Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
20/02/2019 първо гласуване

  Доклад на комсисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 953-03-10/26.02.2019 г.

  Относно: Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, № 954-01-7, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Лиляна Павлова Павлова, Десислава Вълчева Атанасова и Ивелина Веселинова Василева на 12.02.2019 г.

  На свое заседание, проведено на 20 февруари 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, № 954-01-7, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Лиляна Павлова Павлова, Десислава Вълчева Атанасова и Ивелина Веселинова Василева на 12.02.2019 г.
  На заседанието присъстваха: от Висшия съдебен съвет – г-н Боян Магдалинчев - председателстващ ВСС, г-жа Силвия Илиева - главен секретар и г-н Николай Найденов - директор на дирекция „Правна“.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от народния представител Десислава Атанасова, която посочи, че с него се цели да се създаде възможност дейностите по управлението, техническото или финансовото изпълнение на проектите на Висшия съдебен съвет, финансирани по Оперативна програма „Добро управление“, да се изпълняват от действащи съдии, прокурори, следователи и съдебни служители в органите на съдебната власт при спазване на правилата за добро финансово управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.
  Г-жа Атанасова допълни, че участието на действащи магистрати и съдебни служители е задължително условие за успешното изпълнение на проектите, но заплащането на възнагражденията за труда им е затруднено от задължението за прилагане на Закона за обществените поръчки.
  Беше отбелязано, че съществуват редица случаи, при които конкретни съдии, прокурори, следователи и съдебни служители са участвали при изпълнението или управлението на проекти на Висшия съдебен съвет, но на които не им е заплатено за услугите, тъй като разходите за дейностите им, включително и външните услуги, превишават праговете за свободно възлагане по Закона за обществените поръчки.
  Г-н Магдалинчев припомни, че през 2015 г. Народното събрание е одобрило Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие, и допълни, че средствата от европейските фондове, заложени по Оперативна програма „Добро управление“, са предвидени за финансиране на проекти по тези стратегии.
  Беше отбелязано, че Висшият съдебен съвет е не само бенефициент, но и партньор в различни проекти с участието на Министерството на правосъдието, Националния институт на правосъдието и Инспектората към Висшия съдебен съвет, като се акцентира върху проектите за изготвяне на Единна информационна съдебна система на съдилищата и прокуратурите и за унифициране на сайтовете, за реализирането на които е необходимо участието на магистрати и служители в органите на съдебната власт.

  След проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, № 954-01-7, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Лиляна Павлова Павлова, Десислава Вълчева Атанасова и Ивелина Веселинова Василева на 12.02.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума