Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
13/09/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 802-01-28, внесен от Министерския съвет на 01.08.2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 802-01-28, внесен от Министерския съвет на 01.08.2018 г.
  На заседание, проведено на 13 септември 2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 802-01-28, внесен от Министерския съвет на 01.08.2018 г.
  Законопроектът беше представен от г-жа Росица Велкова - зам.- министър на финансите.
  Основна цел на законопроекта е допълване и прецизиране на правилата и условията за поетапно въвеждане и използване на електронна платформа. С нея възлагането на обществени поръчки в страната постепенно ще премине на нов етап и ще се осъществява основно чрез електронни средства. В тази връзка, в предлагания законопроект се въвеждат разпоредби свързани с целия процес на възлагане. Регламентиран е редът за подписване, връчване и получаване на електронни документи в хода на процедурите, а така също и при изпълнение на договорите, вкл. разплащанията по тях. Използването на платформата е задължително за страните, участващи във възлагателния процес, поради което случаите на изключения от това правило са уредени изчерпателно. Допусната е възможността централните органи за покупки да използват свои платформи, при условие, че спазват основните изисквания, посочени в нормативната уредба и осигурят свързаност с единната национална платформа.
  Друга част от промените в законопроекта въвеждат изискванията на Директива 2014/55/ЕС относно електронното фактуриране при обществените поръчки. Регламентирано е задължение на възложителите за приемане и обработване на електронни фактури при разплащане по договори за обществени поръчки. Необходимо условие е фактурите да са съвместими с европейския стандарт за електронно фактуриране.
  В законопроекта са предложени и промени, с които се цели оптимизиране и прецизиране на действащата правна уредба. В хода на нейното прилагане, за период повече от две години, е констатирана необходимост от поясняване и допълване на някои правила, с оглед правилното им и еднакво разбиране от субектите на възлагателния процес. По-важните от тях са в следните насоки - увеличени са стойностните прагове по чл. 20 от ЗОП, прецизиран е кръгът на лицата, които са задължени да декларират т.нар. лични обстоятелства при участие в поръчки, променени са съответните разпоредби, които уреждат възможностите за замяна или включване на нов подизпълнител при изпълнение на договор за обществена поръчка. Важни промени са направени и в посока гарантиране и повишаване на публичността и прозрачността в процеса на възлагане и изпълнение на поръчките. Съществена е и промяната, съгласно която цялата информация за т.нар. малки поръчки – събиране на оферти с обява, вече подлежи на публикуване в Регистъра за обществени поръчки. Направени са и някои промени във функциите на Агенцията по обществени поръчки, свързани главно с осъществявания предварителен контрол с цел оптимизиране на вида и обхвата му, както и уеднаквяване на правилата и подхода за неговото извършване. Предложени са изменения, които целят по-ефективно сътрудничество между АОП и контролните органи в областта на обществените поръчки. В тази връзка е прецизирана основната задача на Методическия съвет, който включва представители на посочените органи. Въз основа на резултатите от работата на органите съветът ще приема насоки за прилагане на закона, а не както досега – само относно осъществяваната контролна дейност. Друга важна промяна, която следва да се отбележи, е свързана с въвеждането на нови санкции за необхванати към момента нарушения. Такива са случаите на неизпращане в срок на информация, подлежаща на публикуване на национално или европейско ниво, на неоснователно прекратяване на процедура за възлагане на поръчка, изменение на проект на договор без да са налице условията за това и др. Предвидена е и санкция за неправомерна замяна на изпълнител или подизпълнител, като се цели постигане на дисциплиниращ ефект спрямо двете страни по договора. Уредено е и наказание за повторно извършени нарушения.
  След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: С 14 гласа „за”, без „против“ и 6 гласа „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 802-01-28, внесен от Министерския съвет на 01.08.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума