Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
24/07/2018 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 854-01-60, внесен от Менда Стоянова и группа народни представители на 29.06.2018 г., приет на първо гласуване на 18 юли 2018г.

  Проект!
  Второ гласуване
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 854-01-60, внесен от Менда Стоянова и группа народни представители на 29.06.2018 г., приет на първо гласуване на 18 юли 2018г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

  (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 34 от 2006 г.; изм., бр. 63, бр. 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г.; бр. 36 и бр. 106 от 2008 г.; бр. 6 и 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г.; бр. 29, 54 и 94 от 2012 г.; бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г.; бр. 30 и бр. 92 от 2015 г.; бр. 95 от 2015 г.; бр. 45, бр. 58, бр. 95, бр. 97 от 2016 г.; бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 24 от 2018 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова за създаване на нов § 1:
  §…. В чл. 4 се създава т. 63:
  „63. „Драфт сървей“ е метод за измерване на тежестта на натовареното карго чрез изчисляване на разликите в нивото на определени точки „drafts“ на външната страна на корпуса преди и след натоварване или преди и след разтоварване.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 1 със следната редакция:
  § 1. В чл. 4 се създава т. 63:
  „63. „Драфт сървей“ е метод за измерване на тежестта на натовареното карго чрез изчисляване на разликите в нивото на определени точки „drafts“ на външната страна на корпуса на плавателния съд преди и след натоварване или преди и след разтоварване.“

  § 1. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата ”цигарите” се добавя ”и нагреваемите тютюневи изделия”.
  2. Ал. 3 се отменя.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и група народни представители:
  Параграф 1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 1 и предлага да бъде отхвърлен.


  § 2. В чл. 38, ал. 2 се отменя.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и група народни представители:
  Параграф 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 2 и предлага да бъде отхвърлен.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и група народни представители за създаване на нов параграф:
  §. В чл. 38, ал. 2 числото „152” се заменя с „233”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 2 със следната редакция:
  § 2. В чл. 38, ал. 2 числото „152” се заменя с „233”.


  § 3. В чл. 39, ал. 1 след думата „цигарите“ се добавя „и нагреваемите тютюневи изделия“.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и група народни представители:
  Параграф 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 3 и предлага да бъде отхвърлен.


  § 4. В чл. 64, ал. 1 думите „Производителите на тютюневи изделия и на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol“ се заменят с „Производителите на тютюневи изделия, бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, както и на бира в опаковки над 5 литра.“.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  Параграф 4 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 4 и предлага да бъде отхвърлен.


  § 5. В чл. 99, ал. 1 се правят следните допълнения:
  1. В т. 2 думите „бутилирани алкохолни напитки“ се заменят с думите „бира и бутилирани алкохолни напитки“, думата „бандероли“ се заменя с „бандерол, когато такъв е задължителен“, а след думата „бутилка“ се добавят думите „или опаковка“;
  2. В т. 3 думите „бутилирани алкохолни напитки“ се заменят с думите „бира и бутилирани алкохолни напитки“.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  Параграф 5 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 5 и предлага да бъде отхвърлен.


  § 6. В чл. 100 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „15 % vol“ се добавя „бира, бутилирана в опаковки над 5 литра“;
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Бандеролите могат да бъдат защитени от механични повреди и други външни влияния с подходящ материал (фолио), поставен по начин, от който да е видна обозначената върху тях информация.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  Параграф 6 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 6 и предлага да бъде отхвърлен.

  Предложение на Менда Стоянова за създаване на нов параграф:
  §…. В чл. 103в се създават ал. 3 и 4:
  „(3) За целите на прилагане на ал. 1 измерването на кокс и въглища на пристанище, включително чрез съоръжение за временно или митническо складиране, се извършва само при внос или въвеждане на територията на страната, както следва:
  1. на местата за въвеждане в съответния обект чрез метод „драфт сървей“ от независима инспектираща организация, притежаваща акредитация, за което се съставя съответния документ.
  2. на местата за извеждане от съответния обект със средство за измерване и контрол на маса.
  (4) В случаите по ал. 3, т. 1 се допуска използването на средство за измерване и контрол на маса.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  Ал.4 да се измени така:
  (4) В случаите по ал. 3, т. 1 по искане на лицето, вместо измерване чрез метод „драфт сървей“, се допуска използването на средство за измерване и контрол на маса.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 3 със следната редакция:
  § 3. В чл. 103в се създават ал. 3 и 4:
  „(3) За целите на прилагане на ал. 1 измерването на кокс и въглища на пристанище, включително чрез съоръжение за временно или митническо складиране, се извършва само при внос или въвеждане на територията на страната, както следва:
  1. на местата за въвеждане в съответния обект чрез метод „драфт сървей“ от независима инспектираща организация, притежаваща акредитация, за което се съставя съответния документ;
  2. на местата за извеждане от съответния обект със средство за измерване и контрол на маса.
  (4) В случаите по ал. 3, т. 1 по искане на лицето, вместо измерване чрез метод „драфт сървей“, се допуска използването на средство за измерване и контрол на маса.“


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименование на подразделението и предлага да се измени така:

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 7. Освободените за потребление количества бира в опаковки над 5 литра до влизането в сила на този закон могат да се реализират до изчерпване на количествата, но не по-късно от 1 юли 2019 г.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  Параграф7 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 7 и предлага да бъде отхвърлен.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС за създаване на нов §:
  §….В Закона за данък върху добавената стойност (обн. ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм. бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд на Република България от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм. бр. 41, 52 , 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г. и бр. 85, 92, 96, 97 от 2017г. и бр. 24 от 2018 г.) в чл. 92, ал. 3 т. 3 пред думите „Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020"“ се добавя „по Приоритетни оси 1 и 2 на“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлата да се създаде нов § 4 със следната редакция:
  § 4. В Закона за данък върху добавената стойност (обн. ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм. бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд на Република България от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм. бр. 41, 52 , 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г. и бр. 85, 92, 96, 97 от 2017г. и бр. 24 от 2018 г.) в чл. 92, ал. 3 т. 3 пред думите „Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020" се добавя „на системи и съоръжения в изпълнение на проекти по Приоритетни оси 1 и 2 на“.


  § 8. Законът влиза в сила от 1 октомври 2018 г., с изключение на § 4, 5 и 6, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  В § 8 думите „с изключение на § 4, 5 и 6, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.” да се заличат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 5:
  § 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 октомври 2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума