Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси

П Р О Т О К О Л
№ 68


На 6 юни 2019 г., сряда, се проведе редовно заседание на Комисията по бюджет и финанси при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет за 2019 г, № 902-01-28, внесен от Министерския съвет на 6 юни 2019 г.

Списъците на присъствалите народни представители – членове на Комисия по бюджет и финанси, и на гостите се прилагат към протокола.
Заседанието беше открито в 13,06 ч. и ръководено от председателя на Комисията госпожа Менда Стоянова.

* * *

ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Добър ден, колеги! Има кворум и откривам заседанието на Комисията по бюджет и финанси.


Предлагам да започнем днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси и да мине при следния дневен ред:
1. Законопроект за държавния бюджет за 2019 г., № 902-01-28, внесен от Министерския съвет на 6 юни 2019 г.
Има ли изказвания? Да.
Заповядайте за процедура, господин Търновалийски.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, искам да уточним като процедура в момента дали правим редовно заседание, или извънредно заседание? Ако е редовно заседанието, то сме в нарушение на Правилника. Ако е извънредно заседанието, моля да ни обясните какви са мотивите, защо е това бързане за извънредно заседание по един толкова важен въпрос, какъвто е актуализацията на бюджета. Ние няма да участваме в гласуванията, но ще чуем мотивите и ще имаме нашите предложения между двете четения.
Аз смятам, че с днешното заседание Вие надминахте себе си с несериозното си отношение по отношение на процеса към законодателството – което сами сте приели, към парламентаризма и към всички нас, които сме част от тази комисия.
ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря Ви, господин Търновалийски.
Знаете, че по принцип редовните заседания на Комисията по бюджет и финанси са в четвъртък, така че заседанието е извънредно и по тази причина Правилникът не е нарушен. (Реплики: „Днес е четвъртък и заседанието е редовно.“)
Съжалявам, обърках се с дните. Да, днес е четвъртък и имаме редовно заседание на Комисията по бюджет и финанси, а в крайна сметка Вие ще ни кажете дали искате да гледате този дневен ред, или искате да няма заседание днес.
ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Да, ние искаме да има заседание.
ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Подлагам на гласуване така предложения дневен ред.
Който е „за“, моля да гласува.
За – 10, против – 7, въздържали се няма.
Дневният ред е приет.
Заповядайте, госпожо ВЕЛКОВА.
ЗАМ.-МИНИСТЪР РОСИЦА ВЕЛКОВА: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, със Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2019 г. се предлага размерът за един действителен глас да се намали от 11 лв. на 1 лев, считано от 1 юли 2019 г. С намаляването на партийните субсидии за един глас ще се отговори на обществените очаквания за по-малко разходи за финансиране на политическите партии и коалиции.
Субсидията при предложената законова уредба на политическите партии и коалиции в 44-то Народно събрание за последните две тримесечия на 2019 г. би възлязла в размер 1 млн. 460 хил. 402 лв. Бюджетната икономия за второто полугодие на 2019 г. ще бъде 14 млн. 604 хил. 020 лв. Годишната държавна субсидия за политическите партии и коалиции за 2019 г. ще се преизчисли на базата на действителните гласове, получени от съответната партия или коалиция, умножена по 11 лв. за един действителен глас за периода 1 януари – 30 юни 2019 г., и на 1 лв. за периода 1 юли – 30 декември 2019 г, като размерът на субсидията на един действителен глас би възлязъл на 6 лв. Икономията на средствата в държавния бюджет за действително получен глас, би възлязла в размер на 29 млн. 208 хил. лв. Благодаря.
ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря Ви.
Колеги, откривам дебата.
Заповядайте, господин Цонев.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Госпожо Председател, ДПС не е могло днес да заяви позицията си, тъй като моите колеги тази седмица празнуват големия мюсюлмански празник Рамазан байрам. Позицията на нашата парламентарна група по този въпрос е неизменна от 2001 г., когато е въведено бюджетното финансиране на партиите. Партиите или се финансират от бюджета, или от олигарси, или „инициативни бизнесмени“. Третият вариант са лъжите пред обществото – членски внос и така нататък. Вие знаете, че този процес е скъп и съм давал пример, че в Германия субсидията е в пъти по-голяма, тъй като гласуват 50 милиона, а не 3,5 милиона.
Всякакви спекулации на тази тема са популизъм! Понеже партията ми беше обвинена в популизъм във връзка с заявеното намерение да използваме икономически механизъм за повишаване на доходите на най-бедната държава в света, в това число и косвените данъци – защото не ГЕРБ, а ДПС е направило така, че преките данъци да бъдат 10%. Нашата инициатива не е популизъм, но това, което се прави сега, е популизъм с много тежка цена за българската демокрация. Ние предупреждаваме, че цената за българската демокрация ще бъде много тежка – ще се върне зависимостта от бизнесмени, олигарси и, не дай си боже, сенчестия бизнес.
Радваме се на инициативата, че спестените пари ще се използват за строителството на детски градини и за премахване на таксата – първа мярка в нашата програма за образованието, радваме се, че е приета и другата ни инициатива – за книгите. Искам да Ви уверя, че ДПС гледа много сериозно на инициативите си и през другата седмица ще имаме срещи тук, в българския парламент, със съсловните организации, от които ще изискваме механизъм да ни гарантират, че ако ДДС бъде намалено за 100 много важни стоки за населението, ще паднат и цените. При обявяването на нашата инициатива ние казахме: няма ли гаранция, че ще паднат цените, то няма да реализираме намаляването на ДДС!
Сега Ви отговарям на три въпроса.
Първо, това, което направи ДПС, не е популизъм и приветстваме управляващите, че се насочват да спестят пари, за да реализират инициативите ни за детските градини и за книгите.
Второ, категорично сме „против“ популизма за намаляване на субсидията за партиите, защото не може една грешка в методиката да бъде причината да се случи, и партиите да изпаднат в зависимост.
Трето, ние ще продължим по нашата програма и ще се опитаме да реализираме поставените си цели. Когато се въведе онова квадратче с действителните гласове, предупреждавахме, че това е една глупост и ще доведе до объркване, както и други неща. Според ДПС тук няма виновни – не е виновна изпълнителната власт, нито финансовият министър, за това, че има недоразумение и тълкуване на това кое е действителен глас и кое не е действителен глас. На база на какви действителни гласове се изчислява субсидията? Но това, което в момента се предлага, е популизъм с много лоши последици за България. Благодаря.
ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Други желаещи за изказване?
Господин Гечев.
РУМЕН ГЕЧЕВ: Благодаря Ви.
Няма никакво съмнение, че става дума за кризисен PR, тъй като вчера излязоха съкрушителните публикации на Европейската комисия, което бързо доведе господин премиера в парламента. В негов стил той Ви завъртя на малкия си пръст и Ви насрочва заседание на парламента, за да го провеждаме сега извънредно. Изумително е, че в парламента гласувахте – какво, как ще нарушите Правилника на парламента – никакви разчети, смешни мотиви, кризисен PR. В тази връзка ние ще имаме в събота заседание и ще излезем с официално становище при обсъждането на този законопроект, внесен от правителството при първо четене в парламента.
Що се касае до диференцираните данъци и други, искам да напомня, че БСП много отдавна ги внася и ние ще използваме гласуванията по нашите предложения – кой как е гласувал, за по-ниски ДДС-та, които са диференцирани, както е в Европейския съюз, стимули за раждаемост и така нататък. В крайна сметка не е важно, ако сега ще гласуваме тези предложения при този проектозакон, за което стана дума – кой го предлага, а е важно да има резултат.
Ще завърша с едно предложение, тъй като не искаме да коментираме в детайли кризисните PR тук и опитите да се отклонява вниманието на обществото от съкрушителните оценки на Европейската комисия от вчера – никакъв Шенген, никакъв банков съюз, никаква Еврозона, се чете в доклада.
Госпожо Председател, оторизиран съм да Ви предложа към този текст, тъй като е много важно допълнението и промяната, тъй като се търсят средства. Считано от 3 юни тази година депозитите, които са натрупани в партиите, които не са похарчени, да се преведат в бюджета на Република България за тези цели. Мисля, че разбрахте за какво става дума.
Виждам, че колегите от ГЕРБ правилно пресмятат и са притеснени, че с дата от 3 юни, тоест след изборите, каквото е похарчено, а което е останало на депозити, се прехвърля в бюджета, както в бюджетните организации неизразходваните средства отиват в полза на бюджета за следващата година. Мисля, че съвсем ясно изразих нашето предложение. То е много логично предложение и ще Ви помоля да го осмислите и да проверите колко средства трябва да се преведат в бюджета. Благодаря Ви.
ПРЕД. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Други желаещи за изказвания?
Заповядайте.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Исках да направя едно уточнение, което пропуснах, за да не си помисли някой, че изразявам собственото си мнение. Изразявам мнението на моята парламентарна група с това, което казах – не, че моето не съвпада, но да няма спекулации, тъй като и медиите искаха това мнение.
ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Александров.
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Тук аз ще подкрепя част от думите на колегата Цонев, че демокрацията не трябва да страда. Субсидията, която получават партиите, получили над 1%, е именно с цел да развиват своята дейност, да налагат своите тези и идеи, тоест да има сблъсък на различните групи в нашето общество, които могат да налагат своите идеи.
Във връзка с това ние сме предлагали няколко пъти включително и цялостно отпадане на субсидиите, но под едно условие, което е хубаво да кажем и днес. Ако парламентът приеме държавна субсидия за издръжка на политическа партия за действителен глас да стане един лев, то е редно да приеме и свобода за идеите, които съответните партии се опитват да предоставят на обществото, а тя най-вече минава през медиите, които ние всички виждаме. Големият разход на политическите партии е там, където отива субсидията и това е за отразяването на предизборните кампании, в които ние, като политици, трябва да изложим своите тези и идеи, и затова смятам, че трябва да има равнопоставеност за всички нас.
Да, чудесна и похвална е инициативата на Министерския съвет – да върви в тази посока към редуциране, похвално е излишъкът да отиде за детски градини, за ясли, но също така да може да се даде възможността всеки един, който има политически убеждения, всяка една група в обществото ни да има необходимото, достатъчното време в медиите, без то да бъде заплащано, за да не се превръщат изборите в игра на пари, а демокрацията да бъде игра на субсидии. Поради тази причина това нещо ние ще го направим и като предложение.
Знам, че мястото му не е в Закона за актуализацията на държавния бюджет, но то има съответните мерки. Тук ще отворя една скоба с едно мое притеснение – събирането между два закона, каквато е актуализацията на държавния бюджет за 2019 г. със Закона за политическите партии и днешното му приемане на първо четене в пленарната зала и потенциалното му приемане на второ четене трябва да бъде плод на много сериозен анализ, а и какви биха били последиците като цяло не само за политическия сектор, но и за цялото ни общество. Благодаря Ви.
ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря Ви, господин Александров.
Други желаещи за изказвания?
Заповядайте, господин Апостолов.
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ: Уважаема госпожо Председател, колеги! Ако горивото за влака на демокрацията е този див популизъм, то намерихме форма и място да бъде изразено. Добре, решено е да бъде един лев, но където е един лев, там са и нула лева.
Отделно от това днес излезе проучване, че 40% от държавната администрация е абсолютно неработеща и нефункционираща. Ами да вземем да ги съкратим тези 40%, та барем се появят още допълнителни средства за детски градини, ясли и пътища. Това, което се прави в момента, е продиктувано и инспирирано от външни явления и сили, но нека да не забравяме, както каза и господин Цонев, че в Германия през фондациите политическите партии получават още около 17 евро на глас, но с ясни и точни критерии и механизми. Тук ние казваме: един лев и слагаме една огромна точка, за да удовлетворим капризите и желанията на някого си.
Мисля, че трябва да има запетайка, а не точка и да кажем как ще се финансират, ще има ли прозрачност, или ще има пълно задкулисие и всеки, който иска да прокарва определени бизнес интереси чисти – нечисти, популистки или не, то да си има собствени представители и собствени кукли на конци, които да му натискат бутоните в този парламент. Благодаря Ви.
ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Други народни представители? Няма. В такъв случай аз ще взема думата.
Първо, искам да репликирам преждеговорившите. Господин Цонев, разбирам, че всички, които се изказахте и Вие включително, се радвате за това, че икономията от тези субсидиите ще отиде за изграждане на детски градини и че това е първата точка във Вашата програма. Чудесно е, че това е първа точка във Вашата програма, но ГЕРБ строи детски градини години наред. В някои от големите градове вече този проблем е решен. Явно има и още, и най-вече в София, където този проблем трябва да продължи да се решава и той да бъде част от наистина хоризонталната политика за стимулиране на раждаемостта и демографския проблем.
Колкото до диференцираните ставки, мисля, че ние нееднократно сме изразявали мнение, че диференцираните ставки и по-точно намаляването на ДДС-то върху определи стоки ще има два аспекта. Първият аспект е, че е ясно на всички, че намаляването на приходите от косвени данъци в държавния бюджет трябва да бъде компенсирано с някакви други приходи и затова винаги сме твърдели, че дебатът за диференцираните данъци по ДДС трябва да бъде дебат за данъчната система като цяло.
Вторият пункт, на който искам да се спра, е, че никога намаляването на ставките на косвения данък в нито една от държавите не е довело до трайно намаляване на цените на тези стоки и услуги. Всички Вие знаете и на практика намалението, ако го има в някакъв частичен ефект в началото, след това изобщо няма да се чувства от хората, а разликата ще бъде усвоена от производителите, търговците и посредниците в този търговски оборот.
Беше направен и един анонс за грешка в методиката, която е породила тази реакция на Министерския съвет. Искам още един път да заявя, че за мен грешка в методиката може да има, но тя е техническа и касае единствено и само квадратчето „не подкрепям никого“, а броят на гласовете в това квадратче не е трябвало да бъдат включвани в общия брой на действителните гласове. Иначе методиката е правилно прилагана и това мисля, че днес в дебата в залата се изясни.
Господин Апостолов, Вие казахте, че това предложение е инспирирано от външни сили. Ами, не е от външни сили, а то е от народа. Вярно е, че предаването на Слави – да, предаването на Слави, беше катализатор за един дебат по отношение на субсидиите въобще. Но всички си спомняме 2016 г., референдумът, който беше проведен, който, за съжаление, беше неуспешен, тъй като не можа да премине законовата граница, в която хората гласуваха за субсидии от един лев. Факт е, че ние от 2016 г. не сме предлагали подобна субсидия от един лев и нито една от тези партии, които са в парламента сега или в предишното Народно събрание, не са предлагали субсидия от един лев.
За намаляване на субсидията обаче всяка година има предложения: 2014 г. и 2015 г. – от представители на БСП; 2016 г. – от Реформаторския блок; 2018 г. – от ВОЛЯ, така че този дебат ние сме го водили почти всяка година, когато гледаме Закона за държавния бюджет и всяка година партия ГЕРБ, и в частност Бюджетната комисия, в която всички сме гледали този закон, сме изразявали становището, че субсидията е нужна, ако искаме да имаме достатъчно политически партии. Политическите партии са онази форма, чрез която всъщност се проявява демокрацията в една държава – нищо по-добро до момента от тези лоши политически партии не е измислено. Субсидирането от държавата на политическите партии е гаранция за това тези партии да съществуват, да осъществяват своя политически живот, да се борят за идеите си, в крайна сметка да управляват, за да реализират идеите си, ако получат мандат. И ние, поне аз, нямам друго разбиране.
За съжаление, дивият популизъм, който обхвана парламентарно представените партии, още повече системни партии като БСП, касаещ всички аспекти в живота, изключително нагнети общественото мнение и напрежение особено по темата за субсидиите в последните дни. И ние се почувствахме задължени да се опитаме да отговорим на тези обществени мнения, защото тогава, когато продължаваме както от 2014 г. досега – да браним субсидиите си, това довежда само до негативно отношение към политическите партии и то се влошава.
Това е предложението. Много се радвам, че това предложение ще породи дебат. Предполагам, че този дебат в залата ще бъде още по-всеобхватен и повече хора ще се включат в него, и се надявам между първо и второ четене, след като проведем този дебат, да има един сериозен политически разговор затова как трябва да функционира демокрацията и как тази демокрация трябва да се подпомага, или финансира от държавата, и да стигнем до единно решение по темата. Благодаря.
Заповядайте.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря, госпожо Стоянова.
Доколкото коментирахте моето изказване, искам да взема отношение към Вашето.
Първо, абсолютно сте права, че в обществото има нагнетено очакване и негативно отношение към субсидиите на политическите партии. Аз Ви питам: коя политическа партия освен ДПС има смелостта да обясни на българското общество, че българското общество и българската държава ще загубят повече пари, ако спрат бюджетното финансиране на политическите партии? Има ли тук в тази зала, икономист, който да не е убеден в това? Има ли политик, който да не е убеден в това? Има ли журналист, който да не е убеден в това? Колко ще загуби бюджетът, когато партиите станат директно зависими от икономическите субекти? Защото премиерът правилно каза: „Няма безплатен обяд.“ Безплатни неща няма. Ако едно нещо е безплатно, кой го плаща? Ако на бюджета партиите не струват нищо или са един лев, те ще струват на икономическите субекти, защото този процес се осъществява с пари. Той не е без пари. Лицемерието и популизмът на всички партии, с изключение на ДПС, са ни довели дотук – да мислим сега как да върнем страната в 2001 г., даже и преди това.
И по отношение на другия коментар за популизма в данъците, за диференцирани ставки и така нататък. За диференцираните ставки искам само да Ви припомня много нескромно: никой да няма самочувствието да учи ДПС как се прави данъчна политика! Никой да няма това самочувствие, ама никой в тази държава, защото има факти.
През 2008 г. ние получихме наградата на Световната банка, а страната ни, за най-добре реформирана данъчна система, благодарение на проекта, който ние направихме за тази реформа, и го направихме с БСП и с НДСВ. Наш беше проекта, така че абсолютно никой да не ни учи на това как се прави данъчна политика, първо.
Второ, дошло е време през цялото това време, през всичките тези 12 години откакто е проведена тази данъчна реформа, тези данъци съществуват, както Вие изброихте, но кой ли не се опитва да ги вдигне тези данъци и да ги промени, но тези данъци съществуват и благодарение на нашата твърда позиция да ги запазим.
Ако сега сме прибягнали да го търсим, не сме взели решение, да търсим вариант за диференцирана ставка, то е заради много ниските доходи и заради това, че в 2019 г. – при съвременната техническата революция, при компютрите, при роботите, е абсолютно несъстоятелно да говорим за тежест в администрирането на различните ставки. Да, за другите неща ще говорим. Ние ще говорим и за ефектите върху фиска и затова дали ще паднат цените, и за много други неща. Според нас е дошло време да говорим за тези неща, а друг е въпросът дали те ще се случат. Благодаря.
ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, господин Цонев.
Това не беше баш дуплика на моето изказване, защото по отношение на диференцираните ставки, аз продължавам да твърдя, че трябва да се води дебат за цялостната данъчна политика, а не за отделни данъци от нея, още по-малко за елементите от определен данък, каквито тук се коментират. Мисля, че тук нямате основание за дуплика спрямо моето изказване.
Колкото до популизма – да, ние винаги сме застъпвали тази теза за финансирането на политическите партии, но сега, всяка една политическа партия, гласувайки „за“ или „против“ този закон, ще покаже реално своето отношение.
ЙОРДАН ЦОНЕВ: Как сте го застъпвали, като подкрепихте референдума на Слави. Вие подкрепихте референдума на Слави…
ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Точно така, затова сега Вие, всяка една политическа партия, системна, която години наред е в политическото пространство, ще има възможност чрез гласуването си да покаже, че не е популистка.
Има ли други изказвания? Няма.
В такъв случай преминаваме към гласуване.
Гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2019 г., № 902-01-18, внесен от Министерския съвет на 6 юни 2019 г.
За – 10, против – 1, въздържал се – 1, а 7 присъстващи не гласуваха.
Вие не гласувате, но това не участване в гласуването е нищо. Това означава, че Вие нямате не само мнение, но Вие бламирате демокрацията, защото демокрацията…
РУМЕН ГЕЧЕВ: Не, не, ние не участваме във Вашите циркове. Това правим в момента.
ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Законопроектът е приет. Благодаря Ви.
Закривам заседанието.

(Закрито в 13,40 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Менда Стоянова
Форма за търсене
Ключова дума