Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
12/03/2019 проект второ гласуване

  Проект на доклад за второ гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-10, внесен от Министерски съвет нa 27.02.2019 г.
  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-10, внесен от Министерски съвет нa 27.02.2019 г., приет на първо гласуване на 7 март 2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване!


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на
  Закона за концесиите
  (обн., ДВ, бр. 96 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2017 г. и бр. 7 и 15 от 2018 г.)
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. Член 19 се изменя така:
  „Чл. 19. (1) Икономически оператор, който е подал заявление или заявление и предварителна оферта, има правата на кандидат в процедурата за определяне на концесионер.
  (2) От датата на подаване на заявление и оферта, предварителна оферта и оферта, или оферта икономическият оператор придобива правата на участник в процедурата за определяне на концесионер.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 20, ал. 3, изречение трето накрая се добавя „съгласно предвиденото в него“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 21 ал. 5 се изменя така:
  „(5) С концесионния договор се предвижда участващите в групата икономически оператори по ал. 2 и 3, както и икономическият оператор по
  ал. 4 да отговарят солидарно с проектното дружество за изпълнението на концесионния договор съгласно предвиденото в него, като се вземат предвид характерът и размерът на участието на всеки от икономическите оператори в проектното дружество или на поетия от тях ангажимент за предоставяне на ресурси на проектното дружество.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 29, ал. 3, изречение второ думата „прогнозната“ се заменя с „така получената“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 3:
  „3. провеждане на повторна процедура;“
  б) досегашните т. 3 и 4 стават съответно т. 4 и 5.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Обявлението за провеждане на повторна процедура, независимо дали концесията е без или със трансграничен интерес, се попълва в електронен формуляр, публикуван на интернет страницата на Националния концесионен регистър.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 61, ал. 1 думите „ал. 2–6“ се заменят с „ал. 2–5“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 63 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Третото лице, с възможностите на което се доказва изпълнението на изискванията за финансово и икономическо състояние, отговаря солидарно с концесионера за изпълнението на концесионния договор съгласно предвиденото в него, като се вземат предвид характерът и размерът на поетия от третото лице ангажимент за предоставяне на ресурси.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 77 ал. 2 и 3 се изменят така:
  „(2) Измененията се извършват с обявление за поправка, което се одобрява от концедента с решение. С решението може да се одобрят и съответни изменения в документацията за концесията. Решението се издава преди изтичането на обявения краен срок за получаване на заявления и оферти или на заявления и предварителни оферти.
  (3) След издаване на решението по ал. 2 обявлението за поправка се изпраща за публикуване по реда на чл. 76, ал. 1 и при условията на чл. 76, ал. 3, изречения първо и второ. В Националния концесионен регистър се публикуват обявлението за поправка, решението по ал. 2, а когато са одобрени изменения в документацията за концесията – и изменената документация. Публикуването на документите в Националния концесионен регистър се извършва след публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съответно – в „Държавен вестник”.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 94, ал. 2, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „при условията и по реда на чл. 77, ал. 3“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. В чл. 118 ал. 3 и 4 се изменят така:
  „(3) Решение за провеждане на повторна процедура за определяне на концесионер може да се издаде само в случаите по чл. 117, ал. 1, т. 1, 2 и 5. С решението може:
  1. да се определи повторната процедура да се проведе при условията на прекратената, като се определят нови срокове за провеждане на процедурата, или
  2. да се одобрят промени в публикуваните обявление и документация за концесията само ако не са съществени и не засягат предмета на концесията, условията за участие, критериите за възлагане и минималните изисквания към офертите.
  (4) След издаване на решението по ал. 3 определеното от концедента длъжностно лице изпраща за публикуване в „Държавен вестник“ обявление за провеждане на повторна процедура, с което в случая по ал. 3,
  т. 1 се обявяват нови срокове, а в случая по ал. 3, т. 2 се обявяват одобрените промени.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 10.

  § 11. В чл. 122 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 т. 22 се изменя така:
  „22. клаузите за преразглеждане, ако такива са предвидени, както и основанията, реда и последиците от предсрочно прекратяване на договора;”.
  2. В ал. 4 се създава т. 4:
  „4. условията, при които участващите в групата икономически оператори, частният съдружник или третите лица отговорят солидарно с концесионера в случаите, предвидени в този закон.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 11.

  § 12. В чл. 142 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „от съда по реда на Гражданския процесуален кодекс“ се заменят с „по реда на чл. 154, ал. 2, съответно ал. 3“.
  2. В ал. 2 думите „на съдебното решение“ се заменят с „на съдебното или арбитражното решение“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 12.

  § 13. В чл. 152 ал. 1 се изменя така:
  „(1) При предсрочно прекратяване на концесионния договор по причина, за която никоя от страните не отговаря, последиците от прекратяването се уреждат съгласно предвиденото в договора в зависимост от причината за прекратяването и условията, при които то е настъпило.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 13.

  § 14. В чл. 154 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Споровете относно сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на концесионен договор се решават от съда по реда на Гражданския процесуален кодекс освен в случаите по ал. 3.“
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) С концесионния договор за концесия с трансграничен интерес страните може да уговорят всички или определени спорове да се решават от арбитражен съд.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 14.

  § 15. В чл. 158, ал. 3 т. 4 се изменя така:
  „4. документ за платена държавна такса.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 15.

  § 16. В глава шеста се създава раздел Vа с чл. 178а:
  „Раздел Vа
  Държавни такси и разноски
  Чл. 178а. За производствата по тази глава пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд се дължат държавни такси и разноски, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет. Държавните такси за касационно обжалване пред Върховния административен съд се определят в размера на таксите, дължими за производството по жалби пред Комисията за защита на конкуренцията. Държавни такси за отмяна на влезли в сила съдебни актове и за частни жалби пред Върховния административен съд се определят по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 16.

  § 17. В чл. 179, ал. 2 т. 6 се отменя.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  § 17 се изменя така:
  „§ 17. В чл. 179, ал. 2 т. 6 думите „или противоречи на друго изискване на този закон“ се заличават.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 17.

  § 18. В чл. 192 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „а когато е приложимо – и изменената документация“;
  б) точка 9 се изменя така:
  „9. решение на концедента за определяне на концесионер, съответно решение на концедента за прекратяване на процедурата, и обявление за провеждане на повторна процедура – когато е приложимо;“
  в) в т. 10 думата „процедурите“ се заменя с „процедурата“;
  г) в т. 11, буква „л“ накрая се поставя запетая и се добавя „когато е приложимо“.
  2. В ал. 3 т. 6 се изменя така:
  „6. обявления за изменение на концесионния договор, когато се изисква публикуването и има такива;“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 18.

  § 19. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 5, ал. 2, изречение първо след думите „по ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „като вместо одобрение Министерският съвет, съответно общинският съвет, приема в качеството си на концедент съответното решение по чл. 141, ал. 2, чл. 143, ал. 2 и 3 и чл. 148, ал. 1“.
  2. В § 6 т. 3 се отменя.
  3. В § 41, т. 2 думите „2019 г.“ се заменят с „2021 г.“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 19.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  § 20. За процедурите, за които към датата на влизането в сила на този закон има издадено решение на концедента по чл. 71, ал. 1 и не са подадени заявления или заявления и предварителни оферти, се прилагат разпоредбите на този закон.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 20.

  § 21. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от
  1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. - бр. 38 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27, 65, 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г., бр. 21, 64, 77 и 90 от 2018 г.), в чл. 16, ал. 3 думата „освен“ се заличава.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов:
  Параграф 21 се изменя така:
  „§ 21. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. - бр. 38 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27, 65, 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г., бр. 21, 64, 77 и 90 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 16, ал. 3 думата „освен“ се заличава.
  2. В чл. 38, ал. 1 думите „административния съд по местонахождението на имота“ се заменят с „тричленен състав на Върховния административен съд“.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 21.

  § 22. Законът влиза в сила в деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 19, т. 3, който влиза в сила от
  31 януари 2019 г.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 22.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума