Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
13/09/2018 първо гласуване

  Законопроект за предприятията на социалната и солидарна икономика, № 802-01-30, внесен от Министерския съвет на 06.08.2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за предприятията на социалната и солидарна икономика, № 802-01-30, внесен от Министерския съвет на 06.08.2018 г.


  На заседание, проведено на 13 септември 2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за предприятията на социалната и солидарна икономика, внесен от Министерския съвет.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на труда и социалната политика: Султанка Петрова – заместник -министър, Петър Начев – директор на дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции”, Теодора Тодорова- държавен експерт в същата дирекция, Миляна Павлова – държавен експерт в дирекция ”Социално включване” и Петя Копчева – началник на отдел „Преки данъци” в дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите.
  Законопроектът беше представен от г-жа Султанка Петрова.
  Със законопроекта се регламентира обособяването, развитието и насърчаването на стопански отрасъл, който се характеризира преимуществено със социална насоченост и чиято основна цел е генериране на положителна социална добавена стойност по посока заетост, жизнен стандарт и социално включване на уязвими групи от населението.
  Към настоящия момент в Република България няма единна цялостна нормативно или по друг начин устроена система от правила, свързана и съобразена със социалната и солидарна икономика, както и с условията, организацията и реда, при които социалните предприятия функционират и си взаимодействат с държавата и общините.
  Действащото законодателство не съдържа изрична регламентация и на социалното предприемачество. Въпреки това практиката показва, че в България съществуват редица предприятия, които могат да бъдат определени и се самоопределят като „социални”. Те са създадени и развиват дейността си в рамките на допустимото от действащото право, макар и да не са специално разпознати от него като специална категория „социални предприятия“. Ясното дефиниране в отделен нормативен акт на социалното предприятие елиминира обърквания и затруднения, свързани с идентифицирането на предмета на дейност на социалното предприятие и с целите, които си поставя.
  Законопроектът урежда нови обществени отношения, свързани със социалната и солидарна икономика, както и условията, организацията и реда, при които социалните предприятия функционират и взаимодействат с държавата и общините, включително мерките за тяхното насърчаване. Въвежда се легално определение на социално предприятие и се посочват субектите на този обособен стопански отрасъл със специални правила. Въвеждат се принципите на сдружаване в обществена полза, прозрачно управление, независимост от органите на държавната власт, както и участие на членовете, работниците или служителите при вземането на решения съобразно установената европейска практика и с цел упражняване правото на демократично участие в управлението на предприятието. Въвеждат се критерии, които позволяват на дадено предприятие да е правно признато като социално предприятие и да ползва предвидените в проекта насърчителни мерки.
  Предвижда се създаване на Национален регистър на социалните предприятия в Република България и създаване на отличителна сертификационна марка за социалните предприятия, техните стоки или услуги. Тази марка се предоставя за безвъзмездно ползване от социалните предприятия, вписани в Националния регистър на социалните предприятия в Република България.
  Ресурсната обезпеченост на дейностите по създаването и поддържането на Национален регистър на социалните предприятия в Република България ще е в рамките на обичайните ведомствени разходи за съответната политика по социална икономика.
  Законопроектът предвижда и промяна в чл. 31 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), като в признатите за данъчни цели счетоводни разходи за дарения в размер на 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат се включват и даренията в полза на социалните предприятия, вписани в Националния регистър на социалните предприятия в Република България.
  Разходите за осъществяване на дейностите по новия закон няма да доведат до необходимост от допълнителни финансови средства от държавния бюджет.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, при която членовете на Комисията изразиха принципна подкрепа за него.
  Дискусията приключи с гласуване при следните резултати: „За”- 14 народни представители, „Въздържали се”- 6 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за предприятията на социалната и солидарна икономика, № 802-01-30, внесен от Министерския съвет на 06.08.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума