Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
13/03/2019 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 953-03-18/19.03.2019 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта, № 754-01-36, внесен от Весела Николаева Лечева и група народни представители на 05.07.2017 г.

  На свое заседание, проведено на 13 март 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта, № 754-01-36, внесен от Весела Николаева Лечева и група народни представители на 05.07.2017 г.
  С предложения законопроект се цели създаването на по-ефективна рамка за провеждане на държавната политика за младежта в изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010-2020 г.
  Законопроектът регламентира правния статут на националното младежко представителство на областно, регионално и национално ниво, както и участието на младите хора във вземането на решения, важни за тяхното развитие. С него се установяват нормативните изисквания към правно-организационната форма на младежкото представителство, определя се рамката на отношенията с държавни и общински органи, възлагат се публични функции като гаранция за обществен интерес.
  С предлагания проект на закон се доразвива нормативната основа за насърчаване и подпомагане на младежкото доброволчество с цел разширяване на знанията, опитът и уменията на младите хора. Установяват се нормативни изисквания и стандарти в защита на интересите на младите доброволци.
  Законопроектът предвижда държавата и общините да създават материални условия за развитие на младежки дейности, инициативи и услуги и да насърчават инвестициите на физически и юридически лица в изграждане на младежки обекти.
  При обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Данаил Кирилов и Христиан Митев, които заявиха, че няма да подкрепят така предложения законопроект.
  Г-н Кирилов посочи, че е против предоставянето на държавни имоти на младежки организации за продължителен период от време и то без да се отчита възможността за предоставяне на такъв имот от страна на държавата или общините. Г-н Митев допълни, че с предоставянето на общинска собственост на неясни субекти може да се застраши общественият интерес.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 0 гласа „за”, 10 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта, № 754-01-36, внесен от Весела Николаева Лечева и група народни представители на 05.07.2017 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума