Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
13/03/2019 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 953-03-19/19.03.2019 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 902-01-6, внесен от Министерски съвет на 22.02.2019 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 954-01-9, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Йордан Кирилов Цонев, Хамид Бари Хамид и Христиан Радев Митев на 26.02.2019 г.

  На свое заседание, проведено на 13 март 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 902-01-6, внесен от Министерски съвет на 22.02.2019 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 954-01-9, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Йордан Кирилов Цонев, Хамид Бари Хамид и Христиан Радев Митев на 26.02.2019 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на финансите – г-н Калоян Симеонов – и.д. директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“ и г-жа Росица Петкова – експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“; от Българска народна банка - г-жа Елена Димитрова – ръководител екип в дирекция „Правна“ и г-жа Нели Маданска – началник отдел в дирекция „Преструктуриране на кредитните институции“; от Фонда за гарантиране на влоговете в банките - г-жа Невена Радева – главен юрисконсулт и от „Корпоративна търговска банка“ АД, обявена в несъстоятелност - г-н Ангел Донов и г-жа Кристи Маринова – синдици.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 902-01-6, беше представен от г-н Симеонов, който посочи, че с него се въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2017/2399 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност. Той добави, че целта на предложените изменения е да се хармонизира йерархията на кредиторите при несъстоятелност на банки и инвестиционни посредници и да се създаде правна сигурност при прилагането на реда за извършване на разпределение на осребрено имущество, чрез въвеждането на нов допълнителен клас кредитори, които притежават непривилегирован необезпечен първостепенен дълг. Г-н Симеонов разясни, че признаването на новия ред вземания по необезпечени първостепенни дългови инструменти ще запази досегашните привилегии при разпределение, но ще гарантира, че притежателите на необезпечен първостепенен дълг ще се наредят с по-висок ред спрямо вземанията с произход от собствения капитал или подчинен дълг.
  Законът за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 954-01-9, беше представен от г-н Кирилов, който посочи, че с него се прецизират законовите разпоредби, ограничават се разходите при водените съдебни производства и изрично се уточняват страните в съдебните производства, от които предварително не се събира държавна такса. Проектът на закон предлага в правомощията на синдика да се въведе възможността да продава на основата на пряко договаряне и определя условията и реда на тази процедура. С цел максималното попълване на масата на несъстоятелността е предвидено след три неуспешни публични процедури по продажба на вещи и вземания да се пристъпи към продажба на активи чрез пряко договаряне, като по този начин ще бъдат реализирани активи, които на практика не могат да бъдат осребрени чрез публична продан.
  За запазване интересите на кредиторите на банката, обявена в несъстоятелност, законопроектът урежда и служебното вписване на кредиторите в списъка на приетите от синдика вземания, когато прихващането е признато от съда за недействително спрямо банката.
  Г-н Донов определи предложените текстове като обосновани и необходими.
  В обсъждането взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Христиан Митев и Емил Димитров. Народните представители изразиха своята подкрепа към законопроектите, като г-н Митев и г-н Димитров посочиха, че между първо и второ четене ще направят предложения за прецизиране относно възможността за продажба на активи чрез пряко договаряне и добавиха, че трябва да се търси баланс между необходимостта от бързо осребряване и интересите на кредиторите.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси:
  - с 10 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 902-01-6, внесен от Министерски съвет на 22.02.2019 г.;
  - с 10 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 954-01-9, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Йордан Кирилов Цонев, Хамид Бари Хамид и Христиан Радев Митев на 26.02.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума