Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
22/03/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, № 854-01-3, внесен от Лало Кирилов и група народни представители на 26.01.2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, № 854-01-3, внесен от Лало Кирилов и група народни представители на 26.01.2018 г.


  На заседание, проведено на 15 март 2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.
  На заседанието присъстваше заместник-министърът на образованието и науката Петър Николов.
  Законопроектът беше представен от народния представител Лало Кирилов, който посочи следните промени:
  - намаляване на максималния лихвен процент за тези кредити от 7 % на 3,5 %;
  - разширяване обхвата на Закона – включване и на студенти – задочници в лицата, ползващи правото на тези кредити;
  - кредитите над 50 хил. лв. да бъдат отпускани с поръчители – български граждани.
  Г-н Кирилов поясни, че отпуснатите кредити в голямата си част са за такси, а минимален процент са ползвали кредитиране за издръжка. Непогасените кредити за периода 2010-2015 г. са 807 хил. лв.

  При проведената дискусия бяха изразени следните становища:
  Заместник-министър Николов изрази неподкрепа с мотива, че целта на отпускането на тези по-нисколихвени кредити е да се подпомогнат именно тези студенти, които не работят заради образованието си. Разширяването на обхвата ще изкриви Закона и освен това би довело до необходимост от осигуряване на допълнителен финансов ресурс от държавния бюджет, което не е обосновано до този момент. Отпускането на кредити над 50 хил. лв. с поръчители би създало пречки пред много кандидати, студенти, които няма да са в състояние да си осигурят въпросните поръчители и практически ще бъдат дискриминирани и ще бъдат поставени в неравнопоставено положение. Предложението банковата лихва, която в момента не надхвърля 7%, да стане 3,5 %, е неприемливо поради мотива, че по-високата лихва дава по-голяма възможност банките да имат интерес към Програмата за кредитиране, да предлагат по-гъвкави условия и да се конкурират по между си.
  Тези мотиви бяха подкрепени от по-голямата част от членовете на комисията.
  В отговор на поставени въпроси относно практиката в други европейски страни, г-н Лало Кирилов посочи следната информация: в десетте страни, които предлагат такъв кредит, само в Холандия, не се предлагат за задочници. Навсякъде другаде, включително Англия, Германия до 2014 г., защото от 2015 г. образованието е безплатно, Испания, Гърция, Швеция, Чехия, Франция, Финландия предлагат и за задочниците такива кредити. Лихвените проценти са регламентирани и варират в рамките на 1 % до 3 %, с изключение на Естония, където лихвата е в размер на 5 %.
  Председателят Менда Стоянова поясни, че в Министерството на образованието е създадена работна група, която работи в посока оптимизиране на кредитирането на студентите и докторантите, както и по многи други проблеми, свързани с висшето образование и която предстои да предложи промени в съответните нормативни актове.

  След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 7 народни представители, „Въздържали се” – 12 народни представители, без „Против”.

  Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти № 854-01-3, внесен от Лало Кирилов и група народни представители на 26.01.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума