Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
25/01/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, №702-01-53, внесен от Министерския съвет на 4 декември 2017г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, №702-01-53, внесен от Министерския съвет на 4 декември 2017г.

  На заседание, проведено на 25.01.2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, №702-01-53, внесен от Министерския съвет на 4 декември 2017г.
  Законопроектът бе представен от г–жа Маринела Петрова – зам.министър на финансите.
  Необходимостта от изменение и допълнение на Закона за митниците се обуславя от наличието на несъвършенства в съществуващата към момента нормативна уредба и необходимост от уеднаквяване на практиката, както и прецизиране на разпоредбите с цел практическото им прилагане. Целта на законопроекта е да се приведе националното законодателство в съответствие с митническото законодателство на Съюза, както и да се намали административната тежест за гражданите.
  Един от основните приоритети, изведен в Програмата на правителството на Република България за периода 2017 – 2020 г., е намаляването на административната тежест за бизнеса и гражданите. Свидетелство за съдимост като удостоверителен документ се изисква при постъпване на работа в Агенция „Митници“. В чл. 10, ал. 1 и чл. 10а, ал. 1 от Закона за митниците е налице изискване за удостоверяване на съдебния статус от лицата, поради което се предлага да се регламентира служебното събиране на тази информация относно съдебния статус на лицата. В структурата на Централно митническо управление се създава нова длъжност „заместник-директор на дирекция в Агенция „Митници“. Предложението за нова ал. 4 в разпоредбата на чл. 11 е с оглед на обезпечаване правомощията на директора на Агенция „Митници“ предвид оптимизирането на структурата на администрацията на централно ниво. След 1 май 2016 г. е в сила ново митническо законодателство на Съюза, уредено с Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза, Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза и с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза. С оглед на това със законопроекта се предвижда издаването на квитанция от митническите органи, когато митническата декларация за стоки, които подлежат на облагане с вносни или износни мита или с други данъци/такси, е направена в устна форма в съответствие с чл. 135 и 137 от Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446. Предвид на измененията в Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия, приета с Постановление № 192 на Министерския съвет от 2004 г., са въведени нормативни промени в чл. 6, като е изменен компетентният орган, който да извършва регистрация на цените на тютюневите изделия, както и да води Регистър на цените на тютюневите изделия – Агенция „Митници“. Налице е също така необходимост от дефиниране на понятието „членове на едно семейство“ за целите на чл. 127, параграф 1, буква „з“ от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, тъй като в приложимото след 1 май 2016 г. европейско митническо законодателство няма определение какво следва да се разбира под „членове на едно семейство“ за целите на определяне на стойността на стоките за митнически цели. Дефинирането на понятието „членове на едно семейство“ е от изключителна важност при определяне на митническата стойност на внасяните стоки, тъй като в много случаи свързаността на лицата влияе върху цената на стоката, като същата се занижава, с което се избягва заплащането на вносни мита и на данък върху добавената стойност. С цел улесняване на процеса по подаване на заявления и издаване на разрешения е необходимо въвеждането на нова разпоредба, която позволява на заявителите да подават заявления за използване на пломби от специален тип до същия митнически орган, компетентен за издаване на разрешението за предоставяне на статус на одобрен изпращач, поради което законова промяна е направена и в този случай.
  След представяне на законопроекта се проведе обсъждане, на което членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект.
  При проведеното гласуване с 14 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 6 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, №702-01-53, внесен от Министерския съвет на 4 декември 2017 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума