Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
27/02/2019 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 953-03-11/28.02.2019 г.

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, № 902-02-6, внесен от Министерски съвет нa 18.02.2019 г.
  На свое заседание, проведено на 27 февруари 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, № 902-02-6, внесен от Министерски съвет нa 18.02.2019 г.
  На заседанието присъстваха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството: г-жа Деница Николова – заместник-министър и г-жа Цветелина Атанасова – началник отдел в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“.
  Г-жа Николова представи законопроекта, като посочи, че споразумението с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е подписано от министъра на регионалното развитие и благоустройството на 11 декември 2018 г. при условията на последваща ратификация.
  Тя посочи, че с него се предвижда Организацията за икономическо сътрудничество и развитие да осъществи проект „Преглед на многостепенното управление – как многостепенното управление и децентрализацията да бъдат успешни за регионалното развитие в България“. Г-жа Николова добави, че продължителността на проекта е 15 месеца и цели подпомагането на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в реализиране на реформата на регионалното развитие и децентрализацията, като фокусът ще бъде върху укрепване на капацитета по места и структуриране на политиките за регионален растеж. Споразумението ще осигури възможността за разработване на регионални фискални правила и ефективни политики за регионално развитие.
  Предвижда се изпълнението по проекта да се извърши под ръководството на Комитета за развитие на регионална политика към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Ратифицирането на Споразумението и реализацията на проекта ще ускори реформата в регионалното развитие и децентрализацията в изпълнение на „Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012 – 2022 г.“, като същевременно ще улесни подготвянето на новия национален документ за стратегическо и териториално планиране за периода 2021-2030 г. В заключение г-жа Николова отбеляза, че финансирането на проекта е осигурено и ще се осъществи чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, № 902-02-6, внесен от Министерски съвет нa 18.02.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума