Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
13/07/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 854-01-60, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 29.06.2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 854-01-60, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 29.06.2018 г.


  На заседание, проведено на 12 юли 2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, внесен от Менда Стоянова и група народни представители.
  В заседанието на комисията взеха участие: Росица Велкова - зам.министър на финансите, Татяна Накова – държавен експерт и Виолета Гаджева - главен експерт в дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите, Юлиан Мирков- зам.директор на Агенция „Митници”, Светла Генова - директор на дирекция „Акцизна дейност и методология” и Светослав Владимиров - началник на отдел „Разузнаване и разследване на акцизни нарушения” в същата агенция, представители на браншови организации и др.
  Законопроектът беше представен от н.п. Менда Стоянова.
  Със законопроекта се въвежда промяна в приложимата акцизна ставка за облагане на „нагреваемо тютюнево изделие“, като облагането му се изравнява с това на цигарите. В сила от 1 януари 2018 г. в чл. 12а от Закона за акцизите и данъчните складове се въведе определение за „нагреваемо тютюнево изделие“, като с разпоредбата на чл. 38, ал. 2 от ЗАДС за същото се определи акцизна ставка в размер на 152 лв. за килограм. При тази акцизна ставка размерът на акциза за една кутия нагреваеми тютюневи изделия (20 бр. цигари в една кутия, с грамаж на кутията 6, 1 г и цена 5,50 лв. за кутия) е 0, 93 лв. За сравнение, ако за тези нагреваеми тютюневи изделия се прилага акцизната ставка за цигарите, то размерът на акциза ще бъде 3, 54 лв. за кутия. В тази връзка с промяната се цели гарантиране приходите на бюджета от акциз, предвид увеличаването на пазарния дял на нагреваемите тютюневи изделия.
  Предлага се и промяна в чл. 64, ал. 1 на ЗАДС, като за бира, която е в опаковки над 5 литра се въвежда задължение за облепване с бандерол. Целта на промяната е оптимизиране на контрола по отношение продажбите на бира.
  С преходните и заключителни разпоредби от законопроекта се предлага промяната в акцизната ставка за нагреваеми тютюневи изделия да влезе в сила от 1 октомври 2018 година, а по отношение на въвеждането на бандерол за бира, бутилирана в опаковки над 5 литра, да влезе в сила от 1 януари 2019 година.
  В Комисията са постъпили становища по законопроекта от Министерството на финансите и от различни браншови организации.
  Министерството на финансите принципно подкрепя законопроекта.
  Браншовите организации изразяват несъгласие със законопроекта, предвид драстичното повишаване на акциза на нагреваемите тютюневи изделия спрямо облагането им в другите страни от ЕС. Също така обръщат внимание, че системата за акцизното облагане на цигарите (на къс) е неприложима за тези тютюневи изделия. Същите се предлагат в различни форми- късове, тубички, капсули или насипен тютюн за нагряване, при което общият консуматив е тютюнът и в този смисъл считат, че данъчната основа трябва да е теглото на тютюневата смес. Всяка друга данъчна основа би нарушила равнопоставеността на различните видове нагреваеми тютюневи изделия и би довела до заобикаляне на данъчното законодателство.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, при която членовете на Комисията изразиха принципна подкрепа за законопроекта, но посочиха, че при по-нататъшното му обсъждане следва да се вземат предвид бележките на браншовите организации и да се направят промени в законопроекта, като се намали предлаганото повишение на акциза на нагреваемите тютюневи изделия от 100 процента на 40 процента от акциза на цигарите, с цел повишението да се извърши по-плавно.
  Дискусията приключи с гласуване при следните резултати: „За”- 11 народни представители, „Против” – 7 народни представители, без „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 854-01-60, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 29.06.2018г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума