово управление и/или контрол в предприятия от нефинансовия сектор.

  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „международни организации“ се добавя „или европейски надзорни органи“.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  „(6) Обстоятелствата по ал. 3, т. 2-7 и ал. 4 се декларират от членовете на комисията пред председателя на Народното събрание при встъпване в длъжност.“.

  Предложение на комисията за нов § 3:
  § 3. В чл. 6, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. в т. 3 думите „чл. 4, ал. 2“ се заменят с „чл. 4, ал. 3“;
  2. в т. 4 думите „чл. 4, ал. 3“ се заменят с „чл. 4, ал. 4“.

  Комисията подкрепя предложението.

  § 2. Член 7 се изменя така:
  „Чл. 7. (1) Възнаграждението на председателя и на другите членове на комисията се определя съгласно вътрешни правила за работната заплата, приети от комисията, като възнаграждението не може да е по-ниско от средното възнаграждение с постоянен характер на членовете на управителните органи в инвестиционните посредници, управляващите дружества, застрахователите, презастрахователите и пенсионноосигурителните дружества, определено на базата на последната отчетна година.
  (2) Председателят и другите членове на комисията имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които са несъвместими или противоречат с тяхното правно положение.
  (3) Председателят и другите членове на комисията получават допълнително възнаграждение за постигнати резултати, определено по ред и начин, установени във вътрешните правила за работната заплата.“

  Предложение на н.п. Георги Търновалийски, Лало Кирилов и Румен Гечев:
  В чл. 7, ал. 1, в края на текста след думата „година” се поставя запетая и се добавя „но не по-високо от възнаграждението на председателя на Народното събрание”.

  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Румен Гечев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 7, ал. 1, в края на текста след думата „година” се поставя запетая и се добавя „и не надвишава равнището на заплащането на Управителя и подуправителите на Българската народна банка”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2, който става § 4 и предлага следната редакция:
  § 4. Член 7 се изменя така:
  „Чл. 7. (1) Възнаграждението на председателя и на другите членове на комисията се определя съгласно вътрешни правила за работната заплата, приети от комисията, като възнаграждението не може да е по-ниско от средното възнаграждение с постоянен характер на членовете на управителните органи в инвестиционните посредници, управляващите дружества, застрахователите, презастрахователите и пенсионноосигурителните дружества, определено на базата на последната отчетна година и не надвишава равнището на възнаграждението на управителя и подуправителите на Българската народна банка.
  (2) Председателят и другите членове на комисията имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които са несъвместими или противоречат с тяхното правно положение.
  (3) Председателят и другите членове на комисията получават допълнително възнаграждение за постигнати резултати, определено по ред и начин, установени във вътрешните правила за работната заплата.“

  Предложение на н.п. Румен Гечев за нов § 2а:
  „§ 2а. В чл. 8, ал. 1, изречение първо, в края на текста се поставя запетая и се добавя „като дневният ред на заседанието се утвърждава от комисията”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 5 със следната редакция:
  § 5. В чл. 8, ал. 1 в края на изречение първо се добавя „като дневният ред на заседанието се утвърждава от комисията”.

  § 3. В чл. 10 ал. 7 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 6.

  Предложение на Комисията за нов § 7:
  § 7. В чл. 12 ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 5 думите „Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L302/1 от 17 ноември 2009 г.), наричан по-нататък "Регламент 1060/2009"“ се заменят с „Регламент № 1060/2009“.
  2. В т. 6 думите „Регламент (ЕС) № 236/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (ОВ, L 86/1 от 24 март 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 236/2012“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 236/2012“.
  3. В т. 7 думите Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ, L 201/1 от 27 юли 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент 648/2012“ се заменят с „Регламент 648/2012”.
  4. В т. 8 думите „Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 575/2013“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 575/2013“.
  5. В т. 10 след думите „Регламент (ЕС) № 345/2013“ текстът се заличава.
  6. В т. 11 след думите „Регламент (ЕС) № 346/2013“ текстът се заличава.
  7. В т. 12 след думите „Регламент (ЕС) № 909/2014“ текстът се заличава.
  8. В т. 13 след думите „Регламент (ЕС) 2015/760“ текстът се заличава.
  9. В т. 14 след думите „Регламент (ЕС) № 596/2014“ текстът се заличава.

  § 4. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 6 се изменя така:
  „6. по предложение на съответния ресорен заместник-председател издава или отказва да издаде и отнема предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховане и в Кодекса за социално осигуряване разрешения и одобрения;“
  б) създава се нова т. 7:
  „7. по предложения на съответния ресорен заместник-председател регистрира или заличава лица от регистъра по чл. 30 в предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховане и в Кодекса за социално осигуряване случаи;”
  в) досегашните т. 7-15 стават съответно т. 8-16;
  г) досегашната т. 16 става т. 17 и в нея след думата „лицензии“ се добавя „разрешения“;
  д) досегашната т. 17 става т. 18;
  е) създават се нови т. 19-21:
  „19. по предложение на ресорния заместник-председател предявява искове:
  а) за установяване на недопустимост или нищожност на вписвания в търговския регистър, както и за несъществуване на вписано обстоятелство;
  б) за прогласяване нищожност на сделки, свързани с дейността на контролираните от нея лица или сключени в нарушение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането му;
  в) за отменяне на решение на общото събрание на публично дружество, когато решението противоречи на повелителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа или на устава на дружеството; искът се предявява срещу дружеството пред окръжния съд по неговото седалище в 14-дневен срок от получаването на протокола от заседанието на общото събрание;
  г) за прогласяване на нищожност на споразумения по чл. 37, ал. 6 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
  20. по предложение на ресорния заместник-председател разглежда и се произнася по жалбите по чл. 33, параграф 3, чл. 49, параграф 4, чл. 52, параграф 2 и чл. 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014 в 30-дневен срок от тяхното постъпване по ред, определен с правилника на комисията;
  21. по предложения на ресорния заместник-председател прилага принудителните административни мерки, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Кодекса за застраховането и в Кодекса за социално осигуряване, които са в изричната компетентност на комисията;“
  ж) досегашните т. 18-26 стават съответно т. 22-30.
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. В ал. 3 се създава изречение трето:
  „При обжалването чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.“

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  В чл. 13, ал. 1, т. 19, буква „б” след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се добавя „Кодекса за социално осигуряване“

  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Румен Гечев:
  В § 4, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. създава се нова буква „а”:
  „а) в т. 1 в края на текста се добавя „политика за възнагражденията на служителите от администрацията на комисията, както и взима решения за сключване и прекратяване договорите с лицата от администрацията на комисията и определянето на техните възнаграждения;”
  б) досегашните букви „а” – „ж” стават съответно букви „б” – „з”.

  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 8 със следната редакция:
  § 8. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 6 се изменя така:
  „6. по предложение на съответния ресорен заместник-председател издава или отказва да издаде и отнема предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховане и в Кодекса за социално осигуряване разрешения и одобрения;“
  б) създава се нова т. 7:
  „7. по предложения на съответния ресорен заместник-председател регистрира или заличава лица от регистъра по чл. 30, ал. 1 в предвидените случаи в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховане и в Кодекса за социално осигуряване;”
  в) досегашните т. 7-15 стават съответно т. 8-16;
  г) досегашната т. 16 става т. 17 и в нея след думата „лицензии“ се добавя „разрешения“;
  д) досегашната т. 17 става т. 18;
  е) създават се нови т. 19-21:
  „19. по предложение на ресорния заместник-председател предявява искове за:
  а) установяване на недопустимост или нищожност на вписвания в търговския регистър, както и за несъществуване на вписано обстоятелство;
  б) прогласяване нищожност на сделки, свързани с дейността на контролираните от нея лица или сключени в нарушение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Кодекса за социално осигуряване и актовете по прилагането му;
  в) отменяне на решение на общото събрание на публично дружество, когато решението противоречи на повелителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа или на устава на дружеството; искът се предявява срещу дружеството пред окръжния съд по неговото седалище в 14-дневен срок от получаването на протокола от заседанието на общото събрание;
  г) прогласяване на нищожност на споразумения по чл. 37, ал. 6 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
  20. по предложение на ресорния заместник-председател разглежда и се произнася по жалбите по чл. 33, параграф 3, чл. 49, параграф 4, чл. 52, параграф 2 и чл. 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014 в 30-дневен срок от тяхното постъпване по ред, определен с правилника на комисията;
  21. по предложения на ресорния заместник-председател прилага принудителните административни мерки, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Кодекса за застраховането и в Кодекса за социално осигуряване, които са в изричната компетентност на комисията;“
  ж) досегашните т. 18-26 стават съответно т. 22-30.
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. В ал. 3 се създава изречение трето:
  „При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.“

  Предложение на н.п. Румен Гечев за нов § 4а:
  „§ 4а. В чл. 14, ал. 3, т. 4 в края на текста след думата „възнаграждения” се поставя запетая и се добавя „по решение на комисията”.

  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Румен Гечев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС за нов § 9:
  „§ 9. В чл. 14, ал. 3, т. 4 в началото се добавя: „по предложение на ресорния заместник-председател, член на комисията и/или главния секретар”.

  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 9 със следната редакция:
  „§ 9. В чл. 14, ал. 3, т. 4 в началото се добавя: „по предложение на член на комисията и/или главния секретар”.

  § 5. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 думите „т. 5, 6, 8-12, т. 14-16“ се заменят с „т. 5-7, 9-13, 15-21“;
  б) точки 2, 5 и 8 се отменят;
  в) точка 9 се изменя така:
  „9. утвърждава образци на декларации, отчети, доклади, справки и други документи по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;“
  г) точка 10 се изменя така:
  „10. организира подготовката на всички уведомления и друга документация до поднадзорни лица, институции и до други лица във връзка с надзора на инвестиционната дейност;“
  д) точка 12 се отменя;
  е) в т. 13 думите „като компетентен орган, които не са предоставени в изрична компетентност на комисията“ се заличават;
  ж) точка 14 се отменя.
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. В ал. 5 се създава изречение второ:
  „При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 10:

  § 6. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 думите „т. 5, 6, 10 и 11“ се заменят с „т. 5-7, 11, 12 и 21“;
  б) точки 3, 4, 5, 6, 12, 13 и 17 се отменят;
  в) точка 21 се изменя така:
  „21. организира подготовката на всички уведомления и друга документация до поднадзорни лица, институции и други лица във връзка със застрахователния надзор;“
  г) в т. 22 накрая се добавя „и да съдейства на прокуратурата по нейно искане в разследването на тези престъпления“.
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. В ал. 5 се създава изречение второ:
  „При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 11.

  § 7. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 думите „т. 5-7, 10 и 11“ се заменят с „5-7, 11, 12 и 21“;
  б) точки 2-5 се отменят;
  в) точка 6 се изменя така:
  „6. утвърждава образци на декларации, отчети, доклади, справки и други документи по част втора от Кодекса за социално осигуряване;“
  г) точки 7-9 се отменят;
  д) в т. 12 накрая се добавя „които не са предоставени в изричната компетентност на комисията“;
  е) точка 15 се изменя така:
  „15. организира подготовката на всички уведомления и друга документация до поднадзорни лица, институции и до други лица във връзка с осигурителния надзор;”
  ж) точка 16 се изменя така:
  „16. уведомява прокуратурата при откриване на данни за престъпления във връзка с допълнителното социално осигуряване и съдейства на прокуратурата по нейно искане в разследването на тези престъпления.“
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. В ал. 5 се създава изречение второ:
  „Член 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.“

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  В чл. 17, ал. 1,т.1 буква „в“ се заличава а т. 14 се отменя

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 7, който става § 12 със следната редакция:
  § 12. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 думите „т. 5-7, 10 и 11“ се заменят с „5-7, 11, 12 и 21“;
  б) точки 2-5 се отменят;
  в) точки 7-9 се отменят;
  г) в т. 12 накрая се добавя „които не са предоставени в изричната компетентност на комисията“;
  д) точка 14 се отменя;
  е) точка 15 се изменя така:
  „15. организира подготовката на всички уведомления и друга документация до поднадзорни лица, институции и до други лица във връзка с осигурителния надзор;”
  ж) точка 16 се изменя така:
  „16. уведомява прокуратурата при откриване на данни за престъпления във връзка с допълнителното социално осигуряване и съдейства на прокуратурата по нейно искане в разследването на тези престъпления.“
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. В ал. 5 се създава изречение второ:
  „При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.“

  § 8. В чл. 18, ал. 10 се изменя така:
  „(10) Членовете на комисията и служителите от нейната администрация не носят имуществена отговорност за причинени вреди при упражняване на надзорните им функции и правомощия и при изпълнение на задълженията им, освен ако са извършили престъпление.”

  Предложение на н.п. Георги Търновалийски, Лало Кирилов и Румен Гечев:
  § 8 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 13.

  § 9. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 2-4 се изменят така:
  „(2) Дейността на администрацията се осъществява от лица, работещи по трудово правоотношение. Трудовите правоотношения на служителите на комисията се уреждат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.
  (3) Служител на комисията не може да е лице, което:
  1. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително, или по сватовство до четвърта степен включително;
  2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
  3. е народен представител;
  4. е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;
  5. заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;
  6. упражнява контрол върху поднадзорното лице или притежава пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на поднадзорното лице;
  7. е член на управителни или контролни органи на поднадзорното лице или е оправомощен да управлява или да представлява поднадзорното лице, без да е член на неговите управителни или контролни органи;
  8. работи по трудово или гражданско правоотношение за поднадзорното лице.
  (4) При сключването на трудовия договор служителите на комисията са длъжни да декларират своето имотно състояние пред председателя на комисията.“
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) Всяка година до 30 април служителите на комисията са длъжни да декларират пред председателя на комисията своето имотно състояние, както и получените от предходната календарна година доходи от договори за допълнителен труд по чл. 111 от Кодекса на труда, доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения, както и работодателя/възложителя, който ги е изплатил, и основанията за тяхното получаване. Имуществото - предмет на деклариране, редът за деклариране, съхраняването и достъпът до информацията, съдържаща се в декларациите, се определят с правилника за устройството и дейността на комисията.“
  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  В чл. 20:
  1. В ал. 3 се създава нова т. 1.: „е осъждано за умишлено престъпление от общ характер“, а т. 4 отпада.
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) Служителите, които заемат ръководна длъжност, следва да притежават трудов и/или служебен стаж не по-малко от 3 години, придобит в областта на икономиката, финансите, правото, математиката, информатиката и друга подходяща с оглед надзора и регулирането на небанковия финансов сектор специалност.“

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9, който става § 14 със следната редакция:
  § 14. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 2-4 се изменят така:
  „(2) Дейността на администрацията се осъществява от лица, работещи по трудово правоотношение. Трудовите правоотношения на служителите на комисията се уреждат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.
  (3) Служител на комисията не може да е лице, което:
  1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
  2. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително, или по сватовство до четвърта степен включително;
  3. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
  4. е народен представител;
  5. заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;
  6. упражнява контрол върху поднадзорното лице или притежава пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на поднадзорното лице;
  7. е член на управителни или контролни органи на поднадзорното лице или е оправомощен да управлява или да представлява поднадзорното лице, без да е член на неговите управителни или контролни органи;
  8. работи по трудово или гражданско правоотношение за поднадзорното лице.
  (4) При сключването на трудовия договор служителите на комисията са длъжни да декларират своето имотно състояние пред председателя на комисията.“
  2. Създават се ал. 5 и 6:
  „(5) Всяка година до 30 април служителите на комисията са длъжни да декларират пред председателя на комисията своето имотно състояние, както и получените от предходната календарна година доходи от договори за допълнителен труд по чл. 111 от Кодекса на труда, доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения, както и работодателя/възложителя, който ги е изплатил, и основанията за тяхното получаване. Имуществото - предмет на деклариране, редът за деклариране, съхраняването и достъпът до информацията, съдържаща се в декларациите, се определят с правилника за устройството и дейността на комисията.
  (6) Служителите, които заемат ръководна длъжност, следва да имат висше образование с минимално образователна квалификационна степен „магистър” в областта на икономиката, финансите, правото, математиката, информатиката и друга подходяща, с оглед надзора и регулирането на небанковия финансов сектор специалност и трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 3 години.“

  § 10. Член 21 се изменя така:
  „Чл. 21. (1) Основните месечни възнаграждения на служителите на комисията се определят от председателя съгласно вътрешните правила за работната заплата и в рамките на разполагаемите средства по бюджета за съответната година.
  (2) Служителите на комисията могат да получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, определени по ред и по начин, установени с вътрешните правила за работната заплата.
  (3) Членовете и администрацията на комисията се застраховат задължително със застраховка "Злополука" за сметка на нейния бюджет.
  (4) Когато длъжност в администрацията на комисията се заема от служител с висше юридическо образование, придобитият трудов или служебен стаж се признава за стаж по специалност „Право“.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  В чл. 21 се създава нова ал. 3:
  „(3) Допълнителните възнаграждения по ал. 2 не могат да се основават върху финансови резултати, постигнати чрез наложени и събрани глоби и имуществени санкции от поднадзорните лица, вписани в публичните регистри по чл. 30.“

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10, който става § 15 със следната редакция.
  § 15. Член 21 се изменя така:
  „Чл. 21. (1) Основните месечни възнаграждения на служителите на комисията се определят от председателя съгласно вътрешните правила за работната заплата и в рамките на разполагаемите средства по бюджета за съответната година.
  (2) Служителите на комисията могат да получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, определени по ред и по начин, установени с вътрешните правила за работната заплата.
  (3) Допълнителните възнаграждения по ал. 2 не могат да се основават върху средствата, събрани от глоби и имуществени санкции от поднадзорните лица, вписани в публичните регистри по чл. 30.
  (4) Членовете и администрацията на комисията се застраховат задължително със застраховка "Злополука" за сметка на нейния бюджет.
  (5) Когато длъжност в администрацията на комисията се заема от служител с висше юридическо образование, придобитият трудов или служебен стаж се признава за стаж по специалност „Право“.”

  § 11. В глава шеста се създава чл. 25а:
  „Чл. 25а. (1) Членовете на комисията и служителите от нейната администрация са длъжни да не разгласяват класифицираната информация, представляваща служебна тайна.
  (2) Служебна тайна е определена информация, създавана или съхранявана от комисията, която не е държавна тайна, нерегламентираният достъп, до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правозащитен интерес.
  (3) Списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, се определя със заповед на председателя на комисията.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 16.

  § 12. В чл. 27 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Комисията събира такси на основание, по ред и в размери съгласно тарифа, определена в приложение към закона.”
  2. Алинеи 2-4 се отменят.
  3. В ал. 5 навсякъде думите „по ал. 1, т. 9“ се заменят със „за осъществяване на общ финансов надзор“, а думите „по ал. 1, т. 1-7“ се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 17.

  § 13. В чл. 27а, ал. 2 думите „по чл. 27, ал. 1, т. 1-7“ се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 18.

  § 14. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3, в основния текст думата „приходи“ се заменя със „средства“.
  2. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) По бюджета на комисията не може да се предвижда финансиране на разходи и предоставяне на трансфери за сметка на приходите по ал. 3, т. 4.
  (5) При преизпълнение на приходи по ал. 3, т. 1, 2 и 5, както и при неусвоени суми на разходи и трансфери за предоставяне за съответната бюджетна година могат да се одобряват допълнителни разходи и плащания за трансфери по бюджета на комисията за следващата година при условията и по реда на Закона за публичните финанси.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 14, който става § 19 и предлага следната редакция:
  § 19. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 в текста преди т. 1 след думата „приходи“ се добавя „и средства“.
  2. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) По бюджета на комисията не може да се предвижда финансиране на разходи и предоставяне на трансфери за сметка на приходи по ал. 3, т. 4.
  (5) При преизпълнение на приходи по ал. 3, т. 1, 2 и 5, както и при неусвоени суми на разходи и трансфери за предоставяне за съответната бюджетна година могат да се одобряват допълнителни разходи и плащания за трансфери по бюджета на комисията за следващата година при условията и по реда на Закона за публичните финанси.“

  § 15. В § 1, т. 2 от Допълнителната разпоредба думите „и тримата заместник-председатели на комисията” се заменят с „тримата заместник-председатели на комисията и членът на комисията по чл. 3, т. 5”.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  В §1 от допълнителната разпоредба се създава т. 10:
  „10. „Ръководна длъжност“ по смисъла на чл. 20, ал. 6 е длъжност, която се заема от директорите на дирекции и началниците на отдели в специализираната администрация.“

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 15, който става § 20 със следната редакция:
  § 20. В § 1 на допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. в т. 2 думите „и тримата заместник-председатели на комисията” се заменят с „тримата заместник-председатели на комисията и членът на комисията по чл. 3, т. 5”;
  2. създава се т. 10:
  „10. „Ръководна длъжност“ по смисъла на чл. 20, ал. 6 е длъжност, която се заема от директорите на дирекции и началниците на отдели в специализираната администрация.“

  § 16. Създава се приложение към чл. 27, ал. 1:

  „Приложение
  към чл. 27, ал. 1

  Такси, събирани от Комисията за финансов надзор
  Раздел I
  Такси за издаване на лицензи, разрешения, лицензи за извършване на дейност, други разрешения и одобрения, вписване и отписване на лице във/от регистрите по чл. 30, ал. 1

  I. За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност и други разрешения и одобрения по Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Регламент (ЕС) № 909/2014, както и за вписване и отписване на лице във/от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 се събират следните такси:

  № по ред
  Наименование на таксата Размер на
  таксата

  1. за одобрение за преобразуване на публични дружества по чл. 124, ал. 1 от ЗППЦК 6 000 лв.
  2. за одобрение на проект на договор за съвместно предприятие по чл. 126г, ал. 2 от ЗППЦК 6 000 лв.
  3. за вписване на публично дружество и емитент на ценни книжа в регистъра извън случаите, когато вписването се извършва едновременно с потвърждаването на проспект (чл. 79, чл. 110, ал. 3 от ЗППЦК) 1 000 лв.
  4. за отписване на публично дружество от регистъра в случаите по чл. 119, ал. 1 от ЗППЦК 1 000 лв.
  5. за отписване на емитент от регистъра, освен когато е заличен от търговския регистър поради приключване на производството по ликвидация или несъстоятелност 1 000 лв.
  6. за разрешение за удължаване срока за изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционен посредник в случаите по чл. 77ф, ал. 4 от ЗППЦК 2 000 лв.
  7. за лиценз за извършване на дейност като централен депозитар на ценни книжа съгласно Регламент (ЕС)
  № 909/2014
  50 000 лв.
  8. за други разрешения и одобрения по Регламент (ЕС)
  № 909/2014
  1 000 лв.

  II. За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност и други разрешения и одобрения по Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) 2016/1011, както и за вписване и отписване на лице във/от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 1, 2, 8 се събират следните такси:


  по ред

  Наименование на таксата
  Размер на
  таксата

  1. за лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар 50 000 лв.

  2. за лиценз на инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 1 от ЗПФИ, включително чрез клон на юридическо лице от трета държава, с изключение на дейността по чл. 5, ал. 2, т. 8 от ЗПФИ 10 200 лв.


  3. за лиценз на инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 2 от ЗПФИ, включително чрез клон на юридическо лице от трета държава, с изключение на дейността по чл. 5, ал. 2, т. 8 от ЗПФИ 6 400 лв.

  4. за лиценз на инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 3 от ЗПФИ, включително чрез клон на юридическо лице от трета държава, с изключение на дейността по чл. 5, ал. 2, т. 8 от ЗПФИ 4 300 лв.

  5. за лиценз на инвестиционен посредник или пазарен оператор за организиране на многостранна система за търговия, включително в случаите на разширяване на лиценз с тази дейност 10 000 лв.
  6. за разширяване на лиценз на инвестиционен посредник с други услуги и дейности с изключение на дейността по чл. 5, ал. 2, т. 8 от ЗПФИ, както и за извършване на дейност в трета държава 3 750 лв.

  7. за частично отнемане на лиценз на инвестиционен посредник по негово искане при отказ от извършване на някои от услугите и дейностите, за които е лицензиран, с изключение на дейността по чл. 5, ал. 2, т. 8 от ЗПФИ 2 000 лв.
  8. за последващо одобрение на лице по чл. 11, ал. 2 и 5 от ЗПФИ
  500 лв.
  9. за брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант:
  - такса за изпит;
  - такса за издаване на сертификат;
  - за признаване на придобита квалификация на инвестиционен консултант

  450 лв.
  25 лв.
  300 лв.
  10. за вписване на банка в Регистъра на инвестиционните посредници 10 200 лв.

  11. за отнемане на лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар по искане на пазарния оператор
  4 500 лв.
  12. за отнемане на лиценз на инвестиционен посредник или на пазарен оператор за организиране на многостранна система за търговия по тяхно искане 2 500 лв.
  13. за одобрение на преобразуване на инвестиционен посредник 5 000 лв.
  14. за одобрение на изменение и допълнение в правилника за дейността на регулирания пазар 2 000 лв.
  15. за отнемане на лиценз на инвестиционен посредник при отказ от издаден лиценз 2 500 лв.
  16. за разрешение по чл. 53, ал. 2 от ЗПФИ 500 лв.
  17. за разрешение по чл. 7, ал. 3 от ЗПФИ 2 000 лв.
  18. за разрешение по чл. 24д, ал. 1 от ЗПФИ 1 000 лв.
  19. за разрешение по чл. 24д, ал. 2 от ЗПФИ 1 000 лв.
  20. за разрешение по чл. 98, ал. 3 от ЗПФИ 1 000 лв.
  21. за разрешение по чл. 99, ал. 3 от ЗПФИ 1 000 лв.
  22. за одобрение на правилата по чл. 53, ал. 4 от ЗПФИ 500 лв.
  23. за одобрение по чл. 57, ал. 1 от ЗПФИ 1 000 лв.
  24. за одобрение на сключване на споразумение от регулирания пазар по чл. 101, ал. 2 от ЗПФИ 3 000 лв.
  25. за разрешение или одобрение по Регламент (ЕС)
  № 575/2013 с изключение на разрешение за използване на вътрешен модел 500 лв.
  26. за разрешение за използване на вътрешен модел по Регламент (ЕС) № 575/2013
  100 000 лв.
  27. за издаване на лиценз по чл. 34, параграф 1, буква „а“ по Регламент (ЕС) 2016/1011 30 000 лв.
  28. за издаване на разрешение за регистрация по чл. 34, параграф 1, букви „б“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2016/1011 20 000 лв.

  III. За издаване на разрешения и одобрения по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници се събират следните такси:

  № по ред
  Наименование на таксата Размер на
  таксата
  1. за преглед и оценка на план за възстановяване на инвестиционни посредници на индивидуална основа 2 500 лв.
  2. за преглед и оценка на план за възстановяване на инвестиционни посредници на консолидирана основа 4 000 лв.
  3. за разрешение за споразумение за вътрешногрупова финансова подкрепа 2 500 лв.

  IV. За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност и други разрешения и одобрения по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и за вписване и отписване на лице във/от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 се събират следните такси:

  № по ред
  Наименование на таксата Размер на
  таксата

  1. за лиценз на дружество със специална инвестиционна цел 5 400 лв.

  2. за разрешение за преобразуване на дружество със специална инвестиционна цел 5 000 лв.
  3. за разрешение за прекратяване на дружество със специална инвестиционна цел 3 000 лв.
  4. за одобрение на замяна на банка депозитар 1 000 лв.
  5. за одобрение за промяна в устава и в другите устройствени актове на дружество със специална инвестиционна цел 500 лв.
  6. за одобрение за замяна на обслужващо дружество, включително за включване на ново обслужващо дружество на дружество със специална инвестиционна цел 1 500 лв.

  V. За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност и други разрешения и одобрения по Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), по Регламент (ЕС) 2015/760, както и за вписване и отписване на лице във/от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4, 5, 6, 7 се събират следните такси:

  № по ред
  Наименование на таксата Размер на
  таксата

  1. за лиценз на управляващо дружество, включително чрез клон на юридическо лице от трета държава 6 450 лв.
  2. за разширяване на лиценза на управляващо дружество с допълнителни услуги 1 500 лв.
  3. за лиценз на инвестиционно дружество от отворен тип 8 000 лв.
  4. за разрешение на управляващо дружество за организиране и управление на договорен фонд или на подфонд
  4 500 лв.
  5. за одобрение на промяна в правилата, съответно в устава на колективна инвестиционна схема 200 лв.
  6. за одобрение на замяна на депозитаря в предвидените от ЗДКИСДПКИ случаи 200 лв.
  7. за одобрение на замяна на управляващо дружество в случаите по чл. 18 от ЗДКИСДПКИ 1 500 лв.
  8. за одобрение на промени в правилата за управление на риска на колективна инвестиционна схема 200 лв.
  9. за одобрение на промени в правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите на колективна инвестиционна схема 200 лв.
  10. за одобрение на делегиране на функции от управляващо дружество на трето лице 1 500 лв.
  11. за последващо одобрение на лице по чл. 93, ал. 1, 3 и 5 от ЗДКИСДПКИ 200 лв.
  12. за разрешение за ползване на заем от колективна инвестиционна схема 500 лв.
  13. за одобрение на промяна в договора за депозитарни услуги за колективна инвестиционна схема 100 лв.
  14. за разрешение по чл. 67 от ЗДКИСДПКИ от захранваща колективна инвестиционна схема 2 000 лв.
  15. за разрешение за преобразуване на управляващо дружество
  2 000 лв.
  16. за разрешение за доброволно прекратяване на управляващо дружество 1 500 лв.
  17. за разрешение за сливане или вливане на колективна инвестиционна схема 500 лв.
  18. за разрешение за доброволно прекратяване на колективна инвестиционна схема 200 лв.
  19. за лиценз на национално инвестиционно дружество от отворен или затворен тип 8 000 лв.
  20. за разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд от отворен или затворен тип 4 500 лв.
  21. за разрешение за преобразуване на национално инвестиционно дружество от затворен тип в отворен тип и обратно 3 000 лв.
  22. за разрешение за преобразуване на национален договорен фонд чрез сливане, вливане, разделяне или отделяне 500 лв.
  23. за одобрение на член на съвета на директорите на национално инвестиционно дружество от затворен тип 200 лв.
  24. за разрешение за ползване на заем от национален инвестиционен фонд 500 лв.
  25. за одобрение за промяна в правилата, съответно в устава, на национален инвестиционен фонд 200 лв.
  26. за одобрение за замяна на управляващо дружество, съответно на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, които управляват национален инвестиционен фонд 1 500 лв.
  27. за издаване на одобрение на национален инвестиционен фонд за замяна на инвестиционен консултант с управляващо дружество или с лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и обратно 1 500 лв.
  28. за одобрение на промяна в правилата за управление на риска 200 лв.
  29. за одобрение на промени в правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите на национален инвестиционен фонд 200 лв.
  30. за одобрение на промяна в договора за депозитарни услуги за национален инвестиционен фонд 100 лв.
  31. за лиценз за управление на алтернативни инвестиционни фондове, включително на лице със седалище в трета държава
  8 000 лв.
  32. за разширяване на лиценз на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове 1 500 лв.
  33. за разрешение за управление на европейски фонд за дългосрочни инвестиции по Регламент (ЕС) 2015/760
  6 450 лв.
  34. за разрешение за преобразуване на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове 2 000 лв.
  35. за отнемане на лиценз за управление на алтернативни инвестиционни фондове при изричен отказ на лицето 4 000 лв.
  36. за вписване в регистъра на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, чиито активи не надхвърлят установените в чл. 197, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ прагове 200 лв.
  37. за одобрение на промяна на документ по чл. 201, ал. 2, т. 1, букви „г” и „е” от ЗДКИСДПКИ 200 лв.
  38. за одобрение на промяна в договора на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с депозитаря 100 лв.
  39. за одобрение на делегиране на функции от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, на трето лице 1 500 лв.
  40. за одобрение на делегиране от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, на функцията по оценяване на активи на алтернативен инвестиционен фонд на външен оценител 500 лв.
  41. за одобрение на промени в правилата за оценка на активите и за изчисляване на нетната стойност на активите на алтернативен инвестиционен фонд 200 лв.
  42. за одобрение на лице по чл. 200 от ЗДКИСДПКИ 200 лв.
  43. за други разрешения и одобрения по Регламент (ЕС) 2015/760 извън посочените по т. 35
  200 лв.
  44. за вписване в регистъра на допустим фонд за рисков капитал по Регламент (ЕС) № 345/2013 г. 6 450 лв.
  45. за вписване в регистъра на допустим фонд за социално предприемачество по Регламент (ЕС)
  № 346/2013 г. 6 450 лв.

  VI. За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност и други разрешения и одобрения по Кодекса за застраховане (КЗ), както и за вписване и отписване на лице във/от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9, 10, 12 и 15 се събират следните такси:

  № по ред Наименование на таксата Размер на
  таксата

  1. за лиценз на застраховател, включително за клон на застраховател от трета държава, за извършване на застраховане по един или повече класове застраховки по раздел I или раздел II от приложение № 1;
  - за застраховател по чл. 15, ал. 1 от КЗ 135 000 лв. +
  10 000 лв. за всеки клас застраховка
  - за застраховател без право на достъп по чл. 16 от КЗ 100 000 лв. +
  10 000 лв. за всеки клас застраховка
  2. за лиценз на презастраховател, включително за клон на презастраховател от трета държава 180 000 лв. +
  30 000 лв. за всяка отделна дейност
  3. за издаване на лиценз на презастраховател за разширяване на предмета му на дейност с нова дейност 30 000 лв.
  4. за лиценз за извършване на дейност като схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск в Република България 60 000 лв.
  5. за разширяване обхвата на лиценза с допълнителен лиценз за нов клас застраховка на застраховател, включително на клон на застраховател от трета държава, и за лиценз при условията на чл. 24, ал. 1, изречение второ от КЗ 10 000 лв. за всеки клас застраховка
  6. за разрешение за извършване на застрахователна дейност от местен застраховател на територията на трета държава (чл. 54, ал. 1 от КЗ) 20 000 лв. + 5 000 лв. за всеки клас застраховка
  7. за разрешение за преобразуване на застраховател 20 000 лв.
  8. за разрешение за преобразуване на презастраховател 20 000 лв.
  9. за разрешение за доброволна промяна в статут на застраховател с включване или изключване на правото на достъп до единния пазар по чл. 38 от КЗ 35 000 лв.
  10. за одобрение на пълен вътрешен модел на застраховател или презастраховател (чл. 175 и 184 от КЗ) 100 000 лв.
  11. за одобрение на частичен вътрешен модел на застраховател или презастраховател 80 000 лв.
  12. за одобрение на съществени промени в одобрен вътрешен модел на застраховател или презастраховател 50 000 лв.
  13. за одобрение на съществени промени в политиката за промяна на вътрешен модел на застраховател или презастраховател 30 000 лв.
  14. за одобряване на вътрешен модел на група, когато комисията е орган за надзор на групата 150 000 лв.
  15. за професионална квалификация по чл. 303 от КЗ относно застрахователен брокер:
  - за явяване на изпит;
  - за признаване на придобита правоспособност;
  - за издаване на сертификат.


  450 лв.
  300 лв.
  25 лв.

  16. за вписване в регистъра на застрахователен брокер 7 500 лв.
  17. за признаване на правоспособност на отговорен актюер:
  - за явяване на всеки модул от изпита;
  -за признаване на придобита правоспособност;
  - за издаване на сертификат.

  450 лв.
  300 лв.
  25 лв.
  18. за отписване от регистъра на застрахователен брокер по негово искане 300 лв.

  VII. За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност и други разрешения и одобрения по Кодекса за социално осигуряване (КСО), както и за вписване и отписване на лице във/от регистъра по чл. 30, ал. 1, 13 и 14 се събират следните такси:

  № по ред Наименование на таксата Размер на
  таксата

  1. за пенсионна лицензия 75 000 лв.
  2. за лицензия на дружество за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация 35 000 лв.


  3. за разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване 35 000 лв.

  4. за разрешение за управление на фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация
  18 000 лв.

  5. за признаване на правоспособност на отговорен актюер:
  - за всеки модул от изпита;
  - за всеки етап от признаване на придобита правоспособност;
  - за издаване на сертификат

  450 лв.

  300 лв.
  25 лв.
  6. за разрешение за преобразуване на дружество за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация 7 500 лв.  Раздел II
  Такси за осъществяване на общ финансов надзор
  I. За осъществяване на общ финансов надзор - обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки, се събират ежегодно следните такси:

  № по ред Таксата за общ финансов надзор Размер на
  таксата

  1. от публично дружество и друг емитент 600 лв.
  2. от публично дружество за всяка облигационна емисия и от други емитенти за всяка следваща облигационна емисия 300 лв.
  3. от дружество със специална инвестиционна цел 1 600 лв. +
  300 лв. за всяка облигационна емисия
  4. от инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 1 от ЗПФИ на индивидуална основа с изключение на дейността по чл. 5, ал. 2, т. 8 от ЗПФИ 5 000 лв.

  5. от инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 2 от ЗПФИ на индивидуална основа с изключение на дейността по чл. 5, ал. 2, т. 8 от ЗПФИ 2 500 лв.
  6. от инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 3 от ЗПФИ на индивидуална основа с изключение на дейността по чл. 5, ал. 2, т. 8 от ЗПФИ 2 200 лв.

  7. от инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 1 от ЗПФИ с изключение на дейността по чл. 5, ал. 2, т. 8 от ЗПФИ на консолидирана основа 1 500 лв.
  8. от инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 2 от ЗПФИ с изключение на дейността по чл. 5, ал. 2, т. 8 от ЗПФИ на консолидирана основа
  1 500 лв.
  9. от инвестиционен посредник по чл. 8, ал. 3 и 4 от ЗПФИ с изключение на дейността по чл. 5, ал. 2, т. 8 от ЗПФИ на консолидирана основа 1 500 лв.
  10. от инвестиционен посредник за дейността по чл. 7, ал. 3 от ЗПФИ 1 500 лв.
  11. от пазарен оператор, инвестиционен посредник, включително инвестиционен посредник банка, за всяка многостранна система за търговия 5 000 лв.
  12. от управляващо дружество по чл. 86, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ 3 200 лв.
  13. от управляващо дружество по чл. 86, ал. 1 и 2 от ЗДКИСДПКИ 4 100 лв.
  14. от колективна инвестиционна схема 600 лв.
  15. от всеки подфонд на колективна инвестиционна схема 600 лв.
  16. от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, различно от управляващо дружество 4 000 лв. + 2000 лв. за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд
  17. от национално инвестиционно дружество от затворен тип по чл. 172, ал. 3 от ЗДКИСДПКИ 3 200 лв.
  18. от национален инвестиционен фонд от затворен тип, управляван от дружество, управляващо дейността им 2 000 лв.
  19. от национален инвестиционен фонд от отворен тип, управляван от дружество, управляващо дейността им 600 лв.
  20. от борсово търгуван фонд 600 лв.
  21. от европейски фонд за дългосрочни инвестиции 3 200 лв.
  22. от фонд за рисков капитал 3 200 лв.
  23. от фонд за социално предприемачество 1 000 лв.
  24. от регулиран пазар 20 000 лв.
  25. от Централния депозитар 10 000 лв.
  26. oт Фонда за компенсиране на инвеститорите 2 000 лв.
  27. от Фонда за компенсиране на инвеститорите за управление на Фонда за преструктуриране на инвестиционни посредници 2 000 лв.
  28. от банка или инвестиционен посредник, включени в списъка на депозитарите 3 200 лв.
  29. от Гаранционния фонд 140 000 лв.
  30. oт Националното бюро на българските автомобилни застрахователи
  20 000 лв.
  31. от застраховател, извършващ застраховане по един или повече класове застраховки по раздел I или раздел ІІ от приложение № 1 от КЗ:
  - от застраховател по чл. 15, ал. 1 от КЗ 140 000 лв.
  - от застраховател без право на достъп по чл. 16 от КЗ 20 000 лв.
  32. от презастраховател 140 000 лв.
  33. от схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск в Република България 5 000 лв.
  34. от застрахователен брокер 5 000 лв.
  35. от застрахователен агент:
  - юридическо лице и ЕТ с премиен приход през предходната календарна година до 1 000 000 лв. 500 лв.
  - юридическо лице и ЕТ с премиен приход през предходната календарна година над 1 000 000 лв. 1 000 лв.
  - физическо лице 50 лв.
  36. от пенсионноосигурително дружество Таксата се състои от сумата от такса от
  100 000 лв. за пенсионноосигурително дружество,
  такса от 50 000 лв. за всеки управляван от него фонд и променлива пропорционална част от брутните постъпления от осигурителни вноски за предходната финансова година, като общата стойност на таксата не надхвърля 10 % от приходите на пенсионноосигурител¬ното дружество от такси и удръжки за предходната финансова година и не може да е
  по-голяма от 1 900 000 лв.
  37. от дружество за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация
  10 000 лв.
  38. от всяко задължено лице по § 1д от ЗППЦК 100 лв.
  39. от лицензиран администратор на бенчмарк 5 000 лв.
  40. от регистриран администратор на бенчмарк 3 000 лв.

  ІI. Размерът на таксата за общ финансов надзор на новорегистрираните дружества, фондове, еднолични търговци и физически лица се изчислява пропорционално на времето от вписването им в регистъра до края на годината, като дните от годината се броят за 360.

  ІII. Инвестиционните посредници - банки, заплащат такса за общ финансов надзор в размерите по т. I, ред 4, 5, 6 и 10 в зависимост от услугите и дейностите по чл. 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти, включени в обхвата на получения лиценз за извършване на дейност по Закона за кредитните институции.

  IV. Задълженото лице за внасяне на таксата по т. I, ред 35 е застрахователният агент, но таксата може да се внесе и от застраховател, за който агентът посредничи.

  V. Променливата част от таксата по т. I, ред 36 се определя ежегодно с решение на комисията в срок до 15 март на текущата година.

  VI. Общо събираната такса по т. I, ред 36 от всички пенсионноосигурителни дружества не може да надвишава 9 000 000 лв.


  Раздел III
  Такси за потвърждаване на проспект, за разглеждане на търгово предложение и на предложение за изкупуване

  За издаване на потвърждения на проспект за публично предлагане на ценни книжа, за разглеждане на търгово предложение и на предложение за изкупуване от Комисията за финансов надзор се събират следните такси:

  № по ред
  Наименование на таксата Размер на
  таксата

  1. за потвърждение на проспект за публично предлагане на ценни книжа
  - емисионна стойност до 200 000 лв. 900 лв.

  - емисионна стойност над 200 000 лв. 900 лв. + 0,1% за разликата над 200 000 лв., но не повече от 5 000 лв.
  2. за издаване на потвърждение на документ за ценните книжа и резюме по чл. 82а от ЗППЦК:
  - емисионна стойност до 200 000 лв. 400 лв.

  - емисионна стойност над 200 000 лв. 400 лв. + 0,1% за разликата над 200 000 лв., но не повече от 2 000 лв.
  3. за издаване на потвърждение на базов проспект за публично предлагане на ценни книжа по чл. 86 от ЗППЦК:
  - емисионна стойност до 200 000 лв. 500 лв.
  - емисионна стойност над 200 000 лв. 500 лв. + 0,1% за разликата над 200 000 лв., но не повече от 3 000 лв.
  4. за издаване на потвърждение на допълнение към проспект за публично предлагане на ценни книжа по чл. 85 от ЗППЦК 500 лв.

  5. за разглеждане на търгово предложение 4 000 лв.
  6. за одобрение на промени в търговото предложение по чл. 155, ал. 4 600 лв.
  7. за разглеждане на предложение за изкупуване по
  чл. 157а, ал. 1 от ЗППЦК 1000 лв.  Раздел IV
  Ред и начин за плащане на таксите

  І. Определеният съгласно раздел I размер на таксите за издаване на лиценз, лицензия, разрешение, одобрение, вписване и отписване на лице в регистъра по чл. 30, ал. 1 включва и такса за разглеждане на документи за издаване на съответния акт, която е в размер 80 на сто от общия размер на таксата.

  II. Таксите по раздел I, т. I–V и раздел III се заплащат в пълен размер при подаване на заявлението за разглеждане с изключение на тези по раздел I,
  т. II, ред 9.

  III. За производствата по раздел I, т. VI и VII с изключение на тези по раздел I, т. VI, ред 15 и 17 и т. VII, ред 6, при подаване на заявлението за разглеждане се дължи таксата за разглеждане на документи, определена съгласно т. I. След издаването на акта заявителят следва да заплати остатъка от дължимата за съответното производство такса в срок 7 дни от датата на уведомяването за издаване на акта.

  IV. Таксата по раздел I, т. II, ред 9, т. VI, ред 15 и 17 и т. VII, ред 5 за изпит се заплаща от лицето в 7-дневен срок от уведомяването за решението за допускането му до изпит. Таксата по раздел I, т. II, ред 9 и т. VI, ред 15 за издаване на сертификат се заплаща при получаване на сертификата, а тази по раздел I, т. VI, ред 17 и т. VII, ред 6 се заплаща в срок един месец от получаването на решението, с което се признава правоспособността.

  V. В случаите на оттегляне на заявлението, както и при постановяване на отказ от компетентния орган, за производствата по т. II заявителят дължи 80 на сто от размера на съответната такса, като остатъкът се възстановява на заявителя. За производствата по т. III първоначално внесената от заявителя такса не се възстановява.

  VI. Таксите по раздел II, т. I, с изключение на таксите по раздел II, т. I, ред 36 се заплащат ежегодно в срок до 31 януари на текущата година.

  VII. Таксата по раздел II, т. I, ред 36 за текущата година се внася на 3 части, както следва:
  1. В срок до 31 януари – 100 000 лв. за пенсионноосигурително дружество, и 50 000 лв. за всеки управляван от него фонд;
  2. В срок до 31 март – 50 на сто от общата стойност на таксата по ред 36;
  3. В срок до 31 юли – остатъка от таксата по ред 36 след приспадане на платената част по т. 1 и 2.

  VIII. Таксите по раздел II, т. II се заплащат в срок до 31 януари на годината, следваща годината на регистриране.

  IX. Дължимите такси се заплащат в брой или се превеждат по банков път по сметката на Комисията за финансов надзор в Българската народна банка – Централно управление. Заплащането на съответната такса се удостоверява с документ за платена такса. За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е постъпила по сметката на Комисията за финансов надзор.

  X. При неплащане в установения срок на таксите по раздел I и раздел II, за срока на забавата върху дължимата сума се начислява и се дължи лихва в размер на законната лихва.“


  Предложение на н.п. Георги Търновалийски, Лало Кирилов и Румен Гечев:
  В Приложението към чл. 27, ал. 1, в раздел ІІ, т. 1, ред 34 се изменя така:
  34. от застрахователен брокер 5 000 лв.
  - с премиен приход през предходната календарна година до 1 000 000 лв 2 000 лв.
  - с премиен приход през предходната календарна година над 1 000 000 лв. 2 000 лв. + 0,04 % за разликата над 1 000 000 лв., но не повече от 20 000 лв.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 16, който става § 21 и предлага в Раздел І, т. VІ, т. 17 преди думата „признаване” да се добавят думите „за всеки етап от”.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението.


  § 17. (1) С влизането в сила на този закон безсрочните и срочните служебни правоотношения на държавните служители от администрацията на Комисията за финансов надзор се преобразуват съответно в безсрочни и срочни трудови правоотношения, като със служителите се сключват трудови договори. Когато изтеклият до момента на преобразуването на правоотношенията срок за изпитване по чл. 12 от Закона за държавния служител е по-малък от 6 месеца, той се включва в срока за изпитване по чл. 70 от Кодекса на труда, а когато изтеклият срок надвишава 6 месеца, се приема, че срокът за изпитване по чл. 70 от Кодекса на труда е изтекъл.
  (2) При преобразуването по ал. 1 индивидуалната основна месечна заплата по Кодекса на труда на държавните служители и на служителите по трудови правоотношения от администрацията на Комисията за финансов надзор се определя така, че същата, увеличена с допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит и намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, да не е по-ниска от получаваната до този момент индивидуална основна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.
  (3) Неизползваните отпуски по служебните правоотношения по ал. 1 се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 22.

  § 18. (1) Заварените до влизането в сила на този закон производства пред заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“, по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, по Закона за дейността за колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и по Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти се довършват по досегашния ред.
  (2) Издадените до влизането в сила на този закон и по реда на ал. 1 разрешения, одобрения и регистрации от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“, по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, по Закона за дейността за колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и по Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти запазват действието си.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 23.

  § 19. (1) Заварените до влизането в сила на този закон производства пред заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Застрахователен надзор“, по Кодекса за застраховането се довършват по досегашния ред.
  (2) Издадените до влизането в сила на този закон и по реда на ал. 1 разрешения, одобрения и регистрации от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Застрахователен надзор“, по Кодекса за застраховането запазват действието си.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 24.

  § 20. Комисията за финансов надзор одобрява кодекс за корпоративно управление по смисъла на чл. 100н, ал. 8, т. 1, буква "а" от Закона за публичното предлагане на ценни книжа в срок до един месец от влизането в сила на този закон.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 25.

  § 21. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42, 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21 и 94 от 2012 г., бр. 103 и 109 от 2013 г., бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от 2015 г., бр. 33, 42, 62 и 76 от 2016 г. и бр. 62 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 77е ал. 8 се изменя така:
  „(8) Възнагражденията на председателя, заместник- председателя и членовете на управителния съвет на фонда се определят в правилника му.”
  2. В чл. 77о, ал. 1 думите „съответно заместник-председателя“ се заличават.
  3. В чл. 79б, ал. 2 думите „заместник-председателя на“ се заличават.
  4. В чл. 100н, ал. 8, т. 1, буква „а“ думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  5. В чл. 100щ, ал. 3 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  6. В чл. 100ю:
  а) в ал. 1 в основния текст думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията, съответно заместник-председателят”;
  б) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Правомощията по ал. 1, т. 2, 3, 5 и 6 се упражняват от комисията по инициатива на заместник-председателя, а правомощията по ал. 1, т. 1, 4, 7 и 9 се упражняват от заместник-председателя по реда на чл. 213.“
  7. В чл. 114, ал. 9 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  8. В чл. 122, ал. 2 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  9. В чл. 123, ал. 3 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  10. В чл. 124, ал. 1 пред думата „заместник-председателя“ се добавя „комисията по предложение на“.
  11. В чл. 125:
  а) в ал. 1 думата „Заместник-председателя“ се заменя с „Комисията“;
  б) в ал. 2 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  12. В чл. 126в, ал. 2 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  13. В чл. 126г:
  а) в ал. 1 пред думата „заместник-председателя“ се добавя „комисията по предложение на“;
  б) в ал. 2, изречение второ думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
  в) в ал. 3 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  г) в ал. 6 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  14. В чл. 126д, ал. 2 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  15. В чл. 126е, ал. 1 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  16. В чл. 130, ал. 2 пред думата „заместник-председателят“ се добавя „комисията по предложение на“.
  17. В чл. 135, ал. 1, изречение второ думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  18. В чл. 148а, ал. 4, т. 8 пред думата „заместник-председателят“ се добавя „комисията по предложение на“.
  19. В чл. 148в:
  а) в ал. 1 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията, съответно заместник-председателят“;
  б) създава се ал. 3:
  „(3) Правомощията по ал. 1, т. 1 и 4 се упражняват от заместник-председателя, а по ал. 1, т. 2 и 3 - от комисията по предложение на заместник-председателя.“
  20. В чл. 212, ал. 7 думите „съответно на заместник-председателя“ се заличават.
  21. В чл. 212а:
  а) в ал. 1 в основния текст думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията, съответно заместник-председателят“;
  б) в ал. 2 в основния текст думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията, съответно заместник-председателят“.
  22. В чл. 212б думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията, съответно заместник-председателят“.
  23. В чл. 213:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Производството по прилагане на принудителните административни мерки по чл. 212, ал. 1, т. 1, чл. 212а, ал. 1, т. 2 и чл. 212а, ал. 2, т. 3 започва по инициатива на заместник-председателя, а в останалите случаи - по инициатива на комисията.“;
  б) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Когато уведомяванията и съобщаванията в производството по ал. 1 не бъдат приети по реда на ал. 2, те се смятат за извършени с поставянето им на специално определено за целта място в сградата на комисията или чрез публикуването им на интернет страницата на комисията. Последните две обстоятелства се удостоверяват с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на комисията, а в случаите по чл. 212, ал. 1, т. 1, чл. 212а, ал. 1, т. 2 и чл. 212а, ал. 2, т. 3 – от длъжностни лица, определени със заповед на заместник-председателя на комисията.“;
  в) алинея 4 се изменя така:
  „(4) Принудителните административни мерки по чл. 212, ал. 1, т. 1, чл. 212а, ал. 1, т. 2 и чл. 212а, ал. 2, т. 3 се прилагат с писмено мотивирано решение на заместник-председателя, а принудителните административни мерки по чл. 212, ал. 1, т. 2-10 и чл. 212а, ал. 2, т. 2 - с писмено мотивирано решение на комисията, което се съобщава на заинтересованото лице в 7-дневен срок от постановяването му. Правомощието по чл. 212а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 се упражнява от комисията.“
  24. В чл. 222а:
  а) в ал. 1 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията, съответно заместник-председателят“;
  б) в ал. 2 думите „заместник-председателят има“ се заменят с „комисията и заместник-председателят имат“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 26.

  § 22. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г., бр. 95 от 2016 г. и бр. 62 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 18:
  а) в ал. 1 след думите „одобрение от“ се добавя „комисията по предложение на“;
  б) в ал. 2, изречение второ думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
  в) в ал. 4 думата „заместник-председателя“ се заменя с „председателя на комисията“;
  г) в ал. 5 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
  д) в ал. 7 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  2. В чл. 26:
  а) в ал. 1 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  б) в ал. 4 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  3. В чл. 27:
  а) в ал. 3 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията по предложение на заместник-председателя“;
  б) в ал. 4 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  4. В чл. 38, ал. 1:
  а) в т. 3 след думите „одобрен от“ се добавя „комисията по предложение на“;
  б) в т. 4 след думите „одобрен от“ се добавя „комисията по предложение на“;
  в) в т. 5, буква „а“, подбуква „аа“ думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията по предложение на заместник-председателя“ и думата „смята“ се заменя с „е определила“;
  г) в т. 6 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията по предложение на заместник-председателя“ и думата „смята“ се заменя с „е определила“;
  д) в т. 8, буква „б“ след думите „одобрени от“ се добавя „комисията по предложение на“;
  е) в т. 9, буква „г“ след думите „одобрени от“ се добавя „комисията по предложение на“.
  5. В чл. 46, ал. 1 пред думата „заместник-председателя“ се добавя „комисията по предложение на“.
  6. В чл. 47 след думите „по преценка на“ се добавя „комисията въз основа на предложение на“.
  7. В чл. 56 ал. 2 се изменя така:
  „(2) В случай че въз основа на предложение на заместник-председателя комисията установи непълноти и несъответствия в представения актуализиран проспект, тя изпраща съобщение и определя срок за отстраняването им. Член 265, ал. 3 се прилага съответно.“
  8. В чл. 90:
  а) в ал. 7 думите „заместник-председателят може да коригира“ се заменят с „комисията по предложение на заместник-председателя може да вземе решение за коригиране на“;
  б) в ал. 8 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията по предложение на заместник-председателя“.
  9. В чл. 91 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  10. В чл. 93, ал. 7, изречение първо след думите „одобряване от“ се добавя „комисията по предложение на“, а в изречения второ и трето думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  11. В чл. 94, ал. 3 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията по предложение на заместник-председателя“.
  12. В чл. 101:
  а) в ал. 2, изречение второ думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  б) в ал. 3 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  13. В чл. 106, ал. 4, изречение първо пред думата „заместник-председателя“ се добавя „комисията по предложение на”, а в изречение трето думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  14. В чл. 108, ал. 8 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  15. В чл. 157, ал. 4 след думата „проверки“ се добавя „а комисията, съответно заместник-председателят, могат“, а съюзът „и“ се заличава.
  16. В чл. 179, изречение първо след думите „одобрение от“ се добавя „комисията по предложение на“.
  17. В чл. 186:
  а) в ал. 1, т. 3 думите „заместник-председателят смята“ се заменят със „с решение на комисията по предложение на заместник-председателя са определени“;
  б) в ал. 2 думите „изготвен от“ се заменят с „утвърден от комисията по предложение на“.
  18. В чл. 188, ал. 2 и 3 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията по предложение на заместник-председателя“.
  19. В чл. 199:
  а) в ал. 7 навсякъде думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията по предложение на заместник-председателя“ и думата „изискал“ се заменя с „изискала“;
  б) в ал. 12 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  20. В чл. 203:
  а) в ал. 2, изречение първо след думите „одобрение от“ се добавя „комисията по предложение на“;
  б) в ал. 3 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
  в) в ал. 4 навсякъде думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  г) в ал. 5, изречение второ думата „заместник-председателя“ се заменя с „председателя на комисията“;
  д) в ал. 6 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  21. В чл. 205:
  а) в ал. 2 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  б) в ал. 3 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  22. В чл. 222:
  а) в ал. 1, т. 6 след думите „одобрено от“ се добавя „комисията по предложение на“.
  б) в ал. 4, изречение трето думата „Заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  23. В чл. 224:
  а) в ал. 1 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  б) в ал. 2 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията по предложение на заместник-председателя“.
  24. В чл. 225, изречение първо след думите „одобрение от“ се добавя „комисията по предложение на“, а в изречение второ думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  25. В чл. 226, ал. 3 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  26. В чл. 229:
  а) в ал. 5, изречение първо след думите „одобрение от“ се добавя „комисията по предложение на“, а в изречение второ думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
  б) в ал. 6 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  27. В чл. 232:
  а) в ал. 1 след думите „одобрение от“ се добавя „комисията по предложение на“, а думата „който“ се заменя с „която“;
  б) в ал. 6, изречение първо след думите „одобрение за това от“ се добавя „комисията по предложение на“.
  28. В чл. 233, ал. 6, изречение първо след думите „одобрение от“ се добавя „комисията по предложение на“, а в изречение второ думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  29. В чл. 239:
  а) в основния текст на ал. 1 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  б) в ал. 3 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията по предложение на заместник-председателя“;
  в) в ал. 4 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
  г) в ал. 5 навсякъде думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  д) в ал. 6 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  е) в ал. 7 и 8 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията по предложение на заместник-председателя“.
  30. В чл. 240:
  а) в основния текст на ал. 1 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  б) в ал. 3, изречение първо думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията по предложение на заместник-председателя“ и в изречение второ думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
  в) в ал. 4 навсякъде думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“ и думата „издал“ се заменя с „издала“.
  31. В чл. 241, в ал. 2 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията по предложение на заместник-председателя“.
  32. В чл. 244:
  а) в ал. 1 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  б) в ал. 3:
  аа) в изречение първо думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията по предложение на заместник-председателя“;
  бб) в изречение второ думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  вв) в изречение трето думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
  гг) в изречение четвърто думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  в) в ал. 4 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията по предложение на заместник-председателя“;
  г) в ал. 5 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  д) в ал. 6 думата „издал“ се заменя с „издала“ и думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  33. В чл. 245:
  а) в ал. 1, в основния текст думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  б) в ал. 3:
  аа) в изречение първо думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията по предложение на заместник-председателя“;
  бб) в изречения второ, трето, четвърто и пето думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  в) в ал. 4 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията по предложение на заместник-председателя“;
  г) в ал. 5 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  д) в ал. 6 навсякъде думата „издал“ се заменя с „издала“ и думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  34. В чл. 246:
  а) в ал. 1 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  б) в ал. 2-4 навсякъде думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“ и в ал. 4 думата „издал“ се заменя с „издала“.
  35. В чл. 251, ал. 3 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията по предложение на заместник-председателя“.
  36. В чл. 253:
  а) в ал. 1 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията по предложение на заместник-председателя“;
  б) в ал. 2:
  аа) в изречение първо думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията, съответно заместник-председателят”, думата „предприема“ се заменя с „предприемат“, а след думата „включително“ се добавя „комисията“;
  бб) в изречение второ думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  37. В чл. 254:
  а) в ал. 1 след думата „когато“ се добавя „комисията въз основа на предложение на“, а думата „има“ се заменя с „разполага с“ и думата „той“ се заменя с „комисията“;
  б) в ал. 2 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията по предложение на заместник-председателя”;
  в) в ал. 3 думите „съответно заместник-председателят“ се заменят с „въз основа на предложение на заместник-председателя“ и думата „имат“ се заменя с „разполага с“.
  38. В чл. 255:
  а) в ал. 1:
  аа) в изречение първо думите „съответно заместник-председателят“ се заличават, а думата „предприемат“ се заменя с „предприема“;
  бб) в изречение трето думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Когато компетентен орган на друга държава членка уведоми комисията, че са налице основания да смята, че лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България нарушава правилата, за спазването на които отговаря комисията, комисията e длъжна да предприеме в най-кратки срокове необходимите мерки, включително чрез отправяне на искане на информация от съответните надзорни органи на трета държава.“
  39. В чл. 256 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията въз основа на предложение на заместник-председателя“, думата „смята“ се заменя с „установи“, а пред думата „незабавно“ се добавя „комисията“.
  40. В чл. 258, ал. 1 и 3 думите „съответно заместник-председателят“ се заличават.
  41. В чл. 259, ал. 2 думите „заместник-председателят предприема необходимите мерки и информира ЕОЦКП“ се заменят с „комисията, съответно заместник-председателят, предприема необходимите мерки и комисията информира ЕОЦКП“.
  42. В чл. 260, ал. 1 и 2 думите „комисията, съответно заместник-председателят“ се заменят с „комисията по предложение на заместник-председателя“.
  43. В чл. 264:
  а) в ал. 3, изречение първо думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията по предложение на заместник-председателя“, пред думите „може да предложи на Българската народна банка“ се добавя „комисията“, а в изречение второ думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  б) в ал. 4 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията по предложение на заместник-председателя“;
  в) в ал. 5 думите „съответно на заместник-председателя“ се заличават.
  44. В чл. 265:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Производството по прилагане на принудителните административни мерки по чл. 264, ал. 1, т. 1 започва по инициатива на заместник-председателя, а в случаите по чл. 264, ал. 1, т. 2-9 и ал. 3 - по инициатива на комисията.”;
  б) в ал. 4 думите „т. 1-4, 7 и 8“ се заличават, а думите „чл. 264, ал. 1, т. 5 и 6“ се заменят с „чл. 264, ал. 1, т. 2-9 и ал. 3“.
  45. В чл. 275:
  а) в ал. 1 думите „Комисията и заместник-председателят оповестяват“ се заменят с „Комисията оповестява“;
  б) в ал. 3 основният текст се изменя така:
  „(3) Комисията може да вземе решение да не оповести информацията по ал. 1 или да я публикува в обобщен вид, когато прецени, че:“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 27.

  § 23. В Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 76 от 2016 г.; изм., бр. 105 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4, ал. 2 думите „чл. 13, 24, 26“ се заменят с „чл. 13, 19, параграф 9, чл. 24-26“.
  2. В чл. 10, ал. 2, изречение първо думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  3. В чл. 20:
  а) в ал. 2 т. 2 и 3 се заличават;
  б) в ал. 3 се създават т. 3 и 4:
  „3. спре търговията с определени финансови инструменти;
  4. иска налагане на запор на движими вещи и вземания и/или възбрана върху недвижими имоти.“;
  в) в ал. 6 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“, а думите „интернет страницата на комисията“ се заменят с „интернет страницата си“.
  4. В чл. 21:
  а) в ал. 1 след думите „чл. 20, ал. 3“ се добавя „и 4“;
  б) в ал. 4 след думите „чл. 20, ал. 3“ се добавя „и 4“.


  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 28.

  § 24. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм. , бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24, 93 и 95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38 и 103 от 2012 г., бр. 70 и 109 от 2013 г., бр. 22 и 53 от 2014 г., бр. 14, 34, 62 и 94 от 2015 г., бр. 42, 48 и 76 от 2016 и бр. 62 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 11, ал. 7:
  а) в изречение първо думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  б) в изречение второ думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията по предложение на заместник-председателя“;
  в) в изречение четвърто думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  2. В чл. 24д, ал. 1 пред думата „заместник-председателя“ се добавя „комисията по предложение на“.
  3. В чл. 26, ал. 1 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  4. В чл. 26а, в ал. 1 и 2 навсякъде думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  5. В чл. 26б:
  а) в ал. 1, изречение първо думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  б) в ал. 2 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  в) в ал. 3 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията по предложение на заместник-председателя“;
  г) в ал. 4 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията по предложение на заместник-председателя“.
  6. В чл. 26в:
  а) в ал. 1 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията по предложение на заместник-председателя“;
  б) в ал. 2 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  в) в ал. 3 в основния текст думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  г) в ал. 4 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  7. В чл. 26г:
  а) в ал. 1 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията по предложение на заместник-председателя“;
  б) в ал. 2 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
  в) в ал. 3 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  г) в ал. 4 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията по предложение на заместник-председателя“;
  д) в ал. 5 и 6 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  е) в ал. 7 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“ и думите „заместник-председателят е потвърдил“ се заменят с „комисията е потвърдила“;
  ж) в ал. 8 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията по предложение на заместник-председателя“.
  8. В чл. 26д:
  а) в ал. 1 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията по предложение на заместник-председателя“;
  б) в ал. 2 в основния текст думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  в) в ал. 3 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  9. В чл. 38, ал. 2 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  10. В чл. 40:
  а) в ал. 2 думите „на заместник-председателя“ се заменят с „в комисията“;
  б) в ал. 3 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията по предложение на заместник-председателя“.
  11. В чл. 51, ал. 5 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията по предложение на заместник-председателя“.
  12. В чл. 53:
  а) в ал. 2 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията по предложение на заместник-председателя“;
  б) в ал. 4 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията по предложение на заместник-председателя“.
  13. В чл. 57:
  а) в ал. 1, изречение първо пред думата „заместник-председателя“ се добавя „комисията по предложение на“, а в изречение второ думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  б) в ал. 3 и 4 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  14. В чл. 85:
  а) в ал. 1 в основния текст думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  б) в ал. 3 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията по предложение на заместник-председателя“;
  в) в ал. 4 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  15. В чл. 98, ал. 3 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията по предложение на заместник-председателя“.
  16. В чл. 99:
  а) в ал. 3 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията по предложение на заместник-председателя“;
  б) в ал. 4 пред думата „заместник-председателя“ се добавя „комисията по предложение на“.
  17. В чл. 100:
  а) в ал. 2, т. 2 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията по предложение на заместник-председателя“ и думата „издал“ се заменя с „издала“;
  б) в ал. 3, изречение първо думата „заместник-председателят“ се заменя със „се“ и в изречение второ думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  в) в ал. 4 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  18. В чл. 101:
  а) в ал. 2, изречение първо думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“ и в изречение второ думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  б) в ал. 3, изречение първо думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията по предложение на заместник-председателя“ и в изречение второ думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
  в) в ал. 4 думите „заместник-председателят взема“ се заменят с „комисията и заместник-председателят вземат“.
  19. В чл. 111:
  а) в ал. 4 в основния текст думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
  б) в ал. 7, изречение първо думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“ и в изречение второ думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  20. В чл. 113:
  а) в ал. 1 думата „той“ се заменя с „комисията по предложение на заместник-председателя“;
  б) в ал. 2 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията по предложение на заместник-председателя“.
  21. В чл. 114:
  а) в ал. 2 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията, съответно заместник-председателя”, а пред думата „уведомява“ се добавя „комисията“;
  б) в ал. 3, т. 1 пред думата „уведоми“ се добавя „комисията“ и в т. 2 пред думите „да отнесе“ се добавя „комисията“.
  22. В чл. 115:
  а) в ал. 1 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“ и думата „той“ се заменя с „тя“;
  б) в ал. 2 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  23. В чл. 118:
  а) в ал. 3 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията по предложение на заместник-председателя“;
  б) в ал. 8 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  в) в ал. 9 думите „съответно на заместник-председателя“ се заличават.
  24. В чл. 118а:
  а) в ал. 1 пред думите „да предложи“ се добавя „комисията“;
  б) в ал. 2 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията по предложение на заместник-председателя“.
  25. В чл. 119:
  а) в ал. 1 след думата „мерки“ се добавя „в случаите по чл. 118, ал. 1, т. 1 и 20“, а думите „чл. 118, ал. 1, т. 5, 6, 10, 15 и 16“ се заменят с „чл. 118, ал. 1, т. 2-19, 21 и 22“;
  б) в ал. 3 изречение второ се изменя така:
  „Последните две обстоятелства се удостоверяват с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на заместник-председателя на комисията в случаите по чл. 118, ал. 1, т. 1 и 20, а в случаите по чл. 118, ал. 1, т. 2-19, т. 21 и 22 – определени със заповед на председателя на комисията.“;
  в) алинея 4 се изменя така:
  „(4) Принудителните административни мерки по чл. 118, ал. 1, т. 1 и 20 и по чл. 118а, ал. 1 се прилагат с писмено мотивирано решение на заместник-председателя, а принудителните административни мерки по чл. 118, ал. 1, т. 2-19, 21 и 22 - с писмено мотивирано решение на комисията, което се съобщава на заинтересованото лице в 7-дневен срок от постановяването му по реда на ал. 2 и 3.“


  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 29.


  § 25. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62, 95 и 103 от 2016 г. и бр. 8 и 63 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 11:
  а) в ал. 3 думите „заместник-председателят може да изисква от застрахователите да го“ се заменят с „комисията може да изисква от застрахователите да я“;
  б) в ал. 5 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  2. В чл. 21, ал. 2 думите „до заместник-председателя“ се заменят с „до комисията“ и думите „заместник-председателят забранява“ се заменят с „комисията забранява“.
  3. В чл. 39, ал. 1 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  4. В чл. 47, ал. 2 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  5. В чл. 49:
  а) в ал. 1 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  б) в ал. 2 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  6. В основния текст на чл. 67 думите „съответно заместник-председателят“ се заличават, а думата „уведомяват“ се заменя с „уведомява“.
  7. В чл. 68:
  а) в ал. 1 и 2 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  б) в ал. 11 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  8. В чл. 70:
  а) в ал. 1 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
  б) в ал. 2 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  в) в ал. 3 навсякъде думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  9. В чл. 72 навсякъде думите „забрана на заместник-председателя“ се заменят със „забрана на комисията“.
  10. В чл. 73 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  11. В чл. 74, ал. 1 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  12. В чл. 79, ал. 3 и 4 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  13. В чл. 80:
  a) в ал. 5, 6 и 7 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  б) в ал. 9 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  в) в ал. 10 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“ и думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
  г) в ал. 11 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  14. В чл. 82 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  15. В чл. 84 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  16. В чл. 87, ал. 5 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  17. В чл. 90, ал. 3 и 8 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  18. В чл. 102, ал. 2 и 3 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  19. В чл. 104, ал. 4 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  20. В чл. 111:
  а) в ал. 4 навсякъде думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“ и думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  б) в ал. 5 навсякъде думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  21. В чл. 112:
  а) в ал. 1 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Когато комисията бъде възпрепятствана да извърши проверката по ал. 1, тя може да се обърне за съдействие към Европейския орган.“;
  в) в ал. 3 думите „съответно заместник-председателят“ се заменят с „и“.
  22. В чл. 114, ал. 5 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  23. В чл. 119:
  а) в ал. 1 т. 9 се изменя така:
  „9. други резерви, одобрени от комисията или образувани по нейно предписание.“;
  б) в ал. 2 т. 6 се изменя така:
  „6. други резерви, одобрени от комисията или образувани по нейно предписание.“
  24. В чл. 121, ал. 2 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  25. В чл. 123 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  26. В чл. 131:
  а) в ал. 2, т. 1 и 2 навсякъде думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията” и думата „получил“ се заменя с „получила“;
  б) в ал. 3 и 4 навсякъде думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  27. В чл. 139 думите „и заместник-председателят обменят“ се заменят с „обменя“.
  28. В чл. 140, ал. 1 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  29. В чл. 143, ал. 3 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  30. В чл. 156, ал. 1 и 5 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  31. В чл. 158, ал. 1 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  32. В чл. 171, ал. 5 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  33. В чл. 177, ал. 2 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  34. В чл. 178, ал. 3 и 4 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  35. В чл. 180, ал. 2 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  36. В чл. 184:
  а) в ал. 1 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“ и думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
  б) в ал. 2 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  в) в ал. 5 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  37. В чл. 185, ал. 2 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  38. В чл. 193:
  а) в ал. 1 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
  б) в ал. 3 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  39. В чл. 194:
  а) в ал. 1 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
  б) в ал. 2 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  40. В чл. 195, ал. 1 и 2 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  41. В чл. 202, ал. 3 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“ и навсякъде думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  42. В чл. 203, ал. 3 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“ и навсякъде думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  43. В чл. 205, ал. 1 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  44. В чл. 211, ал. 3 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  45. В чл. 215, ал. 3 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“ и думата „той“ се заменя с „тя“.
  46. В чл. 219, ал. 1 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  47. В чл. 220, ал. 3 и 4 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията по предложение на заместник-председателя“.
  48. В чл. 223:
  а) в ал. 1 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  б) в ал. 2 думата „Заместник-председателя“ се заменя с „Комисията по предложение на заместник-председателя“;
  в) в ал. 3 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  г) в ал. 4 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията по предложение на заместник-председателя“;
  д) в ал. 5 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“ и думата „получил“ се заменя с „получила“.
  49. В чл. 224:
  а) в ал. 1 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията по предложение на заместник-председателя“;
  б) в ал. 2 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията по предложение на заместник-председателя“;
  в) в ал. 3 навсякъде думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  г) в ал. 4 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията по предложение на заместник-председателя“;
  д) в ал. 5 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  50. В чл. 225, ал. 1, 2 и 4 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията по предложение на заместник-председателя“.
  51. В чл. 226, ал. 1, 2 и 3 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  52. В чл. 227, ал. 1, 2, 3 и 4 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  53. В чл. 232, ал. 4 думата „заместник-председателя“ се заменя с „нея“.
  54. В чл. 234, ал. 2, 3, 4 и 5 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  55. В чл. 235, ал. 4 и 6 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  56. В чл. 238, ал. 3 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  57. В чл. 239, ал. 4 и 5 думата „заместник-председателят“ се заменя с „тя“.
  58. В чл. 240, ал. 4 думата „заместник-председателят“ се заменя с „тя“.
  59. В чл. 241, ал. 2 и 3 думата „заместник-председателят“ се заменя с „тя“.
  60. В чл. 242, ал. 4 и 5 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  61. В чл. 249, ал. 2 думата „заместник-председателят“ се заменя с „тя“.
  62. В чл. 263:
  а) в ал. 2 навсякъде думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  б) в ал. 3 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  в) в ал. 4 думите „със заместник-председателя“ се заменят със „с комисията“ и навсякъде думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  г) в ал. 5 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  63. В чл. 264:
  а) в ал. 2 и 3 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  б) в ал. 4 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“ и навсякъде думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  в) в ал. 5 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  64. В чл. 265:
  а) в ал. 4 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  б) в ал. 5 думата „заместник-председателят“ се заменя с „тя“;
  в) в ал. 6 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  г) в ал. 7 думата „заместник-председателят“ се заменя с „тя“.
  65. В чл. 266:
  а) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Орган за надзор на група е комисията, когато осъществява надзорни функции спрямо всички застрахователи и презастрахователи в групата поотделно.“;
  б) в ал. 4 думите „съответно заместник-председателят“ се заличават;
  в) в ал. 7 навсякъде думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  66. В чл. 267:
  а) в ал. 1 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
  б) в ал. 3 думите „съответно заместник-председателят“ се заличават.
  67. В чл. 268, ал. 9 думите „Заместник-председателят, когато комисията е надзорен орган на група“ се заменят с „Комисията като надзорен орган на група“.
  68. В чл. 269:
  а) в ал. 1 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
  б) в ал. 2 изречения първо, второ и трето навсякъде думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“ и в изречение четвърто думата „заместник-председателят“ се заменя с „тя“;
  в) в ал. 3 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  69. В чл. 270:
  а) в ал. 1 думите „Заместник-председателят провежда съгласуване в рамките на надзорния колегиум, преди комисията или заместник-председателят“ се заменят с „Комисията провежда съгласуване в рамките на надзорния колегиум, преди тя“;
  б) в ал. 2 и 3 навсякъде думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  в) в ал. 4 навсякъде думите „съответно заместник-председателят“ се заличават.
  70. В чл. 271:
  а) в ал. 1 думата „заместник-председателят“ се заменя с „тя“;
  б) в ал. 2, изречение първо думата „заместник-председателят“ се заменя с „тя“, а в изречение второ думите „съответно заместник-председателят“ се заличават.
  71. В чл. 272:
  а) в ал. 1 думите „и/или заместник-председателят сътрудничат“ се заменят със „сътрудничи“;
  б) в ал. 2 думите „и/или заместник-председателят имат право да получават“ се заменят с „комисията има право да получава“.
  72. В чл. 274:
  а) в ал. 2 думите „съответно заместник-председателят“ се заличават;
  б) в ал. 3 и 4 думата „заместник-председателят“ се заменя с „тя“;
  в) в ал. 5 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  73. В чл. 275:
  а) в ал. 1 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
  б) в ал. 2 думите „или заместник-председателят възнамеряват да проверяват“ се заменят с „възнамерява да провери“;
  в) в ал. 3, изречение първо думите „съответно заместник-председателят са получили“ се заменят с „е получила“, а в изречение трето думите „съответно заместник-председателят“ се заличават.
  74. В чл. 276:
  а) в ал. 3 думата „заместник-председателят“ се заменя с „тя“;
  б) в ал. 4 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  75. В чл. 278, ал. 2-4 думите „съответно заместник-председателят“ се заличават.
  76. В чл. 283 думите „и заместник-председателят си сътрудничат“ се заменят със „си сътрудничи“.
  77. В чл. 284, ал. 1 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  78. В чл. 285 думите „и/или заместник-председателят си сътрудничат“ се заменят със „си сътрудничи“.
  79. В чл. 296, ал. 1 и 3 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  80. В чл. 306:
  а) в ал. 3 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
  б) в ал. 5 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  в) в ал. 6 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“ и думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  81. В чл. 308 навсякъде думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  82. В чл. 309, ал. 1 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“ и думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  83. В чл. 310:
  а) в ал. 1 и 2 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
  б) в ал. 3 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  84. В чл. 312, ал. 1 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  85. В чл. 321, ал. 1 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  86. В чл. 322:

  а) в ал. 2 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  б) в ал. 3 навсякъде думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  в) в ал. 5 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  87. В чл. 576, ал. 4 думите „Заместник-председателят осъществява“ се заменят с „Комисията и заместник-председателят осъществяват“.
  88. В чл. 579:
  а) в ал. 3 думите „и заместник-председателят публикуват“ се заменят с „публикува“;
  б) в ал. 4 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  89. В чл. 582:
  а) в ал. 1 и 3 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
  б) в ал. 4 думите „и заместник-председателят разработват и прилагат“ се заменят с „разработва и прилага“;
  в) в ал. 5 и 6 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“;
  г) в ал. 7 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  д) в ал. 9 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  90. В чл. 583, ал. 1 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  91. В чл. 585:
  а) в ал. 1, 2 и 3 думите „и заместник-председателят вземат“ се заменят с „взема“;
  б) в ал. 4 думите „и заместник-председателят предоставят“ се заменят с „предоставя“;
  в) в ал. 6, 7 и 8 думите „и заместник-председателят обменят“ се заменят с „обменя“.
  92. В чл. 586, изречение първо думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“ и в изречение второ думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  93. В чл. 588:
  а) в ал. 1 думите „започва по инициатива на заместник-председателя“ се заменят с „по чл. 587, ал. 2 започва по инициатива на заместник-председателя, а по чл. 587, ал. 3-5 – по инициатива на комисията“;

  б) в ал. 4 думите „чл. 587, ал. 3“ се заменят с „чл. 587, ал. 3-5“.
  94. В чл. 591, ал. 1 думата „Заместник-председателят“ се заменя с „Комисията“.
  95. В чл. 593:
  а) в ал. 1 и 2 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  б) в ал. 3 думите „заместник-председателят може, след като уведоми“ се заменят със „заместник-председателят, съответно комисията, може, след като комисията уведоми“;
  в) в ал. 4 думите „заместник-председателят може“ се заменят със „заместник-председателят, съответно комисията, може“.
  96. В чл. 594 след думите „чл. 587 и“ се добавя „комисията“.
  97. В чл. 595:
  а) в ал. 2 думите „комисията, нейният председател или заместник-председателят изпращат“ се заменят с „комисията изпраща“ и думите „могат да поискат“ се заменят с „може да поиска“;
  б) в ал. 3 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.
  98. В чл. 599:
  а) в ал. 4 и 5 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  б) в ал. 6 думите „Комисията, съответно заместник-председателят“ се заменят с „Комисията“;
  в) в ал. 9 думите „Комисията и заместник-председателят имат право да дават“ се заменят с „Комисията има право да дава“;
  г) в ал. 10 думите „от заместник-председателя“ се заменят със „с наредба“.
  99. В чл. 600, ал. 2 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  100. В чл. 606, ал. 3 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  101. В чл. 607, ал. 2 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  102. В чл. 608 навсякъде думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  103. В чл. 627, ал. 1 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“.
  104. В чл. 634, ал. 2 думите „и заместник-председателят координират“ се заменят с „координира“.
  105. В Преходните и заключителните разпоредби:
  а) в § 8:
  аа) в ал. 2, т. 1 и 2 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  бб) в ал. 4 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  б) в § 12, ал. 1 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  в) в § 13:
  аа) в ал. 1 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  бб) в ал. 5 думите „заместник-председателя или по негова инициатива“ се заменят с „комисията или по нейна инициатива“;
  вв) в ал. 6 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  г) в § 14, ал. 2, изречение първо думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  д) в § 30:
  аа) в ал. 2 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“;
  бб) в ал. 4 думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“.  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 25, който става § 30 и предлага точки 45 и 81 да се изменят така:
  „45. В чл. 215 се правят следните изменения:
  а) в ал. 2 думите „в срок не по-кратък от три месеца“ се заменят с „в срок не по-дълъг от три месеца“;
  б) в ал. 3 думата „заместник-председателя“ се заменя с „комисията“ и думата „той“ се заменя с „тя“.
  81. В чл. 308:
  а) навсякъде думата „заместник-председателят“ се заменя с „комисията“;
  б) в изречение четвърто думите „ чл. 27, ал. 2” се заменят с „чл. 27, ал. 1”.”

  § 26. В Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 52 от 2007 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 70 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 102 от 2015 г. и бр. 95 от 2016 г.), в § 2 от Допълнителните разпоредби пред думите „заместник-председателя, ръководещ управление“ се добавя „КФН по предложение на“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 31.

  § 27. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 16 относно раздел III, ред 1-4, които влизат в сила от 1 януари 2021 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 32.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума