Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
01/02/2018 първо гласуване

  законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия, № 802-01-6, внесен от Министерския съвет на 23.01.2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия, № 802-01-6, внесен от Министерския съвет на 23.01.2018 г.


  На заседание, проведено на 1 февруари 2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.
  На заседанието присъстваха: Атанас Кацарчев – началник-кабинет на министъра на земеделието, храните и горите, проф. Васил Николов – председател на Селскостопанската академия (ССА) и експерти от МЗХГ и ССА.
  Законопроектът беше представен от г-н Кацарчев. Той изтъкна, че целта на законопроекта е да се създадат условия, чрез автономен бюджет Академията в рамките на своя научен потенциал, да мотивира научните работници да създават продукт, който е полезен за обществото, като по този начин ще се засили и капацитета й, базирано на приходите, които те ще генерират от приложната наука, която развиват. Той заяви, че в тази сфера всяко научно откритие веднага минава през тестове и достига по-бързо до пазара. Липсата на финансова и ресурсна обезпеченост забавя този цикъл. Становището на МЗХГ е, че по-добрият вариант за развитие на ССА е да се гарантира автономност на същата като научно-изследователски институт и център, така че да може сама да преценява в каква посока да инвестира и развива науката, свързана със земеделието.

  Председателят на ССА проф. Васил Николов допълни представянето, като поясни промените, които се предвиждат: Първата промяна е, че ССА остава второстепенен разпоредител към Министерството на земеделието, храните и горите, но с автономен бюджет. Втората промяна е в управителния съвет на Селскостопанска академия – предлага се Управителният съвет да се назначава, както и досега, от министъра на земеделието, храните и горите по предложение на председателя на Селскостопанска академия. И третата основна промяна, от 19 държавни предприятия, бивши опитни станции, 15 да бъдат обединени в едно държавно предприятие, а част от държавните предприятия, чиито функции са уникални, да се запазят като научни центрове със статут на институти. Но тъй като там броят на научните работници е по-малък, се предлага те да се наричат „научни центрове“.
  В последвалата дискусия народните представители принципно изразиха положително становище относно промените, но бяха поставени множество въпроси относно промяната на модела на финансиране, начина на обединението на държавните предприятия, чрез получените приходи ще има ли отчисления за дейности, свързани с науката и за техническото оборудване и др. От парламентарната група на БСП за България заявиха, че одобряват по принцип промяната на закона, но ще се въздържат при гласуването му и ще направят предложения мужду първо и второ четене.

  След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 13 народни представители, „Въздържали се” – 5 народни представители, без „Против”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия, № 802-01-6, внесен от Министерския съвет на 23.01.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума