Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
20/02/2019

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх.№ 953-03-9/20.02.2019 г.

  Относно: обсъждане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на членове на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси, за предлагане и избор на председател, заместник–председатели и секретар на Централната избирателна комисия

  На свое заседание, проведено на 20 февруари 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди процедурни правила за провеждане на публична процедура по чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за избор на членове на Централната избирателна комисия.

  Необходимостта от провеждането на публичната процедура произтича от изтичането на мандата на Централната избирателна комисия, на основание чл. 51, ал. 1 от Изборния кодекс. С оглед изпълнението на разпоредбата на чл. 51, ал. 1 от Изборния кодекс, Комисията по правни въпроси на основание чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлага да се приемат процедурни правила за избор на членове на Централната избирателна комисия.
  В хода на дискусията народният представител Данаил Кирилов направи предложение за удължаване срока за предложения за членове на Централната избирателна комисия по реда на раздел І, т. 1 и 2 от процедурните правила, както и по отношение на срока по чл. 93, ал. 2 от ПОДНС, което беше прието единодушно от народните представители с 10 гласа „за“.

  След проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния проект на решение:  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

  Проект!
  Р Е Ш Е Н И Е
  за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на членове на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси, за предлагане и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 46, ал. 4 - 9 и чл. 47 от Изборния кодекс и чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  Р Е Ш И:
  Приема Процедурни правила за условията и реда за предлагане на членове на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси, за предлагане и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия:
  І. Предлагане на членове на Централната избирателна комисия и представяне на документите им.
  1. Българските неправителствени организации може да правят предложения за членове на Централната избирателна комисия до народните представители и парламентарните групи в 12-дневен срок от приемането на тези правила от Народното събрание.
  2. Предложенията за членове на Централната избирателна комисия се правят от народни представители, парламентарни групи, както и от партии и коалиции, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, в писмена форма чрез деловодството на Народното събрание до Комисията по правни въпроси, в 14-дневен срок от приемането на тези правила от Народното събрание. Когато народен представител или парламентарна група направи предложение въз основа на предложение на неправителствена организация по т. 1, това се отбелязва в него.
  3. Предложенията съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на съответния кандидат. Към предложението се прилагат следните документи:
  – писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението;
  – подробна автобиография;
  – заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше образование с минимална образователно-квалификационна степен "магистър"; препоръчително е висшето образование да е по право, информатика и компютърни науки, математика, обществени комуникации и информационни науки, политически науки и социология; удостоверение за юридическа правоспособност, ако висшето образование е по специалност „Право“;
  – документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 или ал. 2 от Изборния кодекс;
  – писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец – приложение № 2 към решението;
  – декларация по образец, свързана с изискванията по чл. 50, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс - приложение № 3 към решението.
  Обстоятелството по чл. 50, ал. 3, т. 1 от Изборния кодекс се установява служебно от администрацията на Народното събрание.

  ІІ. Публично оповестяване на документите.
  1. Предложенията заедно с документите по раздел І се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок не по-късно от 7 дни преди изслушването. Публикуват се името и мотивите на народния представител, направил предложението. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
  2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност и професионални организации, не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите, може да представят на Комисията по правни въпроси становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по правни въпроси въпроси към кандидатите, които да му бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I” № 1, Комисия по правни въпроси, или по електронен път на e-mail: kpv1@parliament.bg. Становищата и въпросите се публикуват на интернет страницата на Народното събрание в срок до три дни от получаването им при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от личния живот на лицата.
  III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
  1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по правни въпроси.
  2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

  IV. Изслушване на предложените членове на Централната избирателна комисия.
  1. Комисията по правни въпроси изслуша предложените за членове на Централната избирателна комисия лица, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността по чл. 50 от Изборния кодекс.
  2. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по правни въпроси, което се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание.

  3. Комисията по правни въпроси изслушва вносителя на предложението, по поредността на внасянето му, като кандидатът се представя в изложение до 2 минути.

  4. На кандидата се предоставя възможност да допълни данни от професионалната си биография, както и да изложи виждането си за дейността на Централната избирателна комисия, в изложение до 5 минути.

  5. Народните представители може да задават въпроси към кандидата, включително и такива, постъпили при условията и по реда на раздел II, т. 2. Времето за изложение на въпросите е до 2 минути.

  6. След изчерпване на зададените въпроси, на кандидата се предоставя възможност за отговор в изложение до 3 минути.

  7. Отказът на кандидат от участие в изслушването не спира процедурата.

  8. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на Народното събрание.

  9. Комисията по правни въпроси на основание чл. 93, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изготвя доклад от изслушването на кандидатите.

  10. След провеждането на публичната процедура:
  а) парламентарно представените партии и коалиции правят предложение до Народното събрание за избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия в двудневен срок от изслушването, като предлагат и проект за решение;
  б) парламентарно представените партии и коалиции, както и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, в срока по буква „а“ правят предложения до президента на републиката за назначаване на останалите членове на Централната избирателна комисия, при спазване изискването на чл. 46, ал. 8 от Изборния кодекс.

  11. В случаите по чл. 46, ал. 9 от Изборния кодекс за незаетите места се предлагат лица, участвали в изслушването по този раздел. Когато предложените лица, участвали в изслушването, са по-малко от необходимия брой членове на Централната избирателна комисия се открива нова процедура за избор за незаетите места.
  V. Избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия.
  1. Заседанието на Народното събрание се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието може да присъстват предложените кандидати.
  2. Комисията по правни въпроси представя доклад от проведеното изслушване.
  3. Кандидатите се представят от вносител на предложението за председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия, в изложение до 2 минути.
  4. Провеждат се разисквания по кандидатурите по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  5. Народното събрание избира поотделно председателя, заместник-председателите и секретаря на Централната избирателна комисия.

  6. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. Ако има няколко кандидати за една длъжност, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго.
  7. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати за една длъжност са получи повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“.
  8. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.
  9. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.
  VІ. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна в декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
  1. След приключване на процедурата за избор по реда на Раздел V избраните председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия подават декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 50, ал. 3 от Изборния кодекс по образец – приложение № 4 към решението;
  2. При промяна на декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 се подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец – приложение № 5 към решението.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ  Приложение № 1
  към Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на членове на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси, за предлагане и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия

  Д Е К Л А Р А Ц И Я

  Долуподписаният/ата ........................................................................................ с ЕГН …………………………, л.к. № ………………………………, изд. на……………………. от МВР ………………………..
  ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

  съм съгласен/а да бъда предложен/а за ……………………………………………………...  ........................................... г. Декларатор: ....................
  Приложение № 2
  към Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на членове на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси, за предлагане и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия

  Д Е К Л А Р А Ц И Я

  Долуподписаният/ата………………………………………...……………..с ЕГН…………………….л.к. № ………………, изд. на …...…………….от МВР ....................,

  ДЕКЛАРИРАМ, че:

  съм съгласен/на да ми бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.  ..……….….г. Декларатор: ...................


  Приложение № 3
  към Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на членове на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси, за предлагане и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия

  Д Е К Л А Р А Ц И Я

  Долуподписаният/ата ..................................................................................... с ЕГН …………………………, л.к. № ………………………………, изд. на……………………. от МВР ………………………..

  Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

  Отговарям на изискванията за член на Централната избирателна комисия по чл. 50, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс.

  Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

  …………………г. Декларатор:…………….  Приложение № 4
  към Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на членове на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси, за предлагане и избор на председател, заместник- председатели и секретар на Централната избирателна комисия

  Д Е К Л А Р А Ц И Я
  по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 50, ал. 3 от Изборния кодекс
  Долуподписаният/ата ..................................................................................... с ЕГН …………………………, л.к. № ………………………………, изд. на……………………. от МВР ……………………….., в качеството си на …
  …………………………………………на Централната избирателна комисия

  Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

  Не са налице основанията по чл. 50, ал. 3 от Изборния кодекс.

  Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

  …………………г. Декларатор:…………….  Приложение № 5
  към Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на членове на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси, за предлагане и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия

  Д Е К Л А Р А Ц И Я
  по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
  Долуподписаният/ата ..................................................................................... с ЕГН …………………………, л.к. № ………………………………, изд. на……………………. от МВР ……………………….., в качеството си на …………………………………………на Централната избирателна комисия
  Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
  към дата……………….. г. е настъпила промяна в декларираните от мен обстоятелства в подадената декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като е отпаднало/възникнало следното обстоятелство:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
  …………………г. Декларатор:……………
  Форма за търсене
  Ключова дума