Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
13/03/2019 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 953-03-15/13.03.2019 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 954-01-12, внесен от Емил Димитров Симеонов и група народни представители на 28.02.2019 г.

  На свое заседание, проведено на 13 март 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 954-01-12, внесен от Емил Димитров Симеонов и група народни представители на 28.02.2019 г.
  На заседанието присъстваха: от Висшия съдебен съвет (ВСС) – г-н Боян Магдалинчев – представляващ; от Върховния касационен съд (ВКС) – съдия Борислав Белазелков – председател на Четвърто гражданско отделение, Гражданска колегия и съдия Галина Тонева от Наказателната колегия на ВКС и от Камара на вещите лица в България – г-н Александър Димитров.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от г-н Димитров, който посочи, че с него се цели при взимане на решение от колективния орган, за което е необходимо квалифицирано мнозинство, при липса на такова да се приема, че е налице решение за отхвърляне. Предлаганото изменение би довело до приемане на решение по същество на конкретния въпрос от съответната колегия на Висшия съдебен съвет, което да подлежи на съдебен контрол за законосъобразност пред Върховния административен съд.
  С цел постигане на бързина и кадрова обезпеченост по отношение на решенията, които съответната колегия или Пленума на ВСС взима, се предлага създаване на едноинстанционност на производствата, с изключение на дисциплинарните производства.
  Въвеждат се изменения свързани със статута на Инспектората към ВСС. В съответствие с чл. 132а, ал. 10 от Конституцията се предлага при освобождаване на основание чл. 48, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) на главния инспектор или на инспектор, Народното събрание да избира нов главен инспектор с нов мандат по чл. 132а, ал. 2 от Конституцията, съответно инспектор с нов мандат по чл. 132а, ал. 3 от Конституцията. Г-н Димитров отбеляза, че по този начин ще се осигури последователност и приемственост в работата на този орган, както и неговото ефективно функциониране.
  С друга част от измененията се цели законодателно уреждане на практиката в съдилищата, организацията на работа на съда да бъде уеднаквена с оглед актовете, които се издават от административния ръководител на съответния съд.
  С оглед създаване на яснота и сигурност по отношение на точния момент на встъпване в длъжност на новоизбран административен ръководител се прецизира разпоредбата на чл. 167, ал. 3 от ЗСВ.
  Г-н Димитров посочи, че се цели постигане на процесуална икономия в случаите, когато атестираният магистрат възрази срещу изготвената комплексна оценка и даване възможност на съответната колегия да приеме директно комплексна оценка от атестирането, без да се налага винаги връщането на преписката на съответната Комисия по атестирането и конкурсите.
  По отношение на дисциплинарните производства се въвежда правомощието съответната колегия на ВСС при решение за налагане на по-леко дисциплинарно наказание от предложеното, да може сама да наложи и наказанието „забележка“. С въведеното изменение се ускорява процедурата за завършване на дисциплинарното производство пред кадровия орган и се препятства възможността за изтичане на сроковете.
  Предлага се правилниците по чл. 342 ал. 1 от ЗСВ да съдържат и разпоредби за условия и ред за понижаване на ранга на съдебни служители, за които са налице данни за трайно влошаване на качеството на работата.
  В заключителните разпоредби се предвижда довършване по досегашния ред на конкурсните процедури, започнали до влизане в сила на закона.

  Г-н Магдалинчев посочи, че няма да изрази становище по законопроекта, тъй като се изчаква решение на Пленума на ВСС по него.
  Г-жа Тонева отбеляза, че участва в работна група към Министерството на правосъдието, в която се обсъждат бъдещи промени в Закона за съдебната власт.
  Представителят на Камарата на вещите лица направи искане за изменение на чл. 340а, ал. 2, т. 6 от ЗСВ, като съдебният служител извършващ дейност и като вещо лице към съда и прокуратурата да не се счита за лице упражняващо свободна професия по смисъла на закона.
  В дискусията взеха участие народните представители Христиан Митев и Данаил Кирилов, които изразиха подкрепата си за законопроекта.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси единодушно с 14 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 954-01-12, внесен от Емил Димитров Симеонов и група народни представители на 28.02.2019 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума