Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
05/03/2019

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 953-03-13/05.03.2019 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902–01-10, внесен от Министерски съвет на 27.02.2019 г.

  На свое заседание, проведено на 5 март 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902–01-10, внесен от Министерски съвет на 27.02.2019 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – г-н Росен Желязков – министър и г-жа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна“.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от г-н Желязков, който посочи, че при прилагането на Закона за концесиите (ЗК) са установени няколко групи въпроси, които изискват законодателни промени. Те са свързани с концесии, при които ще бъдат заложени изисквания за големи по размер инвестиции в публична инфраструктура, както и значителни плащания от концесионера към държавния бюджет. Г-н Желязков отбеляза, че в тази връзка законопопроектът предвижда изменения в текстовете за солидарната отговорност, начина на разрешаване на спорове между страните по концесионния договор, основанията за недействителност на концесионния договор, както и редакционни промени.
  Законопроектът предлага с концесионния договор да се предвижда, че участващите в групата икономически оператори по чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗК, както и икономическият оператор по чл. 21, ал. 4 отговарят солидарно с проектното дружество за изпълнението на концесионния договор съгласно предвиденото в него, като се вземат предвид характерът и размерът на участието на всеки от икономическите оператори в проектното дружество или на поетия от тях ангажимент за предоставяне на ресурси на проектното дружество. Този подход се въвежда и когато изпълнението на изискванията за икономическо и финансово състояние се извършва с възможностите на едно или повече трети лица.
  В законопроекта са посочени изчерпателно случаите, в които може да се издаде решение за провеждане на повторна процедура. Предвижда се и публикацията в Националния концесионен регистър да се извърши след публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съответно – в „Държавен вестник“, когато обявлението е за поправка.
  Предложението относно чл. 77, ал. 3 от законопроекта цели от една страна да осигури прилагането на Директивата, като от друга всяка една промяна, независимо в какво се състои, се извършва с обявление за поправка, което се обявява и достига до икономическите оператори по абсолютно същия начин, както първоначалното обявление. В тази връзка не е необходимо процедурата да бъде прекратявана, а е достатъчно да бъдат изменени съответните условия.
  Предвижда се страните по договор за концесия с трансграничен интерес да могат да предвидят решаването на спорове по договора да се извършва от арбитражен съд.
  Г-н Желязков посочи, че политиката относно държавните такси при касационно обжалване пред Върховния административен съд се уеднаквява с тази по Закона за обществените поръчки, а разпоредбата, с която се създава законова делегация за одобряване от Министерския съвет на тарифа, се премества на систематичното й място – от § 6, т. 3 от преходните и заключителните разпоредби на ЗК в корпуса на закона.
  С отмяната на чл. 179, ал. 2, т. 6 от ЗК би се предотвратило превратното завеждане на дела от широк кръг лица, доколкото все още няма създадена съдебна практика относно активната легитимация за предявяване на иск за обявяване недействителността на концесионен договор.
  С оглед на непротиворечивото практическо прилагане и тълкуване са направени промени в преходните и заключителните разпоредби на закона.

  В дискусията взеха участие народните представители Христиан Митев и Данаил Кирилов, които изразиха подкрепата си за законопроекта.
  Г-н Митев посочи, че ще подкрепи законопроекта и приветства идеята за солидарната отговорност в законопроекта, но изрази определени резерви по отношение на параграф 17 относно изискването за минимално съдържание на концесионния договор по чл. 179, ал. 2, т. 6 от ЗК, като отбеляза, че има готовност за предложение по него между първо и второ гласуване.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси единодушно с 14 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902–01-10, внесен от Министерски съвет на 27.02.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума