Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
26/11/2018 второ гласуване

  Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г., № 802-01-46, внесен от Министерски съвет на 29.10. 2018 г.


  Проект!
  Второ гласуване
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  ДОКЛАД
  Относно:законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г., № 802-01-46, внесен от Министерски съвет на 29.10. 2018 г.


  Проект!
  Второ гласуване


  ЗАКОН
  за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 11 759 728,0 хил. лв., както следва:
  П О К А З А Т Е Л И Сума
  ( хил. лв.)
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 11 759 728,0
  1. Осигурителни приходи 7 473 161,9
  1.1. Осигурителни вноски 7 473 161,9
  2. Неданъчни приходи 55 969,5
  2.1. Приходи и доходи от собственост 6 840,0
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 22 892,0
  2.3. Други приходи 26 237,5
  3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -1 065,0
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 297 560,8
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет
  за покриване на недостига от средства 3 934 100,8

  (2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 11 759 728,0 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 11 759 728,0
  1. Разходи 11 752 328,0
  1.1. Пенсии 9 989 655,3
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 9 691 644,6
  1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет 296 510,7
  1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ 1 500,0
  1.2. Социални помощи и обезщетения 1 639 795,1
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 122 717,5
  1.3.1. Разходи за персонал 68 762,2
  1.3.2. Издръжка 45 690,0
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции 550,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 127,8
  1.3.5. Капиталови разходи 7 587,5
  1.4. Отбрана и сигурност 160,1
  2. Предоставени трансфери 7 400,0
  2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно
  чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „в”, чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 150,0
  2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд” 4 000,0
  2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести
  съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 000,0
  2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за
  социално осигуряване 1 000,0
  2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) 250,0

  (3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:
  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -
  ФИНАНСИРАНЕ 0,0
  Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) 0,0
  Наличност в края на периода 0


  Предложение на н.п. Мустафа Сали Карадайъ, Хасан Ахмед Адемов, Йордан Кирилов Цонев, Нигяр Сахлим Джафер, Ерол Осман Мехмед, Адлен Шукри Шевкед (№854-04-188):
  1. В чл. 1, ал. 1 числото „11 759 728,0 хил. лв.“ да се замени с числото „11 909 728,0 хил.лв.“
  2. В чл. 1, ал. 1 1.1 числото „7 473 161,9 хил. лв.“ да се замени с числото „7 623 161,9 хил. лв.“
  3. В чл. 1, ал. 2 числото „11 759 728,0 хил. лв.“ да се замени с числото „11 909 728,0 хил.лв.“
  4. В чл. 1, ал. 2 1.1 числото „9 989 655,3 хил. лв.“ да се замени с числото „1 039 655,3 хил. лв.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Елена Николова Йончева, Весела Николаева Лечева, Георги Страхилов Свиленски, Филип Стефанов Попов, Кристиан Иванов Вигенин, Антон Константинов Кутев, Георги Йорданов Йорданов, Христо Танчев Проданов, Ирена Тодорова Анастасова, Иван Ивайлов Ченчев, Димитър Иванов Данчев, Даниел Петков Йорданов, Виолета Русева Желева, Явор Руменов Божанков, Георги Янчев Гьоков, Николай Иванов Цонков, Пенчо Пламенов Милков, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Петър Бойков Витанов, Станислав Иванов Владимиров, Румен Николов Георгиев, Надя Спасова Клисурска- Жекова, Кристина Максимова Сидорова, Михаил Ивайлов Христов, Теодора Атанасова Халачева, Милко Недялков Недялков, Николай Георгиев Иванов, Анелия Димитрова Клисарова (№854-04-191):
  І. В чл. 1 се правят следните изменения:
  1. в ал. 1:
  а) в уводното изречение числото ,,11 759 728,0” се заменя с ,,12 710 728,0”.
  б) на ред І. „ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО“ числото ,,11 759 728,0” се заменя с ,,12 710 728,0”.
  в) на ред 1. „Осигурителни приходи“ числото ,,7 473 161,9” се заменя със ,,7 861 661,9”.
  г) на ред 1.1. „Осигурителни вноски“ числото ,,7 473 161,9” се заменя със ,,7 861 661,9”.
  д) на ред 5. „Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства“ числото ,,3 934 100,8” се заменя с ,,4 496 600,8”.

  2. в ал. 2:
  а) в уводното изречение числото ,,11 759 728,0” се заменя с ,,12 710 728,0”.
  б) на ред І. „РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО“ числото ,,11 759 728,0” се заменя с ,,12 710 728,0”.
  в) на ред 1. „Разходи“ числото ,,11 752 328,0” се заменя с ,,12 703 328,0”.
  г) на ред 1.1. „Пенсии“ числото ,,9 989 655,3” се заменя с ,,10 839 655,3”.
  д) на ред 1.2. „Социални помощи и обезщетения“ числото ,,1 639 795,1” се заменя с ,,1 740 795,1”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл.1.


  Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии” по приходите и трансферите на обща сума 5 134 099,7 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 5 134 099,7
  1. Осигурителни приходи 5 107 449,6
  1.1. Осигурителни вноски 5 107 449,6
  2.3. Други приходи 26 000,0
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 650,1

  (2) Приема бюджета на фонд „Пенсии” по разходите и трансферите на обща сума 8 855 442,7 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 8 855 442,7
  1. Разходи 8 855 442,7
  1.1. Пенсии 8 854 825,6
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 8 853 325,6
  1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ 1 500,0
  1.2. Социални помощи и обезщетения 617,1

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии”, както следва:
  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -3 721 343,0


  Предложение на н.п. Мустафа Сали Карадайъ, Хасан Ахмед Адемов, Йордан Кирилов Цонев, Нигяр Сахлим Джафер, Ерол Осман Мехмед, Адлен Шукри Шевкед (№854-04-188):
  1. В чл. 2, ал. 1 числото „5 134 099,7 хил. лв.“ да се замени с числото „5 284 099,7 хил.лв.“
  2. В чл. 2, ал. 1 1.1 числото „5 107 449,7 хил. лв.“ да се замени с числото „5 257 449,7 хил. лв.“
  3. В чл. 2, ал. 2 числото „8 855 442,7 хил. лв.“ да се замени с числото „9 005 442,7 хил.лв.“
  4. В чл. 2, ал. 2 1.1 числото „8 854 825,6 хил. лв.“ да се замени с числото „9 004 825,6 хил. лв.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Елена Николова Йончева, Весела Николаева Лечева, Георги Страхилов Свиленски, Филип Стефанов Попов, Кристиан Иванов Вигенин, Антон Константинов Кутев, Георги Йорданов Йорданов, Христо Танчев Проданов, Ирена Тодорова Анастасова, Иван Ивайлов Ченчев, Димитър Иванов Данчев, Даниел Петков Йорданов, Виолета Русева Желева, Явор Руменов Божанков, Георги Янчев Гьоков, Николай Иванов Цонков, Пенчо Пламенов Милков, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Петър Бойков Витанов, Станислав Иванов Владимиров, Румен Николов Георгиев, Надя Спасова Клисурска- Жекова, Кристина Максимова Сидорова, Михаил Ивайлов Христов, Теодора Атанасова Халачева, Милко Недялков Недялков, Николай Георгиев Иванов, Анелия Димитрова Клисарова (№854-04-191):

  ІІ. В чл. 2 се правят следните изменения:
  1. в ал. 1:
  а) в уводното изречение числото „5 134 099,7“ се заменя с „5 441 799,7“.
  б) на ред I. „ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО“ числото „5 134 099,7“ се заменя с „5 441 799,7“.
  в) на ред 1. „Осигурителни приходи“ числото „5 107 449,6“ се заменя с „5 415 149,6“.
  г) на ред 1.1. „Осигурителни вноски“ числото „5 107 449,6“ се заменя с „5 495 949,6“.

  2. в ал.2:
  а) в уводното изречение числото „8 855 442,7“ се заменя с „9 705 442,7“.
  б) на ред І. „РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО“ числото „8 855 442,7“ се заменя с „9 705 442,7“.
  в) на ред 1. „Разходи“ числото „8 855 442,7“ се заменя с „9 705 442,7“.
  г) на ред 1.1. „Пенсии“ числото „8 854 825,6“ се заменя с „9 704 825,6“.
  д) на ред 1.1.1. „Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване“ числото „8 853 325,6“ се заменя с „9 703 325,6“.

  3. в ал.3 числото „-3 721 343,0“ се заменя с „-4 263 643,0“.

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл.2.


  Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69” по приходите и трансферите на обща сума 696 544,3 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 696 544,3
  1. Осигурителни приходи 696 544,3
  1.1. Осигурителни вноски 696 544,3

  (2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69” по разходите и трансферите на обща сума 796 488,5 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 796 488,5
  1. Разходи 796 488,5
  1.1. Пенсии 796 487,1
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 796 487,1
  1.2. Социални помощи и обезщетения 1,4

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69”, както следва:
  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -99 944,2

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл.3.  Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност”по приходите и трансферите на обща сума 296 510,7 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 296 510,7
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 296 510,7

  (2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност” на обща сума 296 525,0 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 296 525,0
  1. Разходи 296 525,0
  1.1. Пенсии 296 510,7
  1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет 296 510,7
  1.2. Социални помощи и обезщетения 14,3
  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност”, както следва:
  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) -14,3

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл.4.


  Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест” по приходите и трансферите на обща сума 217 475,3 хил. лв., както следва:

  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 217 475,3
  1. Осигурителни приходи 217 475,3
  1.1. Осигурителни вноски 217 475,3

  (2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест” по разходите и трансферите на обща сума 57 510,6 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 57 510,6
  1. Разходи 53 160,6
  1.1. Пенсии 41 831,9
  1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 41 831,9
  1.2. Социални помощи и обезщетения 11 328,7
  2. Предоставени трансфери 4 350,0
  2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно
  чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване 350,0
  2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд” 4 000,0
  2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести
  съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване 3 000,0
  2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от
  Кодекса за социално осигуряване 1 000,0

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест”, както следва:
  ДЕФИЦИТ (-) , ИЗЛИШЪК (+) 159 964,7


  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Елена Николова Йончева, Весела Николаева Лечева, Георги Страхилов Свиленски, Филип Стефанов Попов, Кристиан Иванов Вигенин, Антон Константинов Кутев, Георги Йорданов Йорданов, Христо Танчев Проданов, Ирена Тодорова Анастасова, Иван Ивайлов Ченчев, Димитър Иванов Данчев, Даниел Петков Йорданов, Виолета Русева Желева, Явор Руменов Божанков, Георги Янчев Гьоков, Николай Иванов Цонков, Пенчо Пламенов Милков, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Петър Бойков Витанов, Станислав Иванов Владимиров, Румен Николов Георгиев, Надя Спасова Клисурска- Жекова, Кристина Максимова Сидорова, Михаил Ивайлов Христов, Теодора Атанасова Халачева, Милко Недялков Недялков, Николай Георгиев Иванов, Анелия Димитрова Клисарова (№854-04-191):


  III. В чл. 5 се правят следните изменения:
  1. в ал.1:
  а) в уводното изречение числото „217 475,3“ се заменя с „ 228 375,3“.
  б) на ред I ,, ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО” числото ,, 217 475,3” се заменя с ,,228 375,3”.
  в) на ред 1. „Осигурителни приходи“ числото „217 475,3“ се заменя с „228 375,3“.
  г) на ред 1.1. „Осигурителни вноски“ числото „217 475,3“ се заменя с „228 375,3“.

  2. В ал.3 числото ,,159 964,7”се заменя с ,,170 864,7”
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл.5.


  Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство” по приходите и трансферите на обща сума 1 137 018,7 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 1 137 018,7
  1. Осигурителни приходи 1 137 018,7
  1.1. Осигурителни вноски 1 137 018,7

  (2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство” по разходите и трансферите на обща сума 1 181 065,4 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 1 181 065,4
  1. Разходи 1 178 265,4
  1.2. Социални помощи и обезщетения 1 178 265,4
  2. Предоставени трансфери 2 800,0
  2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно
  чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване 2 800,0

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство”, както следва:
  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -44 046,7


  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Елена Николова Йончева, Весела Николаева Лечева, Георги Страхилов Свиленски, Филип Стефанов Попов, Кристиан Иванов Вигенин, Антон Константинов Кутев, Георги Йорданов Йорданов, Христо Танчев Проданов, Ирена Тодорова Анастасова, Иван Ивайлов Ченчев, Димитър Иванов Данчев, Даниел Петков Йорданов, Виолета Русева Желева, Явор Руменов Божанков, Георги Янчев Гьоков, Николай Иванов Цонков, Пенчо Пламенов Милков, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Петър Бойков Витанов, Станислав Иванов Владимиров, Румен Николов Георгиев, Надя Спасова Клисурска- Жекова, Кристина Максимова Сидорова, Михаил Ивайлов Христов, Теодора Атанасова Халачева, Милко Недялков Недялков, Николай Георгиев Иванов, Анелия Димитрова Клисарова (№854-04-191):


  ІV. В чл. 6 се правят следните изменения:
  1. в ал. 1:
  а) в уводното изречение числото „1 137 018,7“ се заменя с „1 191 418,7“.
  б) на ред I ,, ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО” числото ,,1 137 018,7” се заменя с ,,1 191 418,7”.
  в) на ред 1. „Осигурителни приходи“ числото „1 137 018,7“ се заменя с „1 191 418,7“.
  г) на ред 1.1. „Осигурителни вноски“ числото „1 137 018,7“ се заменя с „1 191 418,7“.

  2. в ал. 2:
  а) в уводното изречение числото „1 181 065,4“ се заменя с „1 254 065,4“.
  б) на ред I. „РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО“ числото „1 181 065,4“ се заменя с „1 254 065,4“.
  в) на ред 1. „Разходи“ числото „1 178 265,4“ се заменя с „1 251 265,4“.
  г) на ред 1.2. „Социални помощи и обезщетения“ числото „1 178 265,4“ се заменя с „1 251 265,4“.

  3. в ал. 3 числото „-44 046,7“ се заменя с „-62 646,7“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6.


  Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица” по приходите и трансферите на обща сума 315 074,0 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 315 074,0
  1. Осигурителни приходи 314 674,0
  1.1. Осигурителни вноски 314 674,0
  4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване 400,0

  (2) Приема бюджета на фонд „Безработица” по разходите и трансферите на обща сума 449 568,2 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 449 568,2
  1. Разходи 449 568,2
  1.2. Социални помощи и обезщетения 449 568,2

  (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Безработица”, както следва:
  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) -134 494,2


  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Елена Николова Йончева, Весела Николаева Лечева, Георги Страхилов Свиленски, Филип Стефанов Попов, Кристиан Иванов Вигенин, Антон Константинов Кутев, Георги Йорданов Йорданов, Христо Танчев Проданов, Ирена Тодорова Анастасова, Иван Ивайлов Ченчев, Димитър Иванов Данчев, Даниел Петков Йорданов, Виолета Русева Желева, Явор Руменов Божанков, Георги Янчев Гьоков, Николай Иванов Цонков, Пенчо Пламенов Милков, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Петър Бойков Витанов, Станислав Иванов Владимиров, Румен Николов Георгиев, Надя Спасова Клисурска- Жекова, Кристина Максимова Сидорова, Михаил Ивайлов Христов, Теодора Атанасова Халачева, Милко Недялков Недялков, Николай Георгиев Иванов, Анелия Димитрова Клисарова (№854-04-191):

  V. В чл. 7 се правят следните изменения:
  1. в ал 1:
  а) в уводното изречение числото „315 074,0“ се заменя с „330 574,0“.
  б) на ред I ,, ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО” числото „315 074,0“ се заменя с „330 574,0“.
  в) на ред 1. „Осигурителни приходи“ числото „314 674,0“ се заменя с „330 174,0“.
  г) на ред 1.1. „Осигурителни вноски“ числото „314 674,0“ се заменя с „330 174,0“.

  2. в ал. 2:
  а) в уводното изречение числото „449 568,2“ се заменя с „477 568,2“.
  б) на ред I. „РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО“ числото „449 568,2“ се заменя с „477 568,2“.
  в) на ред 1. „Разходи“ числото „449 568,2“ се заменя с „477 568,2“.
  г) на ред 1.2. „Социални помощи и обезщетения“ числото „449 568,2“ се заменя с „477 568,2“.

  3. в ал.3 числото „-134 494,2“ се заменя с „-146 994,2“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл.7.


  Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт (НОИ) по приходите и трансферите на обща сума 3 963 005,3 хил. лв., както следва:
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 3 963 005,3
  2. Неданъчни приходи 29 969,5
  2.1. Приходи и доходи от собственост 6 840,0
  2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви 22 892,0
  2.3. Други приходи 237,5
  3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -1 065,0
  5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет
  за покриване на недостига от средства 3 934 100,8

  (2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 123 127,6 хил. лв., както следва:
  І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 123 127,6
  1. Разходи 122 877,6
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 122 717,5
  1.3.1. Разходи за персонал 68 762,2
  1.3.2. Издръжка 45 690,0
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции 550,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 127,8
  1.3.5. Капиталови разходи 7 587,5
  1.4. Отбрана и сигурност 160,1
  2. Предоставени трансфери 250,0
  2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС 250,0

  (3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 3 839 877,7
  РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ -3 839 877,7
  Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) 0,0
  Наличност в края на периода 3 839 877,7
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл.8.


  Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2019 г.:
  1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
  2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 560 лв.;
  3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 560 лв.;
  4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.

  Предложение на н.п. Десислава Жекова Танева и Ирена Методиева Димова (№854-04-186)
  В чл. 9, т.3 числото „560“се заменя с „400“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Мустафа Сали Карадайъ, Хасан Ахмед Адемов, Йордан Кирилов Цонев, Нигяр Сахлим Джафер, Ерол Осман Мехмед, Адлен Шукри Шевкед (№854-04-188):
  В чл. 9:
  а) в т. 3 числото „560“ да се замени с числото „400“.
  б) в т. 4 числото „3000“ да се замени с числото „2 600“
  Комисията подкрепя предложението по б.“а“ и не подкрепя по б. „б“.


  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Елена Николова Йончева, Весела Николаева Лечева, Георги Страхилов Свиленски, Филип Стефанов Попов, Кристиан Иванов Вигенин, Антон Константинов Кутев, Георги Йорданов Йорданов, Христо Танчев Проданов, Ирена Тодорова Анастасова, Иван Ивайлов Ченчев, Димитър Иванов Данчев, Даниел Петков Йорданов, Виолета Русева Желева, Явор Руменов Божанков, Георги Янчев Гьоков, Николай Иванов Цонков, Пенчо Пламенов Милков, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Петър Бойков Витанов, Станислав Иванов Владимиров, Румен Николов Георгиев, Надя Спасова Клисурска- Жекова, Кристина Максимова Сидорова, Михаил Ивайлов Христов, Теодора Атанасова Халачева, Милко Недялков Недялков, Николай Георгиев Иванов, Анелия Димитрова Клисарова (№854-04-191):
  VI. В чл. 9 се правят следните изменения:
  1. в т. 3 числото „560“ се заменя с „350“.
  2. в т. 4 числото „3000“ се заменя с „3900“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл.9:
  Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2019 г.:
  1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
  2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 560 лв.;
  3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 400 лв.;
  4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.


  Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2019 г.:
  1. от 1 януари до 30 юни – 207,60 лв.;
  2. от 1 юли до 31 декември – 219,43 лв.

  Предложение на н.п. Мустафа Сали Карадайъ, Хасан Ахмед Адемов, Йордан Кирилов Цонев, Нигяр Сахлим Джафер, Ерол Осман Мехмед, Адлен Шукри Шевкед (№854-04-188):
  В чл. 10 да се направят следните изменения:
  1.От 01 януари до 31 март – 207, 60 лв.
  2.От 01 април до 31 декември – 219, 43лв.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл.10.


  Чл. 11. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2019 г. – 9 лв., и дневен максимален размер на обезщетението за безработица за 2019 г. – 74,29 лв.

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Елена Николова Йончева, Весела Николаева Лечева, Георги Страхилов Свиленски, Филип Стефанов Попов, Кристиан Иванов Вигенин, Антон Константинов Кутев, Георги Йорданов Йорданов, Христо Танчев Проданов, Ирена Тодорова Анастасова, Иван Ивайлов Ченчев, Димитър Иванов Данчев, Даниел Петков Йорданов, Виолета Русева Желева, Явор Руменов Божанков, Георги Янчев Гьоков, Николай Иванов Цонков, Пенчо Пламенов Милков, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Петър Бойков Витанов, Станислав Иванов Владимиров, Румен Николов Георгиев, Надя Спасова Клисурска- Жекова, Кристина Максимова Сидорова, Михаил Ивайлов Христов, Теодора Атанасова Халачева, Милко Недялков Недялков, Николай Георгиев Иванов, Анелия Димитрова Клисарова (№854-04-191):

  VІI. В чл. 11 цифрата ,,9” се заменя с ,,16”, а числото ,,74,29” се заменя с ,,85,71”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл.11.


  Чл. 12. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2019 г. – 380 лв.

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Елена Николова Йончева, Весела Николаева Лечева, Георги Страхилов Свиленски, Филип Стефанов Попов, Кристиан Иванов Вигенин, Антон Константинов Кутев, Георги Йорданов Йорданов, Христо Танчев Проданов, Ирена Тодорова Анастасова, Иван Ивайлов Ченчев, Димитър Иванов Данчев, Даниел Петков Йорданов, Виолета Русева Желева, Явор Руменов Божанков, Георги Янчев Гьоков, Николай Иванов Цонков, Пенчо Пламенов Милков, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Петър Бойков Витанов, Станислав Иванов Владимиров, Румен Николов Георгиев, Надя Спасова Клисурска- Жекова, Кристина Максимова Сидорова, Михаил Ивайлов Христов, Теодора Атанасова Халачева, Милко Недялков Недялков, Николай Георгиев Иванов, Анелия Димитрова Клисарова (№854-04-191):

  VІІI. В чл. 12 числото ,,380” се заменя със ,,640”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл.12.


  Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2019 г. – 540 лв.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл.13.


  Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2019 г. съгласно приложение № 2.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл.14.


  Чл. 15. (1) За 2019 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.
  (2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2019 г. – 1400 лв.
  (3) Определят се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 97 500 лв. от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
  (4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за 2019 г. съгласно приложение № 3.

  Предложение на н.п. Георги Янчев Гьоков (№854-04-189):
  В чл. 15, ал. 2 числото „1400“ да се замени с „1960“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл.15.


  Чл. 16. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2019 г. съгласно приложение № 4.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл.16.


  Чл. 17. Приема консолидиран бюджет на всички администрирани от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове за 2019 г. съгласно приложение № 5.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл.17.  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  § 1. (1) Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.
  (2) Паричните помощи за профилактика и рехабилитация, превеждани на бюджетните организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. За 2019 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
  § 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59, 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77 и 88 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4:
  а) в ал. 1 т. 9 се отменя;
  б) в ал. 3, т. 2 думите „физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества“ се заменят с „физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“;
  в) в ал. 7 след думите „действащ международен договор, по който Република България е страна“ се добавя „или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.
  2. В чл. 4а, ал. 7 думата „внасят“ се заменя с „удържат и внасят“.
  3. В чл. 4б:
  а) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Лицата упражняват избора си по ал. 1, като подават заявление до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Осигуряването на лицата по реда на ал. 1 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора.“;
  б) в ал. 4 думите „Изборът на осигуряване, редът и начинът за събиране и разпределение“ се заменят с „Редът и начинът за избор на осигуряване, събиране и разпределение”.
  4. В чл. 4в:
  а) създава се нова ал. 2:
  „(2) Лицата упражняват избора си по ал. 1, като подават заявление до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Осигуряването на лицата по реда на ал. 1 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора.“;
  б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Изборът на осигуряване, редът и начинът за събиране и разпределение“ се заменят с „Редът и начинът за избор на осигуряване, събиране и разпределение”.
  5. В чл. 6, ал. 3:
  а) изречение второ се заличава;
  б) в изречение трето думите „чл. 4, ал. 1, т. 5, 7, 8 и 9“ се заменят с „чл. 4, ал. 1, т. 5, 7 и 8“.
  6. В чл. 7, ал. 7 думите „самоосигуряващите се лица и осигурителните каси“ се заменят със „самоосигуряващите се лица, лицата по чл. 4, ал. 9 и осигурителните каси“.
  7. В чл. 9, ал. 1:
  а) в т. 1 думите „чл. 4, ал. 1, т. 1 и 9“ се заменят с „чл. 4, ал. 1, т. 1“;
  б) в т. 2 навсякъде в текста думите „чл. 4, ал. 1, т. 5, 9 и 10“ се заменят с „чл. 4, ал. 1, т. 5 и 10“.
  8. В чл. 33, ал. 5:
  а) създава се т. 14:
  „14. издава персонален идентификационен код за електронна идентификация и достъп до електронните административни услуги, предоставяни от Националния осигурителен институт;”
  б) създава се т. 15:
  „15. води регистър на лицата, прехвърлили средства от българска пенсионна схема към пенсионна схема на Европейския съюз, на Европейската централна банка или на Европейската инвестиционна банка.”
  9. В чл. 54а, ал. 2, т. 4 след думите „международен договор, по който Република България е страна“ се добавя „или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.
  10. В чл. 54г, ал. 4 думите „международни договори, по които Република България е страна“ се заменят с „международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.
  11. В чл. 57, ал. 1 думите „3 работни дни“ се заменят с „5 работни дни“.
  12. В чл. 68:
  а) създава се нова ал. 4:
  „(4) При преценка на правото на пенсия по ал. 1-2, свързана с прилагане на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, когато само със зачетения по българското законодателство осигурителен стаж лицето не придобива право на пенсия, но има поне 15 години действителен осигурителен стаж и до удостоверяване на чуждия осигурителен стаж навърши възрастта по ал. 3, се отпуска пенсия в размер на социалната пенсия за старост, при условие че лицето не получава друг вид пенсия.”;
  б) досегашната ал. 4 става ал. 5.
  13. В чл. 70:
  а) в ал. 1:
  аа) в изречение първо думите „с процент за всяка година осигурителен стаж“ се заменят със „с процент 1,2 за всяка година осигурителен стаж“;
  бб) изречения второ, трето и четвърто се заличават;
  б) алинея 8 се изменя така:
  „(8) За пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г., индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителния доход на лицето за периодите след 31 декември 1999 г. до датата на отпускане на пенсията, но за период, не по-малък от 36 месеца. Когато осигурителният доход на лицето след 31 декември 1999 г. е за период, по-малкък от 36 месеца, за недостигащия период се взема предвид и последният му осигурителен доход преди 1 януари 2000 г. по ред, определен с наредбата по чл. 106. Когато лицето няма осигурителен доход преди 1 януари 2000 г. или доходът му преди тази дата е за период, по-малък от необходимия за допълване до 36 месеца, индивидуалният коефициент се изчислява от наличния доход независимо от продължителността на периода, за който се отнася. Когато лицето няма осигурителен доход след 31 декември 1999 г. индивидуалният коефициент се изчислява от последния му осигурителен доход за 36 месеца до тази дата или от наличния му доход, когато доходът е за по-малък период.“;
  в) в ал. 9:
  аа) думите „изречение първо“ и „след 31 декември 1996 г.“ се заличават;
  бб) създава се изречение трето:
  „Индивидуалният коефициент не може да надхвърля средноаритметичната стойност на месечните съотношения между максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, и средния месечен осигурителен доход за страната – за месеците след 31 декември 1999 г., участващи при изчисляването на индивидуалния коефициент.“;
  г) в ал. 10, т. 2 думите „изречение първо“ се заличават;
  д) в ал. 16 след думите „международен договор, по който Република България е страна“ се добавя „или по европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“;
  е) в ал. 17 думите „от влизане в сила на разпореждането за отпускане на пенсията“ се заменят със „след влизането в сила на разпореждането, с което размерът й е определен по реда на този кодекс“;
  ж) създава се ал. 18:
  „(18) В случаите на изменение, преизчисляване, възобновяване или възстановяване на пенсиите индивидуалният коефициент се изчислява съгласно нормативните разпоредби, по които е определен.“
  14. В чл. 70а:
  а) наименованието се изменя така:
  „Доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент“;
  б) в ал. 1 след думите „Средномесечният осигурителен доход“ се поставя запетая, добавя се „съответно осигурителният доход за месеца“ и се поставя запетая;
  в) в ал. 2:
  аа) в основния текст след думите „средномесечния осигурителен доход“ се поставя запетая, добавя се „съответно на осигурителния доход за месеца“ и се поставя запетая;
  бб) точка 6 се изменя така:
  „6. от 1 януари 2001 г., през което родител (осиновител) или съпруг (съпруга), както и времето от 15 август 2015 г., през което един от родителите на майката или на бащата на лицето с увреждане са полагали грижи за лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, което постоянно се нуждае от чужда помощ, поради което не са били осигурени или не са получавали пенсия, а след 1 януари 2018 г. – лична пенсия;“
  г) създава се ал. 5:
  „(5) При определяне на пенсия, свързана с прилагане на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, когато по българското законодателство е зачетен само осигурителен стаж, който не се включва при определяне на осигурителния доход съгласно ал. 2, за изчисляване на индивидуалния коефициент по чл. 70 се взема предвид минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния период.“
  15. В чл. 75, ал. 1 се правят следните изменения:
  а) в изречение първо думите „със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто“ се заменят със „с процент 1,2“;
  б) изречение второ се заличава.
  16. В чл. 79:
  а) в ал. 1:
  аа) в т. 1 числото „0,4“ се заменя с „0,4494“;
  бб) в т. 2 числото „0,35“ се заменя с „0,3932“;
  вв) в т. 3 числото „0,30“ се заменя с „0,3371“;
  б) алинея 2 се отменя.
  17. В чл. 82, ал. 4, изречение първо след думите „наследствена пенсия“ се добавя „за военна инвалидност“.
  18. В чл. 89а, ал. 1, изречение първо след думите „70-годишна възраст“ се поставя запетая и се добавя „на които не е отпусната друга пенсия, включително от друга държава“.
  19. В чл. 90а, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „на които не е отпусната друга пенсия, включително от друга държава“.
  20. В чл. 94:
  а) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Извън случаите по ал. 1 пенсия за инвалидност и/или добавка за чужда помощ се отпуска от датата на подаване от лицето на заявление-декларация до териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК), но не по-рано от датата на инвалидизиране, съответно – от датата на определяне на потребността от чужда помощ, ако необходимите документи за пенсиониране са подадени в териториалното поделение на Националния осигурителен институт в едномесечен срок от изтичане на срока за обжалване на експертното решение на ТЕЛК или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) по отношение на правоимащото лице.“;
  б) създава се ал. 5:
  „(5) Пенсията по чл. 68, ал. 4 се отпуска от датата на навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3, но не по-рано от датата на подаване на заявлението.“
  21. В чл. 96:
  а) в ал. 2 думите „по т. 2-4“ се заменят с „по т. 2-5“;
  б) създава се ал. 3:
  „(3) Пенсията по чл. 68, ал. 4 се прекратява от датата на отпускането й, при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на друго основание по този кодекс.“
  22. В чл. 98:
  а) в ал. 1, т. 2 след думите „по международни договори“ се добавя „и европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност“;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Длъжностните лица по ал. 1 издават разпореждания и за възстановяване на неоснователно изплатените суми за пенсии. Дължимите суми по разпорежданията се събират чрез удръжки от пенсията съгласно чл. 114а, ал. 3 или чрез предвидените в чл. 114, ал. 5 способи.“
  23. В чл. 102:
  а) в ал. 1, изречение второ след думите „по реда на чл. 70, съответно чл. 75-77“ се добавя „считано от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението“;
  б) създава се ал. 3а:
  „(3а) Лицето може да подаде заявление по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт, с което да поиска пенсията му да бъде служебно преизчислявана по реда на ал. 1. Преизчисляването се извършва веднъж годишно по ред, определен в наредбата по чл. 106, въз основа на наличните данни по чл. 5, ал. 4, т. 1, а за самоосигуряващите се лица - въз основа на внесените осигурителни вноски за периодите след пенсионирането, съответно - след последното преизчисляване на пенсията.“
  24. В чл. 114:
  а) в ал. 2, т. 3 думите „международни договори, по които Република България е страна“ се заменят с „международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“;
  б) в ал. 4, изречение второ след думите „Националния осигурителен институт,“ се добавя „или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на поделението“ и се поставя запетая.
  25. В Преходните и заключителните разпоредби:
  а) в § 6 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях от 1 януари 2019 г. се определя в размер на 910 лв., а от 1 юли 2019 г. както и от 1 юли на всяка следваща календарна година – в размер на 40 на сто от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.“
  б) в § 6в се създават ал. 3 и 4:
  „(3) За уреждане на бюджетните взаимоотношения, свързани с ал. 2, Министерският съвет може да одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси за сметка на намаление на размера на утвърдените с годишния закон за бюджета на държавното обществено осигуряване получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване.
  (4) Управителят на Националния осигурителен институт отразява произтичащите от ал. 3 промени по бюджета на държавното обществено осигуряване, без да се нарушава балансът по бюджета на държавното обществено осигуряване.“;
  в) създават се § 7б и 7в:
  „§ 7б. (1) През 2019 г. пенсиите не се осъвременяват по чл. 100.
  (2) Размерът към 30 юни 2019 г. на пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г., се увеличава от 1 юли 2019 г. с процент 5,7.
  § 7в. (1) Пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г., се преизчисляват от 1 юли 2019 г. с процент 1,2 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж. Пенсиите за трудова злополука и професионална болест, отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г., се преизчисляват от 1 юли 2019 г. със съответния коефициент по чл. 79, ал. 1.
  (2) Преизчисляването по ал. 1 се извършва, без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията, след което тя се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането й до 30 юни 2019 г. включително.
  (3) Когато преизчисленият размер на пенсията по ал. 1 и размерът на пенсията по § 7б, ал. 2 не са равни, пенсията се определя в по-високия размер.“;
  г) създава се § 22ф:
  „§ 22ф. Член 68, ал. 4 се прилага и за неприключилите производства по подадени до 31 декември 2018 г. заявления за отпускане на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, свързана с прилагане на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.“;
  д) създава се § 22х:
  „§ 22х. Специализантите, които са приети по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 7 от 2007 г.) и чиито договори за обучение за придобиване на специалност не са приключили до 31 декември 2018 г., продължават да се осигуряват по реда на отменения чл. 4, ал. 1, т. 9 до приключване на специализацията им. Осигурителните вноски се дължат върху получените възнаграждения, но върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната, и се разпределят между осигурителите и осигурените лица съгласно чл. 6, ал. 3.“

  Предложение на н.п. Мустафа Сали Карадайъ, Хасан Ахмед Адемов, Йордан Кирилов Цонев, Нигяр Сахлим Джафер, Ерол Осман Мехмед, Адлен Шукри Шевкед (№854-04-188):
  В § 3:
  1. в т. 13 (относно чл. 70):
  а) в буква в), буква бб) (относно ал. 9, създава се изречение трето) да отпадне.
  б) да се създаде нова б. д)
  „д) в ал. 12 след думите „чл. 68, ал. 1“ се добавя „и максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях“
  в) букви д), e) и ж) стават съответно е), ж) и з).
  2. в т. 25:
  а) буква а) (относно §6, ал. 1) да се измени така:
  „а) в §6, ал. 1 се изменя така:
  „(1)Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях от 01 януари 2019 г. се определя в размер на 910 лв., а от 01 юли 2019 г – в размер 1200 лв. Всяка следваща календарна година месечният размер по тази алинея се определя ежегодно с бюджета на държавното обществено осигуряване“
  б) в буква в) (относно §7в, ал. 1) думите „от 01 юли 2019 г.“ се заменят с „от 01 април 2019 г.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Корнелия Петрова Нинова, Драгомир Велков Стойнев, Крум Костадинов Зарков, Елена Николова Йончева, Весела Николаева Лечева, Георги Страхилов Свиленски, Филип Стефанов Попов, Кристиан Иванов Вигенин, Антон Константинов Кутев, Георги Йорданов Йорданов, Христо Танчев Проданов, Ирена Тодорова Анастасова, Иван Ивайлов Ченчев, Димитър Иванов Данчев, Даниел Петков Йорданов, Виолета Русева Желева, Явор Руменов Божанков, Георги Янчев Гьоков, Николай Иванов Цонков, Пенчо Пламенов Милков, Георги Георгиев Стоилов, Стефан Иванов Бурджев, Петър Бойков Витанов, Станислав Иванов Владимиров, Румен Николов Георгиев, Надя Спасова Клисурска- Жекова, Кристина Максимова Сидорова, Михаил Ивайлов Христов, Теодора Атанасова Халачева, Милко Недялков Недялков, Николай Георгиев Иванов, Анелия Димитрова Клисарова (№854-04-191):

  ІX. В Преходни и заключителни разпоредби, § 3, т. 25, б. „в“ уводното изречение се променя на: „в) създават се § 7б, 7в и 7г:“ и текстът се допълва с § 7г:
  „§ 7г. (1) Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2013 г., се преизчисляват от 1 януари 2019 г., като индивидуалният коефициент на лицето се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната за 2013 г., след което размерът на пенсията се определя при условията и по реда на чл. 70, 75 и 79.
  (2) Преизчисляването на пенсиите по ал. 1 се извършва, ако това е по-благоприятно за лицето.”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 85, ал. 5, т. 2 от ПОДНС:
  В § 3 т. 25, буква „б“ да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за §3.
  § 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59, 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77 и 88 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4:
  а) в ал. 1 т. 9 се отменя;
  б) в ал. 3, т. 2 съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се добавя „и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“;
  в) в ал. 7 накрая се добавя „или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.
  2. В чл. 4а, ал. 7 думата „внасят“ се заменя с „удържат и внасят“.
  3. В чл. 4б:
  а) в ал. 3 се създава ново изречение първо: „Лицата упражняват избора си по ал. 1, като подават заявление до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите“, а досегашното изречение става изречение второ.;
  б) в ал. 4 думите „Изборът на осигуряване, редът и начинът за събиране“ се заменят с „Редът и начинът за избор на осигуряване, събиране”.
  4. В чл. 4в:
  а) създава се нова ал. 2:
  „(2) Лицата упражняват избора си по ал. 1, като подават заявление до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Осигуряването на лицата по реда на ал. 1 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора.“;
  б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Изборът на осигуряване, редът и начинът за събиране“ се заменят с „Редът и начинът за избор на осигуряване, събиране”.
  5. В чл. 6, ал. 3 изречение второ се заличава, а в изречение трето думите „чл. 4, ал. 1, т. 5, 7, 8 и 9“ се заменят с „чл. 4, ал. 1, т. 5, 7 и 8“.
  6. В чл. 7, ал. 7 след думите „самоосигуряващите се лица“ се поставя запетая и се добавя „лицата по чл. 4, ал. 9“.
  7. В чл. 9, ал. 1:
  а) в т. 1 думите „и 9“ се заличават;
  б) в т. 2 навсякъде в текста думите „чл. 4, ал. 1, т. 5, 9 и 10“ се заменят с „чл. 4, ал. 1, т. 5 и 10“.
  8. В чл. 33, ал. 5 се създават т. 14 и 15:
  „14. издава персонален идентификационен код за електронна идентификация и достъп до електронните административни услуги, предоставяни от Националния осигурителен институт;
  15. води регистър на лицата, прехвърлили средства от българска пенсионна схема към пенсионна схема на Европейския съюз, на Европейската централна банка или на Европейската инвестиционна банка.”
  9. В чл. 54а, ал. 2, т. 4 накрая се добавя „или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.
  10. В чл. 54г, ал. 4 думите „международни договори, по които Република България е страна“ се заменят с „международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.
  11. В чл. 57, ал. 1 цифрата „3“ се заменя с „5“.
  12. В чл. 68:
  а) създава се нова ал. 4:
  „(4) При преценяване на правото на пенсия по ал. 1 и 2, свързана с прилагане на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, когато само със зачетения по българското законодателство осигурителен стаж лицето не придобива право на пенсия, но има поне 15 години действителен осигурителен стаж и до удостоверяване на чуждия осигурителен стаж навърши възрастта по ал. 3, се отпуска пенсия в размер на социалната пенсия за старост, при условие че лицето не получава друг вид пенсия.”;
  б) досегашната ал. 4 става ал. 5.
  13. В чл. 70:
  а) в ал. 1, в изречение първо думите „процент“ се заменят с „процент 1,2“, а изречения второ, трето и четвърто се заличават;
  б) алинея 8 се изменя така:
  „(8) За пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г., индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителния доход на лицето за периодите след 31 декември 1999 г. до датата на отпускане на пенсията, но за период, не по-малък от 36 месеца. Когато осигурителният доход на лицето след 31 декември 1999 г. е за период, по-малък от 36 месеца, за недостигащия период се взема предвид и последният му осигурителен доход преди 1 януари 2000 г. по ред, определен с наредбата по чл. 106. Когато лицето няма осигурителен доход преди 1 януари 2000 г. или доходът му преди тази дата е за период, по-малък от необходимия за допълване до 36 месеца, индивидуалният коефициент се изчислява от наличния доход независимо от продължителността на периода, за който се отнася. Когато лицето няма осигурителен доход след 31 декември 1999 г. индивидуалният коефициент се изчислява от последния му осигурителен доход за 36 месеца до тази дата или от наличния му доход, когато доходът е за по-малък период.“;
  в) в ал. 9 думите „изречение първо“ и „след 31 декември 1996 г.“ се заличават и се създава изречение трето: „Индивидуалният коефициент не може да надхвърля средноаритметичната стойност на месечните съотношения между максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, и средния месечен осигурителен доход за страната – за месеците след 31 декември 1999 г., участващи при изчисляването на индивидуалния коефициент.“;
  г) в ал. 10, т. 2 думите „изречение първо“ се заличават;
  д) в ал. 16 след думите „международен договор, по който Република България е страна“ се добавя „или по европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“;
  е) в ал. 17 думите „от влизане в сила на разпореждането за отпускане на пенсията“ се заменят със „след влизането в сила на разпореждането, с което размерът й е определен по реда на този кодекс“;
  ж) създава се ал. 18:
  „(18) В случаите на изменение, преизчисляване, възобновяване или възстановяване на пенсиите индивидуалният коефициент се изчислява съгласно нормативните разпоредби, по които е определен.“
  14. В чл. 70а:
  а) заглавието се изменя така: „Доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент“;
  б) в ал. 1 след думите „Средномесечният осигурителен доход“ се поставя запетая и се добавя „съответно осигурителният доход за месеца“;
  в) в ал. 2:
  аа) текста преди т. 1 след думите „средномесечния осигурителен доход“ се поставя запетая и се добавя „съответно на осигурителния доход за месеца“;
  бб) точка 6 се изменя така:
  „6. от 1 януари 2001 г., през което родител (осиновител) или съпруг (съпруга) на лице с увреждане, на което е определена чужда помощ, както и времето от 15 август 2015 г., през което един от родителите на майката или на бащата на лицето с увреждане са полагали грижи за него, поради което не са били осигурени или не са получавали пенсия, а след 1 януари 2018 г. – лична пенсия;“
  г) създава се ал. 5:
  „(5) При определяне на пенсия, свързана с прилагане на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, когато по българското законодателство е зачетен само осигурителен стаж, който не се включва при определяне на осигурителния доход съгласно ал. 2, за изчисляване на индивидуалния коефициент по чл. 70 се взема предвид минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния период.“
  15. В чл. 75, ал. 1 в изречение първо думите „със сумата, образувана от: по процент 1,1 на сто“ се заменят със „с процент 1,2“, а изречение второ се заличава.
  16. В чл. 79:
  а) в ал. 1:
  аа) в т. 1 числото „0,4“ се заменя с „0,4494“;
  бб) в т. 2 числото „0,35“ се заменя с „0,3932“;
  вв) в т. 3 числото „0,30“ се заменя с „0,3371“;
  б) алинея 2 се отменя.
  17. В чл. 82, ал. 4 след думите „наследствена пенсия“ се добавя „за военна инвалидност“.
  18. В чл. 89а, ал. 1, изречение първо след думите „70-годишна възраст“ се поставя запетая и се добавя „на които не е отпусната друга пенсия, включително от друга държава“.
  19. В чл. 90а, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „на които не е отпусната друга пенсия, включително от друга държава“.
  20. В чл. 94:
  а) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Извън случаите по ал. 1 пенсия за инвалидност и/или добавка за чужда помощ се отпуска от датата на подаване от лицето на заявление-декларация до териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК), но не по-рано от датата на инвалидизиране, съответно – от датата на определяне на потребността от чужда помощ, ако необходимите документи за пенсиониране са подадени в териториалното поделение на Националния осигурителен институт в едномесечен срок от изтичане на срока за обжалване на експертното решение на ТЕЛК или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) по отношение на правоимащото лице.“;
  б) създава се ал. 5:
  „(5) Пенсията по чл. 68, ал. 4 се отпуска от датата на навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3, но не по-рано от датата на подаване на заявлението.“
  21. В чл. 96:
  а) в ал. 2 думите „ т. 2-4“ се заменят с „ т. 2-5“;
  б) създава се ал. 3:
  „(3) Пенсията по чл. 68, ал. 4 се прекратява от датата на отпускането й, при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на друго основание по този кодекс.“
  22. В чл. 98:
  а) в ал. 1, т. 2 след думите „международни договори“ се добавя „и европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност“;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Длъжностните лица по ал. 1 издават разпореждания и за възстановяване на неоснователно изплатените суми за пенсии. Дължимите суми по разпорежданията се събират чрез удръжки от пенсията съгласно чл. 114а, ал. 3 или чрез предвидените в чл. 114, ал. 5 способи“
  23. В чл. 102:
  а) в ал. 1 накрая се добавя „считано от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението“;
  б) създава се нова ал. 3:
  „(3) Лицето може да подаде заявление по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт, с което да поиска пенсията му да бъде служебно преизчислявана по реда на ал. 1. Преизчисляването се извършва веднъж годишно по ред, определен с наредбата по чл. 106, въз основа на наличните данни по чл. 5, ал. 4, т. 1, а за самоосигуряващите се лица - въз основа на внесените осигурителни вноски за периодите след пенсионирането, съответно - след последното преизчисляване на пенсията.“
  24. В чл. 114:
  а) в ал. 2, т. 3 думите „международни договори, по които Република България е страна“ се заменят с „международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“;
  б) в ал. 4 след думите „Националния осигурителен институт,“ се добавя „или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на поделението“.
  25. В преходните и заключителните разпоредби:
  а) в § 6 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях от 1 януари 2019 г. се определя в размер на 910 лв., а от 1 юли 2019 г. както и от 1 юли на всяка следваща календарна година – в размер на 40 на сто от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.“
  б) създават се § 7б и 7в:
  „§ 7б. (1) През 2019 г. пенсиите не се осъвременяват по чл. 100.
  (2) Размерът към 30 юни 2019 г. на пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г., се увеличава от 1 юли 2019 г. с процент 5,7.
  § 7в. (1) Пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г., се преизчисляват от 1 юли 2019 г. с процент 1,2 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж. Пенсиите за трудова злополука и професионална болест, отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г., се преизчисляват от 1 юли 2019 г. със съответния коефициент по чл. 79, ал. 1.
  (2) Преизчисляването по ал. 1 се извършва, без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията, след което тя се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането й до 30 юни 2019 г. включително.
  (3) Когато преизчисленият размер на пенсията по ал. 1 и размерът на пенсията по § 7б, ал. 2 не са равни, пенсията се определя в по-високия размер.“;
  в) създават се § 22ф и 22х:
  „§ 22ф. Член 68, ал. 4 се прилага и за неприключилите производства по подадени до 31 декември 2018 г. заявления за отпускане на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, свързана с прилагане на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.
  § 22х. Специализантите, които са приети по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 12 и 72 от 2010 г., бр. 58 и 60 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 24 и 73 от 2013 г.; изм. с Решение № 15612 от 26.11.2013 г. на ВАС на РБ - бр. 59 от 2014 г., отм., бр. 7 от 2015 г.) и чиито договори за обучение за придобиване на специалност не са приключили до 31 декември 2018 г., продължават да се осигуряват по реда на отменения чл. 4, ал. 1, т. 9 до приключване на специализацията им. Осигурителните вноски се дължат върху получените възнаграждения, но върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната, и се разпределят между осигурителите и осигурените лица съгласно чл. 6, ал. 3.“
  26. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 61 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2017 г.) § 53 се отменя.

  § 4. Параграф 53 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 61 от 2015 г.; изм. бр. 99 от 2017 г.) се отменя.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 3, т. 26.

  § 5. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г. и бр. 58, 85 и 102 от 2017 г. и бр. 18, 77 и 91 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 180 ал. 4 се отменя.
  2. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 2г:
  „§ 2г. Времето, през което специализантите са се обучавали за придобиване на специалност въз основа на договор за обучение за придобиване на специалност, сключен по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 12 и 72 от 2010 г., бр. 58 и 60 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 24 и 73 от 2013 г.; изм. с Решение № 15612 от 26.11.2013 г. на ВАС на РБ - бр. 59 от 2014 г., отм., бр. 7 от 2015 г.) и са се осигурявали по реда на отменения чл. 4, ал. 1, т. 9 от Кодекса за социално осигуряване, се зачита за трудов стаж.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 4.


  Предложение на н.п. Надя Спасова Клисурска-Жекова и Виолета Русева Желева (№ 854-04-187)

  В Преходни и заключителни разпоредби се създава § 5а:
  „§ 5а. В Кодекса на труда (обн. ДВ. бр. 26 и 27 от 1986 г., идм. ДВ. бр. 6 от 1988 г., изм. Дв. бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., изм. ДВ. бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., … изм. ДВ. бр. 92 от 2018 г.) в чл. 261 думите „размерите, определени от Министерския съвет“ се заменят с „30 на сто за всеки отработен нощен час или за част от него.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 6. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 5.  Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
  (без налагане на административно увеличение и минимална работна заплата за 2019 г. - 560,00 лв.)
  Приложение № 1 към чл. 9, т. 1
  Пореден номер Икономи-чески дейности (ном. А31) Икономически дейности (код по НКИД ) Наименование на икономическа дейност Ръководители Специалисти Техници и приложни специалисти Помощен административен персонал Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство Квалифицира-ни работници и сродни на тях занаятчии Машинни оператори и монтажници Професии, неизискващи специална квалификация
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1 А 01, 03 без 1.49 Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности;Рибно стопанство 1034 779 707 655 560 560 618 688 560
  2 А 02 Горско стопанство 935 644 560 560 560 560 560 560 560
  3 А 1,49 Отглеждане на други животни /пчеларство/ 755 709 673 592 560 560 560 560 560
  4 В 05 Добив на въглища 901 738 699 560 560 560 699 635 560
  5 В 06 Добив на нефт и природен газ 865 694 675 560 560 560 623 574 560
  6 В 07 Добив на метални руди 926 770 682 560 560 560 674 582 560
  7 В 08.11 Добив на строителни материали 705 560 560 560 560 560 603 560 560
  8 В 08.11 Добив на декоративни скални материали 677 560 560 560 560 560 580 560 560
  9 В 08.11 Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти 709 560 560 560 560 560 607 560 560
  10 В 08.12 Добив на трошен камък, чакъл и пясък 890 740 639 560 560 560 587 587 560
  11 В 08.12 Добив на глина и каолин 916 761 657 560 560 560 604 604 560
  12 В 08.9 и 09 Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива 712 561 560 560 560 560 610 561 560
  13 C 10.1 без 10.12, 10.2 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия 1486 982 784 594 560 560 636 560 560
  14 C 10.12 Производство и преработка на месо от домашни птици 1226 1018 883 623 560 560 560 644 560
  15 C 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия 904 727 613 560 560 560 561 562 560
  16 C 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини 982 883 644 560 560 560 560 560 560
  17 C 10.5 Производство на мляко и млечни продукти 1057 697 562 571 560 560 560 560 560
  18 C 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти 1247 1039 987 603 560 560 675 831 560
  19 C 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82 Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти 831 587 582 560 560 560 560 560 560
  20 C 10.81 и 10.82 Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 1143 940 873 623 560 560 613 644 560
  21 C 10.9 Производство на готови храни за животни 1122 987 894 655 560 560 675 675 560
  22 C 11 без 11.05, 11.06 и 11.07 Производство на напитки 869 675 580 560 560 560 560 560 560
  23 C 11.05 и 11.06 Производство на пиво и малц 821 696 639 560 560 560 560 560 560
  24 C 11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води 935 790 717 560 560 560 560 560 560
  25 C 12 Производство на тютюневи изделия 1034 1008 705 560 560 560 560 560 560
  26 C 13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 987 673 644 560 560 560 560 560 560
  27 C 14 без 14.3 Производство на облекло 925 675 623 560 560 560 560 560 560
  28 C 14,3 Производство на други трикотажни изделия 997 717 675 571 560 560 560 560 560
  29 C 15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 906 615 598 560 560 560 560 560 560
  30 C 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 603 560 560 560 560 560 560 560 560
  31 C 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 852 634 571 560 560 560 560 560 560
  32 C, J 18, 58 и 59 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители ;Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 560 560 560 560 560 560 560 560 560
  33 C 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 1763 1310 1034 756 882 560 958 967 560
  34 C 20 Производство на химични продукти 870 680 560 560 560 560 560 560 560
  35 C 21 Производство на лекарствени вещества и продукти 870 680 560 560 560 560 560 560 560
  36 C 22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 614 560 560 560 560 560 560 560 560
  37 C 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 827 670 625 560 560 560 604 604 560
  38 C 24 без 24.5 Производство на основни метали 810 561 560 560 560 560 560 560 560
  39 C 24.5 Леене на метали 769 561 560 560 560 560 560 560 560
  40 C 25 без 25.4 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 769 560 560 560 560 560 560 560 560
  41 C 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти. 790 686 603 560 560 560 582 561 560
  42 C 27 Производство на електрически съоръжения 790 686 603 560 560 560 582 561 560
  43 C 28 без 28.11; 25.4 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси 862 592 560 560 560 560 560 560 560
  44 C 28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни 987 623 623 560 560 560 560 560 560
  45 C 29, 30 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили 1018 675 592 560 560 560 603 560 560
  46 C 31 Производство на мебели 623 560 560 560 560 560 560 560 560
  47 C 32 без 32.5 ,33 Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 705 560 560 560 560 560 560 560 560
  48 C 32.5 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории) 929 697 560 560 560 560 560 560 560
  49 D 35.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 987 779 738 560 560 560 644 613 560
  50 D 35.2; 49.5 Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт 1461 1008 958 581 560 560 700 772 560
  51 D 35.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 873 670 639 560 560 560 560 561 560
  52 Е 36, 37 Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 810 727 655 560 560 560 560 560 560
  53 E 38 без 38.12 и 38.22; 39 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 832 560 560 560 560 560 560 560 560
  54 E 38.12 и 38.22 Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци 1013 842 758 623 597 560 665 623 608
  55 F 41, 42 без 42.11 и 42.22, 43 Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности 790 644 623 560 560 560 603 603 560
  56 F 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти 878 696 634 560 560 560 634 634 560
  57 F 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи 696 566 560 560 560 560 560 560 560
  58 G 45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 1299 1070 945 665 566 560 623 613 560
  59 G 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки 923 585 560 560 560 560 560 560 560
  60 I 55, 56, 79 Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 966 831 649 560 560 560 571 582 560
  61 H 49.1, 49.2, 52 - само за железопътен транспорт Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт 927 822 675 560 560 560 560 562 560
  62 H 49.3, 49.4 Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване 845 650 577 560 560 560 560 560 560
  63 H 50 Воден транспорт 1011 924 789 560 560 560 560 568 560
  64 H 51 Въздушен транспорт 1201 1103 900 560 572 560 583 648 560
  65 H 52, без железопътен транспорт Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт) 1038 973 760 560 560 560 560 560 560
  66 H 53 Пощенски и куриерски дейности 560 560 560 560 560 560 560 560 560
  67 J 60, 61 Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения 933 817 700 560 560 560 585 585 560
  68 K 64, 65, 66 ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1589 1008 756 560 560 560 560 581 560
  69 J, L, M, N 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82 Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1008 656 560 560 560 560 560 560 560
  70 N 80 Дейности по охрана и разследване 848 592 560 560 560 560 560 560 560
  71 M 72 Научноизследователска и развойна дейност 673 560 560 560 560 560 560 560 560
  72 O 84 ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 560 560 560 560 560 560 560 560 560
  73 P 85 ОБРАЗОВАНИЕ 686 577 560 560 560 560 560 560 560
  74 Q 86 без 86.1, 75 ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА /без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите/; Ветеринарномедицинска дейност 1045 668 560 560 560 560 560 560 560
  75 Q 86,1 Дейност на болници /без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите/ 1336 987 650 560 560 560 560 560 560
  76 Q 87, 88 Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване 560 560 560 560 560 560 560 560 560
  77 R 90, 91, 92, 93 КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 Дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб) 659 560 560 560 560 560 560 560 560
  78 S, T 95, 96, 97 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ; 560 560 560 560 560 560 560 560 560
  79 S, U 94 без 94.91, 99 Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби 896 630 560 560 560 560 560 560 560
  80 R 93,12 Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб) 590
  81 Централен кооперативен съюз 665 582 560 560 560 560 560 560 560
  82 Q 86 без 86.1 ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) 697 560 560
  83 Q 86,1 Дейност на болници (само за началник клиника/отделение) 1103
  84 Q 86,1 Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) 766 709 697
  85 S 94.91 Дейност на религиозни организации 560


  Забележки:
  1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
  2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
  3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите - приложение № 2 към Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.
  Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
  4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение №1.


  Диференцирани осигурителни вноски
  за фонд "Трудова злополука и професионална болест"
  за 2019 година
  Приложение № 2 към чл. 14
  код КИД 2008 Наименование на икономическа дейност КИД 2008 Осигурителна вноска (%)
  02 Горско стопанство 1,1
  05 Добив на въглища 1,1
  07 Добив на метални руди 1,1
  08 Добив на неметални материали и суровини 1,1
  09 Спомагателни дейности в добива 1,1
  12 Производство на тютюневи изделия 1,1
  13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 1,1
  16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 1,1
  20 Производство на химични продукти 1,1
  23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 1,1
  24 Производство на основни метали 1,1
  25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 1,1
  33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 1,1
  38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали 1,1
  41 Строителство на сгради 1,1
  42 Строителство на съоръжения 1,1
  43 Специализирани строителни дейности 1,1
  49 Сухопътен транспорт 1,1
  50 Воден транспорт 1,1
  68 Операции с недвижими имоти 1,1
  77 Даване под наем и оперативен лизинг 1,1
  01 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности 0,9
  17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 0,9
  22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 0,9
  28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 0,9
  30 Производство на превозни средства, без автомобили 0,9
  31 Производство на мебели 0,9
  35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 0,9
  37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 0,9
  39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 0,9
  52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 0,9
  53 Пощенски и куриерски дейности 0,9
  81 Дейности по обслужване на сгради и озеленяване 0,9
  10 Производство на хранителни продукти 0,7
  11 Производство на напитки 0,7
  19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 0,7
  21 Производство на лекарствени вещества и продукти 0,7
  27 Производство на електрически съоръжения 0,7
  32 Производство, некласифицирано другаде 0,7
  36 Събиране, пречистване и доставяне на води 0,7
  46 Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети 0,7
  61 Далекосъобщения 0,7
  63 Информационни услуги 0,7
  78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила 0,7
  84 Държавно управление 0,7
  88 Социална работа без настаняване 0,7
  90 Артистична и творческа дейност 0,7
  92 Организиране на хазартни игри 0,7
  93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих 0,7
  03 Рибно стопанство 0,5
  06 Добив на нефт и природен газ 0,5
  18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители 0,5
  26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 0,5
  29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 0,5
  45 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт 0,5
  47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 0,5
  51 Въздушен транспорт 0,5
  60 Радио- и телевизионна дейност 0,5
  70 Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението 0,5
  71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи 0,5
  72 Научноизследователска и развойна дейност 0,5
  74 Други професионални дейности 0,5
  80 Дейности по охрана и разследване 0,5
  82 Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност 0,5
  85 Образование 0,5
  86 Хуманно здравеопазване 0,5
  87 Медико-социални грижи с настаняване 0,5
  91 Други дейности в областта на културата 0,5
  95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 0,5
  14 Производство на облекло 0,4
  15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 0,4
  55 Хотелиерство 0,4
  56 Ресторантьорство 0,4
  58 Издателска дейност 0,4
  59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 0,4
  62 Дейности в областта на информационните технологии 0,4
  64 Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0,4
  65 Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0,4
  66 Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането 0,4
  69 Юридически и счетоводни дейности 0,4
  73 Рекламна дейност и проучване на пазари 0,4
  75 Ветеринарномедицинска дейност 0,4
  79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 0,4
  94 Дейности на организации с нестопанска цел 0,4
  96 Други персонални услуги 0,4
  97 Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал 0,4
  98 Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление 0,4
  99 Дейности на екстериториални организации и служби 0,4


  Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение №2.  Приложение № 3
  към чл. 15, ал. 4
  Бюджет на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"


  ( в хил. лв.)
  Показатели Бюджет 2019 г.

  І. ПРИХОДИ 4 500,0
  Приходи от вноски 0,0
  Приходи от лихви и инвестиции в държавни ценни книжа (ДЦК) 4 500,0
  Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви 0,0

  ІІ. РАЗХОДИ 1 915,1
  Обезщетения и помощи за домакинствата 1 666,8
  Разходи за гарантирани вземания на работници и служители 1 666,8
  Разходи за дейността 97,5
  Разходи за дейността, извършени по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР) 97,5
  Разходи за заплати и възнаграждения на персонала 35,5
  Други възнаграждения и плащания на персонала 52,2
  Осигурителни вноски от работодатели 15,1
  Издръжка 48,0

  III. ТРАНСФЕРИ 0,0

  ІV. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК 2 584,9
  V. ФИНАНСИРАНЕ -2 584,9
  Покупка на ДЦК на първичния пазар (-) -20 000,0
  Получени погашения по ДЦК на първ.пазар (+) 49 068,9
  Наличност по сметка от предходна година 9 335,7
  Остатък по срочни депозити в БНБ в началото на годината (+) 0,0
  Наличност по срочни депозити към края на годината (-) 0,0
  Остатък към края на периода (-) -40 989,5

  Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение №3.
  Приложение № 4
  към чл. 16
  Бюджет на Учителския пенсионен фонд


  ( в хил. лв.)
  П О К А З А Т Е Л И Б Ю Д Ж Е Т
  2019 г.

  I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 75 226,4

  Данъчни приходи 63 831,1
  Осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване 63 831,1
  Неданъчни приходи 11 395,3
  Приходи и доходи от собственост 11 384,8
  Приходи от лихви и отстъпки от държавни ценни книжа и от общински ценни книжа 11 384,8
  Глоби, санкции и наказателни лихви 10,0
  Други приходи 0,5
  II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 45 696,0

  Текущи разходи 45 696,0
  Издръжка 63,0
  Други финансови услуги 63,0
  Пенсии 45 633,0
  Пенсии от УчПФ 15 310,0
  Добавки от УчПФ 30 323,0
  III. ТРАНСФЕРИ 0,0
  IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+) 29 530,4

  V. ФИНАНСИРАНЕ -29 530,4
  Суми по разчети за поети осигурителни вноски 0,0
  Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-) -17 299,2
  Покупка на държавни ценни книжа -95 000,0
  Получени погашения по държавни ценни книжа 77 700,8
  Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -12 231,2
  Наличност по сметка в началото на периода (+) 10 916,5
  Наличност по депозити в началото на периода (+) 5 000,0
  Остатък в БНБ към края на периода (-) -23 147,7
  Наличност по депозити в края на периода (-) -5 000,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение №4.


  Приложение № 5
  към чл. 17
  КОНСОЛИДИРАН БЮДЖЕТ на администрираните от
  Националния осигурителен институт фондове за 2019 г.  П О К А З А Т Е Л И Сума
  ( хил. лв.)
  І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 11 839 454,4
  1. Приходи 7 607 792,8
  1.1. Осигурителни приходи 7 536 993,0
  1.1.1. Осигурителни вноски 7 536 993,0
  1.2. Неданъчни приходи 71 864,8
  1.3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -1 065,0
  2. Получени трансфери от централния/държавния бюджет 4 231 661,6


  IІ. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 11 807 339,1
  1. Разходи 11 799 939,1
  1.1. Пенсии 10 035 288,3
  1.2. Социални помощи и обезщетения 1 641 461,9
  1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 123 028,8
  1.3.1. Разходи за персонал 68 865,0
  1.3.2. Издръжка 45 898,5
  1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции 550,0
  1.3.4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 127,8
  1.3.5. Капиталови разходи 7 587,5
  1.4. Отбрана и сигурност 160,1
  2. Предоставени трансфери 7 400,0


  ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) 32 115,3
  ФИНАНСИРАНЕ -32 115,3
  Покупка-продажба на държавни (общински) ценни книжа - нето (+/-) 11 769,7
  Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -43 885,0
  Наличности в началото на периода (+) 25 252,2
  Наличности в края на периода (-) -69 137,2
  Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) 0,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение №5.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума