Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
27/11/2017

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2017 г., приет на първо гласуване на 9 ноември 2017 г.
  Проект!
  Второ гласуване
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38, внесен от Министерския съвет на 30 октомври 2017 г., приет на първо гласуване на 9 ноември 2017 г.
  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
  Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2018 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:

  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 23 515 773,1
  1. Данъчни приходи 21 040 600,0

  1.1. Корпоративен данък 2 294 100,0
  1.2. Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица 69 900,0
  1.3. Данъци върху доходите на физически лица 3 372 400,0
  1.4. Данък върху добавената стойност 9 780 000,0
  1.5. Акцизи 5 150 000,0
  1.6. Данък върху застрахователните премии 36 300,0
  1.7. Мита и митнически такси 190 100,0
  1.8. Други данъци 147 800,0
  2. Неданъчни приходи 2 475 173,1
  (2) Приема държавния бюджет за 2018 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:

  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  II. РАЗХОДИ 11 923 291,5
  1. Текущи разходи 9 449 223,8
  в т.ч.
  1.1. Персонал 4 482 331,8
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 924 331,3
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 856 086,0
  1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 68 245,3
  1.3. Лихви 684 305,2
  1.4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 124 690,4
  2. Капиталови разходи 2 369 384,6
  2.1 Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 2 131 410,9
  2.2. Капиталови трансфери 237 973,7
  3. Прираст на държавния резерв (нето) 19 233,1
  4. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 14 350,0
  5. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 71 100,0
  5.1. По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 70 000,0
  5.2. По бюджета на съдебната власт 600,0
  5.3. По бюджета на Народното събрание 500,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО 11 082 080,7

  1. Предоставени трансфери за: 11 100 063,7
  в т.ч.
  1.1. Общините 3 264 075,1
  1.2. Държавното обществено осигуряване 4 495 090,4
  1.3. Националната здравноосигурителна каса 1 286 186,0
  в т.ч.
  1.3.1. - от Министерството на здравеопазването 24 000,0
  1.4. Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд 899 826,3
  1.5. Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд "Земеделие" 275 890,8

  2. Получени трансфери от: 17 983,0
  в т.ч.
  2.1. Държавното обществено осигуряване 7 400,0
  2.1.1. - за Министерството на труда и социалната политика 7 150,0
  2.1.2. - за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 250,0
  2.2. Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите 4 583,0

  IV. ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1 133 942,7
  (3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2018 г., както следва:


  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  V. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV) -623 541,8

  (4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет за 2018 г., както следва:

  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  VІ. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 623 541,8
  Предложение на н.п. Васил Антонов (№754-04-126):
  В чл. 1, ал. 2, т. 5 „Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи” числото „71 1000,0” се заменя с „69 970”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Юлиан Ангелов, Борис Ячев, Христиан Митев, Станислав Станилов, Борис Борисов, Искрен Веселинов, Александър Сабанов, Йордан Йорданов, Атанас Стоянов, Петър Петров, Росен Иванов, Емил Димитров, Калин Поповски, Славчо Атанасов, Валентин Касабов, Йордан Апостолов, Явор Нотев (№754-04-137):
  1. В чл. 1 се правят следните изменения:
  1.1. В ал.1.1 I.„ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ", т.1.5 числото 5 150 000,0 се заменя с 5 150 030,0 (+30,0)
  1.2. В ал.2 II. РАЗХОДИ, числото 11 962 093,0 се заменя с 11 962 123,0 (+ 30,0)
  2. В Приложение № 4 към чл. 51, ал. 1 - Субсидии и други текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2018 г. се правят следните изменения:
  2.1. на ред I. „Субсидии и други текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел" числото 11 642,0 се заменя с числото 11 672,0 (+ 30,0)
  2.2. на ред 27 „Македонски научен институт" числото 70,0 се заменя с числото 100,0.
  Комисията не подкрепя предложения източник за увеличение на субсидиите и други текущи трансфери за Македонски научен институт. Предлага намаление с 30,0 хил. лв. на разходите по чл. 1, ал. 2, т. II. Разходи, т. 2 „Капиталови разходи“ и т. 2.1. “Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт“ .
  Предложение на н.п. Юлиан Ангелов, Христиан Митев, Станислав Станилов, Борис Борисов, Искрен Веселинов, Александър Сабанов, Милен Михов, Йордан Йорданов, Атанас Стоянов, Красимир Богданов, Петър Петров, Росен Иванов, Емил Димитров, Калин Поповски, Славчо Атанасов, Валентин Касабов, Йордан Апостолов, Явор Нотев (№754-04-138):
  1. В чл. 1 се правят следните изменения:
  1.1. В ал. 1, I ,ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ", т. 1.5. числото: 5 150 000,0 се заменя с 5 152 000 (+ 2 000 000);
  1.2. В ал. 2 II РАЗХОДИ", числото 11 923 291,5 се заменя с 11 925 291,5 (+2 000 000).
  2. В чл. 6 се правят следните изменения :
  2.1. В ал. 1, I „ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ", т. 1.З., числото 3 466,0 се заменя с числото 5 466,0 (+ 2 000 000).
  2.2. В ал. 1, II „РАЗХОДИ", числото 91 070,0 се заменя с 93 070,0 (+ 2 000 000);
  2.3. В ал. 2, т. 7.1 Бюджетна програма „Други дейности и услуги", числото 23 123,0 се заменя с 25 123,0 (+ 2 000 000).
  С предложеното изменение се увеличава бюджетът на Министерски съвет в частта, включваща бюджета на Държавната агенция за българите в чужбина със средства в размер на 2 000 000 лева
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Валентина Найденова (№754-04-151):
  В чл. 1, се предлагат следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1, раздел I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ:
  - числото 23 515 773,1 хил.лв., да се замени с 23 515 969,34 хил.лв.
  - т. 1 Данъчни приходи, числото 21 040 600,0 хил.лв., да се замени с числото 21 040 796,24 хил.лв.
  - т. 1.3 Данъци върху доходите на физически лица, числото 3 372 400,0 хил.лв., да се замени с 3 372 596,24 хил.лв.

  2. В ал.2, раздел II. РАЗХОДИ, числото 11 962 093,0 хил.лв. да се замени с числото 11 962 289,24 хил.лв.
  1.2.2. В раздел II. РАЗХОДИ, т.1 Текущи разходи, числото 9 464 086,2 хил.лв. да се замени с числото 9 464 282,44 хил.лв.
  1.2.3. В раздел II. РАЗХОДИ, т.1 Текущи разходи, т.1.1., Персонал, числото 4 489 309,8 хил.лв. да се замени с 4 489 466,40 хил.лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Мустафа Карадайъ, Йордан Цонев, Адлен Шевкед, Сергей Кичиков, Халил Летифов, Джевдет Чакъров, Ахмед Ахмедов, Имрен Мехмедова, Бюрхан Абазов, Хасан Адемов, Танер Али, Нигяр Джафер (№754-04-152):
  В чл. 1, ал. 2:
  а) раздел II РАЗХОДИ се правят следните промени:
  - В ред 1.1. числото „4 482 331,8" се заменя с числото „4 496 157,8";
  - В ред 1.2. числото „924 331,3" се заменя с числото „970 621,3";
  - В ред 1.2.1. числото „856 086,0" се заменя с числото „888 036,0"; В ред 2. числото „2 369 384,6" се заменя с числото „2 430 184,6";
  - В ред 2.1. числото „2 131 410,9" се заменя с числото „2 139 910,9"; В ред 2.2. числото „237 973,7" се заменя с числото „290 273,7".

  б) раздел III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) -
  НЕТО, числото по т.1 ,,11 082 080,7" да се замени с „11 097 352.16" и числото по т. 1.1. „3 264 075,1" да се замени с „3 279 319.56".
  В чл. 1, ал. 3 числото „-623541,8" да се замени с „-638786,26"
  В чл. 1, ал. 4 числото „623541,8" да се замени с „638786,26"
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Валентина Найденова и Милко Недялков (№754-04-154):
  В чл.1 се предлагат следните изменения и допълнения:
  1.1. В ал.1, да се внесат следните изменения:
  1.1.1. В Раздел I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ, числото 23 515 773,1 хил.лв. да се замени с числото 23 516 773,1 хил.лв.
  1.1.2. В Раздел I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ, т.1 Данъчни приходи, числото 21 040 600,0 хил.лв. да се замени с числото 21 041 600,24 хил.лв.
  1.1.3. В Раздел I ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ, т.1.3 Данъци върху доходите на физически лица, числото 3 372 400,0 хил.лв. , да се замени с 3 373 400,24 хил.лв.
  1.2. В ал.2, да се внесат следните изменения:
  1.2.1. В Раздел II. РАЗХОДИ, числото 11 962 093,0 хил.лв. да се замени с числото 11 961 093,0 хил.лв.
  1.2.2. В Раздел II. РАЗХОДИ, т.1 Текущи разходи, числото 9 464 086,2 хил.лв. да се замени с числото 9 463 086,2 хил.лв
  1.2.3. В Раздел II. РАЗХОДИ, т.1 Текущи разходи, т.1.1. Персонал, числото 4 489 309,8 хил.лв. да се замени с числото 4 488 309,8 хил.лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Дора Янкова (№754-04-162):
  В чл. 1, ал. 2, т. 5.1., сумата да се увеличи с 70 000,0 лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал. 1:
  а) на ред І. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ числото „23 515 773,1“ се заменя с „24 889 505,1“.
  б) на ред 1. Данъчни приходи числото „21 040 600,0“ се заменя с „22 140 675,0“.
  в) на ред 1.1. Корпоративен данък числото „2 294 100,0“ се заменя с „2 510 000,0“.
  г) на ред 1.3. Данъци върху доходите на физически лица числото „3 372 400,0“ се заменя с „2 424 500,0“.
  д) на ред 1.4. Данък върху добавената стойност числото „9 780 000,0“ се заменя с „10 890 000,0“.
  е) на ред 1.5. Акцизи числото „5 150 000,0“ се заменя с „5 872 075,0“.
  ж) на ред 2. Неданъчни приходи числото „2 475 173,1“ се заменя със
  „2 748 830,1“.

  2. в ал. 2:
  а) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „ 11 923 291,5“ се заменя с „13 707 904,5“.
  - на ред 1. Текущи разходи числото „9 449 086,2“ се заменя с „10 136 566,7“.
  - на ред 1.1. Персонал числото „4 482 331,8“ се заменя с „4 879 197,7“.
  - на ред 1.2. Субсидии и други текущи трансфери числото „924 331,3“ се заменя с „994 358,8“.
  - на ред 1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия числото „856 086,0“ се заменя с „918 781,8“.
  - на ред 1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел числото „68 245,3“ се заменя със „75 577,0“.
  - на ред 1.4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата числото „1 124 690,4“ се заменя с „1 126 437,4“.
  - на ред 2. Капиталови разходи числото „2 369 384,6“ се заменя с „2 745 705,6“.
  - на ред 2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт числото „2 131 410,9“ се заменя с „2 404 731,9“.
  - на ред 2.2. Капиталови трансфери числото „237 973,7“ се заменя с „337 973,7“.
  - създават се ред 5.4 и 5.5.:
  „5.4. За икономически растеж и преодоляване на регионалните различия 220 000,0“.
  „5.5. Целева програма за финансово оздравяване на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ 500 000,0“.“

  б) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО:
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО числото „11 082 080,7“ се заменя с „11 484 434,4“.
  - на ред 1. Предоставени трансфери числото „11 100 063,7“ се заменя с „11 502 417,4“.
  - на ред 1.1. Общините числото „3 264 075,1“ се заменя с „3 380 375,1“.
  - на ред 1.2. Държавното обществено осигуряване числото „4 495 090,4“ се заменя с „4 752 173,3“.
  - на ред 1.3. националната здравноосигурителна каса числото „1 286 186,0“ се заменя с „1 196 738,3“.

  3. в ал. 3 на ред V БЮДЖЕТНО САЛДО числото „-623 541,8“ се заменя с „-1 436 127,4“.

  4. създават се ал. 5, 6, 7 и 8:
  „(5) Средствата от резерва по ал. 2, раздел ІІ, ред 5.4. се разходват въз основа на акт на Министерския съвет, както следва:
  1. за фонд „Регионално развитие“ – в размер до 120 000 хил.лв.;
  2. за фонд „Индустрия“ – размер до 100 000 хил.лв.“
  „(6) Министерският съвет определя условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното разходване на средствата по ал. 5, за постигане на икономически растеж, устойчиво развитие на регионите, създаване на възможност за генериране на заетост и доходи и повишаване на конкурентоспособността на икономиката.“
  „(7) Утвърждава целева програма за финансово оздравяване на държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ с бюджет 500 000 хил.лв., разчетени в ал. 2, раздел ІІ, ред 5.5. “
  „(8) Средствата по ал. 7 до размер на 250 000 хил.лв. са за сметка на фискалния резерв, при спазване на изискването на чл. 67.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Менда Стоянова (№754-04-165):
  В чл. 1, ал. 2, т. II. Разходи:
  - т. 1 „Текущи разходи“ сумата да се увеличи с 350,0 хил. лв.;
  - т. 2 „Капиталови разходи“ и т. 2.1. “Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт“ сумите да се намалят с 350,0 хил. лв.
  Промяната е в съответствие с предложение по чл. 2.
  Комисията подкрепя предложението
  Предложение на н.п. Менда Стоянова (№754-04-166):
  В чл. 1, ал. 2, т. II. Разходи:
  - т.1 „Текущи разходи“, т. 1.2 „Субсидии и други текущи трансфери“ и т. 1.2.2 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ сумите да се увеличат с 398,0 хил.лв.;
  - т. 2 „Капиталови разходи“ и т. 2.1. “ Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт“ сумите да се намалят с 398,0 хил. лв.
  Предложението е в съответствие с предложение по Приложение № 4 към чл. 51:
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Менда Стоянова (№754-04-167):
  В чл. 1, ал. 2, т. II. Разходи, т. 1 „Текущи разходи“ и в т. 1.1 „Персонал“ сумите да се увеличат с 254,0 хил. лв.;
  В чл. 1, ал. 2, т. II. Разходи, т. 2 „Капиталови разходи“ и т. 2.1. “Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт“ сумите да се намалят с 254,0 хил. лв.
  Промяната е в съответствие с предложението по чл. 17, Министерство на културата (Национална библиотека „Св.Св. Кирил и Методий”).
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Даниела Дариткова (№754-04-169):
  В чл. 1, ал. 2, на ред II „Разходи" да се направят следните изменения:
  1. На ред 2 „Капиталови разходи", в колона 2 сумата „2 393 032,7" да се намали с 8 100,0 хил. лв.
  2. На ред 2.1 „Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт", в колона 2 сумата „2 155 050,0" да се намали с 8 100,0 хил. лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага увеличение на средствата за персонал с 8 100,0 хил. лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за сметка на вътрешно-компенсирани промени по бюджета му, като предложената промяна e отразена в чл. 1.
  Предложение на н.п. Весела Лечева (№754-04-170):
  В чл. 1, ал. 2, в раздел ІІІ БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО се правят следните изменения и допълнения:
  1. на ред 1. Предоставени трансфери числото „11 100 063,7“ се заменя с „11 103 263,7“.
  2. създава се ред 1.6:
  „1.6. допълнителни средства за изпълнение на ПМС 129 от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт 3 200,0“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1:
  Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2018 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:

  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 23 515 773,1
  1. Данъчни приходи 21 040 600,0
  1.1. Корпоративен данък 2 294 100,0
  1.2. Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица 69 900,0
  1.3. Данъци върху доходите на физически лица 3 372 400,0
  1.4. Данък върху добавената стойност 9 780 000,0
  1.5. Акцизи 5 150 000,0
  1.6. Данък върху застрахователните премии 36 300,0
  1.7. Мита и митнически такси 190 100,0
  1.8. Други данъци 147 800,0
  2. Неданъчни приходи 2 475 173,1
  (2) Приема държавния бюджет за 2018 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:

  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  II. РАЗХОДИ 11 923 291,5
  1. Текущи разходи 9 458 355,8
  в т.ч.
  1.1. Персонал 4 490 685,8
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 924 759,3
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 856 086,0
  1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 68 673,3
  1.3. Лихви 684 305,2
  1.4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 124 690,4
  2. Капиталови разходи 2 360 252,6
  2.1 Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 2 123 378,9
  2.2. Капиталови трансфери 236 873,7
  3. Прираст на държавния резерв (нето) 19 233,1
  4. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 14 350,0
  5. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 71 100,0
  5.1. По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 70 000,0
  5.2. По бюджета на съдебната власт 600,0
  5.3. По бюджета на Народното събрание 500,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО 11 082 080,7

  1. Предоставени трансфери за: 11 100 063,7
  в т.ч.
  1.1. Общините 3 264 075,1
  1.2. Държавното обществено осигуряване 4 495 090,4
  1.3. Националната здравноосигурителна каса 1 286 186,0
  в т.ч.
  1.3.1. - от Министерството на здравеопазването 24 000,0
  1.4. Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд 899 826,3
  1.5. Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд "Земеделие" 275 890,8

  2. Получени трансфери от: 17 983,0
  в т.ч.
  2.1. Държавното обществено осигуряване 7 400,0
  2.1.1. - за Министерството на труда и социалната политика 7 150,0
  2.1.2. - за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 250,0
  2.2. Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите 4 583,0

  IV. ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 1 133 942,7
  (3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2018 г., както следва:

  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  V. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV) -623 541,8
  (4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет за 2018 г., както следва:

  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  VІ. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 623 541,8
  Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2018 г., както следва:
  Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 116 000,0
  1. Неданъчни приходи 116 000,0
  1.1. Съдебни такси 102 000,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 2 058,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 8 042,0
  1.4. Други приходи 3 900,0

  II. РАЗХОДИ 590 400,0
  1. Текущи разходи 575 300,0
  2. Капиталови разходи 14 500,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 14 500,0
  3. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 600,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 474 400,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 474 400,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2018 г., както следва:
  Органи на съдебната власт Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  Висш съдебен съвет 32 487,5
  Върховен касационен съд 17 562,7
  Върховен административен съд 14 760,5
  Прокуратура на Република България 221 715,5
  Съдилища на Република България 294 188,5
  Национален институт на правосъдието 2 961,9
  Инспекторат към Висшия съдебен съвет 6 123,4
  Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 600,0

  Всичко: 590 400,0
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от органите на съдебната власт, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 92 524,2
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 89 622,7

  (4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.
  (5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.
  (6) В приходите по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.
  (7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.
  Предложение на н.п. Данаил Кирилов, Емил Димитров и Христиан Митев (№754-04-146):
  1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  а) В ал. 1:
  - II. „Разходи”:
  - числото „590 400,0” се заменя с „591 120,0”;
  - т. 1. „Текущи разходи”, числото „575 300,0” се заменя с „575 650,0”;
  - т. 2. „Капиталови разходи”, числото „14 500,0” се заменя с „14 870,0”;
  - т. 2.1. „Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт”, числото „14 500,0” се заменя с „14 870,0”;
  - III. „Бюджетни взаимоотношения (трансфери) – (+/-)”, числото „474 400,0” се заменя с „475 120,0”;
  - III., т.1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)”, числото „474 400,0” се заменя с „475 120,0”;
  б) В ал. 2:
  - ред „Инспекторат към Висшия съдебен съвет“, числото „6 123,4” се заменя с „6 843,4”;
  - ред „Всичко” числото „590 400,0” се заменя с „591 120,0”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Данаил Кирилов, Емил Димитров и Христиан Митев (№754-04-147):
  По чл. 2 – бюджетът на съдебната власт да се увеличи с 13 900 хил.лв.:
  В ал. 1 се правят следните изменения:
  На ред II. РАЗХОДИ цифрата „590 400,0" да се чете „604 300,0"
  - На ред 1. Текущи разходи цифрата „575 300,0" да се чете „589 200,0"
  На ред III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) цифрата „474 400,0" да се чете „488 300,0"
  - На ред 1. Бюджетни взаимоотношения с централния бюджет (+/-) цифрата „474 400,0" да се чете „488 300,0"
  В ал.2 се правят следните изменения:
  На ред Прокуратура на Република България цифрата „221 715,5" да се чете „224 915,5"
  На ред Съдилища на Република България цифрата „294 188,5" да се чете „304 888,5"
  На ред Всичко цифрата „590 400,0" да се чете „604 300,0"
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Менда Стоянова (№754-04-165):
  В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  а) В ал. 1:
  - II. „Разходи”, числото „590 400,0” се заменя с „591 120,0”;
  - II. „Разходи”, т. 1. „Текущи разходи”, числото „575 300,0” се заменя с „575 650,0”;
  - II. „Разходи”, т. 2. „Капиталови разходи”, числото „14 500,0” се заменя с „14 870,0”;
  - II. „Разходи”, т. 2.1. „Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт”, числото „14 500,0” се заменя с „14 870,0”;
  - III. „Бюджетни взаимоотношения (трансфери) – (+/-)”, числото „474 400,0” се заменя с „475 120,0”;
  - III., т.1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)”, числото „474 400,0” се заменя с „475 120,0”;
  б) В ал. 2:
  - ред „Инспекторат към Висшия съдебен съвет“, числото „6 123,4” се заменя с „6 843,4”;
  - ред „Всичко:“, числото „590 400,0” се заменя с „591 120,0”.
  в) В ал. 3, т. 1 и 2 сумите да се увеличат съответно със 720,0 хил. лв.
  Промяната да се отрази съответно в чл. 1:

  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Пенчо Милков, Крум Зарков, Филип Попов, Явор Божанков (№754-04-173):
  В чл. 2, таблицата, ред „Разходи“, сумата се увеличава с 9 900 000 лв. и числото „590 400,0“ се заменя с „500 300,0“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2:
  Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 116 000,0
  1. Неданъчни приходи 116 000,0
  1.1. Съдебни такси 102 000,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 2 058,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 8 042,0
  1.4. Други приходи 3 900,0

  II. РАЗХОДИ 591 120,0
  1. Текущи разходи 575 650,0
  2. Капиталови разходи 14 870,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 14 870,0
  3. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 600,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 475 120,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 475 120,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2018 г., както следва:
  Органи на съдебната власт Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  Висш съдебен съвет 32 487,5
  Върховен касационен съд 17 562,7
  Върховен административен съд 14 760,5
  Прокуратура на Република България 221 715,5
  Съдилища на Република България 294 188,5
  Национален институт на правосъдието 2 961,9
  Инспекторат към Висшия съдебен съвет 6 843,4
  Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 600,0
  Всичко: 591 120,0
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от органите на съдебната власт, както следва:
  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 93 244,2
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 90 342,7

  (4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.
  (5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.
  (6) В приходите по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.
  (7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.
  Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 1 500,0
  1. Неданъчни приходи 1 500,0
  1.1. Държавни такси 341,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 1 361,0
  1.3. Други приходи -202,0

  II. РАЗХОДИ 62 150,0
  1. Текущи разходи 59 196,0
  2. Капиталови разходи 2 454,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 2 454,0
  3. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 500,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 60 650,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 60 650,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва:
  № Наименование на функционалната област Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Функционална област „Представителен и ефективен Парламент” 42 357,1
  в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи 500,0

  2. Функционална област „Осигуряващи дейности” 18 369,2

  3. Функционална област „Съпътстваща дейност” (Икономически и социален съвет) 1 001,9

  4. Функционална област „Мониторинг на фискалната политика” (Фискален съвет) 421,8

  Всичко: 62 150,0
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Народното събрание, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 21 035,2
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 30 924,4

  (4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.
  (5) В срок до 31 януари 2018 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.
  (6) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.
  (7) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
  (8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за издръжка.
  (9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.
  Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 150,0
  1. Неданъчни приходи 150,0
  1.1. Глоби, санкции и наказателни лихви 150,0

  II. РАЗХОДИ 17 230,0
  1. Текущи разходи 16 306,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 14 331,0
  2. Капиталови разходи 924,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 924,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 17 080,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 17 080,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Сметната палата, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 2 860,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 2 900,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.
  Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

  II. РАЗХОДИ 6 668,0
  1. Текущи разходи 6 468,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 4 536,0
  2. Капиталови разходи 200,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 200,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 6 668,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 6 668,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Администрацията на президента, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 2 200,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 2 200,0

  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  а) на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „6 668,0“ се заменя със „7 000,0“.
  б) на ред 1. Текущи разходи числото „6 468,0“ се заменя със „6 800,0“.

  2. в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  а) на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „6 668,0“ се заменя със „7 000,0“.
  б) на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „6 668,0“ се заменя със „7 000,0“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5.
  Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 14 000,0
  1. Неданъчни приходи 14 000,0
  1.1. Държавни такси 600,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 9 934,0
  1.3. Други приходи 3 466,0

  II. РАЗХОДИ 91 070,0
  1. Текущи разходи 85 845,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 54 786,0
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 5 000,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 5 000,0
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 286,0
  2. Капиталови разходи 5 225,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 5 225,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 77 070,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 83 863,0
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -6 793,0
  2.1. Предоставени трансфери (-) -6 793,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет” 9 329,0
  2. Политика в областта на управлението на средствата от ЕС 561,0
  3. Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България 25 891,0
  4. Политика в областта на правото на вероизповедание 5 188,0
  5. Политика в областта на архивното дело 6 362,0
  6. Бюджетна програма „Администрация” 12 116,0
  7. Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: 31 623,0
  7.1. Бюджетна програма „Други дейности и услуги” 23 123,0
  7.2. Бюджетна програма „Убежище и бежанци” 8 500,0
  Всичко: 91 070,0
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерския съвет, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 45 645,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 46 145,0

  (4) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, съгласно приложение № 1.

  Предложение на н.п. Васил Антонов (№754-04-126):
  В чл. 6, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2. Субсидии и други текущи трансфери” числото „5 000,0” се заменя с „6 130,0”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Юлиан Ангелов, Христиан Митев, Станислав Станилов, Борис Борисов, Искрен Веселинов, Александър Сабанов, Милен Михов, Йордан Йорданов, Атанас Стоянов, Красимир Богданов, Петър Петров, Росен Иванов, Емил Димитров, Калин Поповски, Славчо Атанасов, Валентин Касабов, Йордан Апостолов, Явор Нотев (№754-04-138):
  1. В чл. 6 се правят следните изменения :
  1.1. В ал. 1, I „ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ", т. 1.З., числото 3 466,0 се заменя с числото 5 466,0 (+ 2 000 000).
  1.2. В ал. 1, II „РАЗХОДИ", числото 91 070,0 се заменя с 93 070,0 (+ 2 000 000);
  1.3. В ал. 2, т. 7.1 Бюджетна програма „Други дейности и услуги", числото 23 123,0 се заменя с 25 123,0 (+ 2 000 000).
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  В чл. 6 се правят следните изменения:
  1. в ал. 1:
  а) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „91 070,0“ се заменя с „91 760,0“.
  - на ред 1. Текущи разходи числото „85 845,0“ се заменя с „86 235,0“.
  - на ред 1.2. Субсидии и други текущи трансфери числото „5 000,0“ се заменя със „6 530,0“.
  - на ред 1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел числото „5 000,0“ се заменя със „6 530,0“.
  - на ред 2. Капиталови разходи числото „5 225,0“ се заменя с „5 525,0“.
  - на ред 2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт числото „5 225,0“ се заменя с „5 525,0“.

  б) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „77 070,0“ се заменя със „78 600,0“.
  - на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „83 863,0“ се заменя с „85 393,0“.

  2. в ал. 2:
  а) на ред 5 Политика в областта на архивното дело числото „6 362,0“ се заменя със „7 052,0“.
  б) на ред Всичко числото „91 070,0“ се заменя с „91 760,0“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6.
  Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
  II. РАЗХОДИ 4 457,0
  1. Текущи разходи 4 357,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 4 057,0
  2. Капиталови разходи 100,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 100,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 4 457,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 4 457,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Конституционния съд, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 393,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 400,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7.
  Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

  II. РАЗХОДИ 2 974,0
  1. Текущи разходи 2 923,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 1 863,0
  2. Капиталови разходи 51,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 51,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 2 974,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 2 974,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Омбудсмана, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 1 110,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 1 110,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8.
  Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 120 308,0
  1. Неданъчни приходи 120 308,0
  1.1. Държавни такси 110 379,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 739,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 1 520,0
  1.4. Други приходи 7 670,0

  II. РАЗХОДИ 480 786,0
  1. Текущи разходи 460 391,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 285 377,0
  1.2. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 12 682,0
  2. Капиталови разходи 20 395,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 20 395,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 360 478,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 358 736,8
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) 2 583,0
  2.1. Получени трансфери (+) 4 583,0
  2.1.1. - от Националната здравноосигурителна каса 4 583,0
  2.2. Предоставени трансфери (-) -2 000,0
  3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -841,8
  3.1. Предоставени трансфери (-) -841,8

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси 89 280,6
  2. Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи 299 275,0
  3. Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма 44 618,1
  4. Политика в областта на управлението на дълга 2 234,0
  5. Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: 11 373,6
  5.1. Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд” 11 373,6
  6. Бюджетна програма „Администрация” 34 004,7
  Всичко: 480 786,0
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на финансите, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 240 000,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 200 000,0

  (4) В разходите по ал. 1 са включени средства за увеличаване на числеността на персонала на Националната агенция за приходите с двеста щатни бройки за обезпечаване на контролната й дейност. Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г., изм., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г.) не се прилагат при увеличението на числеността на персонала на агенцията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.
  Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 55 190,0
  1. Неданъчни приходи 55 190,0
  1.1. Държавни такси 43 154,8
  1.2. Приходи и доходи от собственост 7 845,2
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 250,0
  1.4. Други приходи 3 940,0

  II. РАЗХОДИ 125 970,4
  1. Текущи разходи 111 907,4
  в т.ч.
  1.1. Персонал 23 728,4
  2. Капиталови разходи 8 063,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 8 063,0
  3. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 6 000,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 70 780,4
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 70 850,9
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -70,5
  2.1. Предоставени трансфери (-) -70,5

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба 103 866,5
  2. Политика в областта на публичната дипломация 805,4
  3. Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация 21 298,5
  Всичко: 125 970,4
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на външните работи, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 101 431,4
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 101 431,4

  (4) Утвърждава целеви текущи и капиталови трансфери за чужбина за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 6 000,0 хил. лв., които не могат да бъдат разходвани за други цели, като не повече от 5 на сто от тези средства могат да се разходват за администриране на помощта.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10.
  Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 44 000,0
  1. Неданъчни приходи 44 000,0
  1.1. Държавни такси 50,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 29 320,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 300,0
  1.4. Други приходи 14 330,0

  II. РАЗХОДИ 1 193 319,0
  1. Текущи разходи 1 137 955,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 911 730,0
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 2 528,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 2 528,0
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 020,0
  2. Капиталови разходи 55 364,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 55 364,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 1 149 319,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 175 120,0
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -25 801,0
  2.1. Предоставени трансфери (-) -25 801,0
  2.1.1. - за Държавните висши училища -25 801,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на отбранителните способности 1 116 953,0
  2. Политика в областта на съюзната и международната сигурност 76 366,0
  Всичко: 1 193 319,0
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на отбраната, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 273 612,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 435 548,0

  (4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища съгласно приложение № 2.
  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  В чл. 11 се правят следните изменения:
  1. в ал. 1:
  а) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „1 193 319,0“ се заменя с „1 431 267,0“.
  - на ред 1. Текущи разходи числото „1 137 955,0“ се заменя с „1 249 533,0“.
  - на ред 1.1. Персонал числото „911 730,0“ се заменя с „984 514,0“.
  - на ред 2. Капиталови разходи числото „55 364,0“ се заменя с „181 734,0“.
  - на ред 2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт числото „55 364,0“ се заменя с „181 734,0“.

  б) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „1 149 319,0“ се заменя с „1 387 267,0“.
  - на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „1 175 120,0“ се заменя с „1 413 068,0“.

  2. в ал. 2:
  - на ред 1. Политика в областта на отбранителните способности числото „1 116 953,0“ се заменя с „1 354 901,0“.
  - на ред Всичко числото „1 193 319,0“ се заменя с „1 431 267,0“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11.
  Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 157 388,0
  1. Неданъчни приходи 157 388,0
  1.1. Държавни такси 87 564,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 40 499,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 41 390,0
  1.4. Други приходи -12 065,0

  II. РАЗХОДИ 1 296 400,0
  1. Текущи разходи 1 273 653,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 1 161 763,0
  2. Капиталови разходи 22 747,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 22 747,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 1 139 012,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 225 240,0
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -86 228,0
  2.1. Предоставени трансфери (-) -86 228,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред 743 845,5
  2. Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси 180 542,5
  3. Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации 220 247,0
  4. Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи 151 765,0
  Всичко: 1 296 400,0
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:
  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 197 372,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 251 792,0

  Предложение на н.п. Иван В. Иванов (№754-04-136):
  В чл. 12, ал. 2, таблицата, т. 1 „Политика в областта на противодействие на престъпността и опазването на обществения ред“, числото „743 845,5“ се заменя със „753 895,5“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  В чл. 12 се правят следните изменения:
  1. в ал. 1:
  а) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „1 296 400,0“ се заменя с „1 393 600,0“.
  - на ред 1. Текущи разходи числото „1 273 653,0“ се заменя с „1 343 633,0“.
  - на ред 1.1. Персонал числото „1 161 763,0“ се заменя с „1 231 763,0“.
  - на ред 2. Капиталови разходи числото „22 747,0“ се заменя с „49 947,0“.
  - на ред 2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт числото „22 747,0“ се заменя с „49 947,0“.
  б) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „1 139 012,0“ се заменя с „1 236 212,0“.
  - на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „1 225 240,0“ се заменя с „1 322 440,0“.
  2. в ал. 2:
  - на ред 1. Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред числото „743 845,5“ се заменя с „799 545,5“.
  - на ред 2. Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси числото „180 542,5“ се заменя с „194 042,5“.
  - на ред 3. Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации числото „220 247,0“ се заменя с „236 673,0“.
  - на ред 4. Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи числото „151 765,0“ се заменя с „163 339,0“.
  - на ред Всичко числото „1 296 400,0“ се заменя с „1 393 600,0“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 12.
  Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 61 500,0
  1. Неданъчни приходи 61 500,0
  1.1. Държавни такси 61 264,0
  1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 36,0
  1.3. Други приходи 200,0

  II. РАЗХОДИ 231 595,0
  1. Текущи разходи 221 804,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 159 259,0
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 600,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 600,0
  2. Капиталови разходи 9 791,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 9 791,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 170 095,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 170 115,6
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -20,6
  2.1. Предоставени трансфери (-) -20,6

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на правосъдието 79 289,0
  2. Политика в областта на изпълнение на наказанията 144 323,0
  3. Бюджетна програма „Администрация” 7 983,0
  Всичко: 231 595,0

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на правосъдието, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 121 327,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 70 892,9

  (4) В разходите по ал. 1 са включени средства за персонал за увеличаване на персонала на Агенцията по вписванията със седемдесет и пет щатни бройки за обезпечаване на възложените й със закони функции. Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г., изм., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г.) не се прилагат при увеличението на числеността на персонала на агенцията.
  Предложение на н.п. Данаил Кирилов, Емил Димитров и Христиан Митев (№754-04-145):
  В чл. 13 се правят следните изменения:
  1. в ал. 1:
  а) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „231 595,0“ се заменя с „237 395,0“.
  - на ред 1. Текущи разходи числото „221 804,0“ се заменя с „227 604,0“.
  - на ред 1.1. Персонал числото „159 259,0“ се заменя с „165 059,0“.
  б) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „170 095,0“ се заменя със „175 895,0“.
  - на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „170 155,6“ се заменя с „175 915,6“.

  2. в ал. 2:
  а) на ред 1. „Политика в областта на правосъдието” числото „79 289,0” да се замени с „81 089,0”;
  б) на ред 2. Политика в областта на изпълнение на наказанията числото „144 323,0“ се заменя със „148 323,0“.
  в) на ред Всичко числото „231 595,0“ се заменя с „237 395,0“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  В чл. 13 се правят следните изменения:
  1. в ал. 1:
  а) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „231 595,0“ се заменя с „250 070,0“.
  - на ред 1. Текущи разходи числото „221 804,0“ се заменя с „230 279,0“.
  - на ред 1.1. Персонал числото „159 259,0“ се заменя с „167 734,0“.
  - на ред 2. Капиталови разходи числото „9 791,0“ се заменя с „19 791,0“.
  - на ред 2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт числото „9 791,0“ се заменя с „19 791,0“.

  б) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „170 095,0“ се заменя със „188 570,0“.
  - на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „170 115,6“ се заменя със „188 590,6“.

  2. в ал. 2:
  а) на ред 2. Политика в областта на изпълнение на наказанията числото „144 323,0“ се заменя със „162 798,0“.
  б) на ред Всичко числото „231 595,0“ се заменя с „250 070,0“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Пенчо Милков, Крум Зарков, Филип Попов, Явор Божанков (№754-04-173):
  В чл. 13, ал. 1, таблицата, ред ІІ. Разходи – числото „231 595,0“ се заменя с 237 423,0.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13.
  Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 26 000,0
  1. Неданъчни приходи 26 000,0
  1.1. Държавни такси 21 550,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 50,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 6 000,0
  1.4. Други приходи -1 600,0

  II. РАЗХОДИ 1 183 451,8
  1. Текущи разходи 1 181 061,8
  в т.ч.
  1.1. Персонал 99 224,5
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 3 690,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 3 420,0
  1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 270,0
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 1 055 923,3
  2. Капиталови разходи 2 390,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 2 390,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 1 157 451,8
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 150 301,8
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) 7 150,0
  2.1. Получени трансфери (+) 7 150,0
  2.1.1. - от Държавното обществено осигуряване 7 150,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на заетостта 103 764,1
  2. Политика в областта на трудовите отношения 13 809,4
  3. Политика в областта на социалната закрила и равните възможности 160 186,9
  4. Политика в областта на хората с увреждания 282 703,9
  5. Политика в областта на социалното включване 613 087,7
  6. Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие 870,3
  7. Политика в областта на свободното движение, миграцията и интеграцията 145,0
  8. Бюджетна програма „Администрация” 8 884,5
  Всичко: 1 183 451,8

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 1 081 966,3
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 1 083 419,0

  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  В чл. 14 се правят следните изменения:
  1. в ал. 1:
  а) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „1 183 451,8“ се заменя с „1 298 951,8“.
  - на ред 1. Текущи разходи числото „1 181 061,8“ се заменя с „1 296 561,8“.
  - на ред 1.1. Персонал числото „99 224,5“ се заменя със „119 224,5“.

  б) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „1 157 451,8“ се заменя с „1 272 951,8“.
  - на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „1 150 301,8“ се заменя с „1 265 801,8“.

  2. в ал. 2:
  - на ред 1. Политика в областта на заетостта числото „103 764,1“ се заменя със „ 173 264,1“.
  - на ред 4. Политика в областта на хората с увреждания числото „282 703,9“ се заменя с „284 703,9“.
  - на ред 5. Политика в областта на социалното включване числото „613 087,7“ се заменя с „643 087,3“.
  - на ред 6. Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие числото „870,3“ се заменя с „14 870,3“.
  - на ред Всичко числото „1 183 451,8“ се заменя с „1 298 951,8“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14.
  Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 40 000,0
  1. Неданъчни приходи 40 000,0
  1.1. Държавни такси 31 260,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 6 400,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 2 500,0
  1.4. Други приходи -160,0

  II. РАЗХОДИ 495 244,2
  1. Текущи разходи 475 244,2
  в т.ч.
  1.1. Персонал 207 819,1
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 86 636,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 86 636,0
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 34 800,0
  2. Капиталови разходи 20 000,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 10 000,0
  2.2. Капиталови трансфери 10 000,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 455 244,2
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 479 244,2
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -24 000,0
  2.1. Предоставени трансфери (-) -24 000,0
  2.1.1. - за Националната здравноосигурителна каса -24 000,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве 89 358,3
  2. Политика в областта на диагностиката и лечението 359 121,7
  3. Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия 27 963,2
  4. Бюджетна програма „Администрация” 18 801,0
  Всичко: 495 244,2

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на здравеопазването, както следва:

  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 323 181,3
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 294 943,7

  (4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения - търговски дружества, и на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565“ за закупуване през 2018 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.
  (5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2018 г. постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565“.
  Предложение на н.п. Георги Михайлов (№754-04-127):
  В чл. 15,, ал. 2, таблицата,т. 2 „Политика в областта на диагностиката и лечението” числото „890 481,0” се заменя с „892 481,0”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Георги Йорданов, Анелия Клисарова и Георги Михайлов (№754-04-140):
  В чл. 15:
  1. в ал. 1:
  - в т.II.РАЗХОДИ- числото 495 244,2 става 528 084,8
  - в т.1.Текущи разходи - числото 475 244,2 става 496 084,8
  - в т.1.1.Персонал - числото 207 819,1 става 224 659,7
  - в т.2. Капиталови разходи - числото 20 000 става 32 000
  - в т.2.1.Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт - числото 10 000 става 19 000
  - в т.2.2.Капиталови трансфери - числото 10 000 става 13 000
  2. III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) - числото „455 244.2“ става „488 084.8“.
  - в т. 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) - числото „479 244.2“ става „512 084.2“.
  2. в ал. 2:
  - в т. 1.Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве - числото 89 358,3 става 96 737,4
  - в т. 2.Политика в областта на диагностиката и лечението - числото 359 121,7 става 375 893,1
  - в т. 3.Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия - числото 27 963,2 става 28 676,4
  - в т. 4.Бюджетна програма „Администрация” - числото 18 801 става 26 777,9
  - Ред „Всичко“ - числото 495 244,2 става 528 084,8
  3. Създават се ал. 6 и 7:
  „(6) Увеличава с 9 000 хил. лв. средствата за капиталови разходи за центровете по трансфузионна хематология по Бюджетна програма „Оси¬гуряване на кръв и кръвни продукти”, разчетени в чл. 15, ал. 2, т. 2. „По¬литика в областта на диагностиката и лечението“.
  (7) Увеличава със 7 000 хил. лв. средствата по Бюджетна програма „Администрация” за специализации – Дейности за специализанти“.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Николай Иванов, Денчо Бояджиев, Николай Цонков (№754-04-141):
  В чл. 15, да се създаде ал. 6:
  „(6) Министерството на здравеопазването предоставя не по-малко от 18 000,0 хил.лв. по реда на чл. 106, ал. 3 от Закона за лечебните заведения.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Дора Янкова, Кольо Милев, Любомир Бонев, Иван Д. Иванов, Никола Динков, Радослав Стойчев, Манол Генов, Милко Недялков (№754-04-144):
  В чл. 15 се създава ал. 6:
  „(6)Министерството на здравеопазването предоставя не по-малко от 18 000,0 хил.лв. по реда на чл. 106, ал. 3 от Закона за лечебните заведения.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал. 1:
  а) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „495 244,2“ се заменя с „526 605,5“.
  - на ред 1. Текущи разходи числото „475 244,2“ се заменя с „500 603,5“.
  - на ред 1.1. Персонал числото „207 819,1“ се заменя с „208 612,0“.
  - на ред 1.2. Субсидии и други текущи трансфери числото „86 636,0“ се заменя с „94 893,8“.
  - на ред 1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия числото „86 636,0“ се заменя с „94 893,8“.
  - на ред 1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата числото „34 800,0“ се заменя с „35 640,0“.
  - на ред 2. Капиталови разходи числото „20 000,0“ се заменя с „26 000,0“.
  - на ред 2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт числото „10 000,0“ се заменя с „13 000,0“.
  - на ред 2.2. Капиталови трансфери числото „10 000,0“ се заменя с „13 000,0“.

  б) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „455 244,2“ се заменя с „486 603,5“.
  - на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „479 244,2“ се заменя с „510 603,5“.

  2. в ал. 2:
  - на ред 2. Политика в областта на диагностиката и лечението числото „359 121,7“ се заменя с „390 481,0“.
  - на ред Всичко числото „495 244,2“ се заменя с „526 603,5“.

  3. създават се ал. 6 и 7:
  „(6) Увеличава с 16 359,3 хил.лв. средствата по програмата за болниците в труднодостъпните райони, в т.ч. с 3 000 хил.лв. средствата за капиталови разходи.“
  „(7) Учредява фонд за специализации в чужбина с бюджет 15 000 хил.лв., разчетени в ал. 2, ред 2. „Политика в областта на диагностиката и лечението“.“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Даниела Дариткова (№754-04-169):
  В чл. 15 да се направят следните изменения:
  1. В ал, 1:
  а) на ред II. „Разходи", в колона 2 сумата „495 244,2" да се увеличи с 8 100,0 хил. лв.
  б) на ред II. 1 „Текущи разходи", в колона 2 сумата „475 244,2" да се увеличи с 8 100,0 хил. лв.
  в) на ред II. 1.1. „Персонал", в колона 2 сумата „207 819,1" да се увеличи с 8 100,0 хил. лв.
  г) на ред III. „Бюджетни взаимоотношения (Трансфери) - (+/-)", в колона 2 сумата „455 244,2" да се увеличи с 8 100,0 хил. лв.
  д) на ред Ш.1 „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)", в колона 2 сумата „479 244,2" да се увеличи с 8 100,0 хил. лв.
  2. В ал. 2:
  а) на ред 1 „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве", в колона 2 сумата „ 89 358,3" да се увеличи с 2 891,5 хил. лв.
  б) на ред 2 „Политика в областта на диагностиката и лечението", в колона 2 сумата „359 121,7" да се увеличи с 4 694,9 хил. лв.
  в) на ред 4 „Бюджетна програма „Администрация"", колона 2 сумата „18 801,0" да се увеличи с 513,6 хил. лв.
  г) на ред „Всичко:", в колона 2 сумата „495 244,2" да се увеличи с 8 100,0 хил. лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията предлага увеличение на средствата за персонал с 8 100,0 хил. лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за сметка на капиталовите разходи по бюджета му.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 15:
  Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 40 000,0
  1. Неданъчни приходи 40 000,0
  1.1. Държавни такси 31 260,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 6 400,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 2 500,0
  1.4. Други приходи -160,0

  II. РАЗХОДИ 495 244,2
  1. Текущи разходи 483 344,2
  в т.ч.
  1.1. Персонал 215 919,1
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 86 636,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 86 636,0
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 34 800,0
  2. Капиталови разходи 11 900,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 3 000,0
  2.2. Капиталови трансфери 8 900,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 455 244,2
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 479 244,2
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -24 000,0
  2.1. Предоставени трансфери (-) -24 000,0
  2.1.1. - за Националната здравноосигурителна каса -24 000,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве 92 249,8
  2. Политика в областта на диагностиката и лечението 355 716,6
  3. Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия 27 963,2
  4. Бюджетна програма „Администрация” 19 314,6
  Всичко: 495 244,2
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на здравеопазването, както следва:
  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 315 081,3
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 286 843,7

  (4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения - търговски дружества, и на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565“ за закупуване през 2018 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.
  (5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2018 г. постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565“.
  Чл. 16. (1) Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 13 100,0
  1. Неданъчни приходи 13 100,0
  1.1. Държавни такси 730,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 10 843,7
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 35,0
  1.4. Други приходи 1 491,3

  II. РАЗХОДИ 584 470,5
  1. Текущи разходи 573 365,5
  в т.ч.
  1.1. Персонал 322 996,2
  1.1.1. в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 28 774,1
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 6 260,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 6 260,0
  2. Капиталови разходи 2 755,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 2 755,0
  3. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 8 350,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 573 370,5
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 076 389,6
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -498 019,1
  2.1. Предоставени трансфери (-) -498 019,1
  2.1.1. - за Българската академия на науките -83 075,8
  2.1.2. - за Държавните висши училища -414 943,3
  3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -5 000,0
  3.1. Предоставени трансфери (-) -5 000,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 2 000,0

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -2 000,0
  1. Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето) -2 000,0
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот 524 252,1
  2. Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал 55 148,1
  3. Бюджетна програма „Администрация” 5 070,3
  Всичко: 584 470,5
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на образованието и науката, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 261 840,7
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 261 540,7

  (4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища съгласно приложение № 3.
  Предложение на н.п. Светла Бъчварова-Пиралкова, Стоян Мирчев (№754-04-139):
  В чл. 16, ал. 1, раздел ІІІ, на ред 2.1.1. за Българската академия на науките числото „83 075,8“ се заменя с „98 075,8“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал. 1:
  а) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „584 470,5“ се заменя с „859 970,5“.
  - на ред 1. Текущи разходи числото „573 365,5“ се заменя със „777 620,5“.
  - на ред 1.1. Персонал числото „322 996,2“ се заменя с „503 963,0“.
  - на ред 2. Капиталови разходи числото „2 755,0“ се заменя със „74 000,0“.
  - на ред 2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт числото „2 755,0“ се заменя със „74 000,0“.
  - на ред 2.2. Капиталови трансфери числото „10 000,0“ се заменя с „13 000,0“.
  б) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „573 370,5“ се заменя с „848 870,5“.
  - на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „1 076 389,6“ се заменя с „1 455 308,1“.
  - на ред 2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации числото „-498 019,1“ се заменя с „-606 437,6“.
  - на ред 2.1. Предоставени трансфери числото „-498 019,1“ се заменя с „-606 437,6“.
  - на ред 2.1.1. за Българската академия на науките числото „-83 075,8“ се заменя с „-150 000,0“.
  - на ред 2.1.2. за Държавните висши училища числото „-414 943,3“ се заменя с „-456 437,6“.
  2. в ал. 2:
  а) на ред 1. Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот числото „524 252,1“ се заменя със „604 257,8“.
  б) на ред 2. Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал числото „55 148,1“ се заменя с „250 642,4“.
  в) на ред Всичко числото „584 470,5“ се заменя с „859 970,5“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16.
  Чл. 17. (1) Приема бюджета на Министерството на културата за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 24 900,0
  1. Неданъчни приходи 24 900,0
  1.1. Държавни такси 500,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 24 700,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 80,0
  1.4. Други приходи -380,0

  II. РАЗХОДИ 175 028,4
  1. Текущи разходи 168 344,7
  в т.ч.
  1.1. Персонал 101 473,3
  1.1.1. в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 5 370,9
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 15 000,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 13 900,0
  1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 1 100,0
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 226,8
  2. Капиталови разходи 6 683,7
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 6 683,7

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 150 128,4
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 150 128,4

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство 18 949,8
  2. Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование 151 112,9
  3. Бюджетна програма „Администрация” 4 965,7
  Всичко: 175 028,4
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на културата, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 73 127,5
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 73 127,5

  Предложение на н.п. Менда Стоянова (№754-04-167):
  В чл. 17, ал. 1, т. IІ. „Разходи“, в т. 1. „Текущи разходи“, в т. 1.1 „Персонал“, в т. IІІ. „Бюджетни взаимоотношения (Трансфери) – (+/-)“ и т. 1. „Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)“ и в ал. 2, т. 2. „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“ и на ред „Всичко:“ сумите да се увеличат с 254,0 хил. лв.;
  Предложението намира отражение и в чл.1, ал. 2.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 17:
  Чл. 17. (1) Приема бюджета на Министерството на културата за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 24 900,0
  1. Неданъчни приходи 24 900,0
  1.1. Държавни такси 500,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 24 700,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 80,0
  1.4. Други приходи -380,0

  II. РАЗХОДИ 175 282,4
  1. Текущи разходи 168 598,7
  в т.ч.
  1.1. Персонал 101 727,3
  1.1.1. в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 5 370,9
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 15 000,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 13 900,0
  1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 1 100,0
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 226,8
  2. Капиталови разходи 6 683,7
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 6 683,7

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 150 382,4
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 150 382,4

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство 18 949,8
  2. Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование 151 366,9
  3. Бюджетна програма „Администрация” 4 965,7
  Всичко: 175 282,4
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на културата, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 73 127,5
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 73 127,5

  Чл. 18. (1) Приема бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 56 296,4
  1. Неданъчни приходи 56 296,4
  1.1. Държавни такси 55 500,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 485,2
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 900,0
  1.4. Други приходи -588,8

  II. РАЗХОДИ 49 858,1
  1. Текущи разходи 47 340,1
  в т.ч.
  1.1. Персонал 29 009,3
  1.2. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 40,0
  2. Капиталови разходи 2 518,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 2 518,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) -6 438,3
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 63 211,7
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -69 650,0
  2.1. Получени трансфери (+) 6 000,0
  2.1.1. - от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 6 000,0
  2.2. Предоставени трансфери (-) -75 650,0
  2.2.1. - за Българската академия на науките -2 550,0
  2.2.2. - за Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда -73 100,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда 23 414,5
  2. Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост 9 739,1
  3. Бюджетна програма „Администрация” 16 704,5

  Всичко: 49 858,1
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерство на околната среда и водите, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 25 500,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 20 600,0

  Предложение на н.п. Дора Янкова (№754-04-162):
  В чл. 18, ал. 1, т. 2.2.2, сумата да се увеличи с 76 900,0 лв. –
  Мотиви: Целеви средства за водоснабдяване и канализации на населени места до 3000 жители.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  В чл. 18 се правят следните изменения:
  1. в ал. 1:
  а) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „49 858,1“ се заменя с „59 858,1“.
  - на ред 1. Текущи разходи числото „47 340,1“ се заменя с „57 340,1“.
  - на ред 1.1. Персонал числото „29 009,3“ се заменя с „30 014,1“.

  б) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „-6 438,3“ се заменя с „3 561,7“.
  - на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „63 211,7“ се заменя с „75 711,7“.
  - на ред 2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации числото „-69 650,0“ се заменя с „-72 150,0“.
  - на ред 2.2. Предоставени трансфери числото „-75 650,0“ се заменя с „-78 150,0“.
  - на ред 2.2.1. - за Българската академия на науките числото „-2 550,0“ се заменя с „5 050,0“.

  2. в ал. 2:
  - създава се нов ред 3:
  „3. Политика в областта на превенцията от природни бедствия 10 000,0“.
  - сегашният ред 3 става ред 4.
  - на ред Всичко числото „49 858,1“ се заменя с „59 858,1“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 18.
  Чл. 19. (1) Приема бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 26 090,0
  1. Неданъчни приходи 26 090,0
  1.1. Държавни такси 19 175,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 6 100,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 2 590,0
  1.4. Други приходи -1 775,0

  II. РАЗХОДИ 80 364,8
  1. Текущи разходи 79 664,8
  в т.ч.
  1.1. Персонал 30 681,1
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 24 700,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 24 630,0
  1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 70,0
  2. Капиталови разходи 700,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 700,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 54 274,8
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 54 352,1
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -77,3
  2.1. Предоставени трансфери (-) -77,3

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност 59 405,6
  2. Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество 13 989,9
  3. Бюджетна програма „Администрация” 6 969,3
  Всичко: 80 364,8

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на икономиката, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 50 872,1
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 49 232,1

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 19.
  Чл. 20. (1) Приема бюджета на Министерството на енергетиката за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 173 324,2
  1. Неданъчни приходи 173 324,2
  1.1. Държавни такси 2 642,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 84 963,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 4 300,0
  1.4. Други приходи 81 419,2

  II. РАЗХОДИ 98 673,3
  1. Текущи разходи 46 221,4
  в т.ч.
  1.1. Персонал 6 547,6
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 37 120,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 37 120,0
  2. Капиталови разходи 52 451,9
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 800,0
  2.2. Капиталови трансфери 51 651,9

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 74 650,9

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -74 650,9
  в т.ч.
  1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -74 530,9
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие 94 427,6
  2. Бюджетна програма „Администрация” 4 245,7
  Всичко: 98 673,3
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на енергетиката, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 93 361,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 92 361,0

  (4) Утвърждава целеви капиталови разходи общо в размер на 46 219,2 хил. лв. по Наредбата за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г. (ДВ, бр. 31 от 2014 г.), които не могат да бъдат разходвани за други цели.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 20.
  Чл. 21. (1) Приема бюджета на Министерството на туризма за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 9 754,2
  1. Неданъчни приходи 9 754,2
  1.1. Държавни такси 2 621,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 4 571,2
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 340,0
  1.4. Други приходи 2 222,0

  II. РАЗХОДИ 19 098,0
  1. Текущи разходи 17 778,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 2 692,8
  2. Капиталови разходи 1 320,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 1 320,0

  БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 9 343,8
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 9 343,8

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на устойчивото развитие на туризма 16 707,1
  2. Бюджетна програма „Администрация” 2 390,9
  Всичко: 19 098,0
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на туризма, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 17 700,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 16 500,0

  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал. 1:
  а) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „19 098,0“ се заменя с „55 098,0“.
  - на ред 1. Текущи разходи числото „17 778,0“ се заменя с „53 778,0“.

  б) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „9 343,8“ се заменя с „45 343,8“.
  - на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „9 343,8“ се заменя с „45 343,8“.

  2. в ал. 2:
  - на ред 1. Политика в областта на устойчивото развитие на туризма числото „16 707,1“ се заменя с „17 707,1“.
  - създава се нов ред 2:
  „2. Политика в областта на удължаването на туристическия сезон 35 000,0“.
  - сегашният ред 2 става ред 3.
  - на ред Всичко числото „19 098,0“ се заменя с „55 098,0“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 21.
  Чл. 22. (1) Приема бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 372 573,1
  1. Неданъчни приходи 372 573,1
  1.1. Държавни такси 367 128,3
  1.2. Приходи и доходи от собственост 2 144,1
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 2 650,7
  1.4. Други приходи 650,0
  II. РАЗХОДИ 418 365,0
  1. Текущи разходи 270 945,1
  в т.ч.
  1.1. Персонал 42 160,4
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 435,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 435,0
  2. Капиталови разходи 147 419,9
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 147 419,9
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 45 791,9
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 62 724,2
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -16 932,3
  2.1. Предоставени трансфери (-) -16 932,3
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда 2 173,8
  2. Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита 374 844,3
  3. Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството и на строителните продукти 27 458,2
  4. Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: 2 786,2
  4.1. Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” 667,8
  4.2. Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” 2 118,4
  5. Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация” 11 102,5
  Всичко: 418 365,0
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 305 631,2
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 373 863,8

  (4) Размерът на показателите по ал. 3 може да бъде увеличен с поетите ангажименти и новите задължения за разходи, произтичащи от прилагането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
  Предложение на н.п. Петър Кънев, Николай Тишев, Тодор Байчев, Димитър Стоянов (№754-04-129):
  В чл. 22 , ал. 2, таблицата, ред 2 - в колона 2 числото „374 844,3“ се увеличава с числото „12 000,0“.
  - за увеличение бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ за основен ремонт и рехабилитация на републикански път Малко Търново – Царево.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  В чл. 22 се правят следните изменения:
  1. в ал. 1:
  а) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „418 365,0“ се заменя с „448 365,0“.
  - на ред 2. Капиталови разходи числото „147 419,9“ се заменя със „177 419,9“.

  б) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „45 791,9“ се заменя с „75 791,9“.
  - на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „62 724, 2“ се заменя с „92 724,2“.

  2. в ал. 2:
  - на ред 2. Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита числото „374 844,3“ се заменя с „404 844,3“.
  - на ред Всичко числото „418 365,0“ се заменя с „448 365,0“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 22.
  Чл. 23. (1) Приема бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 156 600,0
  1. Неданъчни приходи 156 600,0
  1.1. Държавни такси 73 556,3
  1.2. Приходи и доходи от собственост 84 047,9
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 2 100,8
  1.4. Други приходи -3 105,0

  II. РАЗХОДИ 210 088,1
  1. Текущи разходи 202 331,1
  в т.ч.
  1.1. Персонал 116 059,0
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 17 000,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 17 000,0
  2. Капиталови разходи 7 757,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 7 757,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 53 488,1
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 64 836,1
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -11 348,0
  2.1. Предоставени трансфери (-) -11 348,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на земеделието и селските райони 158 326,6
  2. Политика в областта на рибарството и аквакултурите 5 877,2
  3. Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча 25 464,3
  4. Бюджетна програма „Администрация” 20 420,0
  Всичко: 210 088,1
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на земеделието, храните и горите, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 96 029,1
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 97 029,1

  (4) Утвърждава средства в размер на 17 000,0 хил. лв. за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи” ЕАД, които са в рамките на текущите разходи по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.
  (5) Утвърждава средства в размер на 1 681,0 хил. лв. за обезпечаване изпълнението на дейността на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове”, които са в рамките на разходите по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.
  Предложение на н.п. Светла Бъчварова-Пиралкова, Стоян Мирчев (№754-04-139):
  В чл. 23, ал. 1, раздел ІІ Разходи, на ред 1.1 „Персонал“ числото „116 059,0“ се заменя със „126 059,0“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Мустафа Карадайъ, Йордан Цонев, Адлен Шевкед, Сергей Кичиков, Халил Летифов, Джевдет Чакъров, Ахмед Ахмедов, Имрен Мехмедова, Бюрхан Абазов, Хасан Адемов, Танер Али, Нигяр Джафер (№754-04-152):
  В чл. 23:
  1. в ал.1 раздел II Разходи се правят следните промени:
  - В ред 1.1. числото „116 059,0" се заменя с „116 576,0";
  - В ред 1.2. и ред 1.2.1 числото „17 000" се заменя с „16 483,0";
  - в раздел III „Бюджетни взаимоотношения” в ред 1 числото „64 836,1" се заменя с „65 516,1";
  2. в ал.4 се правят следните промени: числото „17 000,0" се заменя с „17 680,0".
  3. в ал.5 се правят следните промени: числото „1 681,0" се заменя с „2 200,0".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал. 1:
  а) в раздел І ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ:
  - на ред І ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ числото „156 600,0“ се заменя с „170 257,0“.
  - на ред 1. Неданъчни приходи числото „156 600,0“ се заменя с „170 257,0“.
  - на ред 1.2. Приходи и доходи от собственост числото „84 047,9“ се заменя с „96 654,9“.
  - на ред 1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви числото „2 100,8“ се заменя с „3 150,8“.

  б) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „210 088,1“ се заменя с „270 088,1“.
  - на ред 1. Текущи разходи числото „202 331,1“ се заменя с „259 831,1“.
  - на ред 1.1. Персонал числото „116 059,0“ се заменя с „138 559,0“.
  - на ред 1.2. Субсидии и други текущи трансфери числото „17 000,0“ се заменя с „52 000,0“.
  - на ред 1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия числото „17 000,0“ се заменя с „52 000,0“.
  - на ред 2. Капиталови разходи числото „7 757,0“ се заменя с „10 257,0“.
  - на ред 2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт числото „7 757,0“ се заменя с „10 257,0“.

  в) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „53 488,1“ се заменя с „99 831,1“.
  - на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „64 836,1“ се заменя със „111 179,1“.

  2. в ал. 2:
  - на ред 1. Политика в областта на земеделието и селските райони числото „158 326,6“ се заменя с „141 326,6“.
  - създава се нов ред 4:
  „4. Политика „Аграрна наука и трансфер на знания“ 77 000,0“.
  - сегашният ред 4 става ред 5.
  - на ред Всичко числото „210 088,1“ се заменя с „270 088,1“.

  3. създава се ал. 6:
  „(6) Утвърждава средства в размер на 77 000 хил.лв. в нова политика „Аграрна наука и трансфер на знания“ за обезпечаване дейността на Селскостопанската академия, както следва: 2 500 хил.лв. за капиталови разходи, 22 500 хил.лв. за заплати и 35 хил.лв. за научни изследвания в областта на иновативното земеделие.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 23.
  Чл. 24. (1) Приема бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 49 494,4
  1. Неданъчни приходи 49 494,4
  1.1. Държавни такси 19 224,4
  1.2. Приходи и доходи от собственост 807,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 4 169,0
  1.4. Други приходи 25 294,0
  II. РАЗХОДИ 256 421,4
  1. Текущи разходи 245 912,4
  в т.ч.
  1.1. Персонал 28 025,8
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 192 562,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 192 562,0
  1.2.1.1. - за „БДЖ Пътнически превози” ЕООД 175 000,0
  1.2.1.2. - за „Български пощи” ЕАД 17 562,0
  2. Капиталови разходи 10 509,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 10 509,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 109 927,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 139 691,8
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) 9 350,0
  2.1. Получени трансфери (+) 9 350,0
  2.1.1. в т.ч. от Държавното обществено осигуряване 250,0
  3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -39 114,8
  3.1. Предоставени трансфери (-) -39 114,8

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) -97 000,0

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 97 000,0
  1. Предоставена възмездна финансова помощ (нето) 97 000,0
  1.1. Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+) 97 000,0
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на транспорта 217 536,6
  2. Политика в областта на съобщенията и информационните технологии 18 562,0
  3. Бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза” 20 322,8
  Всичко: 256 421,4
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 238 118,7
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 227 729,8

  Предложение на н.п. Мустафа Карадайъ, Йордан Цонев, Адлен Шевкед, Сергей Кичиков, Халил Летифов, Джевдет Чакъров, Ахмед Ахмедов, Имрен Мехмедова, Бюрхан Абазов, Хасан Адемов, Танер Али, Нигяр Джафер (№754-04-152):
  В чл. 24 се правят следните промени:
  В ал.1, раздел II Разходи и раздел III Бюджетни взаимоотношения (трансфери) се правят следните промени:
  - в ал.1 раздел II числото „256 421,4" се заменя с числото „275 868,4";
  - в ал.1 раздел II ред 1. числото „245 912,4" се заменя с числото „262 359,4"; в ал.1 раздел II ред 1.1. числото „28 025,8" се заменя с числото „32 861,8"; в ал.1 раздел II ред 1.2. числото „192 562,0" се заменя с числото „204 173,0";
  в ал.1 раздел II ред 1.2.1. числото „192 562,0" се заменя с числото „204 173,0";
  - в ал.1 раздел II ред 1.2.1.1. числото „175 000,0" се заменя с числото „186 611,0";
  в ал.1 раздел II ред 2. числото „10 509,0" се заменя с числото „13 509,0";
  - в ал.1 раздел II ред 2.1. числото „10 509,0" се заменя с числото „13 509,0";
  - в ал.1, раздел III числото „109 927,0" се заменя с числото „129 374,0";
  - в ал. 1, раздел III ред 1. числото „139 691,8" се заменя с числото „159 138,8";
  В ал.2 се правят следните промени
  - В ред 1. Числото"217 536,6" се заменя с числото „232 147,6"
  - В ред 3. числото „20 322,8" да се замени с числото „25 158,8";
  В ред ,.Всичко" числото „256 421,4" се заменя с числото „275 868,4"; В ал.З ред 1. числото „238 1 18,7" се заменя с числото „257 565,7".
  В ал.3 ред 1. числото „238 118,7" се заменя с числото „257 565,7".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  В чл. 24 се правят следните изменения:
  1. в ал. 1:
  а) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „256 421,4“ се заменя с „258 859,4“.
  - на ред 1. Текущи разходи числото „245 912,4“ се заменя с „248 350,4“.
  - на ред 1.2. Субсидии и други текущи трансфери числото „192 562,0“ се заменя с „195 000,0“.
  - на ред 1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия числото „192 562,0“ се заменя с „195 000,0“.
  - на ред 1.2.1.2. за „Български пощи“ ЕАД числото „17 562,0“ се заменя с „20 000,0“.

  б) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „109 927,0“ се заменя с „112 365,0“.
  - на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „139 691,8“ се заменя със „142 129,2“.

  2. в ал. 2:
  - на ред 2. Политика в областта на съобщенията и информационните технологии числото „18 562,0“ се заменя с „21 000,0“.
  - на ред Всичко числото „256 421,4“ се заменя с „258 859,4“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 24.
  Чл. 25. (1) Приема бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 26 700,0
  1. Неданъчни приходи 26 700,0
  1.1. Приходи и доходи от собственост 26 893,0
  1.2. Други приходи -193,0

  II. РАЗХОДИ 75 732,0
  1. Текущи разходи 74 082,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 11 553,1
  1.1.1. в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 4 206,5
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 49 308,3
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 180,0
  1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 49 128,3
  1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 7 712,3
  2. Капиталови разходи 1 650,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 950,0
  2.2. Капиталови трансфери 700,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 49 032,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 47 032,0
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) 2 000,0
  2.1. Получени трансфери (+) 2 000,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време 16 354,0
  2. Политика в областта на спорта за високи постижения 50 479,7
  3. Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти 3 289,8
  4. Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта 297,6
  5. Политика в областта на младите хора 3 287,0
  6. Бюджетна програма „Администрация” 2 023,9
  Всичко: 75 732,0
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на младежта и спорта, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 58 846,2
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 58 686,2

  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  В чл. 25 се правят следните изменения:
  1. в ал. 1:
  а) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „75 732,0“ се заменя с „84 642,8“.
  - на ред 1. Текущи разходи числото „74 082,0“ се заменя с „82 792,8“.
  - на ред 1.1. Персонал числото „11 553,1“ се заменя с „12 912,5“.
  - на ред 1.1.1. Персонал без делегирани бюджети числото „4 206,5“ се заменя с „4 701,5“.
  - на ред 1.2. Субсидии и други текущи трансфери числото „49 308,3“ се заменя с „55 110,0“.
  - на ред 1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия числото „180,0“ се заменя с „201,2“.
  - на ред 1.2.2. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел числото „49 128,3“ се заменя с „54 908,9“.
  - на ред 1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата числото „7 712,3“ се заменя с „8 612,8“.
  - на ред 2. Капиталови разходи числото „1 650,0“ се заменя с „1 850,0“.
  - на ред 2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт числото „950,0“ се заменя с „1 850,0“.

  б) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „49 032,0“ се заменя с „57 942,9“.
  - на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „47 032,0“ се заменя с „57 942,9“.

  2. в ал. 2:
  - на ред 1. Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време числото „16 354,0“ се заменя с „18 673,9“.
  - на ред 2. Политика в областта на спорта за високи постижения числото „50 479,7“ се заменя с „52 641,2“.
  - на ред 3. Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти числото „3 289,8“ се заменя с „5 000,0“.
  - на ред 4. Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта числото „297,6“ се заменя с „200,0“.
  - на ред 5. Политика в областта на младите хора числото „3 287,0“ се заменя със „6 717,7“.
  - на ред 6. Бюджетна програма „Администрация“ числото „2 023,9“ се заменя с „1 410,0“.
  - на ред Всичко числото „75 732,0“ се заменя с „84 642,8“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 25.
  Чл. 26. (1) Приема бюджета на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
  II. РАЗХОДИ 3 300,0
  1. Текущи разходи 3 287,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 2 650,0
  2. Капиталови разходи 13,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 13,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 3 300,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 3 300,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г. 3 300,0
  Всичко: 3 300,0
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 707,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 707,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 26.
  Чл. 27. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Национална сигурност” за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 200,0
  1. Неданъчни приходи 200,0
  1.1. Приходи и доходи от собственост 33,6
  1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 166,4
  II. РАЗХОДИ 108 159,0
  1. Текущи разходи 101 359,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 94 145,5
  2. Капиталови разходи 6 800,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 6 800,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 107 959,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 108 070,9
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -111,9
  2.1. Предоставени трансфери (-) -111,9

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на защитата на националната сигурност 108 159,0
  Всичко: 108 159,0
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Държавната агенция „Национална сигурност”, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 16 691,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 13 576,0

  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  В чл. 27 се правят следните изменения:
  1. в ал. 1:
  а) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „108 159,0“ се заменя със „120 691,0“.
  - на ред 1. Текущи разходи числото „101 359,0“ се заменя със „111 891,0“.
  - на ред 1.1. Персонал числото „94 145,5“ се заменя със „104 677,5“.
  - на ред 2. Капиталови разходи числото „6 800,0“ се заменя с „8 000,0“.
  -на ред 2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт числото „6 800,0“ се заменя с „8 000,0“.

  б) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „107 959,0“ се заменя със „120 602,9
  - на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „108 070,9“ се заменя със „120 491,0“.

  2. в ал. 2:
  - на ред 1. Политика в областта на защитата на националната сигурност числото „108 159,0“ се заменя със „120 691,0“.
  - на ред Всичко числото „108 159,0“ се заменя със „120 691,0“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 27.
  Чл. 28. (1) Приема бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
  II. РАЗХОДИ 3 480,0
  1. Текущи разходи 3 400,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 2 344,0
  2. Капиталови разходи 80,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 80,0
  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 3 480,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 3 480,0
  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 1 050,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 1 096,0

  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  Член 28 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 28.
  Чл. 29. (1) Приема бюджета на Комисията за защита от дискриминация за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

  II. РАЗХОДИ 2 570,0
  1. Текущи разходи 2 370,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 1 640,0
  2. Капиталови разходи 200,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 200,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 2 570,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 2 570,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Комисията за защита от дискриминация, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 922,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 930,0

  Предложение на н.п. Валентина Найденова (№754-04-151):
  В чл.29, се предлагат следните изменения и допълнения:
  1.1. В ал.1, да се внесат следните изменения:
  1.1.1. В Раздел II. РАЗХОДИ, числото 2 570,0 хил.лв. да се замени с числото 2 766,24 хил.лв.
  1.1.2. В Раздел II. РАЗХОДИ, т.1 Текущи разходи, числото 2 370,0 хил.лв. да се замени с числото 2 566,24 хил.лв.
  1.1.3. В Раздел II. РАЗХОДИ, т. 1.1. Персонал, числото 1 640,0 хил.лв. да се замени с 1 796,6 хил.лв.
  1.1.4. В Раздел II. РАЗХОДИ, т. 2. Капиталови разходи, числото 200,0 хил.лв. да се замени с 235,0 хил.лв.
  1.1.5. В Раздел II. РАЗХОДИ, т. 2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт, числото 200,0 хил.лв. да се замени с 235,0 хил.лв.
  1.1.6. В Раздел III БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-), числото 2570,0 хил.лв. , да се замени с 2 766,24 хил.лв.
  1.1.7. Бюджетни взаимоотношения с централния бюджет (+/-), числото 2 570,0 хил.лв. да се замени с 2 766,24 хил.лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 29.
  Чл. 30. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на личните данни за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 100,0
  1. Неданъчни приходи 100,0
  1.1. Глоби, санкции и наказателни лихви 100,0

  II. РАЗХОДИ 2 530,0
  1. Текущи разходи 2 280,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 1 686,0
  2. Капиталови разходи 250,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 250,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 2 430,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 2 430,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Комисията за защита на личните данни, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 829,3
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 833,0

  Предложение на н.п. Цветан Цветанов (№754-04-161):
  В чл. 30:
  - в т. ІІ „Разходи”, т. 2 „Капиталови разходи” сумата да се увеличи с 2 720 000 лв., от които 2 100 000 лв., включващи 1 500 000 за извършване на реконструкция и основен ремонт на сграда, предвидена за Национален обучителен център в областта на защита на личните данни и 600 000 лв. за закупуване на необходимите съоръжения, оборудване и обзавеждане, както и за разработване и въвеждане на електронна платформа за дистанционни обучения в областта на защита на личните данни и 420 000 лв. за персонал и 200 000 лв. за издръжка и текущи разходи, вкл. за периода на Българското председателство на Съвета на ЕС за изпълнение на допълнителни дейности, възложени на Комисията с решение на Министерския съвет на Република България.
  - т. ІІІ „БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) да се увеличи със същата сума.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 30.
  Чл. 31. (1) Приема бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за
  2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

  II. РАЗХОДИ 6 226,0
  1. Текущи разходи 6 076,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 4 406,0
  2. Капиталови разходи 150,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 150,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 6 226,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 6 226,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 2 570,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 2 570,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 31.
  Чл. 32. (1) Приема бюджета на Националната служба за охрана за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 300,0
  1. Неданъчни приходи 300,0
  1.1. Приходи и доходи от собственост 300,0

  II. РАЗХОДИ 37 444,0
  1. Текущи разходи 37 144,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 32 188,0
  2. Капиталови разходи 300,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 300,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 37 144,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 37 144,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Националната служба за охрана, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 4 600,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 5 106,0

  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  В чл. 32, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  а) на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „37 444,0“ се заменя с „45 260,0“.
  б) на ред 1. Текущи разходи числото „37 144,0“ се заменя с „45 260,0“.
  в) на ред 1.1. Персонал числото „32 188,0“ се заменя с „39 188,0“.
  г) на ред 2. Капиталови разходи числото „300,0“ се заменя с „1 116,0“.
  д) на ред 2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт числото „300,0“ се заменя с „1 116,0“.

  2. в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  а) на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „37 144,0“ се заменя с „44 960,0“.
  б) на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „37 144,0“ се заменя с „44 960,0“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 32.
  Чл. 33. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Разузнаване” за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

  II. РАЗХОДИ 34 319,0
  1. Текущи разходи 33 519,0
  2. Капиталови разходи 800,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 800,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 34 319,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 34 319,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България 34 319,0
  Всичко: 34 319,0
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Държавната агенция „Разузнаване”, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 13 114,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 13 084,0

  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  В чл. 33, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  а) на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „34 319,0“ се заменя с „35 700,0“.
  б) на ред 1. Текущи разходи числото „33 519,0“ се заменя с „35 700,0“.

  2. в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  а) на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „34 319,0“ се заменя с „35 700,0“.
  б) на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „34 319,0“ се заменя с „35 700,0“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 33.
  Чл. 34. (1) Приема бюджета на Националния статистически институт за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 950,0
  1. Неданъчни приходи 950,0
  1.1. Приходи и доходи от собственост 950,0

  II. РАЗХОДИ 21 281,3
  1. Текущи разходи 17 957,3
  в т.ч.
  1.1. Персонал 14 441,8
  2. Капиталови разходи 3 324,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 3 324,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 20 331,3
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 20 731,3
  2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) -400,0
  2.1. Предоставени трансфери (-) -400,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Националния статистически институт, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 6 997,5
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 6 714,5

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 34.
  Чл. 35. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 6 000,0
  1. Неданъчни приходи 6 000,0
  1.1. Държавни такси 4 000,0
  1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 2 300,0
  1.3. Други приходи -300,0

  II. РАЗХОДИ 4 575,0
  1. Текущи разходи 4 375,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 3 616,5
  2. Капиталови разходи 200,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 200,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 1 425,0

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -1 425,0
  1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -1 425,0
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Комисията за защита на конкуренцията, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 950,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 937,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 35.
  Чл. 36. (1) Приема бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 63 200,0
  1. Неданъчни приходи 63 200,0
  1.1. Държавни такси 62 950,0
  1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 250,0

  II. РАЗХОДИ 9 669,2
  1. Текущи разходи 8 186,2
  в т.ч.
  1.1. Персонал 6 030,0
  2. Капиталови разходи 1 483,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 1 483,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) -16 100,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) -7 000,0
  2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) -9 100,0
  2.1. Предоставени трансфери (-) -9 100,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 37 430,8

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -37 430,8
  1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -37 430,8
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Комисията за регулиране на съобщенията, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 3 427,3
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 3 589,2

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 36.
  Чл. 37. (1) Приема бюджета на Съвета за електронни медии за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 1 200,0
  1. Неданъчни приходи 1 200,0
  1.1. Държавни такси 1 200,0

  II. РАЗХОДИ 1 542,6
  1. Текущи разходи 1 457,6
  в т.ч.
  1.1. Персонал 1 127,2
  2. Капиталови разходи 85,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 85,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 342,6
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 342,6

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Съвета за електронни медии, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 409,4
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 409,4

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 37.
  Чл. 38. (1) Приема бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 14 747,0
  1. Неданъчни приходи 14 747,0
  1.1. Държавни такси 11 891,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 9,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 2 847,0
  1.4. Други приходи

  II. РАЗХОДИ 5 816,2
  1. Текущи разходи 5 531,2
  в т.ч.
  1.1. Персонал 4 528,1
  2. Капиталови разходи 285,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 285,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 8 930,8

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -8 930,8
  1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -8 930,8
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Комисията за енергийно и водно регулиране, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 1 308,1
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 1 288,1

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 38.
  Чл. 39. (1) Приема бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 8 603,8
  1. Неданъчни приходи 8 603,8
  1.1. Държавни такси 8 553,8
  1.2. Други приходи 50,0

  II. РАЗХОДИ 5 455,6
  1. Текущи разходи 5 355,6
  в т.ч.
  1.1. Персонал 2 794,4
  2. Капиталови разходи 100,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 100,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 3 148,2

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -3 148,2
  1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -3 148,2
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Агенцията за ядрено регулиране, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 2 661,2
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 2 661,2

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 39.
  Чл. 40. (1) Приема бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

  II. РАЗХОДИ 9 351,0
  1. Текущи разходи 8 551,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 6 476,1
  2. Капиталови разходи 800,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 800,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 9 351,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 9 351,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Държавната комисия по сигурността на информацията, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 3 000,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 2 799,9

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 40.
  Чл. 41. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 2 050,0
  1. Неданъчни приходи 2 050,0
  1.1. Държавни такси 40,0
  1.2. Приходи и доходи от собственост 310,0
  1.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 1 700,0

  II. РАЗХОДИ 40 706,2
  1. Текущи разходи 20 076,4
  в т.ч.
  1.1. Персонал 7 475,4
  2. Капиталови разходи 1 396,7
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 1 396,7
  3. Прираст на държавния резерв (нето) 19 233,1

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 38 656,2
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 38 656,2

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (общо), в т.ч.: 40 706,2
  1.1. Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси” 21 335,6
  1.2. Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти” 19 370,6
  Всичко: 40 706,2
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 32 720,8
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 32 720,8

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 41.
  Чл. 42. (1) Приема бюджета на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 40,0
  1. Неданъчни приходи 40,0
  1.1. Глоби, санкции и наказателни лихви 40,0

  II. РАЗХОДИ 1 300,0
  1. Текущи разходи 1 280,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 1 058,0
  2. Капиталови разходи 20,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 20,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 1 260,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 260,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 230,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 230,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 42.
  Чл. 43. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 22 330,8
  1. Неданъчни приходи 22 330,8
  1.1. Държавни такси 20 030,8
  1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 2 300,0

  II. РАЗХОДИ 20 030,8
  1. Текущи разходи 17 000,8
  в т.ч.
  1.1. Персонал 11 981,2
  2. Капиталови разходи 3 030,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 3 030,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 2 300,0

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -2 300,0
  1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -2 300,0
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Комисията за финансов надзор, както следва:
  № Показатели Сума

  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 12 564,6
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 8 004,6

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 43:
  Чл. 43. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 22 330,8
  1. Неданъчни приходи 22 330,8
  1.1. Държавни такси 20 030,8
  1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 2 300,0

  II. РАЗХОДИ 20 030,8
  1. Текущи разходи 17 000,8
  в т.ч.
  1.1. Персонал 11 981,2
  2. Капиталови разходи 3 030,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 3 030,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) -2 300,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) -2 300,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Комисията за финансов надзор, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 12 564,6
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 8 004,6

  Чл. 44. (1) Приема бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

  II. РАЗХОДИ 1 443,3
  1. Текущи разходи 1 440,3
  в т.ч.
  1.1. Персонал 1 115,8
  2. Капиталови разходи 3,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 3,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 1 443,3
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 443,3

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. oт Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 334,8
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 334,8

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 44.
  Чл. 45. (1) Приема бюджета на Централната избирателна комисия за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

  II. РАЗХОДИ 4 380,0
  1. Текущи разходи 4 180,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 3 187,0
  2. Капиталови разходи 200,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 200,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 4 380,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 4 380,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Централната избирателна комисия, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 1 500,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 1 192,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 45.
  Чл. 46. (1) Приема бюджета на Държавен фонд „Земеделие” за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 6 246,7
  1. Неданъчни приходи 6 246,7
  1.1. Приходи и доходи от собственост 5 493,4
  1.2. Други приходи 753,3

  II. РАЗХОДИ 367 970,5
  1. Текущи разходи 351 348,7
  в т.ч.
  1.1. Персонал 33 595,7
  1.2. Субсидии и други текущи трансфери 300 350,0
  1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 300 350,0
  2. Капиталови разходи 16 621,8
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 8 000,0
  2.2. Капиталови трансфери 8 621,8

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 401 723,8
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 401 723,8

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 40 000,0

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -40 000,0
  1. Предоставени кредити (нето) -40 000,0
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в областта на земеделието и селските райони 335 507,8
  2. Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в областта на рибарството и аквакултурите 351,9
  3. Бюджетна програма „Администрация” 32 110,8
  Всичко: 367 970,5

  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Държавен фонд „Земеделие”, както следва:

  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 335 374,8
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 333 374,8

  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал. 1:
  а) в раздел ІІ. РАЗХОДИ:
  - на ред ІІ. РАЗХОДИ числото „367 970,5“ се заменя с „374 970,5“.
  -на ред 1. Текущи разходи числото „351 348,7“ се заменя с „358 348,7“.
  - на ред 1.2. Субсидии и други текущи трансфери числото „300 350,0“ се заменя с „307 350,0“.
  - на ред 1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия числото „300 350,0“ се заменя с „307 350,0“.

  б) в раздел ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ):
  - на ред ІІІ. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) числото „401 723,8“ се заменя с „408 723,8“.
  - на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „401 723,8“ се заменя с „408 723,8“.

  2. в ал. 2:
  а) на ред 1. Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в областта на земеделието и селските район числото „335 507,8“ се заменя с 342 507,8“.
  б) на ред Всичко числото „367 970,5“ се заменя с „374 972,5“.

  3. създава се ал. 4:
  „(4) Утвърждава средства в размер на 7 000 хил.лв. в нова програма за насърчаване внедряването на научните открития в земеделието. Средствата се дават на земеделските производители като допълнителна субсидия на декар, в размер на 1 лв. Условията за субсидиране се уреждат в наредба на министъра на земеделието, храните и горите.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 46.
  Чл. 47. (1) Приема бюджета на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

  II. РАЗХОДИ 1 380,0
  1. Текущи разходи 1 287,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 843,0
  2. Капиталови разходи 93,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 93,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 1 380,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 380,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 534,0
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 523,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 47.
  Чл. 48. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Технически операции” за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 136,0
  1. Неданъчни приходи 136,0
  1.1. Приходи и доходи от собственост 111,0
  1.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 5,0
  1.3. Други приходи 20,0

  II. РАЗХОДИ 48 452,0
  1. Текущи разходи 44 401,0
  в т.ч.
  1.1. Персонал 40 132,0
  2. Капиталови разходи 4 051,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 4 051,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 48 316,0
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 48 316,0

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред 48 452,0
  Всичко: 48 452,0
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Държавната агенция „Технически операции”, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 7 336,5
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 8 185,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 48.
  Чл. 49. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Електронно управление” за 2018 г., както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

  II. РАЗХОДИ 27 314,6
  1. Текущи разходи 18 314,6
  в т.ч.
  1.1. Персонал 10 699,3
  2. Капиталови разходи 9 000,0
  2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 9 000,0

  III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 27 314,6
  1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 27 314,6

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

  V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
  (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
  № Наименование на областта на политика / бюджетната програма Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Политика в областта на електронното управление 27 314,6
  Всичко: 27 314,6
  (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Държавната агенция „Електронно управление”, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. 19 486,8
  2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. 16 415,3

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 49.
  Чл. 50. Определя бюджетните взаимоотношения с централния бюджет за 2018 г. на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция, както следва:
  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1
  1. Българско национално радио 42 336,8
  в т.ч.
  - по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията 3 900,0
  2. Българска национална телевизия 65 397,4
  в т.ч.
  - по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията 8 100,0
  3. Българска телеграфна агенция 4 852,6
  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  В чл. 50 се правят следните изменения:
  1. на ред 1 Българско национално радио числото „42 336,8“ се заменя с „47 336,8“.
  2. на ред 2 Българска национална телевизия числото „65 397,4“ се заменя с „70 397,4“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Стефан Данаилов, Александър Симов и Чавдар Велинов (№754-04-112):
  Сумите по чл. 50:
  - по т. 1 „Българско национална радио” числото „42 336,8” да се замени с „47 336,8” – увеличение с 5 млн.лв.
  - по т. 2 „Българска национална телевизия” числото „65 397, 4” да се замени със „70 397,4” – увеличение с 5 млн.лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 50.
  Чл. 51. (1) Приема субсидиите и другите текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2018 г. съгласно приложение № 4.
  (2) Приема капиталовите трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2018 г. съгласно приложение № 5.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 51.


  Чл. 52. Приема размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2018 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложение № 6 и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 2 780 714,8 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 284 022,0 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 35 228,1 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 164 110,2 хил. лв. и по общини, както следва:
  (в хил. лв.)
  Основни от тях:
  ОБЩИНИ бюджетни трансфери за местни дейности
  взаимоотно- Обща Целева
  шения субсидия за обща за зимно субсидия за
  делегираните изравнителна поддържане и капиталови
  от държавата субсидия снегопочистване разходи
  дейности на общински
  пътища
  1 2(к.3+к.4+к.5+к.6) 3 4 5 6
  ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
  Банско 7 345,6 6 683,3 144,8 92,2 425,3
  Белица 6 286,7 4 674,1 817,6 226,3 568,7
  Благоевград 37 502,1 33 169,1 2 921,4 264,9 1 146,7
  Гоце Делчев 18 003,7 15 497,6 1 950,3 96,6 459,2
  Гърмен 9 359,8 7 527,4 1 261,8 112,1 458,5
  Kресна 3 089,9 2 281,7 460,3 85,4 262,5
  Петрич 23 748,6 19 018,8 2 871,5 332,9 1 525,4
  Pазлог 11 036,7 9 766,0 554,9 179,3 536,5
  Cандански 21 291,0 17 560,9 1 993,8 328,7 1 407,6
  Cатовча 9 158,8 7 449,3 1 161,2 112,4 435,9
  Cимитли 7 628,3 6 054,3 903,5 150,7 519,8
  Cтрумяни 4 076,5 2 943,1 410,3 182,7 540,4
  Xаджидимово 5 541,9 4 355,5 723,1 75,3 388,0
  Якоруда 5 465,5 4 188,2 864,8 112,5 300,0

  ОБЛАСТ БУРГАС
  Aйтос 13 859,2 11 213,5 1 863,6 128,1 654,0
  Бургас 89 750,0 86 680,9 1 391,3 127,5 1 550,3
  Kамено 5 936,8 4 996,7 549,8 43,9 346,4
  Kарнобат 14 680,3 12 253,7 1 239,8 197,5 989,3
  Mалко Tърново 3 325,0 2 489,8 195,8 122,1 517,3
  Hесебър 10 478,0 9 653,8 256,2 73,8 494,2
  Поморие 11 644,4 10 691,2 272,1 93,1 588,0
  Приморско 2 913,3 2 630,2 63,7 26,5 192,9
  Pуен 14 532,9 10 914,0 2 330,1 187,9 1 100,9
  Cозопол 5 611,1 4 913,2 131,0 104,3 462,6
  Средец 9 364,4 7 549,1 696,6 182,7 936,0
  Cунгурларе 7 955,9 6 039,3 1 038,3 131,9 746,4
  Царево 4 134,0 3 606,7 114,7 54,8 357,8

  ОБЛАСТ ВАРНА
  Aврен 4 326,9 3 550,4 258,5 80,3 437,7
  Aксаково 8 622,3 7 013,9 697,3 180,2 730,9
  Белослав 6 799,2 6 028,4 579,5 29,9 161,4
  Бяла 2 238,6 2 043,2 37,9 23,2 134,3
  Bарна 123 992,4 119 258,4 2 350,1 179,5 2 204,4
  Bетрино 2 677,6 2 062,7 213,2 87,4 314,3
  Bълчи дол 6 776,8 5 322,1 781,9 117,5 555,3
  Девня 3 914,9 3 490,6 188,7 55,3 180,3
  Долни чифлик 11 221,4 9 177,6 1 367,5 122,4 553,9
  Дългопол 7 373,7 5 729,9 1 066,9 100,1 476,8
  Провадия 12 985,3 10 700,2 1 356,9 172,5 755,7
  Cуворово 4 848,2 4 059,8 420,8 76,0 291,6

  ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  Bелико Tърново 40 438,4 36 731,3 1 769,9 342,5 1 594,7
  Горна Oряховица 19 056,5 16 019,9 2 346,9 84,4 605,3
  Eлена 7 175,1 4 696,7 892,7 408,6 1 177,1
  Златарица 3 412,1 2 695,3 254,2 92,7 369,9
  Лясковец 5 034,5 4 044,7 663,5 57,7 268,6
  Павликени 11 697,6 9 329,6 1 551,3 131,4 685,3
  Полски Tръмбеш 5 920,6 4 669,0 768,8 58,2 424,6
  Cвищов 14 620,9 11 476,9 2 424,6 86,8 632,6
  Cтражица 7 785,8 6 120,6 914,6 124,4 626,2
  Cухиндол 2 225,9 1 866,2 163,9 30,4 165,4

  ОБЛАСТ ВИДИН
  Белоградчик 4 545,9 3 648,7 391,9 85,0 420,3
  Бойница 1 989,7 1 610,0 175,9 36,4 167,4
  Брегово 4 621,2 3 897,7 397,9 51,0 274,6
  Bидин 25 896,8 21 227,6 3 448,6 141,6 1 079,0
  Грамада 1 369,6 938,1 194,5 34,9 202,1
  Димово 4 671,1 3 553,9 473,2 101,0 543,0
  Kула 2 966,9 2 233,3 385,3 63,5 284,8
  Mакреш 1 246,8 857,1 202,5 22,1 165,1
  Hово село 2 282,2 1 911,2 226,3 17,9 126,8
  Pужинци 3 386,7 2 693,0 381,8 46,6 265,3
  Чупрене 2 195,7 1 639,0 293,7 40,6 222,4

  ОБЛАСТ ВРАЦА
  Борован 3 497,6 2 802,1 431,1 53,2 211,2
  Бяла Cлатина 13 132,3 10 874,1 1 667,3 77,0 513,9
  Bраца 35 086,4 30 844,3 3 061,2 165,0 1 015,9
  Kозлодуй 10 958,2 9 958,6 749,4 18,8 231,4
  Kриводол 4 341,8 3 160,0 759,2 47,9 374,7
  Mездра 10 371,2 7 980,6 1 369,5 176,5 844,6
  Mизия 3 594,9 2 924,5 475,4 20,9 174,1
  Oряхово 5 197,5 4 132,2 716,6 61,1 287,6
  Pоман 4 513,2 3 529,6 502,0 94,5 387,1
  Xайредин 3 055,1 2 460,2 367,5 36,9 190,5

  ОБЛАСТ ГАБРОВО
  Габрово 26 581,9 20 764,4 2 962,6 508,9 2 346,0
  Дряново 6 813,0 5 421,7 544,9 179,9 666,5
  Cевлиево 17 216,6 13 619,3 1 654,4 414,0 1 528,9
  Tрявна 5 898,0 3 937,6 534,8 496,5 929,1

  ОБЛАСТ ДОБРИЧ
  Балчик 9 221,0 8 096,4 252,1 177,3 695,2
  Генерал Тошево 7 608,9 5 607,5 885,5 175,0 940,9
  Добрич 36 575,5 32 416,9 3 577,4 41,6 539,6
  Добричка 12 050,1 8 200,3 1 803,1 353,9 1 692,8
  Kаварна 8 146,5 7 250,1 179,0 131,5 585,9
  Kрушари 3 528,4 2 471,9 531,2 101,3 424,0
  Tервел 8 218,8 6 254,6 1 171,4 135,1 657,7
  Шабла 2 922,2 2 263,0 214,8 87,4 357,0

  ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
  Aрдино 7 056,8 4 740,9 995,8 239,5 1 080,6
  Джебел 5 843,8 4 238,3 623,1 125,8 856,6
  Kирково 11 612,0 7 942,6 1 758,0 304,8 1 606,6
  Kрумовград 12 449,4 8 896,3 1 386,2 365,4 1 801,5
  Kърджали 35 899,0 29 884,6 3 061,6 435,8 2 517,0
  Mомчилград 8 624,7 6 318,6 953,0 265,5 1 087,6
  Черноочене 6 023,0 4 116,3 696,0 207,6 1 003,1

  ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
  Бобовдол 3 923,9 2 882,0 508,9 104,4 428,6
  Бобошево 1 495,9 916,9 223,3 65,0 290,7
  Дупница 18 462,2 15 178,8 2 494,7 131,6 657,1
  Kочериново 2 821,8 1 995,1 422,0 79,0 325,7
  Kюстендил 25 237,5 20 265,6 2 746,8 512,3 1 712,8
  Hевестино 2 197,2 1 175,1 417,5 122,8 481,8
  Pила 1 738,4 1 416,7 174,8 15,0 131,9
  Cапарева баня 2 973,9 2 459,1 310,8 44,5 159,5
  Tрекляно 1 457,5 698,2 204,9 140,3 414,1

  ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
  Aприлци 2 180,4 1 800,4 92,1 56,6 231,3
  Летница 2 773,4 2 249,6 306,8 45,9 171,1
  Ловеч 22 937,4 19 075,0 2 330,2 267,7 1 264,5
  Луковит 10 636,9 8 849,5 1 250,5 86,6 450,3
  Tетевен 10 965,9 8 943,8 1 391,8 118,0 512,3
  Tроян 13 657,7 10 805,8 1 449,2 323,4 1 079,3
  Угърчин 4 381,4 3 122,9 631,9 95,7 530,9
  Ябланица 4 690,8 3 744,4 475,4 114,2 356,8

  ОБЛАСТ МОНТАНА
  Берковица 10 934,6 8 871,2 1 225,0 158,0 680,4
  Бойчиновци 4 644,9 3 532,9 743,4 40,4 328,2
  Брусарци 2 716,8 2 035,0 388,6 39,4 253,8
  Bълчедръм 5 093,9 4 013,9 738,9 42,0 299,1
  Bършец 4 220,3 3 319,2 519,8 66,5 314,8
  Георги Дамяново 2 574,9 2 068,1 188,8 41,6 276,4
  Лом 14 127,0 11 734,8 1 869,6 78,5 444,1
  Mедковец 2 506,6 2 047,8 298,2 19,5 141,1
  Mонтана 24 600,9 21 110,6 2 582,3 89,6 818,4
  Чипровци 1 741,8 1 155,5 322,4 37,4 226,5
  Якимово 2 069,1 1 529,1 353,4 32,6 154,0

  ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
  Батак 4 115,2 3 488,7 274,5 69,5 282,5
  Белово 3 923,4 3 113,9 551,8 28,4 229,3
  Брацигово 4 859,9 3 820,6 701,6 70,8 266,9
  Bелинград 18 536,9 15 544,5 2 155,7 108,1 728,6
  Лесичово 3 250,6 2 521,3 417,9 62,8 248,6
  Пазарджик 49 749,1 42 225,3 5 857,0 242,5 1 424,3
  Панагюрище 9 553,3 7 943,5 1 134,7 72,3 402,8
  Пещера 8 270,6 7 061,6 916,0 51,6 241,4
  Pакитово 8 110,7 6 456,2 1 247,6 119,5 287,4
  Cептември 11 393,4 8 907,0 1 858,2 104,3 523,9
  Cтрелча 2 479,6 1 974,5 336,0 20,0 149,1
  Сърница 2 842,5 2 306,4 393,3 30,0 112,8

  ОБЛАСТ ПЕРНИК
  Брезник 4 172,4 2 671,1 520,3 247,6 733,4
  Земен 1 862,1 1 103,8 311,2 77,1 370,0
  Kовачевци 1 799,0 1 067,9 185,2 187,4 358,5
  Перник 34 242,3 29 697,6 3 099,1 337,1 1 108,5
  Pадомир 9 358,3 7 373,5 1 028,5 167,2 789,1
  Tрън 3 863,8 2 163,6 478,0 248,6 973,6

  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
  Белене 3 835,5 2 957,8 562,2 57,5 258,0
  Гулянци 5 029,3 3 759,3 830,4 62,6 377,0
  Долна Mитрополия 8 035,3 5 966,3 1 389,7 107,7 571,6
  Долни Дъбник 6 315,9 5 064,7 879,4 68,1 303,7
  Искър 3 092,7 2 384,4 506,7 33,2 168,4
  Левски 8 134,8 6 406,8 1 287,9 44,9 395,2
  Hикопол 4 117,8 3 063,2 646,0 47,0 361,6
  Плевен 52 306,5 47 392,8 3 239,8 217,5 1 456,4
  Пордим 4 018,7 3 269,4 434,1 54,3 260,9
  Червен бряг 12 991,3 10 286,5 2 039,5 104,9 560,4
  Kнежа 7 277,5 6 241,9 811,8 27,2 196,6


  ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
  Aсеновград 25 263,8 20 145,4 3 778,1 235,2 1 105,1
  Брезово 4 218,6 3 160,9 462,7 107,7 487,3
  Kалояново 5 129,6 3 820,7 802,6 73,6 432,7
  Kарлово 23 808,1 18 688,5 3 824,9 218,2 1 076,5
  Кричим 3 732,6 3 036,0 615,8 7,0 73,8
  Лъки 2 203,8 1 452,2 328,5 113,9 309,2
  Mарица 11 608,4 9 772,4 1 164,4 73,3 598,3
  Перущица 3 268,6 2 777,1 385,5 22,4 83,6
  Пловдив 135 816,4 128 858,3 4 830,2 103,7 2 024,2
  Първомай 12 105,6 9 713,3 1 595,9 137,8 658,6
  Pаковски 11 281,5 9 400,9 1 449,4 62,7 368,5
  Pодопи 10 445,7 8 042,9 1 472,4 220,0 710,4
  Cадово 7 497,6 6 070,2 1 032,6 46,1 348,7
  Стамболийски 7 984,9 6 243,3 1 473,7 30,6 237,3
  Cъединение 3 949,6 2 939,6 649,5 50,7 309,8
  Xисаря 5 373,0 4 439,0 549,3 39,9 344,8
  Куклен 3 027,8 2 388,6 232,0 121,1 286,1
  Сопот 5 096,0 4 281,5 667,9 21,8 124,8

  ОБЛАСТ РАЗГРАД
  Завет 4 914,9 3 853,5 735,9 63,5 262,0
  Исперих 13 100,2 10 990,7 1 392,0 93,5 624,0
  Kубрат 8 860,2 7 008,5 1 180,2 126,8 544,7
  Лозница 5 764,4 4 522,6 648,7 124,3 468,8
  Pазград 25 487,9 22 851,9 1 593,8 201,9 840,3
  Cамуил 5 515,2 4 568,0 505,6 77,0 364,6
  Цар Калоян 2 823,9 2 235,4 425,3 32,9 130,3

  ОБЛАСТ РУСЕ
  Борово 3 273,9 2 586,5 369,2 70,9 247,3
  Бяла 5 935,2 4 518,2 920,9 102,5 393,6
  Bетово 5 541,3 4 304,8 830,7 98,0 307,8
  Две могили 4 860,0 3 777,2 571,9 111,6 399,3
  Иваново 3 392,0 2 003,9 684,9 182,2 521,0
  Pусе 62 955,0 55 484,9 5 826,8 253,1 1 390,2
  Cливо поле 4 834,5 3 604,1 758,2 99,8 372,4
  Ценово 2 577,3 1 805,6 419,1 73,4 279,2

  ОБЛАСТ СИЛИСТРА
  Aлфатар 2 203,8 1 760,7 186,0 51,3 205,8
  Главиница 6 120,5 4 612,4 856,1 93,9 558,1
  Дулово 14 426,9 11 683,6 1 921,7 98,3 723,3
  Kайнарджа 5 085,9 4 117,6 478,0 92,5 397,8
  Cилистра 24 458,0 20 856,0 2 654,6 159,1 788,3
  Cитово 3 375,9 2 529,2 424,0 90,7 332,0
  Tутракан 7 544,7 5 954,3 1 049,4 89,5 451,5

  ОБЛАСТ СЛИВЕН
  Kотел 9 939,8 7 337,8 1 594,6 216,6 790,8
  Hова Загора 18 818,4 15 192,1 2 400,9 174,5 1 050,9
  Cливен 56 060,1 47 867,9 5 551,6 475,9 2 164,7
  Tвърдица 10 406,8 8 494,3 1 245,0 150,2 517,3

  ОБЛАСТ СМОЛЯН
  Баните 2 600,6 1 630,0 283,5 178,5 508,6
  Борино 1 825,1 1 290,2 230,4 110,7 193,8
  Девин 6 557,2 4 905,8 780,9 360,9 509,6
  Доспат 5 043,2 4 042,3 657,9 84,2 258,8
  Златоград 6 332,1 5 022,1 804,0 136,3 369,7
  Mадан 6 633,9 4 575,8 848,7 272,6 936,8
  Hеделино 4 152,0 2 758,3 505,9 239,1 648,7
  Pудозем 6 270,1 4 873,7 701,6 223,4 471,4
  Cмолян 23 377,7 19 592,1 1 139,9 860,1 1 785,6
  Чепеларе 4 431,5 3 733,2 100,4 178,7 419,2

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА 428 901,4 410 123,4 9 482,7 672,0 8 623,3
  ОБЛАСТ СОФИЙСКА
  Антон 1 074,5 822,1 130,0 40,5 81,9
  Божурище 3 810,3 3 221,7 299,6 47,2 241,8
  Ботевград 15 592,5 12 414,9 1 963,2 282,1 932,3
  Годеч 3 267,3 2 085,9 438,9 193,4 549,1
  Горна Mалина 3 830,5 2 817,7 518,5 108,3 386,0
  Долна баня 4 095,0 3 664,4 340,5 21,8 68,3
  Драгоман 3 473,7 2 246,0 344,0 199,5 684,2
  Eлин Пелин 10 065,8 8 709,9 536,7 182,7 636,5
  Eтрополе 7 762,5 6 414,9 772,3 154,3 421,0
  Златица 3 370,0 2 914,9 283,9 33,5 137,7
  Ихтиман 9 073,0 6 860,2 1 306,5 220,2 686,1
  Kопривщица 1 964,1 1 716,7 131,0 34,0 82,4
  Kостенец 6 000,8 4 821,6 720,7 123,2 335,3
  Kостинброд 7 282,4 5 971,4 713,6 139,7 457,7
  Мирково 1 368,7 985,7 143,9 66,4 172,7
  Пирдоп 3 738,8 3 129,9 390,7 66,1 152,1
  Правец 7 272,1 5 608,1 343,7 303,2 1 017,1
  Cамоков 16 614,8 14 519,8 1 036,3 184,4 874,3
  Cвоге 9 363,6 6 465,2 1 390,9 377,3 1 130,2
  Cливница 4 444,0 3 489,1 542,9 86,8 325,2
  Чавдар 902,1 728,4 86,3 27,3 60,1
  Челопеч 1 389,8 1 216,7 65,2 29,2 78,7
  ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
  Братя Даскалови 4 304,8 2 886,5 737,5 97,6 583,2
  Гурково 2 933,5 2 264,6 445,2 31,3 192,4
  Гълъбово 6 007,1 5 277,5 339,1 58,1 332,4
  Kазанлък 32 721,3 27 971,4 3 667,7 140,7 941,5
  Mъглиж 6 341,1 5 047,4 823,4 95,1 375,2
  Николаево 3 637,8 3 007,2 447,7 33,8 149,1
  Oпан 1 475,4 992,2 134,0 45,9 303,3
  Павел баня 7 726,1 6 350,0 964,3 43,6 368,2
  Pаднево 8 512,7 6 827,5 910,9 114,0 660,3
  Cтара Загора 65 630,2 59 731,7 3 286,6 339,6 2 272,3
  Чирпан 11 180,1 8 986,4 1 414,1 130,4 649,2

  ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
  Aнтоново 4 460,2 2 558,6 598,7 259,2 1 043,7
  Oмуртаг 10 587,4 7 660,8 1 573,1 260,3 1 093,2
  Oпака 3 209,8 2 458,4 485,4 56,3 209,7
  Попово 14 482,6 11 277,5 1 762,2 307,2 1 135,7
  Tърговище 28 511,5 23 488,7 2 953,5 403,4 1 665,9

  ОБЛАСТ ХАСКОВО
  Димитровград 19 413,7 15 625,4 2 659,8 156,4 972,1
  Ивайловград 5 044,1 3 106,5 771,8 242,6 923,2
  Любимец 5 080,7 4 001,7 717,3 50,8 310,9
  Mаджарово 1 793,4 1 218,8 106,8 82,4 385,4
  Mинерални бани 2 883,2 2 149,0 317,1 69,7 347,4
  Cвиленград 11 422,3 9 496,5 1 102,1 128,8 694,9
  Cимеоновград 4 762,4 3 820,6 679,2 26,3 236,3
  Cтамболово 4 078,9 2 907,9 426,9 113,4 630,7
  Tополовград 6 125,6 4 566,5 934,8 76,4 547,9
  Xарманли 11 036,0 8 541,1 1 564,4 136,2 794,3
  Xасково 38 960,5 35 626,1 1 783,3 176,6 1 374,5

  ОБЛАСТ ШУМЕН
  Велики Преслав 6 168,0 4 811,0 871,3 93,5 392,2
  Bенец 3 930,6 2 904,7 548,6 98,3 379,0
  Bърбица 5 734,5 4 370,1 865,0 73,6 425,8
  Kаолиново 6 681,2 5 132,7 1 031,0 81,4 436,1
  Kаспичан 4 417,1 3 503,3 574,1 61,9 277,8
  Hикола Kозлево 4 505,0 3 633,5 506,8 77,5 287,2
  Hови пазар 11 153,0 9 440,1 1 058,8 163,0 491,1
  Cмядово 4 770,2 3 920,7 549,7 39,3 260,5
  Xитрино 3 335,8 2 127,3 496,3 146,7 565,5
  Шумен 42 197,9 38 118,4 2 594,0 237,0 1 248,5

  ОБЛАСТ ЯМБОЛ
  Болярово 3 961,2 3 168,2 186,5 89,0 517,5
  Eлхово 8 108,6 6 267,3 1 108,4 102,1 630,8
  Cтралджа 7 572,3 5 822,2 1 031,2 102,9 616,0
  Tунджа 10 488,1 7 257,7 1 866,2 186,2 1 178,0
  Ямбол 33 382,9 29 829,5 3 087,8 27,5 438,1

  ВСИЧКО: 3 264 075,1 2 780 714,8 284 022,0 35 228,1 164 110,2
  Предложение на н.п. Надя Клисурска (№754-04-128):
  В чл. 52, таблицата, област Пазарджик, се правят следните промени:
  1. Община Стрелча - в колона 6 сумата се увеличава с „2 000,0“.
  - за рехабилитацията на общински път ІІІ-8003 Блатница – Смилец – Дюлево от 23+764 до км 38+700.
  2. Община Пазарджик – в колона 6 сумата се увеличава с „5 000,0“.
  - за изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Изграждане на западен околовръстен път – Пазарджик“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Милко Недялков и Валентина Найденова (№754-04-130):
  В чл. 52, таблицата, област Ловеч, се правят следните промени:
  1. Община Ловеч – в колона 6 да се увеличи сумата с „4 065,432 “ за:
  а) реализация на инвестиционен проект с проектна готовност „Рекон¬струкция на ВиК мрежата на жк „Младост“ – гр. Ловеч – 3 752 954 лв.;
  б) реализация на инвестиционен проект с проектна готовност „Рехабилитация на транспортен мост над р. Осъм“, Гр. Ловеч – 312 478 лв.
  2. Община Троян – в колона 6 да се увеличи сумата с „1 250,0“ за:
  а) етапно строителство на трета клетка на Регионално депо за неопасни отпадъци Троян – Априлци – 500 000 лв.;
  б) изграждане на прилежаща инфраструктура на търговски комплекс (Малък пазар) при условията на съфинансиране от общината – 250 000 лв.;
  в) реконструкция на кръстовище ул. „Васил Левски“ и ул. „Минко Радковски“ – 500 000 лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван В. Иванов (№754-04-131):
  В чл. 52, таблицата, област Шумен, се правят следните промени:
  1. Община Нови пазар - в колона 6 сумата се увеличава с „1 500,0".
  2. Община Каспичан - в колона 6 сумата се увеличава с „6 350,0".
  3. Община Шумен - в колона 6 сумата се увеличава с „13 000,0".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Николай Тишев (№754-04-133):
  В чл. 52, таблицата, област Бургас, община Бургас, в колона 6 числото „1 550,3“ се заменя с числото „5 500,0“.
  - за основният ремонт и рехабилитацията на общинския път Банево – Изворище.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван В. Иванов (№754-04-134):
  В чл. 52, таблицата, област Враца, се правят следните промени:
  1. Община Козлодуй – в колона 6 сумата за капиталови разходи се увеличава с 655 862 лв.
  - за обект "Ремонт, външно сани¬ране и подмяна дограма на читалище "Н.Й. Вапцаров", село Хърлец, община Козлодуй.
  2. Община Мизия – в колона 6 сумата за капиталови разходи се увеличава с 25 000 лв.
  - за обект "Реконструкция на паметник на културата "Гърбав мост", част от Мемориалния комплекс "Ботев път".
  3. Община Оряхово – в колона 6 сумата за капиталови разходи се увеличава с 2 200 000 лв.
  - за обект "Изграждане на втора клетка на Регионално депо за неопасни ТБО".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Николай Иванов, Денчо Бояджиев, Николай Цонков (№754-04-141):
  В чл. 52 числото „2 780 714,8” да се замени с „2 817 614,8”, числото „284 022,0” да се замени с „292 722,0” и числото „164 110,2” да се замени с „214 110,2”, като се направят и съответните промени на ред „Всичко“ в таблицата. (необходимо е МФ да изготви нова таблица към чл. 52 с отразени промени по общини, съответно в к. 2, к.3, к.4 и к.5)
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Филип Попов и Цветан Топчиев (№754-04-142):
  В чл. 52, област ВИДИН се правят следните изменения:
  Община Белоградчик числото „420,3” се заменя с „462,3”
  Община Бойница числото „167,4” се заменя със „184,4”
  Община Брегово
  - колона 4 (обща изравнителна субсидия) числото „397,9” се заменя с „547,9” – увеличение със 150 000 лв. заради увеличението на минималната работна заплата и невъзможността общината да покрие увеличението;
  - колона 6 числото „274,6” се заменя с”930,6” – увеличение с 656 000 лв. За реализиран проект”Реконструкция на водоснабдителната система на община Брегово”;
  Община Видин числото „1 079,0” се заменя с „1 189,0”;
  Община Грамада числото „202,1” се заменя с „223,1”;
  Община Димово числото „543,0” се заменя с „598,0”;
  Община Кула числото „248,8” се заменя с „314,8”;
  Община Макреш числото „165,1” се заменя със „185,1”;
  Община Ново село числото „126,8” се заменя със „142,8”;
  Община Ружинци числото „265,3”се заменя с „295,3”;
  Община Чупрене числото „222,4” се заменя с „245,4”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Лало Кирилов и Радослав Стойчев (№754-04-143):
  В чл. 52, област Софийска се правят следните промени:
  1. Община Пирдоп:
  – в колона 4 сумата за обща изравнителна субсидия да се увеличи от 390,7 хил.лв. на 520 хил.лв.;
  В колона 5 сумата за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища да се увеличи от 66,1 хил.лв. на 115 хил.лв.
  В колона 6 сумата за капиталови разходи се увеличава от 125,1 хил.лв. на 250 хил.лв.
  2. Община Горна Малина:
  - в колона 5 сумата за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища да се увеличи от 108,3 хил.лв. на 150 хил.лв.
  3. Община Самоков:
  - в колона 5 сумата за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища да се увеличи от 184,4 хил.лв. на 250 хил.лв.
  - в колона 6 сумата за капиталови разходи да се увеличи от 874,3 хил.лв. на 955,0 хил.лв.
  4. Община Мирково:
  - в колона 6 сумата за капиталови разходи да се увеличи от 172,7 хил.лв. на 200,0 хил.лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Дора Янкова, Кольо Милев, Любомир Бонев, Иван Д. Иванов, Никола Динков, Радослав Стойчев, Манол Генов, Милко Недялков (№754-04-144):
  В чл. 52 числото „2 780 714,8” да се замени с „2 817 614,8”, числото „284 022,0” да се замени с „292 722,0” и числото „164 110,2” да се замени с „214 110,2”, като се направят и съответните промени на ред „Всичко4 в таблицата.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Лало Килиров (№754-04-150):
  В чл. 52, таблицата, област Софийска, се правят следните промени:

  1. Община Правец – в колона 4 сумата за обща изравнителна субсидия да се увеличава от 343,7 хил. лв. на 378,1 хил. лв.
  В колона 6 сумата за капиталови разходи се увеличава от 1 017,1 хил. лв. на 1 118,8 хил. лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Мустафа Карадайъ, Йордан Цонев, Адлен Шевкед, Сергей Кичиков, Халил Летифов, Джевдет Чакъров, Ахмед Ахмедов, Имрен Мехмедова, Бюрхан Абазов, Хасан Адемов, Танер Али, Нигяр Джафер (№754-04-152):
  В чл. 52 числото „2 780 714,8" да се замени с „2 795 959,26", числото „284 022,0" да се замени с „286 871,62" и числото „164 110,2" да се замени с „171 957,21". (необходимо е МФ да изготви нова таблица към чл. 52 с отразени промени по общини, съответно в к. 2, к.3, к.4 и к.5)
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Валентина Найденова и Милко Недялков (№754-04-154):
  В чл.52, се предлагат следните изменения и допълнения:
  1. Община Летница, да се внесат следните изменения:
  - В кол.2, числото 2 773,4 хил.лв. да се замени с числото 3 273,4 хил.лв.
  - В кол.3, числото 2 249,6 хил.лв. да се замени с числото 2 749,6 хил.лв.
  2. Община Ябланица, да се внесат следните изменения:
  - В кол.2, числото 4 690,8 хил.лв. да се замени с числото 5 190,8 хил.лв.
  - В кол.3, числото 3 744,4 хил.лв. да се замени с числото 4 244,4 хил.лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Иван Иванов (№754-04-155):
  І. В чл. 52, таблицата, област Шумен, община Велики Преслав, се правят следните промени:
  1. В колона 2 числото „6 168,0“ се заменя с „6 458,0“, като допълнителните средства в размер 290,0 се разпределят, както следва:
  а) в колона 4 „обща изравнителна субсидия“ числото „871,3,0“ се увеличава със 50,0;
  б) в колона 5 „за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища“ числото „93,5“ се увеличава със 75,0;
  в) в колона 6 „Целева субсидия за капиталови разходи“ числото „392,2“ се увеличава със 150,0.

  II. Предложението по приложение № 7се отразява и в чл. 52, таблицата, ред В. Преслав, в колона 2 „Обща субсидия за делегираните от държавата дейности“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Весела Лечева, Явор Божанков и Валентин Ламбев (№754-04-156):
  Община Велико Търново – да се предвидят нужните средства за неотложната рехабилитация на тунелите на северния вход на В. Търново:
  - тунел № 1 „Велчова завера“, от км 103+524 до км 103+702, дължина 178 м;
  - тунел № 2 „Боруна“, от км 103+814 до км 103+955, дължина 141 м
  2. Община Горна Оряховица – в колона 6 сумата се увеличава с „4 680,0“ за рехабилитация на път ІІ-53 Поликраище – Първомайци – Горна Оряховица.
  3. Община Павликени – в колона 6 сумата се увеличава с „3 500,0“ за стартиране на доизграждането на околовръстния (обходен) път на гр. Павликени.
  4. Община Полски Тръмбеш - в колона 6 сумата се увеличава с „5 372,0“.
  5. Община Свищов – в колона 6 сумата се увеличава с „9 000,0“.
  6. Община Сухиндол – в колона 6 сумата се увеличава с „4 000,0“ за овладяване на свлачищните процеси и възстановяване на участъка от път VTR 2206 /разклон ІІІ-403 – разклон ІІІ-3011/ от км 5+200 до км 5+540.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Веска Ненчева (№754-04-158):
  В чл. 52, в таблицата, за област Пловдив се правят следните изменения:

  1. Община Карлово - числото „1 076,5““ в колона 6 се заменя с „2 821 800“.
  Мотиви: Средствата са предназначени за:
  1. Гр. Калофер: Ремонт на път от края на града до мост на Бяла река, дължина 7 000 метра, ширина 6 метра, стойност 1 260 000лв.
  2. Гр. Баня: Ремонт на детска площадка на ДГ „ Вяра, надежда и любов“, подмяна на настилка - стойност 40 000лв.
  3. Гр. Клисура: По повод 140г. от Освобождението на България – Ремонт, почистване и консервиране на паметник“ Априлци“ в местността Зли дол - стойност 260 000лв.
  4. С. Розино: Изграждане на спортна площадка - стойност 70 000лв.
  5. С. Богдан: Ремонт на производни на ул. 1-ва, дължина 900 метра, ширина 6 метра - стойност 50 000лв.
  6. С.Бегунци: Ремонт на ул. 4-та, дължина 200 метра, ширина 6 метра - стойност 80 000лв.
  7. С. В. Левски: Ремонт на ул. 46-та, дължина 300 метра, ширина 6 метра - стойност 50 000лв.
  8. С. Ведраре: Изграждане на спортна площадка/ футболно игрище с изкуствена трева/ - стойност 60 000лв.
  9. С. Войнягово: Ремонт и подновяване на съществуващия спортен обект -стойност 97 800лв.
  10. С. Горни Домлян: Ремонт на ул. „Т. Генков“№1, дължина 22 метра, ширина 5 метра - стойност 53 000лв.
  11. С. Домлян: Ремонт на ул. 4-та, дължина 200 метра, ширина 5 метра - стойност 40 000лв.
  12. С. Дъбене: Ремонт на ул. 2-ра , дължина 1 000 метра, ширина 8 метра, от осова точка 106 до осова точка 94 - стойност 64 000лв.
  13. С. Иганово: ремонт на ул. 2-ра, дължина 260 метра, ширина 5 метра - стойност 60 000лв.
  14. С. Каравелово: Ремонт на ул. „Вл. Ленин“, дължина 1 000 метра, дължина 6 метра - стойност 80 000лв.
  15. С. Климент: Ремонт на ул. 13-та, от осова точка 9 до осова точка 83, дължина 460метра, ширина 6 метра - стойност 77 000лв.
  16. С. Куртово: Ремонт на ул. 8-ма, дължина 800метра, ширина 6 метра, стойност 35 000лв.
  17. С. Кърнаре: Ремонт на ул. 17-та, дължина 150 метра, ширина 6 метра - стойност 60 000лв.
  18. С. Московец: Ремонт на ул. 7-ма, дължина 150 метра , ширина 6 метра - стойност 30 000лв.
  19. С. Певците: Ремонт на ул. 3-та, дължина 160, ширина 6 метра и ул. 15-та, дължина 180 метра, ширина 6 метра - стойност 50 000лв.
  20. С. Пролом: Ремонт на читалищна сграда на НЧ „Наука“ - стойност 60 000лв.
  21. С. Слатина: Ремонт на ул. 10-та, дължина 100метра, ширина 6 метра - стойност 60 000лв.
  22. С. Соколица: Ремонт на ул. 13-та, дължина 400метра, ширина 6 метра - стойност 70 000лв.
  23. С. Христо Даново: Ремонт на ул. 2-ра, дължина 800 метра, ширина 6 метра - стойност 70 000лв.
  24. С. Мраченик: Ремонт на клубна сграда 1 - стойност 15 000лв.
  25. Кв. Сушица: Ремонт на сградата на водоема - стойност 30 000лв.

  2. Община Хисаря - числото „344,8“ в колона 6 се заменя с „ 414,4“ - ремонт на част от ул. 2-ра в с. Михилци, от осова точка 96 до осова точка 107, дължина 353 метра - стойност 69 600лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Георги Гьоков и Драгомир Стойнев (№754-04-159):
  В чл. 52, в таблицата, в раздел ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА се правят следните изменения:

  1. на ред Братя Даскалови числото „2 886,5“ в колона 3 се заменя с „3 463,8“, а числото „583,4 в колона 6 се заменя с „729,0“.
  2. на ред Гурково числото „2 264,6“ в колона 3 се заменя с „2 717,5“, а числото „192,4“ в колона 6 се заменя с „240,5“.
  3. на ред Гълъбово числото „5 277,5“ в колона 3 се заменя със „6 333,0“, а числото „332,4“ в колона 6 се заменя с „415,5“.
  4. на ред Казанлък числото „27 971,4“ в колона 3 се заменя с „33 565,7“, а числото „941,5“ в колона 6 се заменя с „1 176,8“.
  5. на ред Мъглиж числото „5047,4“ в колона 3 се заменя с „6056,8“, а числото „375,2“ в колона 6 се заменя с „469,0“.
  6. на ред Николаево числото „3 007,2“ в колона 3 се заменя с „3 608,7“ , а числото „149,1“ в колона 6 се заменя с „186,4“.
  7. на ред Опан числото „992,2“ в колона 3 се заменя с „1 190,6“, а числото „303,3“ в колона 6 се заменя с „379,2“.
  8. на ред Павел баня числото „6 350,0“ в колона 3 се заменя с „7620,0“, а числото „368,2“ в колона 6 се заменя със „618,2“.
  9. на ред Раднево числото „6 827,5“ в колона 3 се заменя с „8 193,0“, а числото „660,3“ в колона 6 се заменя с „8255,4“.
  10. на ред Стара Загора числото „59 731,7“ в колона 3 се заменя със „71 678,0“, а числото „2 272,3“ в колона 6 се заменя с „2 840,4“.
  11. на ред Чирпан числото „8986,4“ в колона 3 се заменя с „10 783,7“, а числото „649,2“ в колона 6 се заменя с „811,5“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Дора Янкова (№754-04-162):
  В чл. 52, таблицата, област Смолян, се правят следните промени:
  а) В т. 3.1 община Баните - в колона 6 сумата за капиталови разходи сумата се увеличава с 2 000 000 лв.
  Мотиви: Целеви разходи за общински пътища и улици в населените места в селата Давидково, Гълъбово, Баните, Дрянка, Оряховец, Малка Арда, Вишнево, Босилково.
  б) В т. 3.2 Община Борино в колона 6 сумата за капиталови разходи се увеличава с 2 000 000 лв.
  Мотиви: За общински пътища и улици в селата Ягодина, Чала, Кожаре, Буйново и Борино.
  в) В т. 3.3 Община Девин в колона 6 сумата за капиталови разходи се увеличава с 3 000 000 лв.
  Мотиви: За общински пътища и улици в селата Триград, Кестен и Жребово.
  г) В т. 3.4 Община Доспат в колона 6 сумата за капиталови разходи се увеличава с 2 000 000 лв. - за общински пътища и улици във и до с. Касъка.
  д) В т. 3.5 Община Златоград в колона 6 сумата за капиталови разходи се увеличава с 3 000 000 лв. - за населените места и улици в селата Аламовци, Долен, Ерма река; канализация на с. Аламовци и водоснабдяване на с. Долен – Станкова махала.
  е) В т. 3.6 Община Мадан в колона 6 сумата за капиталови разходи се увеличава с 2 000 000 лв. - за улици в селата Равнил, Боровина, Студена, Гарабина и Купен.
  ж) В т. 3.7 Община Неделино в колона 6 сумата за капиталови разходи се увеличава с 3 000 000 лв. - за пътя с. Крайна – с. Долен, и в гр.Неделино за ул. "Напредък".
  з) В т. 3.8 Община Рудозем в колона 6 сумата за капиталови разходи се увеличава с 3 000 000 лв. - за общинските пътища Рудозем – Елховец - с. Поляна и Рудозем – Елховец – Пловдивци.
  и) В т. 3.9 Община Смолян се правят следните промени:
  - в колона 6 сумата за капиталови разходи се увеличава с 6 000 000 лв. - за улици и общински пътища в населените места и за гр. Смолян улиците "Проф.Асен Васелев", "Екзарх Йосиф", "Студенец", "Червена скала", "Атанас Стайков", "Панорама", "Делю Войвода", "Георги Сава Раковски".
  - в колона 5 сумата за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища се увеличава със 700 000 лв.
  й) В т. 3.10 Община Чепеларе се правят следните промени:
  - в колона 4 общата изравнителна субсидия да се увеличи с 600 000 лв.
  -в колона 5 сумата за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища да се увеличи с 500 000 лв.
  - в колона 6 сумата за капиталови разходи се увеличава с 3 000 000 лв. - за улици и общински пътища в селата Павелско, Зорница; за водоснабдяване на селата Орехово, Малево, Хвойна, Павелско.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  В чл. 52, в уводното изречение се правят следните изменения:
  1. числото „2 780 714,8“ се заменя с „2 807 289,8“.
  2. числото „35 228,1“ се заменя с „36 228,1“.
  3. числото „164 110,2“ се заменя с „214 110,2“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Искрен Веселинов (№754-04-164):
  По чл. 52 - размерът на общата изравнителна субсидия да бъде увеличен с 8,7 млн.лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Кристиан Вигенин (№754-04-171):
  В чл. 52, в таблицата, в раздел ОБЛАСТ ЯМБОЛ се правят следните изменения:
  - община Болярово числото „186,5“се заменя с „286,5“ и съответно в колана 2 числото „3 961,2“ се заменя с „4 061,2“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 52.
  Чл. 53. Стойностните показатели на общините за делегираните от държавата дейности са определени съгласно приложение № 7.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 53.
  Чл. 54. Разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, одобрени с решение на общинския съвет, се представят в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 54.
  Чл. 55. (1) Годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия, както следва:
  1. първо тримесечие - 30 на сто;
  2. второ тримесечие - 25 на сто;
  3. трето тримесечие - 20 на сто;
  4. четвърто тримесечие - 25 на сто.
  (2) Годишният размер на целевата субсидия за капиталови разходи за общините се разпределя по тримесечия, както следва:
  1. първо тримесечие - 15 на сто;
  2. второ тримесечие - 30 на сто;
  3. трето тримесечие - 30 на сто;
  4. четвърто тримесечие - 25 на сто.
  (3) Общата изравнителна субсидия по чл. 52 се предоставя на общините до 20 януари в размер 50 на сто, до 20 юли в размер 25 на сто и до 20 октомври – останалите 25 на сто.
  (4) Средствата за зимно поддържане и снегопочистване по чл. 52 се предоставят на общините до
  20 януари в размер 75 на сто и до 31 октомври - останалите 25 на сто.
  (5) Общата субсидия за делегираните от държавата дейности и целевата субсидия за капиталови разходи се предоставят ежемесечно до 5-о число на текущия месец в размер една трета от тримесечното разпределение по ал. 1 и 2.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 55.
  Чл. 56. (1) Утвърждава допустимите максимални размери на задълженията към доставчици към 31 декември 2018 г. на бюджетните организации по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси съгласно приложение № 8.
  (2) Сумите за съответните бюджетни организации по приложение № 8 могат да бъдат увеличени с акт на Министерския съвет, като общият размер на увеличенията не може да надвишава 20 на сто от сумата по ал. 1.
  (3) Министерският съвет може да извършва компенсирани промени в сумите по приложение № 8, когато очакваният размер на задълженията към доставчиците на съответната бюджетна организация е по-малък от съответната сума по приложение № 8.
  (4) В обхвата на задълженията по ал. 1 - 3 се включват всички задължения към доставчици, които подлежат на плащане и отчитане по съответните бюджети на бюджетните организации по ал. 1, с изключение на задълженията по финансов лизинг, търговски лизинг и други форми на дълг, за доставки на активи, отчетени като бюджетни разходи.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 56.
  Чл. 57. (1) В 10-дневен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. в "Държавен вестник" бюджетните организации, чиито бюджети са част от държавния бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдените им бюджети, както и програмните формати на бюджетите си при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
  (2) Първостепенните разпоредители с бюджет са отговорни и контролират процеса по публикуване от второстепенните им разпоредители с бюджет на информация или на документи на интернет страницата им, когато това е предвидено в този закон или в Закона за публичните финанси.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 57.
  Чл. 58. Утвърждава целеви текущи и капиталови разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетите на бюджетните организации съгласно приложение № 9.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 58.
  Чл. 59. Утвърждава обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер на 320 млн. лв.
  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  В чл. 59 след думата „храна“ се добавя „и почивка“, а числото „320“ се заменя с „400“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 59.
  Чл. 60. Определя до 84 млн. лв. общ размер на сумата, подлежаща за възстановяване на земеделските стопани от акциза за газьола съгласно чл. 47б от Закона за подпомагане на земеделските производители.
  Предложение на н.п. Мустафа Карадайъ, Йордан Цонев, Адлен Шевкед, Сергей Кичиков, Халил Летифов, Джевдет Чакъров, Ахмед Ахмедов, Имрен Мехмедова, Бюрхан Абазов, Хасан Адемов, Танер Али, Нигяр Джафер (№754-04-152):
  В чл. 60 се правят следните промени: числото" 84" се заменя с числото „94".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 60.
  Чл. 61. Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния служител, е 510 лв. от 1 януари 2018 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 61.
  Чл. 62. Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 212, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 177, ал. 2 и чл. 180, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 22 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, по чл. 71, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", по чл. 64, ал. 3 от Закона за Националната служба за охрана и по чл. 64, ал. 2 от Закона за Държавна агенция "Разузнаване" е 380 лв. от 1 януари 2018 г.
  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  В чл. 62 числото „380“ се заменя с „420“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 62.
  Чл. 63. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 450 лв.
  (2) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 400 лв.
  (3) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е от 400,01 лв. до 500 лв. включително.
  (4) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода по ал. 2 е, както следва:
  1. за семейство с едно дете – 40 лв.;
  2. за семейство с две деца – 90 лв.;
  3. за семейство с три деца – 135 лв.;
  4. за семейство с четири деца – 145 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.
  (5) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца съгласно ал. 3 е 80 на сто от размера на помощта, определен в ал. 4.
  (6) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 4, т. 1.
  (7) Размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца е 75 лв.
  (8) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 150 лв.
  (9) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е, както следва:
  1. за първо дете – 250 лв.;
  2. за второ дете – 600 лв.;
  3. за трето дете – 300 лв.;
  4. за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.
  (10) Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 100 лв.
  (11) Размерът на еднократната помощ при осиновяване на дете по чл. 6б, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 9, т. 1.
  (12) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 100 лв.
  (13) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 1200 лв. за всяко дете.
  (14) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е
  2880 лв.
  (15) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е, както следва:
  1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 930 лв.;
  2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 450 лв.;
  3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.
  (16) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е, както следва:
  1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 490 лв.;
  2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 420 лв.;
  3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.
  (17) Размерът на обезщетенията по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за 2018 г. е 340 лв.
  Предложение на н.п. Кръстина Таскова, Гергана Стефанова, Пламен Христов, Дора Христова, Албена Найденова, Боряна Георгиева (№754-04-149):
  В чл. 63, ал. 9 се изменя така:
  "(9) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца за 2018 г. е, както следва:
  1. за първо дете - 1000 лв.;
  2. за второ дете - 2000 лв.;
  3. за трето дете - 3000 лв.;
  4. за четвърто и всяко следващо дете – 1000 лв.;"
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 63.
  Чл. 64. Максималният размер на държавните парични награди по чл. 3, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията е, както следва:
  1. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 1 – до 700 лв.;
  2. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 2 – до 700 лв.;
  3. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 3 – до 5000 лв.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 64.
  Чл. 65. Годишният размер на държавната субсидия за един получен действителен глас съгласно Закона за политическите партии за 2018 г. е 11 лв.
  Предложение на н.п., Гергана Стефанова, Кръстина Таскова, Пламен Христов, Дора Христова, Албена Найденова, Боряна Георгиева (№754-04-148):
  Чл. 65 се изменя така:
  "Чл. 65. (1) Годишният размер на държавната субсидия за един получен действителен глас за политически партии и коалиции, които имат избрани народни представители на последните парламентарни избори съгласно чл. 25 от Закона за политическите партии за 2018 г. е 11 лв.
  (2) Годишният размер на държавната субсидия за един получен действителен глас за политически партии съгласно чл. 26 от Закона за политическите партии за 2018 г. е 1 лев."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 65:
  Чл. 65. (1) Годишният размер на държавната субсидия съгласно чл. 25 от Закона за политическите партии за един получен действителен глас за 2018 г. е 11 лв.
  (2) Годишният размер на държавната субсидия съгласно чл. 26 от Закона за политическите партии за един получен действителен глас за 2018 г. е 1 лв.

  Чл. 66. Максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, за 2018 г. е 80 лв.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 66.
  Чл. 67. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2018 г. е в размер 4,5 млрд. лв.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 67.
  Чл. 68. Максималният размер на държавния дълг към края на 2018 г. не може да надвишава 23,5 млрд. лв.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 68.
  Чл. 69. (1) Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет по реда на Закона за държавния дълг, е 1,0 млрд. лв.
  (2) В рамките на текущата бюджетна година разпоредителите с бюджет по държавния бюджет не могат да поемат нов държавен дълг по чл. 37, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за публичните финанси.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 69.
  Чл. 70. (1) За целите на касовото управление и плащанията на бюджетните организации освен дълга по чл. 69, ал. 1 може да се поема държавен дълг, който се изплаща до края на текущата бюджетна година, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината.
  (2) За оптимизиране на обслужването на държавния дълг министърът на финансите може:
  1. да емитира освен дълга по чл. 69, ал. 1 държавни ценни книжа за обратно изкупуване на вътрешни и външни задължения на страната, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината;
  2. да сключва договори за намаляване на риска при рефинансиране и изглаждане на матуритетната структура на дълга, при условие че в резултат на това не се увеличава номиналната стойност на дълга;
  3. да сключва договори за валутни и лихвени суапови операции;
  4. да изплаща предсрочно задължения по държавния дълг.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 70.
  Чл. 71. (1) Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени по реда на Закона за държавния дълг през 2018 г., е в размер до валутната равностойност на 215 млн. лв.
  (2) В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да одобрява и да предлага на Народното събрание издаване на държавни гаранции по заемни споразумения във връзка с финансирането на проект "Междусистемна газова връзка Гърция – България" в размер до валутната равностойност на 215 млн. лв. при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 71.
  Чл. 72. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да издава държавни гаранции, както следва:
  1. под формата на гаранционни депозити съгласно чл. 84 – в общ размер до 100 млн. лв.;
  2. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти – в общ размер до 50 млн. лв.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 72.
  Чл. 73. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да одобрява и да предлага на Народното събрание издаване на държавни гаранции по нови външни заемни споразумения на Българската банка за развитие по Закона за Българската банка за развитие в размер до левовата равностойност на 261 млн. евро при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 73.
  Чл. 74. Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени по реда на чл. 72 и 73, е 0,7 млрд. лв.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 74.
  Чл. 75. За 2018 г. приходите, разходите, включително за сметка на националното съфинансиране, както и елементите на финансирането, свързани с държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент – търговско дружество, администрирани и управлявани от разпоредители с бюджет по държавния бюджет, са планирани по централния бюджет. Общият лимит на разходите е в размер до 79 886,4 хил. лв.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 75.
  Чл. 76. (1) Средствата за обезпечаване на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. са планирани в централния бюджет.
  (2) Средствата по ал. 1 се предоставят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 до размера на планираните.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 76.
  Чл. 77. Министерският съвет може да извършва промени на утвърдените с този закон максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г., на първостепенните разпоредители с бюджет, част от държавния бюджет, след представянето на годишните им отчети за 2017 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 77.
  Чл. 78. (1) Разходите за персонал, утвърдени по чл. 4 – 49, се извършват до определения размер с изключение на делегираните бюджети.
  (2) Промени на разходите за персонал могат да се извършват само с нормативен акт на Министерския съвет при структурни и/или компенсирани промени между бюджети.
  (3) Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за издръжка. При необходимост първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет извършват съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите си за увеличение на разходите за издръжка и уведомяват министъра на финансите.
  (4) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие на преминаване на функции и персонал към друга бюджетна организация, икономиите от разходите за персонал може да се използват за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати съобразно оценката на изпълнението и за изплащане на дължимите към тях осигурителни вноски и/или за издръжка. При необходимост първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет извършват съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите си за увеличение на разходите за издръжка и уведомяват министъра на финансите.
  (5) Алинеи 1–4 не се прилагат по отношение на разходите за персонал за сметка на:
  1. получени средства от помощи и дарения, по международни договори и програми;
  2. разходи за социално-битово и културно обслужване на персонала и за допълнителни плащания по чл. 71, ал. 3, чл. 75 и 76 от Закона за дипломатическата служба с характер на плащания за персонала и свързаните с тях осигурителни вноски и данъци;
  3. получени трансфери от други бюджети;
  4. средства по програми за развитие на предучилищното и училищното образование;
  5. разходи за изпълнение на Националния план за действие по заетостта и за възнаграждения на приемните семейства по Закона за закрила на детето;
  6. проекти, финансирани от средства от Европейския съюз;
  7. разходи за възнаграждения при наемане на местни лица в дипломатическите представителства на Република България при условие на съкращаване на дългосрочно командировани служители в чужбина;
  8. вътрешно преструктуриране на разходите за случаите, когато разпоредителите с бюджет изпълняват международни проекти, споразумения и договори, сключени и изпълнявани през текущата година;
  9. разходи за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
  (6) Промените по ал. 5, т. 1–8, с изключение за самостоятелните бюджети, се извършват от министъра на финансите по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси, а тези по т. 9 – по реда на чл. 109 от Закона за публичните финанси.
  (7) При промени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет в случаите по ал. 3 и 4 и ал. 5, т. 8 се извършват съответните промени и на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси.
  (8) Алинеи 3, 4 и 5 се прилагат съответно и от Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и от общините за делегираната от държавата дейност "Общинска администрация".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 78.
  Чл. 79. Бюджетните организации, настанени в сгради – собственост на държавата или на общините, не заплащат наеми.
  Предложение на н.п. Дора Янкова (№754-04-162):
  В чл. 79 отпада текстът "или на общините".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 79.
  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев за член 79а (№754-04-163):
  Създава се чл. 79а:
  „Чл. 79а. Задълженията на бюджетните организации към общините по Закона за местните данъци и такси да бъдат разплатени до 31.12.2018 г.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Чл. 80. (1) Определя сметките за средствата от Европейския съюз, за които през 2018 г. Министерският съвет ще утвърждава годишни разчети, съгласно приложение № 10.
  (2) Промени в разчетите по сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд се извършват от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите след изтичане на третото тримесечие на бюджетната година при съществено влошаване на бюджетното й салдо.
  (3) Промени в разчетите по сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие" се извършват от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието, храните и горите съгласувано с министъра на финансите след изтичане на третото тримесечие на бюджетната година при влошаване на бюджетното й салдо.
  (4) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени по утвърдените годишни разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд и на Държавен фонд "Земеделие" при запазване на тяхното бюджетно салдо.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 80.
  Чл. 81. Националното съфинансиране на средствата от помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз и от други донори по Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и по Програмата за сътрудничество "България – Швейцария", се предоставя за сметка на трансфер по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.4 от държавния бюджет по сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 81.
  Чл. 82. При необходимост възстановяването на средства към Европейската комисия по предприсъединителните финансови инструменти, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, частта за Шенген от временния Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение, Преходния финансов инструмент, както и към донорите по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Програмата за сътрудничество "България – Швейцария", е за сметка на трансфера от централния бюджет и/или на такъв от минали години по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 82.
  Чл. 83. (1) За уреждане на взаимоотношенията, свързани с наложени финансови корекции по оперативни програми и предоставени безлихвени заеми от централния бюджет, министърът на финансите по предложение на органите, отговорни за финансовото управление на средствата от Европейския съюз, може да извършва промени на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет, сметките за средства от Европейския съюз и бюджетите на бенефициентите – бюджетни организации.
  (2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага съответно и за средствата от други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз.
  (3) Размерът на неразплатените задължения на общини – бенефициенти по програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, за наложени финансови корекции и/или за предоставени безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на плащания по проекти с наложени финансови корекции за програмен период 2007 – 2013 г. се намалява с 80 на сто чрез сключване на тристранно споразумение между управляващия орган на оперативната програма, министъра на финансите и кмета на съответната община.
  (4) За предоставените временни безлихвени заеми от централния бюджет на общини – бенефициенти по програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, за финансиране на плащания по проекти с наложени финансови корекции, за които има подписано тристранно споразумение по ал. 3, министърът на финансите извършва прихващане на подлежащите на предоставяне обща изравнителна субсидия и целева субсидия за капиталови разходи с подлежащия на възстановяване намален размер на заема.
  (5) Прихващането на средствата по ал. 4 се извършва на равни части през 2018 г. и 2019 г., като крайният срок за прихващане на заема не може да бъде по-дълъг от 30 септември 2019 г.
  (6) Намаляването на размера на задължението по ал. 3 е еднократно.
  Предложение на н.п. Николай Иванов, Денчо Бояджиев, Николай Цонков (№754-04-141):
  В чл. чл. 83 ал. 3, след думите “заеми от централния бюджет“, да се добавят думите „и за заеми, поети от Фонда за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Дора Янкова, Кольо Милев, Любомир Бонев, Иван Д. Иванов, Никола Динков, Радослав Стойчев, Манол Генов, Милко Недялков (№754-04-144):
  В чл. 83, ал. 3 след думите „заеми от централния бюджет” се добавя „и за заеми, поети от Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 83.
  Чл. 84. (1) За покриване на финансовия недостиг на общини, други бюджетни организации и на държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, които са бенефициенти по проекти по оперативните програми "Транспорт и транспортна инфраструктура", "Околна среда" и "Региони в растеж", одобрени от Европейската инвестиционна банка в съответствие с изискванията на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)"), може да се отпускат заеми от Българската банка за развитие въз основа на предоставени от централния бюджет възстановими средства със специално предназначение по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Закона за Българската банка за развитие.
  (2) Средствата по ал. 1 се предоставят на Българската банка за развитие като гаранционни депозити.
  (3) Предоставянето на средства за покриване на финансов недостиг на заемообразен принцип чрез Българската банка за развитие се извършва в съответствие със Споразумение за определяне на обхвата на управленската отговорност с цел осигуряване на изпълнението на чл. 6.05 (g) от Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)").
  (4) Поетият дълг от общините по линия на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)") не се включва в обхвата на чл. 32 от Закона за публичните финанси.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 84.
  Чл. 85. (1) Годишният размер на плащанията за 2018 г. по дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) за всяка отделна община не се включва в общия годишен размер на плащанията по общинския дълг за съответната община при определяне на съотношението и при прилагане на ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
  (2) Алинея 1 не се прилага при установени от контролен орган нарушения при сключването на договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори) и/или при установяване на негативно въздействие на договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори) върху параметрите на разходите на общините.
  (3) Плащанията за 2017 г. по главницата на съществуващ дълг със средства от нов дълг, който е поет за рефинансирането му, не се включват в ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
  (4) При прилагане на ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси се включват извършените плащания по главницата на банкови заеми тип - овърдрафт/револвиращи кредити.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 85.
  Чл. 86. Държавен фонд "Земеделие" извършва плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. и по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 86.
  Чл. 87. (1) До 50 на сто от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 52 може да бъде трансформирана след 30 април 2018 г. в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.
  (2) В рамките на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет произтичащите от ал. 1 промени се извършват от министъра на финансите по предложение на кмета на общината въз основа на решение на общинския съвет.
  (3) Предложението на кмета по ал. 2 се представя в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 87.

  Чл. 88. (1) Размерът на средствата за представителни разходи за кметовете в общините не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност "Общинска администрация".
  (2) Размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност "Общински съвети".

  Предложение на н.п. Мустафа Карадайъ, Йордан Цонев, Адлен Шевкед, Сергей Кичиков, Халил Летифов, Джевдет Чакъров, Ахмед Ахмедов, Имрен Мехмедова, Бюрхан Абазов, Хасан Адемов, Танер Али, Нигяр Джафер (№754-04-152):
  В чл. 88, текстът на ал. 2 да добие следната редакция:
  „(2) Размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети не може да бъде по-голям от определения размер на средствата за представителни разходи за кметовете в общините, определен по реда на ал. 1."

  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 88:
  Чл. 88. (1) Размерът на средствата за представителни разходи за кметовете в общините не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност "Общинска администрация".
  (2) Размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети не може да бъде по-голям от 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност "Общинска администрация".
  Чл. 89. (1) Акционерните дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, в които размерът на средствата на фонд "Резервен" е достигнал или е надхвърлил една десета част от капитала или определената от устава по-голяма част, при приключване на финансовата 2017 г. не правят отчисления за фонд "Резервен".
  (2) Акционерните дружества по ал. 1, в които средствата на фонд "Резервен" са в размер, по-малък от посочения в ал. 1, при приключване на финансовата 2017 г. правят отчисления за фонда в размер на една десета част от реализираната печалба, а когато така определените отчисления биха довели до превишаване на определения размер на фонд "Резервен", правят отчисления в размер, съответстващ на средствата, необходими за неговото попълване.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 89.

  Чл. 90. (1) Държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества с държавно, съответно с общинско участие, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, дължат вноска в размер 50 на сто от получения наем в държавния бюджет, а общинските – в общинския бюджет.
  (2) За имоти, отдадени под наем от дружества с над 50 на сто държавно и/или общинско участие, в съответния бюджет се дължи вноска в размер 50 на сто от наема, съответстващ на държавното или общинското участие.
  (3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за юридически лица, когато при тяхното образуване или преобразуване имуществото, което те отдават под наем, е предоставено за извършване на дейности, свързани с отдаването под наем.
  (4) Държавните или общинските лечебни заведения – еднолични търговски дружества, прилагат чл. 105 от Закона за лечебните заведения.
  (5) Сумите по ал. 1 и 2 се внасят от държавните предприятия и дружествата с държавно участие в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметка за приходите по централния бюджет на Националната агенция за приходите.
  (6) Сумите по ал. 1 и 2 се внасят от общинските предприятия и дружествата с общинско участие в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметката за приходите на общината, която има участие в съответното общинско предприятие или дружество.
  (7) Вноските по ал. 1 и 2, дължими към държавния бюджет, се установяват и събират от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  (8) Вноските по ал. 1 и 2, дължими към общинския бюджет, се установяват и събират от органите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  Предложение на н.п. Даниела Дариткова (№754-04-169):
  В чл. 90, ал. 4 се изменя така:
  „(4) Държавните или общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества, както и лечебните заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, прилагат чл. 105 от Закона за лечебните заведения."
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 90, като ал. 4 се изменя така:
  „(4) Държавните или общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества, както и лечебните заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, прилагат чл. 105 от Закона за лечебните заведения.“
  Чл. 91. Първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет предвиждат в рамките на утвърдените с този закон капиталови разходи по бюджетите им за 2018 г. средства за реализиране на енергоспестяващи мерки и за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания, при условие че те не са изпълнени до края на 2017 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 91.
  Чл. 92. (1) Целево предоставяните средства от държавния бюджет на нефинансовите предприятия за субсидии, компенсации и капиталови трансфери за възложени от държавата дейности и услуги не могат да се използват за обезпечения.
  (2) Средствата по ал. 1 не могат да се използват и за принудително погасяване на публични и частни държавни вземания, както и на вземания на трети лица.
  (3) Неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по ал. 1 може да се прихващат в пълен размер с подлежащи на отпускане такива средства.
  (4) Алинеи 1–3 се прилагат и когато средствата за субсидии, компенсации и капиталови трансфери за възложени от държавата дейности и услуги на нефинансовите предприятия се предоставят от държавния бюджет чрез бюджетите на общините.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 92.
  Чл. 93. (1) Средствата по чл. 51, ал. 1 и 2 за юридическите лица с нестопанска цел се предоставят само за нестопанската им дейност и не могат да бъдат използвани за дейности с икономически характер.
  (2) В случаите, когато лицата по ал. 1 извършват стопанска и нестопанска дейност, са задължени да разграничат видовете си дейности така, че да е налице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности.
  (3) Лицата по ал. 1 предоставят на министъра на финансите декларация по образец за вида на дейността и обособяването й. Образецът на декларация се публикува на интернет страницата на Министерството на финансите.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 93.
  Чл. 94. За приходите от еднократното концесионно плащане по договора за концесия на "Гражданско летище за обществено ползване София" разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система не се прилага.
  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  Член 94 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Мустафа Карадайъ, Йордан Цонев, Адлен Шевкед, Сергей Кичиков, Халил Летифов, Джевдет Чакъров, Ахмед Ахмедов, Имрен Мехмедова, Бюрхан Абазов, Хасан Адемов, Танер Али, Нигяр Джафер (№754-04-152):
  В чл. 94 се правят следните промени
  - „Чл. 94 (1) За приходите от еднократното концесионно плащане по Договора за концесия на "Гражданско летище за обществено ползване София" разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система не се прилага.
  - (2) Получените средства от еднократното концесионно плащане по Договора за концесия на "Гражданско летище за обществено ползване София" се изразходват за финансиране на политиката в областта на железопътния транспорт, за финансиране на предприятията от железопътния транспорт и за изграждане на железопътна и свързана с нея инфраструктура."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 94.
  Предложение на н.п. Мустафа Карадайъ, Йордан Цонев, Адлен Шевкед, Сергей Кичиков, Халил Летифов, Джевдет Чакъров, Ахмед Ахмедов, Имрен Мехмедова, Бюрхан Абазов, Хасан Адемов, Танер Али, Нигяр Джафер за член 94а, 94б, 94в и 94г: (№754-04-152):
  Създава се Чл. 94а със следното съдържание:
  "Чл. 94а Част от средствата, след получаването им като приходи от еднократното концесионно плащане по Договора за концесия на "Гражданско летище за обществено ползване София", се изразходват, както следва:
  - (1) За доставка на нов подвижен състав на „БДЖ - Пътнически преводи ЕООД" - 62 000 хил. лв.
  - (2) За ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура - 124 551 хил. лв., както следва:
  1. За спешни инвестиции в коридор Sea2Sea и възстановяване на последиците от катастрофата в Хитрино и превенция на железопътни произшествия и инциденти - 114 551 хил. лв.
  - 2. Средства за стимули според чл. 7 от Договора с държавата - 10 000 хил. лв.
  - (3) За отпускане на безвъзмездна финансова помощ на „Холдинг БДЖ'" ЕАД, в съответствие с нотификация № SA.31250 на Европейската комисия от 16 юни 2017 г. -223 449 хил. лв.
  (4) Средствата по алинеи 1,2 и 3 са планирани в централния бюджет.
  - (5) Средствата по алинеи 1,2 и 3 се предоставят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията до размера на планираните.

  Чл. 94б. (1) Средствата за обезпечаване увеличението на минималната работна заплата в местните дейности по общинските бюджети са планирани в централния бюджет. (2) Средствата по ал. 1 се предоставят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите до размера на планираните.
  (3) Средствата се разходват за възнаграждения на служители заети в местните дейности, чиито основни месечни възнаграждения към 31 декември 2017 са по-ниски от 510 лв."

  Чл. 94в. (1) В централния бюджет са планирани средства до 5 млн. лв. за непредвидени и неотложни разходи за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища.
  (2) Средствата по ал. 1 се предоставят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите до размера на планираните.
  (3) Средствата се разходват за възстановяване на направени извънредни разходи от общините за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, при условие че размерът на определената субсидия по чл. 52 е недостатъчен и климатичните условия на територията на съответната община са били по-неблагоприятни."

  Чл. 94г. (1) В централния бюджет са планирани средства до 50 млн. лв. за компенсиране на общините във връзка с преминаването към новия модел на финансиране на системата делегирани бюджети в образованието.
  (2) Средствата по ал. 1 се предоставят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите до размера на планираните.
  (3) Средствата се разходват за компенсиране на общините за разходи за възнаграждения и осигурителни вноски в детските градини, при условие че размерът на определената субсидия по чл. 52 е недостатъчен."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Валентина Найденова за чл. 95 (№754-04-153):
  Създава се чл. 95:
  „Чл. 95. Утвърждава целеви текущи и капиталови разходи в областта на функция „Здравеопазване” в рамките на бюджетните организации, съгласно Приложение № 11.
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението.
  § 1. Семейните помощи по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца, отпуснати преди влизането в сила на този закон, се изплащат до изтичането на срока, за който са отпуснати, в размерите, определени в чл. 63, ал. 4.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
  § 2. В случай на намаление на средствата за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците за 2018 г. спрямо размерът на средствата за същия брой деца и ученици, изчислен на годишна база въз основа на стандарта за едно дете или ученик в сила към 31 декември 2017 г. при разпределението между първостепенните разпоредители с бюджет се включват и средства за компенсиране на отрицателните разлики за съответните дейности.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
  § 3. При разпределението на средствата за финансиране на дейностите за функция „Образование“ за 2018 г. първостепенните разпоредители с бюджет могат да включат във формулата по чл. 282, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и допълнителен компонент за компенсиране на отрицателните разлики в случай на намаление на средствата за съответната институция спрямо размера на средствата за същия брой деца и ученици, изчислен по формулата за 2017 г. на годишна база по стандарта за едно дете или ученик, в сила към 31 декември 2017 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев за § 3а (№754-04-163):
  Създава се § 3а:
  „§ 3а. (1) Министерството на здравеопазването субсидира държавните и общински болници със средствата по чл.15, ал. 7, по ред и методика, определени от министъра на здравеопазването.
  (2) Субсидията по ал. 1 е в размер до размера на задълженията на съответното заведение за болнична помощ.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  § 4. В Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г. и бр. 57 и 98 от 2016 г.) в § 16, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби думите „заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси“ се заменят с „министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018“.
  Комисията предлага § 4 да бъде отхвърлен, тъй като изменението е прието със Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (ДВ, бр. 85 от 2017 г.).
  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев за § 4а, 4б, 4в и 4г (№754-04-163):
  създават се § 4а, 4б, 4в и 4г:
  „§ 4а. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн. ДВ. бр. 95 от 2006 г., изм. ДВ. бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., изм. ДВ. бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., изм. ДВ. бр. 25, 32,35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., … изм. ДВ. бр. 63 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се чл. 27е:
  „Данъчно облекчение за доходи от трудови правоотношения
  Чл. 27е . (1) При определяне на месечната данъчна основа по чл. 42, ал.3 за доходи от трудови правоотношения, същата се намалява с размера на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответната данъчна година или за съответния период от нея.
  (2) Годишната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения по чл.25 се определя като сборът на всички доходи, получени от трудови правоотношения през годината, се намали със сбора на минималните месечни работни заплати, определени за страната за съответната данъчна година или за съответния период от нея, през който данъчно задълженото лице е получавало трудови доходи.“
  2. В чл. 25, ал. 1 след думата „година“ се поставя нова запетая и се добавя „намален с данъчното облекчение по чл.22е“.
  3. В чл. 42 се правят следните изменения:
  а) в ал. 3 се създава т. 3:
  „3. данъчното облекчение за доходи от трудови правоотношения по чл. 22е, ал. 1.“

  б) ал. 4 се изменя така:
  „(4) Размерът на дължимия данък се определя съгласно следната таблица:
  Месечна данъчна основа след
  намаленията по ал. 2 и 3 Данък
  До размера на установената за страната минимална месечна работна заплата. Необлагаем доход. Данък - нула
  Над размера на установената за страната минимална месечна работна заплата до 3300 лв 10% за горницата над размера на установената за страната минимална месечна работна заплата.
  От 3300,01 лв. до 10 000 лв. Данъкът по предходния ред плюс 15% за горницата над 3300 лв.
  Над 10 000 лв. Данъкът по предходния ред плюс 20% за горницата над 10 000 лв.

  4. В чл. 43, ал. 3 думите „умножи по данъчна ставка 10 на сто“ се заменят с „обложи по таблицата на чл. 48, ал.1“.

  5. В чл. 44 се правят следните изменения:
  а) в ал. 3 думите „10 на сто“ се заменят със „съгласно таблицата на чл. 48, ал.1“.
  б) в ал. 4, в изречение второ думите „10 на сто“ се заменят със „съгласно таблицата на чл. 48, ал.1“.
  6. В чл. 44а, ал. 1, изречение второ думите „10 на сто“ се заменят със „съгласно таблицата на чл. 48, ал.1“.
  7. В чл. 46 се правят следните изменения:
  а) ал. 1 се изменя така:
  „(1) Ставките на данъка за доходите по чл. 37 и чл. 38, ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 12 са съгласно таблицата на чл.48, ал. 1.“

  б) ал. 2 се изменя така:
  „(2) Ставката на данъка е 8 на сто за доходите по чл. 38, ал. 8, в случаите на получаване на суми след изтичане срока на договора за застраховка "Живот", който е 15 или повече години, както и за доходите по чл. 38 ал. 11 и 13.“
  в) ал. 3 и ал. 4 се отменят.
  8. В чл. 48 се правят следните изменения:
  а) заглавието се изменя така: „Определяне размера на авансовия данък по чл.43, чл.44, чл.44а и на размера на данъка върху общата годишна данъчна основа“.
  б) ал. 1 се изменя така:
  „(1) Размерът на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност, за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от други източници по чл. 35, както и върху общата годишна данъчна основа по чл. 17 се определя съгласно следната таблица:
  Обща годишна данъчна основа Данък
  до 39 600 лв. 10%
  от 39 600,01 лв. до 120 000 лв. 3 960 лв. + 15% за горницата над 39 600 лв.
  над 120 000 лв. 16 020 лв. +20% за горницата над 120 000 лв.

  в) създават се ал.9, 10 и 11:
  „(9) При определяне на размера на данъка върху общата годишна данъчна основа за необложените с авансов данък доходи от трудови правоотношения се прилага чл. 42“
  „(10) Ако лицето не е получавало доходи от трудови правоотношения, другите му доходи, включени в общата годишна данъчна основа се намаляват преди облагането с 2400 лв. за първо дете и с още 1800 лв. за второ и трето дете – до навършване на пълнолетие, ако задълженото дете има деца и не е лишено от родителски права. Намалението се декларира и ползва от единия родител по избор.“
  „(11) Надвнесеният за данъчната година данък може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски за този данък, дължим от едноличен търговец. Когато се установи, че едноличният търговец без основание приспада данък, за невнесените авансови и годишни вноски се дължат лихви по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.““

  „§ 4б. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн. ДВ. бр. 105 от 2006 г., изм. ДВ. бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., изм. ДВ. бр. 69 и 106 от 2008 г., изм. ДВ. бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 94 от 2010 г., … изм. ДВ. бр. 85 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. в чл. 204, ал. 1, т. 2 в края на текста след думата „храна“ се добавя „и почивка“.
  2. в чл. 209 в заглавието и навсякъде в текста думите „ваучери за храна“ се заменят с „ваучери за храна и почивка“.
  3. в чл. 214, в заглавието след думата „храна“ се добавя „и почивка“.
  4. в чл. 277а. навсякъде в текста думите „ваучери за храна“ се заменят с „ваучери за храна и почивка“.
  5. в чл. 277б. след думата „храна“ се добавя „и почивка“.
  6. в чл. 277в. след думата „храна“ в нейните две употреби се добавя „и почивка“.
  7. в Допълнителни разпоредби, § 1, в т. 35, 36, 61 и 62 след думата „храна“ се добавя „и почивка“.“

  „§ 4в. В Закона за лечебните заведения (обн. ДВ. бр. 62 от 1999 г., изм. ДВ. бр. 88, 113 и 114 от 1999 г., изм. ДВ. бр. 36, 65 и 108 от 2000 г., изм. ДВ. бр. 51 от 2001 г., изм. ДВ. бр. 28 и 62 от 2002 г., изм. ДВ. бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., … изм. ДВ. бр. 85 от 2017 г.) в чл. 5, ал.1 след думата „правосъдието“ се поставя запетая и се добавя „Министерството на здравеопазването“.

  „§ 4г. В Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн. ДВ. бр. 38 от 2010 г., изм. ДВ. бр. 81 и 101 от 2010 г., изм. ДВ. бр. 68 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 14а, ал. 2, в края на изречението, след думата „съвет“ се поставя запетая и се добавя „но не по-малък от 75 на сто от минималната работна заплата за „доктор“ и минималната работна заплата за „доктор на науките“.
  2. Създава се чл. 15а:
  „Чл. 15а. Лицата, заемащи академични длъжности в държавните висши училища, Българската академия на науките и Селскостопанската академия получават месечно възнаграждение, формирано по правила, приети с акт на Министерски съвет, като възнаграждението по основен трудов договор, при пълна заетост не може да бъде по-малко от:
  1. за длъжност „асистент“ – два пъти минималната работна заплата, установена за страната;
  2. за длъжност „главен асистент“ – три пъти минималната работна заплата, установена за страната;
  3. за длъжност „доцент“ – четири пъти минималната работна заплата, установена за страната;
  4. за длъжност „професор“ – пет пъти минималната работна заплата, установена за страната.““
  Комисията не подкрепя предложението.
  § 5. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г. и бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91 от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 46, 61, 98 и 103 от 2016 г. и бр. 8, 63 и 75 от 2017 г.) в § 2 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 и 2 думите "2017 г." се заменят с "2018 г.".
  2. В ал. 4, изречение първо думите "2018 г." се заменят с "2019 г.".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 4.
  § 6. В Закона за местното самоуправление и местната администрация (oбн., ДВ, бр. 77 от 1991 г., изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от 2011 г.; Решение № 4 от 2011 г. на Конституционния съд на Република България - бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 57 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1, 19 и 53 от 2014 г., бр. 39, 43 и 51 от 2016 г., бр. 9 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 59:
  а) в ал. 1 думата „областите“ се заменя с „органи на изпълнителната власт“ и се създава изречение второ: „Сътрудничество може да се осъществява и между разпоредители с бюджет по бюджета на една община.“;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Общинското сътрудничество има за цел:
  1. подобряване на качеството на предоставяните услуги от взаимен интерес;
  2. постигане на по-ефективно разходване на финансовите и административни ресурси на общината;
  3. оптимизиране на разходите на общината и подобряване на финансовото състояние на общината;
  4. стандартизиране и оптимизиране на работните процеси чрез реализиране на икономически ползи, произлизащи от икономии от мащаба и/или разделението на труда;
  5. подобряване на финансовия контрол и прозрачността;
  6. реализиране на проекти, допринасящи за преодоляване на съществени проблеми на регионално и местно равнище.“
  2. В чл. 61:
  а) в ал. 1 думите „общинския съвет“ се заменят със „съответните общински съвети и първостепенни разпоредители с бюджет - когато страна е второстепенен разпоредител с бюджет по държавния бюджет“;
  б) в ал. 2, т. 4 буква „а“ се изменя така:
  „а) за изпълнение на конкретен проект или дейност между две или повече общини, или между една или повече общини и орган на изпълнителната власт, както и между разпоредители с бюджет по бюджета на една община;“
  в) създава се нова т. 8:
  „8. разпределението на рисковете и отговорностите между страните, гаранции за изпълнение на условията по споразумението и отговорностите за неизпълнение, включително неустойки, срокът на споразумението и процедурите за прекратяването му – когато е приложимо;“
  г) досегашната т. 8 става т. 9.
  3. Създават се нови чл. 62, 63 и 64:
  „Чл. 62. Общините могат да сътрудничат помежду си, с органи на изпълнителната власт и с разпоредители с бюджет по бюджета на една община за изпълнение на споделени услуги и/ или дейности – управлението на ИТ-услуги, финансово-счетоводни и юридически дейности, управление на човешките ресурси, както и при строителство и/или при управление, и/или поддържане на:
  1. обекти на техническата инфраструктура:
  а) в урбанизирани територии - паркинги, гаражи, обекти на градския транспорт, системи за наблюдение и сигурност, системи за улично осветление, зелени площи, паркове и градини;
  б) паркинги, гаражи, паркове и градини в отделни поземлени имоти извън урбанизирани територии;
  2. обекти на социалната инфраструктура, предназначени за:
  а) здравеопазване;
  б) образование;
  в) култура;
  г) спорт, отдих и туризъм;
  д) социално подпомагане.
  Чл. 63. (1) Ежегодно в срок до 10 март кметът на общината извършва анализ на дейността и финансовото състояние на общината, в т.ч. и на съответствието с фискалните правила по Закона за публичните финанси, приложими за местните власти.
  (2) Въз основа на анализа по ал. 1 с оглед на постигане на целите по чл. 59, ал. 2 кметът на общината може в срок до 31 март на текущата бюджетна година да отправи предложение за сътрудничество за изпълнение на споделени услуги и/или дейности по чл. 62 до един или няколко първостепенни разпоредители с бюджет – кметове на други общини, и/или до органи на изпълнителната власт.
  (3) Лицата по ал. 2 в срок до един месец информират кмета на съответната община с мотивирано становище за съгласие или отказ от сътрудничество. Кметът, до когото е отправено предложение по ал. 2, извършва анализа по ал. 1 и може да предложи на общинския съвет да даде съгласие за сътрудничество, като в този случай се прилагат съответно ал. 4 - 8.
  (4) При съгласие между лицата по ал. 2 в срок до 14 дни от получаването му кметът на общината предлага на общинския съвет да се предприемат действия за сътрудничество за реализиране на споделени услуги и/или дейности, като предлага на общинския съвет проект на решение, придружено от мотиви, анализ на въздействието върху бюджета на общината и график за реализиране на сътрудничеството.
  (5) Общинският съвет приема решение за осъществяване на сътрудничество в срок до 14 дни от постъпване на предложението по ал. 4. Условие за приемане на решението е наличие на съгласие по ал. 3.
  (6) С решението по ал. 5 се определят споделените услуги и/или дейности, които ще се изпълняват, целите, които се очаква да се постигнат, формата на сътрудничество, срок за подписване на споразумението, етапи и сроковете за изпълнението на споделените услуги и/или дейности, финансовите ефекти за общината и източниците на финансиране.
  (7) Решението на общинския съвет по ал. 5 се приема с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.
  (8) Общинският съвет може да приема решения за провеждане на политика за реализиране на споделени услуги до изтичането на 39 месеца от неговото избиране.
  (9) Кметът на общината информира в едномесечен срок министъра на финансите за сключеното споразумение.
  (10) При реализиране на споделени услуги и/или дейности в рамките на една община между разпоредители с бюджет по бюджета на общината кметът на общината въз основа на анализа по ал. 1 предлага на общинския съвет да приеме решение, без да се прилага редът по ал. 2 - 4. Кметът на общината информира министъра на финансите за решението на общинския съвет в едномесечен срок.
  Чл. 64. (1) Всяко тримесечие след сключване на споразуменията по чл. 63 кметовете на съответните общини представят на общинските съвети отчети за изпълнението им в сроковете по чл. 133 и 167 от Закона за публичните финанси. Отчетите съдържат и постигнатите финансови ефекти за общината в изпълнение на определените с решението по чл. 63, ал. 5 цели.
  (2) Общинските съвети приемат с решение тримесечните отчети по ал. 1 в 14- дневен срок след представянето им.
  (3) Кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март Министерството на финансите за изпълнението на споделени услуги и/или дейности по чл. 62 през предходната година, като прави оценка относно постигането на заложените цели и финансови ефекти.“
  Предложение на н.п. Николай Иванов, Денчо Бояджиев, Николай Цонков (№754-04-141):
  В §6, т.3 да отпаднат предложените нови чл. 63 и чл. 64.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Дора Янкова, Кольо Милев, Любомир Бонев, Иван Д. Иванов, Никола Динков, Радослав Стойчев, Манол Генов, Милко Недялков (№754-04-144):
  Параграф 6 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Мустафа Карадайъ, Йордан Цонев, Адлен Шевкед, Сергей Кичиков, Халил Летифов, Джевдет Чакъров, Ахмед Ахмедов, Имрен Мехмедова, Бюрхан Абазов, Хасан Адемов, Танер Али, Нигяр Джафер (№754-04-152):
  В § 6:
  Вариант 1: Да отпадне.
  Вариант 2: В т. 3 да отпаднат предложените нови чл. 63 и чл. 64.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Искрен Веселинов (№754-04-164):
  Параграф 6 отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 5, като:
  1. Създава се нова т. 1:
  „1. В чл. 42, ал. 3 и 4 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 1“.
  2. Точки 1, 2 и 3 стават съответно т. 2, 3 и 4.
  § 7. В Закона за общинския дълг (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 37 от 2006 г., бр. 80 от 2007 г., бр. 93 и 110 от 2008 г., бр. 99 от 2010 г., бр. 35, 93 и 99 от 2011 г., бр. 45 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 61 от 2015 г. и бр. 43 и 98 от 2016 г.) в чл. 4 се създават т. 8 и 9:
  „8. разплащане на просрочени задължения;
  9. осигуряване на плащания по предоставени временни безлихвени заеми за сметка на централния бюджет по реда на Закона за публичните финанси.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 6.
  § 8. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г., бр. 54, 55, 73 и 94 от 2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 38 и 54 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 42 и 60 от 2015 г. и бр. 58, 75 и 98 от 2016 г.) в чл. 14 се създават ал. 5-8:
  „(5) Събраните от Агенция „Митници“ средства в чуждестранна валута в брой или по безкасов път може да се обменят изцяло или частично в левове. Такива средства в чуждестранна валута могат да бъдат обменяни от Агенция „Митници“ в небанкова финансова институция, доколкото същите не се приемат за обмяна от Българската народна банка, банки и клонове на чуждестранни банки на територията на страната.
  (6) Агенция „Митници“ може да превежда на бюджетни организации, чиито бюджети са част от държавния бюджет, левовата равностойност на събраните в тяхна полза средства в чуждестранна валута, като се прилага курсът на Българската народна банка, определен съгласно чл. 12, ал. 1 от Валутния закон. Възникналите курсови разлики от обмяна на валутата са за сметка на събраните по сметките на териториалните митнически учреждения приходи за централния бюджет.
  (7) Разпоредбата на ал. 5 може да се прилага и за средства в чуждестранна валута, отнети в полза на държавата от митническите органи, доколкото съответните актове за отнемане на средствата са влезли окончателно в сила.
  (8) В случай на възстановяване на чужди средства в чуждестранна валута, които са били обменени от Агенция „Митници“ в левове, възникналите курсови разлики са за сметка на събраните по сметките на териториалните митнически учреждения приходи за централния бюджет.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 7.
  § 9. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 50 ал. 3 и 4 се изменят така:
  „(3) Превишението на постъпленията над плащанията на фонда за съответната година се отчита задбалансово от фонда и се акумулира в системата на единната сметка, като разходването от фонда на суми за сметка на отчетеното превишение от предходни години се извършва в съответствие с разпоредбите на този закон и съгласно изискванията на Закона за публичните финанси.
  (4) При възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи, свързани с дейностите, финансирани от фонда, могат да се извършват промени по бюджета на Министерството на енергетиката по съответния ред на Закона за публичните финанси и закона за държавния бюджет за съответната година, без да се влошава бюджетното салдо по държавния бюджет.“
  2. В чл. 92 ал. 4 и 5 се изменят така:
  „(4) Превишението на постъпленията над плащанията на фонда за съответната година се отчита задбалансово от фонда и се акумулира в системата на единната сметка, като разходването от фонда на суми за сметка на отчетеното превишение от предходни години се извършва в съответствие с разпоредбите на този закон и съгласно изискванията на Закона за публичните финанси.
  (5) При възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи, свързани с дейностите, финансирани от фонда, могат да се извършват промени по бюджета на Министерството на енергетиката по съответния ред на Закона за публичните финанси и закона за държавния бюджет за съответната година, без да се влошава бюджетното салдо по държавния бюджет.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 8.
  § 10. В Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и 110 от 2008 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 15 и 24 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 54 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 57, 79 и 96 от 2015 г. и бр. 98 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4 думите „и 2“ се заличават.
  2. Създава се чл. 4а:
  „Чл. 4а. (1) Право на семейни помощи по чл. 2, ал. 3, т. 2 имат семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода, определен за целта в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година.
  (2) В закона за държавния бюджет на Република България за съответната година се определя:
  1. доходът по ал. 1, при който семейните помощи по чл. 2, ал. 3, т. 2 се отпускат в пълен размер;
  2. доходът по ал. 1, при който семейните помощи по чл. 2, ал. 3, т. 2 се отпускат в размер 80 на сто от пълния размер на помощта.
  (3) Размерът на семейните помощи по чл. 2, ал. 3, т. 2 в зависимост от определения доход по ал. 2, т. 1 и 2 се определя ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година.“
  3. В чл. 7:
  а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода по чл. 4, при условие че семейството живее постоянно в страната и детето“ се заменят с „които отговарят на условията по чл. 4а и живеят постоянно в страната, при условие че детето“;
  б) алинея 4 се изменя така:
  „(4) Размерът на помощта по ал. 1 се определя по реда на чл. 4а, ал. 3 като общ размер на помощта за семейството в зависимост от броя на децата, за които се получава.“;
  в) в ал. 5 думите „помощта за семейство с едно дете“ се заменят с „размера на помощта за семейство с едно дете, определен по реда на чл. 4а, ал. 3 във връзка с чл. 4а, ал. 2, т. 1“;
  г) в ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „определен по реда на чл. 4а, ал. 3 във връзка с чл. 4а, ал. 2, т. 1“;
  д) в ал. 9 накрая се добавя „в размер, определен по реда на чл. 4а, ал. 3 във връзка с чл. 4а, ал. 2, т. 1“.
  Предложение на н.п. Кръстина Таскова, Гергана Стефанова, Пламен Христов, Дора Христова, Албена Найденова, Боряна Георгиева (№754-04-149):
  § 10 се създава нова точка 3:
  "3. В член 6, ал. 1 се създава изречение второ: „Еднократна помощ се изплаща в случай, че майката е навършила 18 години и има завършено средно образование.”
  3. Досегашната т. 3 става т. 4.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  В § 10 се правят следните изменения и допълнения:
  а) създава се нова т. 1:
  „1. В чл. 2, ал. 2, т. 6 след думата „първи“ се поставя запетая и се добавя „втори, трети и четвърти“.
  б) сегашните т. 1 – 3 стават съответно т. 2 – 4.
  в) създават се т. 5 и 6:
  „т. 5. В чл. 10а се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал. 1 след думата „първи“ се поставя запетая и се добавя „втори, трети и четвърти“.
  2.ал. 6 се изменя така:
  „(6) Помощта за съответната година се възстановява от получателя, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно училище до завършване съответно на първи, втори, трети или четвърти клас, освен ако това се е наложило поради здравословното състояние на детето.“
  „т. 6. В чл. 12, ал. 1, т. 6 след думата „първи“ се поставя запетая и се добавя „втори, трети и четвърти“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 9.
  § 11. В Закона за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от 2015 г.; изм., бр. 98 и 105 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 219 ал. 5 се изменя така:
  „(5) Педагогическите специалисти, които работят в населено място извън местоживеенето си, имат право на възстановяване на извършените от тях разходи за транспорт от местоживеенето им до местоработата и обратно или за наем по месторабота в размер, при условия и по ред, определени в наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на финансите.”
  2. В чл. 282:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Средствата по чл. 280, ал. 3, т. 1 се разпределят между бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи държавни и общински училища и детски градини, въз основа на:
  1. броя на децата и учениците;
  2. броя на групите и паралелките;
  3. вида и броя на образователните институции;
  4. стандарт за дете и ученик;
  5. стандарт за група и паралелка;
  6. стандарт за образователна институция.“;
  б) създава се нова ал. 3:
  „(3) Размерите на стандартите се определят с акт на Министерския съвет.“;
  в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:
  аа) в т. 2 думите „и формата на обучение“ се заличават;
  бб) създава се нова т. 3:
  „3. формата на обучение“;
  вв) досегашната т. 3 става т. 4;
  гг) досегашната т. 4 става т. 5 и се изменя така:
  „5. географски и демографски характеристики на населеното място, общината и региона, в който се намира образователната институция, водещи до различия в разходите, необходими за осигуряване на равен достъп до образование;”
  дд) създава се т. 6:
  „6. необходимостта от педагогически специалисти за изпълнение на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците.“ ;
  г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  „(5) Не по-малко от две трети от средствата по чл. 280, ал. 3, т. 1 се разпределят между бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет въз основа на броя на децата и учениците и разходен стандарт за дете и ученик.“;
  д) досегашната ал. 5 се отменя;
  е) алинея 6 се изменя така:
  „(6) Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят получените средства по ал. 1 между училищата и детските градини въз основа на формули за всяка дейност. Формулите включват основен и допълнителни компоненти.”;
  ж) алинея 8 се изменя така:
  „(8) Основен компонент на всяка формула са получените по реда на ал. 1 средства от първостепенния разпоредител с бюджет за съответната детска градина или училище.“;
  з) създава се нова ал. 9:
  „(9) Допълнителните компоненти на формулата диференцират получените по реда ал. 1 средства, като могат да бъдат обективни географски, демографски, инфраструктурни и други показатели, определящи различия в разходите между детските градини и училищата, или показатели, отразяващи националната и общинската образователна политика. Допълнителните компоненти не са задължителни.“;
  и) досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея:
  аа) в т. 1 числото „80“ се заменя с „85“, а думите „основните компоненти“ се заменят с „основния компонент“;
  бб) в т. 2 числото „20“ се заменя с „15”;
  к) досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думата „три“ се заменя с „две“;
  л) досегашната ал. 11 става ал. 12;
  м) досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея в т. 2 думите „основните компоненти“ се заменят с „параметрите на основния компонент“;
  н) създават се нови ал. 14 – 17:
  „(14) Освен средствата, разпределени по реда на ал. 1–13, държавните и общинските детски градини и училища получават допълнително финансиране за:
  1. работа с деца и ученици от уязвими групи;
  2. за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитeни специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда;
  3. издръжка на защитените детски градини и училища.
  (15) Правилата за разпределение на средствата по ал. 14, т. 1 се определят с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите, на средствата по ал. 14, т. 2 – с акта по чл. 6а, ал. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, а на средствата по ал. 14, т. 3 – с акта по чл. 54, ал. 5.
  (16) Броят на децата, на групите и паралелките, както и на образователните институции, въз основа на които се разпределят средствата по ал. 1 и 6, се определя по данни от националната електронна информационна система на Министерството на образованието и науката към 1 януари на текущата година.
  (17) Броят на учениците, въз основа на които се разпределят средствата по ал. 1 и 6, се определя по данни от националната електронна информационна система на Министерството на образованието и науката към 1 януари на текущата година за:
  1. записаните ученици;
  2. учениците, които са с наложени санкции по чл. 199, ал. 1, т. 4.“;
  о) досегашната ал. 13 става ал. 18 и се изменя така:
  „(18) В случаите на разлики между разчетения брой на децата и учениците, на групите и паралелките, както и на образователните институции, въз основа на които са предвидени средствата по ал. 1 със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, и на данните по ал. 16 и 17 се извършват компенсирани промени по съответните бюджети и по бюджета на Министерството на образованието и науката за размера на средствата, необходими за отстраняване на тези разлики.“;
  п) досегашната ал. 14 става ал. 19 и се изменя така:
  „(19) Когато разчетеният брой на децата и учениците, на групите и паралелките, както и на образователните институции е по-висок от броя им по информационната система, до извършването на промените по ал. 14 първостепенният разпоредител с бюджет заделя като резерв разликата от средствата, формирана по съответния стандарт.“;
  р) досегашната ал. 15 става ал. 20 и се изменя така:
  „(20) Когато разчетеният брой на децата и учениците, на групите и паралелките, както и на образователните институции е по-нисък от броя им по информационната система, средствата по формулата за съответната дейност се разпределят, като недостигът се разпределя пропорционално на средствата по формула до извършването на промените по ал. 14.“;
  с) досегашната ал. 16 става ал. 21 и в нея:
  аа) в текста преди т. 1 думите „децата и учениците“ се заменят с „децата и учениците, както и на групите и паралелките“;
  бб) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на случаите на преместване на ученик в друго училище по реда на 199, ал. 1, т. 4“;
  вв) в т. 2 думите „децата или учениците“ се заменят с „децата или учениците, и на групите или паралелките“;
  т) досегашната ал. 17 става ал. 22;
  у) досегашните ал. 18 и 19 се отменят;
  ф) досегашните ал. 20 и 21 стават съответно ал. 23 и 24.
  3. В чл. 283, ал. 2 се създава изречение второ: „Средства от държавния бюджет за транспорт се предоставят и за ученици, които пътуват ежедневно до най-близкото училище в друго населено място, в което се обучават за придобиване на квалификация по професия, ако такова обучение не се провежда в населеното място, в което живее ученикът.“
  4. В чл. 284:
  а) в ал. 1, т. 2 думите „качеството на обучението“ се заменят с „образователните резултати“;
  б) алинея 4 се изменя така:
  „(4) Средствата за повишаване на образователните резултати се предоставят при условия и по ред, утвърдени с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите.“
  5. В чл. 285 думите „чл. 282, ал. 1“ и „чл. 282, ал. 13“ се заменят съответно с „чл. 282, ал. 3“ и „чл. 282, ал. 18“.
  6. В чл. 287:
  а) в ал. 1 думите „стандарти за дете и ученик и на броя на децата и учениците“ се заменят с „показателите по чл. 282, ал. 1, т. 1 – 6“;
  б) в ал. 2 думите „броя на децата и учениците“ и „чл. 282, ал. 13“ се заменят съответно с „показателите по чл. 282, ал. 1, т. 1 – 6“ и „чл. 282, ал. 18“.
  7. В чл. 289, ал. 3 думите „регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование по чл. 50, ал. 3“ се заменят с „центровете за специална образователна подкрепа, на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование по чл. 50, ал. 3“.
  8. В чл. 290, ал. 1:
  а) в т. 1 думите „децата и учениците“ се заменят с „децата и учениците, на паралелките и групите, както и на образователните институции“;
  б) в т. 2 думите „децата и учениците“ се заменят с „децата и учениците, на паралелките и групите, както и на образователните институции“.
  9. В чл. 292, ал. 1 думите „чл. 282, ал. 21, т. 1, 2 и 4“ се заменят с „чл. 282, ал. 24, т. 1, 2 и 4“.
  10. В чл. 294 в текста преди т. 1 думите „чл. 282, ал. 21, т. 3“ се заменят с „чл. 282, ал. 24, т. 3“.
  11. В чл. 298, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „а на децата в задължително предучилищно образование – само такси за дейностите по хранене, извън финансираното от държавата“.
  Предложение на н.п. Милена Дамянова и Галя Захариева (№754-04-118):
  В § 11:
  1. Точка 4 се изменя така:
  „4. В чл. 284:
  а) в ал. 1, т. 2 думата „обучението” се заменя с „образованието и образователните резултати”;
  б) в ал. 2:
  аа) в текста преди т. 1 думите „с високи или с ниски образователни резултати” се заменят с „които имат високи, ниски или повишаващи се образователни резултати”;
  бб) в т. 1 думите „високи образователни резултати” се заменят с „високи, както и повишаващи се образователни резултати”;
  в) в ал. 3 след думите „използват за” се добавя „повишаване на”;
  г) в ал. 4, изречение второ думите „са резултатите от обучението и оценката от инспектирането” се заменят с „е оценката от инспектирането, а за училищата – и резултатите от обучението”.
  2. Създава се т. 12:
  „12. В преходните и заключителни разпоредби се създава § 59а:
  „§ 59а. До извършване на първото инспектиране за всички държавни и общински детски градини и училища в системата на предучилищното и училищното образование от методологията по чл. 284, ал. 4 не се прилага оценката от инспектирането.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  В § 11, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в буква „а“ новото съдържание на ал. 1 на чл. 282 се изменя така:
  „(1) Средствата по чл. 280, ал. 3, т. 1 се разпределят между бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи държавни и общински училища и детски градини въз основа на стандарт за образователна институция (училище, детска градина).
  б) създава се нова б. „б“:
  „б) ал. 2 се изменя така:
  „(2) Стандартът за образователна институция включва:
  1. финансово осигуряване на разделите на учебния план;
  2. финансово осигуряване на издръжката, изграждането, обзавеждането и основния ремонт на базата;
  3. финансово осигуряване на условия за столово хранене, общежития, отдих, спортна база и транспорт;
  4. Финансово осигуряване на развитието на учителите (квалификация и кариерно израстване);
  5. финансово осигуряване на стипендии и специални помощи.“
  в) сегашните б. „б“ – „Ф“ стават съответно б. „в“ – „х“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 10, като:
  1. Точка 4 се изменя така:
  „4. В чл. 284:
  а) в ал. 1, т. 2 думата „обучението” се заменя с „образованието и образователните резултати”;
  б) в ал. 2:
  аа) в текста преди т. 1 думите „с високи или с ниски образователни резултати” се заменят с „които имат високи, ниски или повишаващи се образователни резултати”;
  бб) в т. 1 думите „високи образователни резултати” се заменят с „високи, както и повишаващи се образователни резултати”;
  в) в ал. 3 след думите „използват за” се добавя „повишаване на”;
  г) в ал. 4, изречение второ думите „са резултатите от обучението и оценката от инспектирането” се заменят с „е оценката от инспектирането, а за училищата – и резултатите от обучението”.
  2. Създава се т. 12:
  „12. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 59а:
  „§ 59а. До извършване на първото инспектиране за всички държавни и общински детски градини и училища в системата на предучилищното и училищното образование от методологията по чл. 284, ал. 4 не се прилага оценката от инспектирането.”

  § 12. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и бр. 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 от 2012 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 30 от 2012 г.; изм., бр. 53 от 2012 г, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г., бр. 14, 35, 37, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 43, 74, 80 и 97 от 2016 г. и бр. 88 и 92 от 2017 г.) в чл. 6, ал. 1 буква „г“ се изменя така:
  „г) за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата;“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 11.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова за нов § … (№754-04-168):
  §... В Закона за Сметната палата (обн., ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм., бр. 98 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 53, ал. 1 думите „както и при отказ от заверка на финансов отчет" се заличават.
  2. В чл. 54:
  а) алинея 8 се изменя така:
  „(8) Ръководителят на одитния екип изготвя проект на одитен доклад, съдържащ одитно мнение относно финансовия отчет, при спазване на изискванията на този закон, международно признатите одитни стандарти и актовете на Сметната палата. Одитното мнение относно финансовия отчет може да бъде:
  1. немодифицирано мнение;
  2. квалифицирано мнение;
  3. отрицателно мнение;
  4. отказ от изразяване на мнение.";
  б) в ал. 9 думата „становище" се заменя с „мнение";
  в) в ал. 10 думите „и становището по ал. 8" се заличават, а думите „проверяват и одобряват" се заменят с „проверява и одобрява;
  г) в ал. 11, изречение първо думите „и на одитното становище" се заличават и думите„се връчват" се заменят със „се връчва", а в изречение второ думата „връчените" се заменя с„връчения" и думите „и одитно становище" се заличават;
  д) в ал. 14, изречение първо думата „доклада" се заменя с „проекта на одитен доклад" и думите „одитното становище" се заличават, а в изречение второ думите „и одитно становище" се заличават и думите „и формата на одитно становище" се заменят с „както и вида на изразеното одитно мнение;
  е) в ал. 15 думите „и одитното становище по ал. 14 в 7-дневен срок от приемането им" се заменят със „съдържащ одитно мнение относно финансовия отчет в 7-дневен срок от приемането му";
  ж) в ал. 16, изречение първо думите „В случай на отказ за заверка или на отказ от изразяване на становище" се заменят с „В случаите когато одитният доклад съдържа отрицателно одитно мнение или отказ от изразяване на мнение", а в изречение второ думите „одитното становище" се заменят с „одитния доклад, съдържащ одитно мнение относно финансовия отчет".
  3. В чл. 55, ал. 2 думите „и становища" се заличават.
  4. В чл. 62, ал. 1 т. 2 се изменя така:
  „2. доклади за извършени одити със значими резултати за управлението на публичните средства и дейности;".
  5. В чл. 65, ал. 5 думата „приемането" се заменя с„разглеждането".
  6. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 2 се изменя така:
  „2. „Финансов одит" е изразяване на независимо одитно мнение с разумна степен на сигурност дали годишният финансов отчет на бюджетната организация е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане."
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 12:
  § 12. В Закона за Сметната палата (обн., ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм., бр. 98 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 53, ал. 1 думите „както и при отказ от заверка на финансов отчет" се заличават.
  2. В чл. 54:
  а) алинея 8 се изменя така:
  „(8) Ръководителят на одитния екип изготвя проект на одитен доклад, съдържащ одитно мнение относно финансовия отчет, при спазване на изискванията на този закон, международно признатите одитни стандарти и актовете на Сметната палата. Одитното мнение относно финансовия отчет може да бъде:
  1. немодифицирано мнение;
  2. квалифицирано мнение;
  3. отрицателно мнение;
  4. отказ от изразяване на мнение.";
  б) в ал. 9 думата „становище" се заменя с „мнение";
  в) в ал. 10 думите „и становището по ал. 8" се заличават, а думите „проверяват и одобряват" се заменят с „проверява и одобрява;
  г) в ал. 11, изречение първо думите „и на одитното становище" се заличават и думите„се връчват" се заменят със „се връчва", а в изречение второ думата „връчените" се заменя с„връчения" и думите „и одитно становище" се заличават;
  д) в ал. 14, изречение първо думата „доклада" се заменя с „проекта на одитен доклад" и думите „одитното становище" се заличават, а в изречение второ думите „и одитно становище" се заличават и думите „и формата на одитно становище" се заменят с „както и вида на изразеното одитно мнение;
  е) в ал. 15 думите „и одитното становище по ал. 14 в 7-дневен срок от приемането им" се заменят със „съдържащ одитно мнение относно финансовия отчет в 7-дневен срок от приемането му";
  ж) в ал. 16, изречение първо думите „В случай на отказ за заверка или на отказ от изразяване на становище" се заменят с „В случаите когато одитният доклад съдържа отрицателно одитно мнение или отказ от изразяване на мнение", а в изречение второ думите „одитното становище" се заменят с „одитния доклад, съдържащ одитно мнение относно финансовия отчет".
  3. В чл. 55, ал. 2 думите „и становища" се заличават.
  4. В чл. 62, ал. 1 т. 2 се изменя така:
  „2. доклади за извършени одити със значими резултати за управлението на публичните средства и дейности;".
  5. В чл. 65, ал. 5 думата „приемането" се заменя с„разглеждането".
  6. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 2 се изменя така:
  „2. „Финансов одит" е изразяване на независимо одитно мнение с разумна степен на сигурност дали годишният финансов отчет на бюджетната организация е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане."

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова за нов § 13 (№754-04-169):
  „§ 13. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решеше № 11 на Конституционния съд от 2001 г. - бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 Щ бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г., бр. 81 и 98 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.) в чл. 105, ал. 1, изречеше първо след думата „дружество" се добавя „както и на лечебно заведение - търговско дружество със смесено държавно и общинско участие в капитала", а след думата „капитала" се добавя „съответно от Съвета на директорите".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 13:
  § 13. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решеше № 11 на Конституционния съд от 2001 г. - бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г. бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г., бр. 81 и 98 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.) в чл. 105, ал. 1, изречение първо след думата „дружество“ се добавя „както и на лечебно заведение - търговско дружество със смесено държавно и общинско участие в капитала“, а след думата „капитала“ се добавя „съответно от Съвета на директорите“.

  Комисията предлага да се създаде нов § 14:
  § 14. В Закона за политическите партии (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм., бр. 102 от 2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59 и 78 от 2007 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 54 и 99 от 2010 г., бр. 9 и 99 от 2011 г., бр. 30, 68 и 71 от 2013 г., бр. 19 от 2014 г., бр. 32 и 95 от 2015 г., бр. 39 и 98 от 2016 г. и бр. 86 от 2017 г.) в чл. 27 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Общата сума, предвидена за субсидиране на политическите партии и коалиции, се определя ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България в зависимост от броя на получените действителни гласове от партиите и коалициите на последните парламентарни избори. Ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България се определят размера на субсидията за един получен действителен глас за политическите партии и коалиции по чл. 25 и за политическите партии по чл. 26.“

  § 13. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 15.
  § 14. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 16.

  Приложение № 1
  към чл. 6, ал. 4

  Разпределение на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията за 2018 г.

  № Наименование Сума
  (хил. лв.)
  1. За подпомагане на Българските православни църковни общини в чужбина и на свещенослужителите, работещи зад граница 1 200,0
  2. За ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната 2 600,0
  3. За ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското вероизповедание в Република България 400,0
  4. За ремонт и строителство на храмове и манастири на Католическата църква в Република България 60,0
  5. За ремонт на синагоги и подпомагане на религиозната общност на евреите в Република България 60,0
  6. За ремонт и строителство на храмове на Арменската Апостолическа православна църква в Република България 60,0
  7. За ремонт и строителство на молитвени домове на други регистрирани вероизповедания в Република България 100,0
  8. За ремонт на молитвени домове - паметници на културата 300,0
  9. За издаване на религиозна литература и представителни научни издания 55,0
  10. За подпомагане дейността на Националния съвет на религиозните общности в Република България 15,0
  11. Резерв 150,0
  Всичко: 5 000,0
  Предложение на н.п. Васил Антонов (№754-04-126):
  В Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4:
  1. т. 1 За подпомагане на Българските православни църковни общини в чужбина и на свещенослужителите, работещи зад граница числото „1 200,0“ се заменя с „1 700,0“ – за ремонтни дейности на манастира „Св. Георги Зограф”.
  2. т. 2 За ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната числото „2 600,0“ се заменя с „3 230,0“. – за ремонт на храм-паметник „Св. Александър Невски”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  В Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4 се правят следните изменения:
  1. на ред 1 За подпомагане на Българските православни църковни общини в чужбина и на свещенослужителите, работещи зад граница числото „1 200,0“ се заменя с „1 700,0“.
  2. на ред 2 За ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната числото „2 600,0“ се заменя с „3 230,0“.
  3. на ред Всичко числото „5 000,0“ се заменя със „6 130,0“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 1.  Приложение № 2
  към чл. 11, ал. 4

  Трансфери от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища
  за 2018 г.

  № Наименование Сума
  (хил. лв.)
  1. Военна академия „Г. С. Раковски“ 6 881,0
  2. Национален военен университет „Васил Левски“ 13 525,0
  3. Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ 5 395,0
  Всичко: 25 801,0
  Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 2.

  Приложение № 3
  към чл. 16, ал. 4

  Трансфери от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища за 2018 г.
  № Наименование Сума
  (хил. лв.)
  1. Българска академия на науките 83 075,8
  2. Технически университет – София 41 327,7
  3. Технически университет – Варна 9 881,3
  4. Технически университет – Габрово 5 361,6
  5. Русенски университет „А. Кънчев“ 12 648,0
  6. Университет по хранителни технологии – Пловдив 6 672,5
  7. Химико-технологичен и металургичен университет – София 6 309,6
  8. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 4 687,1
  9. Лесотехнически университет – София 7 279,5
  10. Университет по архитектура, строителство и геодезия – София 13 059,5
  11. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София 4 737,1
  12. Университет за национално и световно стопанство – София 21 677,1
  13. Икономически университет – Варна 9 403,9
  14. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов 4 849,3
  15. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 58 014,3
  16. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 11 791,4
  17. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 22 139,6
  18. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград 15 969,2
  19. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 8 222,1
  20. Национална спортна академия „Васил Левски“ – София 14 271,2
  21. Аграрен университет – Пловдив 7 632,1
  22. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив 2 941,2
  23. Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София 3 987,4
  24. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София 4 176,5
  25. Национална художествена академия – София 5 121,0
  26. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София 4 411,6
  27. Висше училище по телекомуникации и пощи – София 1 568,6
  28. Медицински университет – София 34 252,3
  29. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна 20 658,6
  30. Медицински университет – Пловдив 19 843,4
  31. Медицински университет – Плевен 8 641,9
  32. Тракийски университет – Стара Загора 19 913,8
  33. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София 2 494,1
  34. Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София 998,8
  Всичко: 498 019,1
  Предложение на н.п. Светла Бъчварова-Пиралкова, Стоян Мирчев (№754-04-139):
  В Приложение № 3 към чл. 16, ал. 4 на ред 1 Българска академия на науките числото „83 075,8“ се заменя с „98 075,8“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  В Приложение № 3 към чл. 16, ал. 4 се правят следните изменения:
  - на ред 1. Българска академия на науките числото „83 075,8“ се заменя с „150 000,0“.
  - на ред 2. Технически университет – София числото „41 327,7“ се заменя с „45 460,47“.
  - на ред 3. Технически университет – Варна числото „9 881,3“ се заменя с „10 869,43“.
  - на ред 4. Технически университет – Габрово числото „5 361,6“ се заменя с „5 897,76“.
  - на ред 5. Русенски университет „А. Кънчев“ числото „12 648,0“ се заменя с „13 912,8“.
  - на ред 6. Университет по хранителни технологии – Пловдив числото „6 672,5“ се заменя със „7 339,75“.
  - на ред 7. Химико-технологичен и металургичен университет – София числото „6 309,6“ се заменя със „6 940,56“.
  - на ред 8. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас числото „4 687,1“ се заменя с „5 155,81“.
  - на ред 9. Лесотехнически университет – София числото „7 279,5“ се заменя с „8 007,45“.
  - на ред 10. Университет по архитектура, строителство и геодезия – София числото „13 059,5“ се заменя с „14 365,45“.
  - на ред 11. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София числото „4 737,1“ се заменя с „5 210,81“.
  - на ред 12. Университет за национално и световно стопанство – София числото „21 677,1“ се заменя с „23 844,81“.
  - на ред 13. Икономически университет – Варна числото „9 403, 9“ се заменя с „10 344,29“.
  - на ред 14. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов числото „4 849,3“ се заменя с „5 334,23“.
  - на ред 15. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ числото „58 014,3“ се заменя със „63 815,73“.
  - на ред 16. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ числото „11 791,4“ се заменя с „12 970,54“.
  - на ред 17. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ числото „22 139,6“ се заменя с „24 353,56“.
  - на ред 18. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград числото „15 969,2 се заменя със „17 566,12“.
  - на ред 19. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ числото „8 222,1“ се заменя с „9 044,31“.
  - на ред 20. Национална спортна академия „Васил Левски“ – София числото „14 271,2“ се заменя с „15 698,32“.
  - на ред 21. Аграрен университет – Пловдив числото „7 632,1“ се заменя с „8 395,31“.
  - на ред 22. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив числото „2 941,2“ се заменя с „3 235,32“.
  - на ред 23.Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София числото „3 987,4“ се заменя с „4 386,14“.
  - на ред 24. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София числото „4 176,5“ се заменя с „4 594,15“.
  - на ред 25. Национална художествена академия – София числото „5 121,0“ се заменя с „5 633,1“.
  - на ред 26. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София числото „4 411,6“ се заменя с „4 852,76“.
  - на ред 27. Висше училище по телекомуникации и пощи – София числото „1 568,6“ се заменя с „1 725,46“.
  - на ред 28. Медицински университет – София числото „34 252,3“ се заменя с „37 677,53“.
  - на ред 29. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна числото „20 658,6“ се заменя с „22 724,46“.
  - на ред 30. Медицински университет – Пловдив числото „19 843,4“ се заменя с „21 827,74“.
  - на ред 31. Медицински университет – Плевен числото „8 641,9“ се заменя с „9 506,09“.
  - на ред 32. Тракийски университет – Стара Загора числото „19 913,8“ се заменя с „21 905,18“.
  - на ред 33. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София числото „2 494,1“ се заменя с „2 743,51“.
  - на ред 34. Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София числото „998,8“ се заменя с „1 098,68“.
  - на ред Всичко числото „49 8019,1“ се заменя със „60 6437,63“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 3.


  Приложение № 4
  към чл. 51, ал. 1

  Субсидии и други текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2018 г.
  № Наименование Сума
  (хил. лв.)
  I. Субсидии и други текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел 11 642,0
  1. Български Червен кръст 4 000,0
  2. Сдружение „Съюз на инвалидите в България“ 617,0
  3. Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ 246,0
  4. Сдружение „Съюз на слепите в България“ 628,0
  5. Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“ 185,0
  6. Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“ 416,0
  7. Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ 98,0
  8. Сдружение „Съюз на глухите в България“ 324,0
  9. Сдружение „Българска асоциация „Диабет“ 353,0
  10. Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“ 80,0
  11. Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ 168,0
  12. Съюз на ветераните от войните в България 262,0
  13. Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания 272,0
  14. Сдружение „Център за психологически изследвания“ 220,0
  15. Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“ 52,0
  16. Сдружение „Национална организация „Малки български хора“ 46,0
  17. Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ 52,0
  18. Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“ 206,0
  19. Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ 45,0
  20. Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ 200,0
  21. Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“ 99,0
  22. Национална асоциация на хората с придобити увреждания 52,0
  23. Съюз на тракийските дружества в България 100,0
  24. Съюз на народните читалища 86,0
  25. Национален дарителски фонд „13 века България“ 226,0
  26. Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа 412,0
  27. Македонски научен институт 70,0
  28. Рилска Света обител – Рилски манастир 199,0
  29. Троянски ставропигиален манастир „Успение Богородично“ 199,0
  30. Бачковски манастир „Успение Богородично“ 199,0
  31. Български институт за стандартизация 1 530,0
  II. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансовите предприятия 171 500,0
  1. Столична община - вътрешноградски транспорт 9 500,0
  2. За превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони 17 000,0
  3. Национална компания „Железопътна инфраструктура" 145 000,0
  Всичко: 183 142,0
  Предложение на н.п. Иван Ибришимов и Жельо Бойчев (№754-04-132):
  В Приложение № 4 към чл. 51, ал. 1, таблицата, ред 28 „Рилска Света обител – Рилски манастир“, числото „199,0“ се заменя с числото „600,0“.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Предложение на н.п. Юлиан Ангелов, Борис Ячев, Христиан Митев, Станислав Станилов, Борис Борисов, Искрен Веселинов, Александър Сабанов, Йордан Йорданов, Атанас Стоянов, Петър Петров, Росен Иванов, Емил Димитров, Калин Поповски, Славчо Атанасов, Валентин Касабов, Йордан Апостолов, Явор Нотев (№754-04-137):
  - В Приложение № 4 към чл. 51, ал. 1 - Субсидии и други текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2018 г. се правят следните изменения:
  - на ред I. „Субсидии и други текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел" числото 11 642,0 се заменя с числото 11 672,0 (+ 30,0)
  - на ред 27 „Македонски научен институт" числото 70,0 се заменя с числото 100,0.
  Предложението е свързано и с чл. 1, ал. 2.
  Комисията подкрепя предложението с друг източник.
  Предложение на н.п. Мустафа Карадайъ, Йордан Цонев, Адлен Шевкед, Сергей Кичиков, Халил Летифов, Джевдет Чакъров, Ахмед Ахмедов, Имрен Мехмедова, Бюрхан Абазов, Хасан Адемов, Танер Али, Нигяр Джафер (№754-04-152):
  В Приложение № 4 към чл. 51, ал. 1 се правят следните промени
  В ред II. „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансовите предприятия" числото „171 500,0" се заменя с числото „203 450,0"; В ред II.2. числото „17 000,0" се заменя с числото" 22 000,0";
  - В ред II.3. числото „145 000,0" се заменя с числото „170 000,0";
  - Добавя се ред 4. със следното съдържание:
  В графата „Наименование" - ДП „Транспортно строителство и възстановяване"
  В графата Сума - числото „1 500,0";
  - Добавя се ред 5. със следното съдържание:
  В графата „Наименование" - ДП „Съобщително строителство и възстановяване";
  В графата Сума - числото „450,0";
  - В ред „Всичко" числото „183 142,0" се заменя с числото „215 092,0".

  В Приложение № 4 към чл. 51, ал. 1 „Субсидии и други текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2018 г.":

  a. В т. II. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансовите предприятия,т. 2 За превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони числото „ 17 000,0" да се замени с „21 000,0".
  b. Да се добави нов ред и нова т. „4 За компенсиране на недостига при финансирането на транспорта на деца и ученици по чл. 53 от Закона за предучилищното и училищно образование - 20 000,0"
  c. На ред Всичко числото „183 142,0" да се замени с „207 142,0".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Кристиан Вигенин (№754-04-160):
  В Приложение № 4 да се добави следното юридическо лице с нестопанска цел:
  „1. Национален научен експедиционен клуб ЮНЕСКО – България със субсидия в размер на 51,0 хил.лв.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  В Приложение № 4 към чл. 51, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. в раздел І, на ред 28 Рилска Света обител – Рилски манастир числото „199,0“ се заменя с „599,0“.

  2. в раздел ІІ, на ред 2. За превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони числото „17 000,0“ се заменя с „34 000,0“.

  3. на ред Всичко числото „183 142,0“ се заменя със „183 542,0“.

  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не подкрепя предложението по т. 2.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова (№754-04-166):
  В Приложение № 4 към чл. 51, ал. 1, т. I. „Субсидии и други текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел“ и т. 28 „Рилска Света обител – Рилски манастир“, сумите да се увеличат с 398,0 хил.;
  Промяната да се отрази съответно в чл. 1, ал. 2.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на приложение № 4:
  Приложение № 4
  към чл. 51, ал. 1
  Субсидии и други текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2018 г.
  № Наименование Сума
  (хил. лв.)
  I. Субсидии и други текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел 12 070,0
  1. Български Червен кръст 4 000,0
  2. Сдружение „Съюз на инвалидите в България“ 617,0
  3. Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ 246,0
  4. Сдружение „Съюз на слепите в България“ 628,0
  5. Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“ 185,0
  6. Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“ 416,0
  7. Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ 98,0
  8. Сдружение „Съюз на глухите в България“ 324,0
  9. Сдружение „Българска асоциация „Диабет“ 353,0
  10. Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“ 80,0
  11. Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ 168,0
  12. Съюз на ветераните от войните в България 262,0
  13. Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания 272,0
  14. Сдружение „Център за психологически изследвания“ 220,0
  15. Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“ 52,0
  16. Сдружение „Национална организация „Малки български хора“ 46,0
  17. Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ 52,0
  18. Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“ 206,0
  19. Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ 45,0
  20. Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ 200,0
  21. Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“ 99,0
  22. Национална асоциация на хората с придобити увреждания 52,0
  23. Съюз на тракийските дружества в България 100,0
  24. Съюз на народните читалища 86,0
  25. Национален дарителски фонд „13 века България“ 226,0
  26. Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа 412,0
  27. Македонски научен институт 100,0
  28. Рилска Света обител – Рилски манастир 597,0
  29. Троянски ставропигиален манастир „Успение Богородично“ 199,0
  30. Бачковски манастир „Успение Богородично“ 199,0
  31. Български институт за стандартизация 1 530,0
  II. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансовите предприятия 171 500,0
  1. Столична община - вътрешноградски транспорт 9 500,0
  2. За превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони 17 000,0
  3. Национална компания „Железопътна инфраструктура" 145 000,0
  Всичко: 183 570,0

  Приложение № 5
  към чл. 51, ал. 2

  Капиталови трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2018 г.

  № Наименование Сума
  (хил. лв.)
  I. Капиталови трансфери за юридическите лица с нестопанска цел 1 000,0
  1. Български Червен кръст 1 000,0
  II. Капиталови трансфери за нефинансовите предприятия 166 000,0
  1. За изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация 5 000,0
  2. Национална компания „Железопътна инфраструктура" 115 000,0
  3. „БДЖ - Пътнически превози" ЕООД 35 000,0
  4. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура" 11 000,0
  Всичко: 167 000,0
  Предложение на н.п. Мустафа Карадайъ, Йордан Цонев, Адлен Шевкед, Сергей Кичиков, Халил Летифов, Джевдет Чакъров, Ахмед Ахмедов, Имрен Мехмедова, Бюрхан Абазов, Хасан Адемов, Танер Али, Нигяр Джафер (№754-04-152):
  В Приложение № 5 към чл. 51, ал.2 се правят следните промени:
  В ред II. „Капиталови трансфери за нсфинансовите предприятия" числото „166 000,0" се заменя с числото „212 800,0";
  - В ред II.2. числото „115 000,0" се заменя с числото „140 000,0";
  - В ред II.3. числото „35 000,0" се заменя с числото „50 000,0";
  - В ред И.4. числото „11 000,0" се заменя с числото „17 800,0";
  - В ред „Всичко" числото „167 000,0" се заменя с числото „213 800,0".
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев (№754-04-163):
  В Приложение № 5 към чл. 51, ал. 2, в раздел ІІ, на ред 3. „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД числото „35 000,0“ се заменя с „135 000,0“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 5.


  Приложение № 6
  към чл. 52
  Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2018 г.

  Субсидиите за общините от централния бюджет за 2018 г. се изчисляват по следната формула:
  С = С1 + С2 + С3 + С4, където
  С е размерът на субсидията за конкретната община от централния бюджет.
  С1 е размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности от централния бюджет за конкретната община. Изчислява се като сума на всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени по стандарти.
  С2 е размерът на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община.
  Изравнителната субсидия за общините от централния бюджет за 2018 г. се изчислява по следната формула:
  С2 = A1 + A2 + А3 + A4
  А1 е първата част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Тя се формира от
  А1= Сдз+Сдсп, където
  Сдз е изчислен по стандарт за издръжка на едно дете в детско заведение в размер на 400 лв. на дете, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 43 % от децата до 5 години на територията на съответната община.
  Сдсп е изчислен по стандарт в размер на 555 лв. за обслужвано лице в домашен социален патронаж, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 3 % от възрастните на и над 65 години на територията на съответната община.
  Пълен достъп (100%) до тази част от субсидията имат общините, чиито текущи разходи за местните дейности към 31 декември 2016 г. на един жител, без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки, платени данъци, такси и административни санкции, както и за дейност „Чистота”, са по-ниски от тези за страната на един жител (ТРМх1<ТРМср.). Останалите общини получават ограничен достъп – 50 %.
  ТРМх1 са текущите разходи за местни дейности към 31 декември 2016 г. без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки, платени данъци, такси и административни санкции, както и за дейност „Чистота”, на един жител на конкретната община;
  ТРМср е средният размер за страната на текущите разходи за местните дейности към
  31 декември 2016 г. без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки, платени данъци, такси и административни санкции, както и за дейност „Чистота”, на един жител.
  А2 е втората част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Право да получават тази част от субсидията имат общините, чиито данъчни постъпления са под тези за страната на един жител (МДх1<МДср.). Изравняването е в размер на 85,8 % от разликата между средното равнище за страната и данъчните приходи на един жител за конкретната община, умножена по броя на жителите й. Получената сума е коригирана с т.нар. „данъчно усилие”, което редуцира 85,8 %-то изравняване с 25 % от разликата между максималното данъчно усилие (1) и това на съответната община.
  А2 се изчислява по следната формула:
  А2 = ИДПр х1 – ((1 – ДУсрх1) * 0.25) * ИДПр х1, където
  ИДПрх1 = (МДср -МДх1) * Н х1 * 0.858
  МДх1 е размерът на постъпленията от местни данъци (патентен данък, имуществени и други данъци) на един жител на конкретната община към 31 декември 2016 г.
  МДср е размерът на постъпленията от местни данъци на един жител (патентен данък, имуществени и други данъци) - средно за страната към 31 декември 2016 г.
  Н х1 е населението на съответната община по данни на Националния статистически институт (НСИ) към 31 декември 2016 г.
  ДУсрх1 е осредненото съотношение между размерите на ставките на данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущество по възмезден начин на конкретната община за 2017 г. към съответните максимални ставки, определени със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Изчислява се по следната формула:
  ДУсрх1= (СТДНИх1/СТДНИmaх + СТДВПИх1/СТДВПИmaх)/2, където
  СТДНИх1 е размерът на ставката за данъка върху недвижимите жилищни имоти за физически лица на конкретната община за 2017 г. При наличие на диференцирани ставки по населени места се взема предвид ставката, определена за населеното място – административен център на общината.
  СТДНИmaх е максималният размер на ставката за данъка върху недвижимите имоти, определен със ЗМДТ.
  СТДВПИх1 е размерът на ставката за данъка при придобиване на имущество (недвижимо) по възмезден начин за 2017 г. на конкретната община.
  СТДВПИmaх е максималният размер на ставката за данъка при придобиване на имущество по възмезден начин, определен със ЗМДТ.
  А3 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община, който осигурява размера на общата изравнителна субсидия, определен в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. (ЗДБРБ за 2017 г.) Достъп до тази част на субсидията имат общините с отрицателна разлика между полученото от сумата на компонентите А1 и А2 (А1+А2) и размера на изравнителната субсидия, определен в ЗДБРБ за 2017 г.
  А4 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет, който се разпределя само за общините, които са отчели събираемост на постъпленията от данъка върху недвижимите имоти за 2016 г. над средната събираемост (73.43 %) по данни от системата за обмен на информация, предоставена от общините съгласно разпоредбите на чл. 5а, ал. 1 и 2 от ЗМДТ.
  С3 е размерът на трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за конкретната община.
  Критериите и максималните съотношения за разпределение на средствата в размер, не по-малък от предходната година, са: географско и височинно разположение – 85 % (на базата на параметри за дължина на общинските пътища в планински райони, дължина на общински пътища в равнинни райони и дължина на общински пътища в райони, характерни със снегонавявания и заледявания); брой населени места, с изключване на местата без население – 10 %; брой население – 5 %.
  С4 е размерът на целевата субсидия за капиталови разходи.
  Критериите и максималните съотношения за разпределение на средствата в размер, не по-малък от предходната година, са: брой населени места, с изключване на местата без население и с население до 10 души – 45 %; дължина на общинските пътища – 25 %; брой население – 25 %; размер на територията – 5 %.
  Информацията за населението и населените места е по данни на НСИ към 31 декември 2016 г., а за дължината на общинските пътища – по данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството към 26 септември 2017 година.
  Предложение на н.п. Николай Иванов, Денчо Бояджиев, Николай Цонков (№754-04-141):
  В Приложение № 6 към чл. 52 Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2018 г. да се добави нов компонент А5 и следния текст:
  „А5 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет, до който достъп имат само общините, за които по отчет за 2016 г. делът на собствените приходи в общо приходи е по-нисък от 25 % и чрез него се осигурява достигане на минимален ръст от 15 % спрямо 2017 г. на всички общини с достъп.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Дора Янкова, Кольо Милев, Любомир Бонев, Иван Д. Иванов, Никола Динков, Радослав Стойчев, Манол Генов, Милко Недялков (№754-04-144):
  В Приложение № 6 към чл. 52 Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2018 г. да се добави нов компонент А5 и следния текст:
  „А5 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет, до който достъп имат само общините, за които по отчет за 2016 г. делът на собствените приходи е по-нисък от 25 % и чрез него се осигурява достигане на минимален ръст от 15 % спрямо 2017 г. на всички общини с достъп.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Мустафа Карадайъ, Йордан Цонев, Адлен Шевкед, Сергей Кичиков, Халил Летифов, Джевдет Чакъров, Ахмед Ахмедов, Имрен Мехмедова, Бюрхан Абазов, Хасан Адемов, Танер Али, Нигяр Джафер (№754-04-152):
  В Приложение № 6 към чл. 52 да се добави нов компонент А5 и следния текст:
  „А5 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет, който се разпределя само за общините, за които по отчет за 2016 г. делът на собствените приходи в общо приходи е по-нисък от 25% . Изравняването е до 15 %, като съответните общини с достъп получават допълнително сумата, определена като произведение на утвърдения размер на общата изравнителна субсидия със ЗДБРБ за 2017 г. и разликата в процент между ръста на сбора на Al, А2, A3 и А4 и максимално определените 15% изравняване."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Искрен Веселинов (№754-04-164):
  В механизма за разпределението на субсидията да се добави допълнителен компонент, чрез който да се осигури ръст само за финансово слабите общини с дял на собствените приходи под 25% от общите.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 6.  Приложение № 7
  към чл. 53
  Стойностни показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2018 г.
  (без капиталови разходи)
  (в хил.лв)
  Общини в т.ч.
  Разходи за делегирани Общинска в т.ч. за: Отбрана и Образова- Здравео- Социални Култура Икономически
  от държавата админи- кметове и служители сигурност ние пазване услуги дейности
  дейности страция кметски в общинска и услуги
  наместници администрация
  1(2+3+4+5+6+7+8) 2 2а 2b 3 4 5 6 7 8

  ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
  Банско 6 683,3 600,7 105,3 495,4 96,8 4 406,5 203,5 943,6 432,2
  Белица 4 674,1 601,4 163,8 437,6 78,9 3 741,2 127,0 125,6
  Благоевград 33 169,1 2 277,4 324,8 1 952,6 265,1 23 277,1 2 871,0 2 963,7 1 514,8
  Гоце Делчев 15 497,6 1 015,2 149,2 866,0 135,0 11 517,4 719,9 1 803,5 306,6
  Гърмен 7 527,4 785,6 221,3 564,3 73,9 6 158,2 177,7 206,4 125,6
  Kресна 2 281,7 436,0 85,5 350,5 96,8 1 236,4 217,8 244,5 50,2
  Петрич 19 018,8 1 984,6 558,4 1 426,2 137,7 15 185,7 713,0 662,8 335,0
  Pазлог 9 766,0 766,1 122,0 644,1 97,2 6 963,5 310,4 1 310,6 318,2
  Cандански 17 560,9 1 623,2 624,3 998,9 148,0 13 300,3 950,7 1 030,1 508,6
  Cатовча 7 449,3 796,7 203,7 593,0 102,4 5 883,0 516,4 150,8
  Cимитли 6 054,3 706,3 176,8 529,5 97,2 3 983,5 166,7 958,2 142,4
  Cтрумяни 2 943,1 540,8 189,3 351,5 106,6 1 318,1 58,8 818,3 100,5
  Xаджидимово 4 355,5 626,4 181,4 445,0 89,4 3 434,5 89,5 23,6 92,1
  Якоруда 4 188,2 569,5 119,4 450,1 103,8 3 082,7 96,0 260,8 75,4

  ОБЛАСТ БУРГАС
  Aйтос 11 213,5 1 098,1 236,7 861,4 126,5 8 893,3 277,4 625,6 192,6
  Бургас 86 680,9 4 836,5 169,8 4 666,7 383,7 71 199,8 5 266,3 3 073,6 1 921,0
  Kамено 4 996,7 658,8 184,6 474,2 129,1 2 787,0 85,7 1 151,8 184,3
  Kарнобат 12 253,7 1 109,1 376,8 732,3 129,9 8 827,7 293,1 1 584,0 309,9
  Mалко Tърново 2 489,8 404,3 104,4 299,9 99,6 857,8 33,0 1 019,7 75,4
  Hесебър 9 653,8 853,0 161,7 691,3 153,1 7 960,6 441,3 78,3 167,5
  Поморие 10 691,2 987,6 238,5 749,1 115,9 7 919,0 263,3 1 062,0 343,4
  Приморско 2 630,2 458,6 89,5 369,1 91,0 1 501,1 71,7 415,7 92,1
  Pуен 10 914,0 1 426,6 546,0 880,6 94,5 9 089,9 143,9 159,1
  Cозопол 4 913,2 661,8 164,1 497,7 120,9 3 424,4 95,8 347,9 262,4
  Средец 7 549,1 795,1 287,6 507,5 110,9 4 903,8 225,0 1 200,0 314,3
  Cунгурларе 6 039,3 802,3 309,4 492,9 121,2 4 066,1 117,6 706,0 226,1
  Царево 3 606,7 577,5 154,3 423,2 97,6 2 645,1 152,5 134,0

  ОБЛАСТ ВАРНА
  Aврен 3 550,4 613,7 219,2 394,5 95,1 2 585,4 51,4 70,8 134,0
  Aксаково 7 013,9 916,2 301,5 614,7 125,2 5 314,6 236,4 228,9 192,6
  Белослав 6 028,4 522,8 63,8 459,0 126,3 3 491,6 192,0 117,2 1 578,5
  Бяла 2 043,2 370,3 69,9 300,4 80,0 1 108,8 27,0 381,7 75,4
  Bарна 119 258,4 8 571,6 209,3 8 362,3 934,6 91 104,5 9 347,5 5 986,1 3 314,1
  Bетрино 2 062,7 488,6 137,3 351,3 105,8 1 222,8 22,3 72,5 150,7
  Bълчи Дол 5 322,1 717,2 280,6 436,6 92,1 3 449,7 81,5 797,4 184,2
  Девня 3 490,6 475,5 47,1 428,4 101,6 2 315,2 131,7 271,2 195,4
  Долни Чифлик 9 177,6 833,4 215,1 618,3 106,3 6 611,2 167,5 1 216,3 242,9
  Дългопол 5 729,9 753,4 214,4 539,0 105,8 4 549,3 86,9 234,5
  Провадия 10 700,2 1 007,9 324,6 683,3 120,8 7 757,2 245,6 959,6 609,1
  Cуворово 4 059,8 492,5 105,0 387,5 95,0 3 054,0 95,7 238,8 83,8

  ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  Bелико Tърново 36 731,3 2 177,8 455,2 1 722,6 222,8 22 835,9 2 691,0 5 311,4 3 492,4
  Горна Oряховица 16 019,9 1 333,9 208,2 1 125,7 132,8 11 089,3 928,4 1 991,1 544,4
  Eлена 4 696,7 656,7 222,3 434,4 115,5 3 021,8 229,8 374,5 298,4
  Златарица 2 695,3 458,5 130,7 327,8 113,3 1 668,7 43,8 335,6 75,4
  Лясковец 4 044,7 591,5 91,6 499,9 90,2 2 854,3 238,3 86,2 184,2
  Павликени 9 329,6 974,5 281,6 692,9 104,8 6 168,1 398,6 1 078,3 605,3
  Полски Tръмбеш 4 669,0 730,6 214,6 516,0 96,8 3 361,2 64,8 214,6 201,0
  Cвищов 11 476,9 1 102,3 223,5 878,8 156,9 7 709,2 293,9 1 658,6 556,0
  Cтражица 6 120,6 771,6 260,1 511,5 121,0 4 171,3 124,2 689,6 242,9
  Cухиндол 1 866,2 356,8 73,6 283,2 94,7 716,9 74,0 548,4 75,4

  ОБЛАСТ ВИДИН
  Белоградчик 3 648,7 529,7 152,7 377,0 102,3 1 827,1 92,1 785,3 312,2
  Бойница 1 610,0 322,9 73,6 249,3 105,7 517,5 8,3 588,6 67,0
  Брегово 3 897,7 465,4 122,6 342,8 98,5 1 067,4 84,7 2 047,7 134,0
  Bидин 21 227,6 1 981,7 422,3 1 559,4 196,5 14 726,5 855,4 2 210,1 1 257,4
  Грамада 938,1 343,8 78,0 265,8 79,5 428,4 19,4 67,0
  Димово 3 553,9 585,9 222,0 363,9 98,3 1 983,2 69,6 641,0 175,9
  Kула 2 233,3 435,6 108,6 327,0 95,1 907,3 25,3 644,4 125,6
  Mакреш 857,1 342,0 86,8 255,2 81,2 333,5 8,3 92,1
  Hово Cело 1 911,2 361,0 74,9 286,1 95,5 699,3 23,0 640,3 92,1
  Pужинци 2 693,0 446,0 127,7 318,3 123,5 1 820,3 61,0 166,8 75,4
  Чупрене 1 639,0 373,3 105,0 268,3 101,5 556,9 12,7 519,2 75,4

  ОБЛАСТ ВРАЦА
  Борован 2 802,1 426,5 74,9 351,6 124,8 1 779,9 67,5 302,9 100,5
  Бяла Cлатина 10 874,1 928,0 213,9 714,1 120,3 7 934,0 363,5 1 193,3 335,0
  Bраца 30 844,3 1 995,0 319,2 1 675,8 220,8 22 728,4 1 719,0 2 505,8 1 675,3
  Kозлодуй 9 958,6 711,0 81,4 629,6 160,1 6 887,5 354,6 1 669,5 175,9
  Kриводол 3 160,0 616,7 208,9 407,8 80,0 2 231,3 64,5 167,5
  Mездра 7 980,6 1 005,2 367,8 637,4 133,4 5 604,1 206,0 730,4 301,5
  Mизия 2 924,5 466,7 84,5 382,2 112,4 1 914,9 67,9 253,7 108,9
  Oряхово 4 132,2 574,6 106,0 468,6 111,0 3 015,1 226,5 62,6 142,4
  Pоман 3 529,6 517,7 157,7 360,0 113,7 1 848,9 55,3 843,3 150,7
  Xайредин 2 460,2 419,7 85,2 334,5 108,5 1 290,7 61,1 488,1 92,1

  ОБЛАСТ ГАБРОВО
  Габрово 20 764,4 1 732,3 241,0 1 491,3 203,0 12 837,3 1 534,7 1 845,8 2 611,3
  Дряново 5 421,7 524,7 96,2 428,5 108,4 1 880,6 289,1 2 228,4 390,5
  Cевлиево 13 619,3 1 319,6 399,3 920,3 163,0 8 769,4 452,1 2 303,7 611,5
  Tрявна 3 937,6 553,7 80,8 472,9 101,3 2 085,5 64,6 613,4 519,1

  ОБЛАСТ ДОБРИЧ
  Балчик 8 096,4 915,9 272,7 643,2 110,1 6 211,2 155,4 266,5 437,3
  Генерал Тошево 5 607,5 979,0 426,7 552,3 102,7 3 838,3 156,1 62,6 468,8
  Добрич 32 416,9 1 922,4 26,9 1 895,5 216,3 22 852,3 2 478,6 3 402,7 1 544,6
  Добричка 8 200,3 1 546,4 841,3 705,1 113,9 5 543,1 146,3 457,0 393,6
  Kаварна 7 250,1 775,7 231,0 544,7 119,0 4 514,7 346,7 1 123,2 370,8
  Kрушари 2 471,9 597,4 212,0 385,4 92,4 1 325,9 27,0 312,0 117,2
  Tервел 6 254,6 1 067,2 326,4 740,8 109,4 4 402,3 251,5 181,3 242,9
  Шабла 2 263,0 489,2 152,7 336,5 94,2 1 230,8 127,7 136,9 184,2

  ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
  Aрдино 4 740,9 1 344,7 555,2 789,5 93,5 2 619,6 68,0 380,6 234,5
  Джебел 4 238,3 1 295,3 533,9 761,4 96,1 2 552,3 81,3 62,6 150,7
  Kирково 7 942,6 1 895,8 875,9 1 019,9 122,2 5 577,4 106,7 81,4 159,1
  Kрумовград 8 896,3 1 964,5 954,3 1 010,2 105,2 5 809,5 163,5 728,0 125,6
  Kърджали 29 884,6 3 501,4 1 311,3 2 190,1 211,0 22 549,3 989,5 1 408,5 1 224,9
  Mомчилград 6 318,6 1 482,8 549,2 933,6 98,5 3 934,5 297,1 413,6 92,1
  Черноочене 4 116,3 1 031,8 485,7 546,1 79,8 2 701,8 51,5 159,3 92,1

  ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
  Бобовдол 2 882,0 606,9 197,5 409,4 90,2 1 430,5 54,7 473,6 226,1
  Бобошево 916,9 398,2 113,2 285,0 75,4 363,9 12,4 67,0
  Дупница 15 178,8 1 330,9 213,8 1 117,1 147,7 11 731,9 908,1 733,6 326,6
  Kочериново 1 995,1 426,9 113,9 313,0 71,7 931,5 37,9 435,0 92,1
  Kюстендил 20 265,6 2 233,7 609,6 1 624,1 193,8 13 030,0 688,0 2 266,3 1 853,8
  Hевестино 1 175,1 358,6 86,7 271,9 94,3 635,6 11,2 75,4
  Pила 1 416,7 358,7 64,7 294,0 94,8 534,5 31,1 330,6 67,0
  Cапарева Баня 2 459,1 452,3 62,5 389,8 84,3 1 717,4 146,5 58,6
  Tрекляно 698,2 363,5 126,4 237,1 64,7 218,5 1,2 50,3

  ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
  Aприлци 1 800,4 344,7 51,6 293,1 104,1 864,3 16,9 353,1 117,3
  Летница 2 249,6 402,2 56,7 345,5 96,3 1 271,7 54,9 315,6 108,9
  Ловеч 19 075,0 1 613,7 430,8 1 182,9 209,4 12 486,8 962,6 2 279,4 1 523,1
  Луковит 8 849,5 772,0 167,8 604,2 135,8 6 758,5 349,3 641,3 192,6
  Tетевен 8 943,8 827,6 183,7 643,9 113,4 6 646,3 355,5 699,5 301,5
  Tроян 10 805,8 1 119,6 297,4 822,2 124,2 7 624,7 619,9 719,7 597,7
  Угърчин 3 122,9 509,0 145,3 363,7 95,7 1 956,4 85,9 358,6 117,3
  Ябланица 3 744,4 488,2 124,0 364,2 78,3 2 957,2 95,1 125,6

  ОБЛАСТ МОНТАНА
  Берковица 8 871,2 794,2 183,3 610,9 122,1 5 140,7 452,7 2 210,7 150,8
  Бойчиновци 3 532,9 586,3 174,6 411,7 101,0 2 174,8 86,7 391,5 192,6
  Брусарци 2 035,0 459,5 123,3 336,2 94,2 1 325,6 46,8 108,9
  Bълчедръм 4 013,9 570,2 147,5 422,7 104,9 2 761,8 107,7 343,7 125,6
  Bършец 3 319,2 500,6 99,9 400,7 97,0 2 413,8 70,2 145,5 92,1
  Георги Дамяново 2 068,1 430,4 153,6 276,8 86,2 650,0 9,8 791,2 100,5
  Лом 11 734,8 925,7 140,1 785,6 133,5 7 521,2 499,7 2 386,7 268,0
  Mедковец 2 047,8 383,9 69,9 314,0 91,9 1 392,6 72,1 23,6 83,7
  Mонтана 21 110,6 1 592,7 322,9 1 269,8 237,2 14 396,7 1 613,0 2 122,3 1 148,7
  Чипровци 1 155,5 435,5 126,3 309,2 85,6 391,4 23,5 219,5
  Якимово 1 529,1 388,4 67,9 320,5 100,7 938,1 26,5 75,4  ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
  Батак 3 488,7 421,7 50,4 371,3 83,5 1 712,6 52,1 909,3 309,5
  Белово 3 113,9 534,4 116,7 417,7 108,6 1 927,1 55,8 328,9 159,1
  Брацигово 3 820,6 524,2 98,4 425,8 94,2 2 132,4 104,8 839,4 125,6
  Bелинград 15 544,5 1 210,9 287,6 923,3 123,3 11 889,5 309,3 1 551,2 460,3
  Лесичово 2 521,3 446,6 102,8 343,8 99,3 1 063,5 17,8 776,8 117,3
  Пазарджик 42 225,3 2 652,0 461,2 2 190,8 231,6 31 224,9 1 339,8 4 967,6 1 809,4
  Панагюрище 7 943,5 840,7 133,4 707,3 107,4 5 615,8 249,7 596,2 533,7
  Пещера 7 061,6 725,2 50,6 674,6 120,4 5 194,5 208,5 687,4 125,6
  Pакитово 6 456,2 602,6 54,3 548,3 109,2 4 962,9 202,9 469,7 108,9
  Cептември 8 907,0 929,3 201,5 727,8 117,9 6 874,3 208,3 443,0 334,2
  Cтрелча 1 974,5 413,0 73,4 339,6 119,2 1 270,3 61,8 60,0 50,2
  Сърница 2 306,4 393,6 48,5 345,1 69,9 1 796,7 29,5 16,7

  ОБЛАСТ ПЕРНИК
  Брезник 2 671,1 581,6 219,4 362,2 98,3 1 488,9 39,8 311,7 150,8
  Земен 1 103,8 396,0 117,7 278,3 83,5 501,4 30,8 92,1
  Kовачевци 1 067,9 364,0 108,6 255,4 95,1 210,8 3,8 277,0 117,2
  Перник 29 697,6 2 163,8 353,6 1 810,2 204,5 22 671,2 1 467,0 1 610,7 1 580,4
  Pадомир 7 373,5 951,9 344,6 607,3 121,6 4 184,9 130,5 1 708,2 276,4
  Tрън 2 163,6 476,1 161,7 314,4 76,5 907,5 44,7 516,4 142,4

  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
  Белене 2 957,8 520,3 86,7 433,6 113,6 1 900,5 111,0 153,3 159,1
  Гулянци 3 759,3 647,4 171,5 475,9 99,1 2 721,5 132,2 159,1
  Долна Mитрополия 5 966,3 845,5 231,2 614,3 130,9 4 342,3 165,8 238,9 242,9
  Долни Дъбник 5 064,7 627,7 106,3 521,4 126,3 3 952,6 89,1 143,4 125,6
  Искър 2 384,4 447,0 62,5 384,5 85,4 1 672,3 70,8 108,9
  Левски 6 406,8 816,6 177,4 639,2 127,2 4 433,4 417,4 293,9 318,3
  Hикопол 3 063,2 625,4 189,1 436,3 102,4 1 786,5 35,8 278,6 234,5
  Плевен 47 392,8 2 840,4 350,9 2 489,5 260,5 35 234,3 3 988,4 2 375,7 2 693,5
  Пордим 3 269,4 469,5 111,7 357,8 75,9 1 935,2 35,0 653,3 100,5
  Червен Бряг 10 286,5 1 000,1 204,0 796,1 151,4 7 916,0 503,9 463,8 251,3
  Kнежа 6 241,9 577,0 63,8 513,2 105,6 5 063,0 353,9 142,4

  ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
  Aсеновград 20 145,4 1 831,2 292,4 1 538,8 162,2 15 719,8 801,8 1 184,2 446,2
  Брезово 3 160,9 576,0 212,0 364,0 78,0 2 011,0 31,8 338,5 125,6
  Kалояново 3 820,7 662,3 211,7 450,6 98,2 2 314,0 82,1 572,0 92,1
  Kарлово 18 688,5 1 594,2 369,2 1 225,0 182,2 13 680,9 863,2 1 779,1 588,9
  Кричим 3 036,0 440,5 20,8 419,7 100,3 2 231,9 94,6 135,2 33,5
  Лъки 1 452,2 383,6 91,2 292,4 112,3 524,4 10,5 354,4 67,0
  Mарица 9 772,4 1 083,4 293,6 789,8 140,1 7 827,6 259,8 26,0 435,5
  Перущица 2 777,1 366,7 20,8 345,9 96,3 2 025,7 110,7 177,7
  Пловдив 128 858,3 8 711,6 161,7 8 549,9 1 070,8 94 957,5 10 259,4 9 428,5 4 430,5
  Първомай 9 713,3 996,6 249,2 747,4 122,3 7 427,9 249,6 623,8 293,1
  Pаковски 9 400,9 852,5 109,2 743,3 107,0 7 620,3 409,7 277,4 134,0
  Pодопи 8 042,9 1 100,3 282,4 817,9 101,0 6 233,3 373,8 234,5
  Cадово 6 070,2 699,6 176,2 523,4 79,9 4 830,2 127,3 224,3 108,9
  Стамболийски 6 243,3 739,8 83,9 655,9 110,7 4 733,9 357,2 167,7 134,0
  Cъединение 2 939,6 572,3 140,8 431,5 112,5 1 770,7 279,1 62,6 142,4
  Xисаря 4 439,0 642,2 165,6 476,6 101,2 2 817,3 79,2 396,3 402,8
  Куклен 2 388,6 463,0 73,6 389,4 78,2 1 709,1 71,3 67,0
  Сопот 4 281,5 488,6 36,8 451,8 110,2 2 816,6 263,9 432,9 169,3

  ОБЛАСТ РАЗГРАД
  Завет 3 853,5 622,6 110,0 512,6 99,4 2 852,5 86,4 192,6
  Исперих 10 990,7 1 169,9 333,3 836,6 124,0 7 767,5 257,1 1 011,6 660,6
  Kубрат 7 008,5 918,0 240,4 677,6 78,3 4 557,8 378,7 732,3 343,4
  Лозница 4 522,6 720,7 227,8 492,9 103,8 3 103,6 60,0 367,0 167,5
  Pазград 22 851,9 1 730,4 309,6 1 420,8 183,4 15 244,4 1 206,5 2 932,0 1 555,2
  Cамуил 4 568,0 661,6 196,4 465,2 97,6 1 917,9 62,3 1 694,6 134,0
  Цар Калоян 2 235,4 444,4 47,8 396,6 82,6 1 333,2 44,1 239,0 92,1

  ОБЛАСТ РУСЕ
  Борово 2 586,5 466,4 102,1 364,3 87,2 1 001,0 36,7 861,2 134,0
  Бяла 4 518,2 673,6 153,2 520,4 111,3 3 060,8 103,2 394,1 175,2
  Bятово 4 304,8 629,4 95,3 534,1 93,0 3 196,2 156,1 62,6 167,5
  Две Mогили 3 777,2 590,8 159,9 430,9 98,5 2 384,4 124,9 444,6 134,0
  Иваново 2 003,9 595,7 183,6 412,1 78,5 1 038,3 23,8 75,0 192,6
  Pусе 55 484,9 3 515,7 210,0 3 305,7 297,0 37 613,0 4 158,1 7 646,2 2 254,9
  Cливо Поле 3 604,1 637,9 155,4 482,5 80,3 2 392,5 85,3 240,6 167,5
  Ценово 1 805,6 482,1 128,4 353,7 77,9 937,7 18,4 130,4 159,1

  ОБЛАСТ СИЛИСТРА
  Aлфатар 1 760,7 386,6 87,5 299,1 112,8 707,8 13,0 423,2 117,3
  Главиница 4 612,4 826,1 320,1 506,0 100,5 2 845,5 67,3 488,2 284,8
  Дулово 11 683,6 1 281,0 378,4 902,6 106,4 8 833,8 256,8 795,2 410,4
  Kайнарджа 4 117,6 509,4 150,4 359,0 96,4 2 909,5 44,3 457,5 100,5
  Cилистра 20 856,0 1 539,2 233,7 1 305,5 222,9 12 343,9 1 590,5 3 786,7 1 372,8
  Cитово 2 529,2 521,7 153,1 368,6 78,0 1 789,7 30,9 108,9
  Tутракан 5 954,3 750,7 173,0 577,7 130,1 3 904,6 107,8 551,2 509,9


  ОБЛАСТ СЛИВЕН
  Kотел 7 337,8 991,5 293,0 698,5 96,0 5 182,0 109,4 476,3 482,6
  Hова Загора 15 192,1 1 414,4 439,6 974,8 151,9 11 157,5 571,0 1 168,7 728,6
  Cливен 47 867,9 3 010,2 614,3 2 395,9 259,1 34 780,0 2 698,0 4 940,6 2 180,0
  Tвърдица 8 494,3 676,0 130,1 545,9 90,9 5 364,7 196,2 2 024,1 142,4

  ОБЛАСТ СМОЛЯН
  Баните 1 630,0 496,1 168,0 328,1 78,0 949,0 14,8 92,1
  Борино 1 290,2 387,1 69,2 317,9 90,2 734,5 11,4 67,0
  Девин 4 905,8 678,8 189,1 489,7 106,1 3 785,5 105,3 62,6 167,5
  Доспат 4 042,3 542,1 117,4 424,7 78,1 3 082,3 57,9 198,2 83,7
  Златоград 5 022,1 605,2 117,4 487,8 95,8 3 449,2 308,9 429,0 134,0
  Mадан 4 575,8 791,0 305,5 485,5 97,9 3 350,1 94,1 125,4 117,3
  Hеделино 2 758,3 586,6 209,8 376,8 89,6 1 616,9 74,3 265,3 125,6
  Pудозем 4 873,7 679,5 235,3 444,2 120,6 3 619,2 72,6 247,8 134,0
  Cмолян 19 592,1 1 508,2 539,4 968,8 186,4 12 145,0 603,6 3 411,2 1 737,7
  Чепеларе 3 733,2 519,6 135,9 383,7 97,2 2 737,0 90,6 163,2 125,6

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА 410 123,4 27 122,2 1 033,0 26 089,2 5 481,0 320 730,4 28 622,7 19 140,5 9 026,6


  ОБЛАСТ СОФИЙСКА
  Антон 822,1 283,6 20,8 262,8 75,2 426,9 11,3 25,1
  Божурище 3 221,7 471,9 95,5 376,4 91,6 2 352,5 121,7 58,4 125,6
  Ботевград 12 414,9 1 017,4 166,4 851,0 110,9 9 169,8 788,8 860,3 467,7
  Годеч 2 085,9 449,9 108,7 341,2 75,7 1 447,3 54,4 58,6
  Горна Mалина 2 817,7 539,0 193,6 345,4 77,8 1 946,7 68,6 60,0 125,6
  Долна баня 3 664,4 368,8 29,7 339,1 94,2 1 992,9 140,8 1 017,4 50,3
  Драгоман 2 246,0 515,7 179,9 335,8 102,1 953,2 100,6 465,5 108,9
  Eлин Пелин 8 709,9 890,7 253,5 637,2 116,9 6 947,8 342,4 93,9 318,2
  Eтрополе 6 414,9 606,6 119,5 487,1 116,0 4 794,8 327,6 355,4 214,5
  Златица 2 914,9 418,6 60,3 358,3 85,1 2 084,4 65,2 169,5 92,1
  Ихтиман 6 860,2 773,7 187,0 586,7 105,2 5 322,0 178,9 338,0 142,4
  Kопривщица 1 716,7 300,4 20,8 279,6 76,2 946,5 12,2 381,4
  Kостенец 4 821,6 581,4 96,3 485,1 91,9 3 795,5 151,8 201,0
  Kостинброд 5 971,4 686,4 147,4 539,0 119,6 4 384,1 172,2 483,5 125,6
  Мирково 985,7 341,3 64,7 276,6 84,4 490,5 10,9 58,6
  Пирдоп 3 129,9 439,2 34,7 404,5 88,2 2 104,8 100,5 330,2 67,0
  Правец 5 608,1 538,2 145,3 392,9 100,8 3 601,9 136,2 947,6 283,4
  Cамоков 14 519,8 1 251,4 336,2 915,2 136,2 10 845,9 353,3 1 319,8 613,2
  Cвоге 6 465,2 971,0 354,0 617,0 100,8 3 950,2 139,8 1 060,5 242,9
  Cливница 3 489,1 519,6 105,3 414,3 93,8 2 563,2 85,2 101,7 125,6
  Чавдар 728,4 276,0 20,8 255,2 84,4 344,2 7,0 16,8
  Челопеч 1 216,7 282,4 20,8 261,6 84,4 733,0 58,3 58,6

  ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
  Братя Даскалови 2 886,5 654,5 275,1 379,4 86,3 1 894,3 53,4 47,2 150,8
  Гурково 2 264,6 427,3 74,3 353,0 86,2 1 606,5 77,6 67,0
  Гълъбово 5 277,5 632,9 148,1 484,8 78,5 3 750,0 109,5 564,2 142,4
  Kазанлък 27 971,4 1 949,4 290,5 1 658,9 183,8 19 678,3 1 867,3 3 236,1 1 056,5
  Mъглиж 5 047,4 631,8 157,2 474,6 115,3 3 991,5 147,8 35,4 125,6
  Николаево 3 007,2 407,2 61,8 345,4 95,2 2 286,7 74,3 60,0 83,8
  Oпан 992,2 437,5 161,4 276,1 70,4 374,2 9,6 100,5
  Павел Баня 6 350,0 749,6 185,9 563,7 104,4 4 808,1 348,4 180,4 159,1
  Pаднево 6 827,5 888,8 275,6 613,2 127,2 4 852,8 221,0 454,3 283,4
  Cтара Загора 59 731,7 3 794,9 648,2 3 146,7 288,3 41 788,6 4 832,3 6 881,3 2 146,3
  Чирпан 8 986,4 888,4 231,7 656,7 161,4 6 878,5 401,1 355,5 301,5

  ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
  Aнтоново 2 558,6 731,5 352,1 379,4 109,9 1 522,0 36,1 159,1
  Oмуртаг 7 660,8 1 362,2 553,0 809,2 85,6 5 448,1 361,9 17,7 385,3
  Oпака 2 458,4 473,3 89,5 383,8 95,9 1 522,3 31,7 268,2 67,0
  Попово 11 277,5 1 236,5 436,0 800,5 125,9 7 702,7 228,5 1 401,6 582,3
  Tърговище 23 488,7 2 231,7 700,7 1 531,0 178,4 16 446,6 1 543,2 1 730,7 1 358,1

  ОБЛАСТ ХАСКОВО
  Димитровград 15 625,4 1 642,5 352,1 1 290,4 163,6 11 688,3 516,0 1 146,0 469,0
  Ивайловград 3 106,5 671,0 271,4 399,6 79,9 1 943,1 42,9 294,2 75,4
  Любимец 4 001,7 547,2 113,7 433,5 89,2 2 939,3 342,2 83,8
  Mаджарово 1 218,8 461,1 156,9 304,2 89,1 626,6 8,5 33,5
  Mинерални Бани 2 149,0 560,1 169,4 390,7 70,4 1 352,6 30,5 60,0 75,4
  Cвиленград 9 496,5 912,0 222,8 689,2 146,4 6 611,9 496,0 1 146,0 184,2
  Cимеоновград 3 820,6 550,1 121,8 428,3 80,4 2 566,7 192,1 297,3 134,0
  Cтамболово 2 907,9 890,7 358,2 532,5 78,0 1 764,1 28,8 62,6 83,7
  Tополовград 4 566,5 658,4 206,0 452,4 93,0 2 727,0 68,3 835,5 184,3
  Xарманли 8 541,1 1 089,0 306,3 782,7 119,1 6 293,1 219,8 549,6 270,5
  Xасково 35 626,1 2 508,0 497,8 2 010,2 245,9 27 511,6 1 401,1 2 375,9 1 583,6

  ОБЛАСТ ШУМЕН
  Велики Преслав 4 811,0 704,9 171,5 533,4 100,0 3 047,3 213,9 292,2 452,7
  Bенец 2 904,7 691,3 190,1 501,2 73,8 1 898,9 45,1 78,3 117,3
  Bърбица 4 370,1 747,1 228,5 518,6 92,8 3 367,4 87,4 75,4
  Kаолиново 5 132,7 873,5 214,4 659,1 101,1 3 992,6 90,1 75,4
  Kаспичан 3 503,3 538,6 129,2 409,4 102,5 2 180,2 80,0 442,9 159,1
  Hикола Kозлево 3 633,5 570,1 153,3 416,8 97,3 2 773,8 58,3 134,0
  Hови Пазар 9 440,1 847,5 201,5 646,0 113,5 6 561,3 307,2 1 401,2 209,4
  Cмядово 3 920,7 504,7 128,5 376,2 98,6 1 741,6 58,7 1 374,7 142,4
  Xитрино 2 127,3 778,8 284,8 494,0 79,3 1 113,5 21,7 134,0
  Шумен 38 118,4 2 322,4 356,3 1 966,1 211,7 26 124,7 3 048,7 3 797,4 2 613,5

  ОБЛАСТ ЯМБОЛ
  Болярово 3 168,2 524,2 218,7 305,5 107,2 957,5 20,2 1 441,8 117,3
  Eлхово 6 267,3 787,7 237,6 550,1 113,0 4 410,1 125,4 522,5 308,6
  Cтралджа 5 822,2 770,7 283,6 487,1 98,3 3 786,7 223,8 674,7 268,0
  Tунджа 7 257,7 1 239,8 599,1 640,7 137,7 4 658,1 212,3 498,9 510,9
  Ямбол 29 829,5 1 702,8 24,7 1 678,1 200,2 22 359,1 1 648,8 2 642,3 1 276,3


  ВСИЧКО 2 780 714,8 271 425,0 57 176,4 214 248,6 37 821,6 1 988 333,3 141 217,7 230 956,0 109 382,7 1 578,5
  Предложение на н.п. Николай Иванов, Денчо Бояджиев, Николай Цонков (№754-04-141):
  1. В Приложение № 7 към чл. 53 „Стойностни показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2018 г.“ ред „Всичко“ числото „2 780 714,8” да се замени с „2 817 614,8”, числото “271 425,0“ да се замени с „291 825,0“, числото „57 176,4“ да се замени с „68 576,0“, числото „214 248,6“ да се замени с „223 248,6“ и числото „230 956,0“ да се замени с „247 456,0“.(необходимо е МФ да изготви нова таблица Приложение № 7 към чл. 53 с отразени промени по общини, съответно в к. 1, к.2а, к.2b и к. 6).
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Дора Янкова, Кольо Милев, Любомир Бонев, Иван Д. Иванов, Никола Динков, Радослав Стойчев, Манол Генов, Милко Недялков (№754-04-144):
  В Приложение № 7, ред „Всичко” числото „2 780 714,8” да се замени с „2 817 614,8”, числото „271 425,0” да се замени с „291 825,0”, числото „57 176,4” да се замени с „68 576,0”, числото „214 248,6” и числото „230 956,0” да се замени с „247 456,0”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Мустафа Карадайъ, Йордан Цонев, Адлен Шевкед, Сергей Кичиков, Халил Летифов, Джевдет Чакъров, Ахмед Ахмедов, Имрен Мехмедова, Бюрхан Абазов, Хасан Адемов, Танер Али, Нигяр Джафер (№754-04-152):
  В Приложение № 7 към чл. 53 „Стойностни показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2018 г." числото на ред „Всичко'' в к. 1 „2 780 714,8" да се замени с „2 784 086,85", числото на ред „Всичко" в к. 2 "271 425,0" да се замени с числото „274 797,05", числото на ред „Всичко"" в к. 2а „57 176,4" да се замени с „59 601.94" , числото на ред „Всичко" в к. 2Ь „214 248,6" да се замени с „215 195.11" и числото на ред „Всичко" в к. 6 „230 956,0" да се замени с „231 778.23".(необходимо е МФ да изготви нова таблица Приложение № 7 към чл. 53 с отразени промени по общини, съответно в к. 1, к.2а, к.2b и к. 6).
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Иван Иванов (№754-04-155):
  В Приложение № 7 към чл. 53 - „Стойностни показатели на об¬щи¬ните за делегираните от държавата дейности за 2018 г. (без капи¬талови разходи)“ за област Шумен, община Велики Преслав, област се правят следните промени:
  В колона 5 числото „213,9“ се заменя с „363,9“.
  Допълнението се отразява и в чл. 52, таблицата, ред В. Преслав, в колона 2 „Обща субсидия за делегираните от държавата дейности“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Дора Янкова (№754-04-162):
  Приложение № 7, колона 2, сумата се увеличава с 20 000 400 лв., като в колона 2а се увеличава 11 000 000 лева,колона 2б се увеличава с 9 000 600 лева
  - колона 5 се увеличава с 10 000 000 лева
  - колона 6 се увеличава с 26 000 000 лева
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Кристиан Вигенин (№754-04-172):
  В Приложение № 7 в раздел ОБЛАСТ ЯМБОЛ се правят следните изменения:
  Община Тунджа числото „7 257,7” се заменя със „7 769,3”, числото „599,1” се заменя с „821,7”, числото „640,7” се заменя с „929,7”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 7.

  Приложение № 8
  към чл. 56

  Допустими максимални размери на задълженията към доставчици към 31 декември 2018 г. на бюджетните организации по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси
  № Наименование Сума
  (хил. лв.)
  1. Българска академия на науките 2 800,0
  2. Българска телеграфна агенция 20,0
  3. Българска национална телевизия 10 000,0
  4. Българско национално радио 2 000,0
  5. Държавни висши училища 15 952,0
  А) Държавни висши училища, финансирани от Министерството на образованието и науката 14 952,0
  5.1. Технически университет – София 835,0
  5.2. Технически университет – Варна 125,0
  5.3. Технически университет – Габрово 60,0
  5.4. Русенски университет „А. Кънчев“ 125,0
  5.5. Университет по хранителни технологии – Пловдив 109,0
  5.6. Химико-технологичен и металургичен университет – София 135,0
  5.7. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 100,0
  5.8. Лесотехнически университет – София 450,0
  5.9. Университет по архитектура, строителство и геодезия – София 205,0
  5.10. Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София 750,0
  5.11. Университет за национално и световно стопанство – София 1 200,0
  5.12. Икономически университет – Варна 420,0
  5.13. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов 205,0
  5.14. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 3 724,0
  5.15. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 221,0
  5.16. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 200,0
  5.17. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград 830,0
  5.18. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 105,0
  5.19. Национална спортна академия „Васил Левски“ – София 700,0
  5.20. Аграрен университет – Пловдив 115,0
  5.21. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив 35,0
  5.22. Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София 35,0
  5.23. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София 205,0
  5.24. Национална художествена академия – София 30,0
  5.25. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София 25,0
  5.26. Висше училище по телекомуникации и пощи – София 28,0
  5.27. Медицински университет – София 2 385,0
  5.28. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна 110,0
  5.29. Медицински университет – Пловдив 715,0
  5.30. Медицински университет – Плевен 60,0
  5.31. Тракийски университет – Стара Загора 500,0
  5.32. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София 125,0
  5.33. Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София 85,0
  Б) Държавни висши училища, финансирани от Министерството на отбраната 1 000,0
  5.34. Военна академия „Г. С. Раковски“ - София 200,0
  5.35. Национален военен университет „Васил Левски“ - Велико Търново 600,0
  5.36. Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ - Варна 200,0
  Всичко: 30 772,0
  Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 8.


  Приложение № 9
  към чл. 58

  Разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии по бюджетни организации
  (хил. лв.)
  № Наименование Общо разходи Текущи разходи Капиталови разходи
  1 2 3 3.1 3.2
  1. Сметна палата 1 145,0 560,0 585,0
  2. Администрация на президента 142,0 47,0 95,0
  3. Министерски съвет 4 703,3 1 947,7 2 755,6
  4. Омбудсман 70,4 45,4 25,0
  5. Министерство на финансите 31 357,3 19 545,1 11 812,2
  6. Министерство на външните работи 1 721,8 578,8 1 143,0
  7. Министерство на отбраната 1 358,0 631,0 727,0
  8. Министерство на вътрешните работи 2 767,0 2 132,0 635,0
  9. Министерство на правосъдието 6 025,7 3 181,7 2 844,0
  10. Министерство на труда и социалната политика 3 518,9 2 903,1 615,8
  11. Министерство на здравеопазването 2 358,5 516,0 1 842,5
  12. Министерство на образованието и науката 16 496,9 14 660,0 1 836,9
  13. Министерство на културата 557,0 405,0 152,0
  14. Министерство на околната среда и водите 1 981,0 816,0 1 165,0
  15. Министерство на икономиката 736,3 346,3 390,0
  16. Министерство на енергетиката 500,0 180,0 320,0
  17. Министерство на туризма 1 420,0 100,0 1 320,0
  18. Министерство на регионалното развитие и благоустройството 2 354,6 1 531,6 823,0
  19. Министерство на земеделието, храните и горите 3 708,8 2 738,7 970,1
  20. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 1 331,9 1 014,9 317,0
  21. Министерство на младежта и спорта 238,5 179,6 58,9
  22. Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 13,5 8,1 5,4
  23. Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 92,0 42,0 50,0
  24. Комисия за защита от дискриминация 38,8 2,8 36,0
  25. Комисия за защита на личните данни 331,8 81,8 250,0
  26. Национална служба за охрана 51,0 36,0 15,0
  27. Национален статистически институт 4 324,0 1 100,0 3 224,0
  28. Комисия за защита на конкуренцията 70,0 50,0 20,0
  29. Комисия за регулиране на съобщенията 1 433,9 413,9 1 020,0
  30. Съвет за електронни медии 92,3 82,3 10,0
  31. Комисия за енергийно и водно регулиране 255,0 54,0 201,0
  32. Агенция за ядрено регулиране 466,6 446,6 20,0
  33. Държавна комисия по сигурността на информацията 130,5 47,5 83,0
  34. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ 153,7 75,7 78,0
  35. Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 44,0 44,0
  36. Комисия за финансов надзор 3 122,7 352,7 2 770,0
  37. Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори 33,0 30,0 3,0
  38. Държавен фонд „Земеделие“ 4 208,4 1 948,1 2 260,3
  39. Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства 50,0 29,0 21,0
  40. Държавна агенция „Електронно управление“ 10 413,0 2 670,0 7 743,0
  Всичко: 109 817,1 61 574,4 48 242,7
  Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 9.  Приложение № 10
  към чл. 80, ал. 1


  Списък на сметките за средствата от Европейския съюз, за които през 2018 г. Министерският съвет ще утвърждава годишни разчети

  1. Сметка за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“.
  2. Сметка за средствата от Европейския съюз на Националния фонд.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 10.
  Предложение на н.п. Валентина Найденова за ново Приложение № 11 (№754-04-153):
  Създава се ново приложение № 11, към нов чл. 95:

  Приложение № 11
  Към чл. 95
  Разходи в областта на функция „Здравеопазване” по бюджетни организации
  (хил.лв.)
  № Наименование Общо разходи Текущи разходи Капиталови разходи
  1 2 3 3.1 3.2
  1. Сметна палата
  2. Администрация на президента
  3. Министерски съвет
  4. Омбудсман
  5. Министерство на финансите
  6. Министерство на външните работи
  7. Министерство на отбраната
  8. Министерство на вътрешните работи
  9. Министерство на правосъдието
  10. Министерство на труда и социалната политика
  11. Министерство на здравеопазването
  12. Министерство на образованието и науката
  13. Министерство на културата
  14. Министерство на околната среда и водите
  15. Министерство на икономиката
  16. Министерство на енергетиката
  17. Министерство на туризма
  18. Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  19. Министерство на земеделието, храните и горите
  20. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  21. Министерство на младежта и спорта
  22. Министерство на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018
  23. Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
  24. Комисия за защита от дискриминация
  25. Комисия за защита на личните данни
  26. Национална служба за охрана
  27. Национален статистически институт
  28. Комисия за защита на конкуренцията
  29. Комисия за регулиране на съобщенията
  30. Съвет за електронни медии
  31. Комисия за енергийно и водно регулиране
  32. Агенция за ядрено регулиране
  33. Държавна комисия по сигурността на информацията
  34. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”
  35. Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
  36. Комисия за финансов надзор
  37. Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
  38. Държавен фонд „Земеделие”
  39. Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
  40. Държавна агенция „Електронно управление”
  Всичко:
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума