Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
25/03/2019 проект второ гласуване

  Проект на доклад за второ гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 954-01-12, внесен от Емил Димитров Симеонов и група народни представители на 28.02.2019 г.
  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 954-01-12, внесен от Емил Димитров и група народни представители нa 28.02.2019 г., приет на първо гласуване на 15 март 2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване!

  З А К О Н
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
  НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

  (обн., ДВ,бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 3, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 14 от 2017 г.; изм., бр. 63, 65, 85, 90 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 49 и 77 от 2018 г. и бр. 17; Решение № 2 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 19 от 2019 г.; )
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
  § 1. В чл. 33, ал. 4 се създава изречение трето: „Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на чл. 36.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 1.
  § 2. В чл. 36 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 текстът след думите „Върховния административен съд“ се заличава.
  2. Ал. 3 се изменя така: „Решението на тричленния състав на Върховния административен съд не подлежи на касационно обжалване, с изключение на делата, чийто предмет са производства по Глава шестнадесет, Раздел I.”

  Предложение на нар. пр. Емил Димитров и Данаил Кирилов:
  В § 2, т. 2 след думите „предмет са“ се добавя „актовете по чл. 30, ал. 2, т. 17 и“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. Отменя се ал. 1 на чл. 47

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. Чл. 49 се изменя така:
  “ При освобождаване на основание чл. 48, ал. 1 на главния инспектор или на инспектор, Народното събрание избира нов главен инспектор с мандат по чл. 132а ал. 2 от Конституцията или инспектор с мандат по чл. 132а ал. 3 от Конституцията.“

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. Чл. 50 ал. 1 се изменя така:
  „При изтичане на мандата или при предсрочното му прекратяване на основание чл. 48, ал. 1, т. 1 главният инспектор и инспекторите, подали молба до съответната колегия на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от деня на изтичане или предсрочно прекратяване на мандата, се възстановяват на длъжността съдия, прокурор или следовател, заемана преди избора или на равна по степен длъжност в органите на съдебната власт“.

  Предложение на нар. пр. Емил Димитров и Данаил Кирилов:
  В § 5 се изменя така:
  1. Алинея 1:
  „(1)При изтичане на мандата или при предсрочното му прекратяване на основание чл. 48, ал. 1, т. 1 главният инспектор и инспекторите, подали молба до съответната колегия на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от деня на изтичане или предсрочно прекратяване на мандата, могат да бъдат възстановени на длъжност, с една степен по-висока от заеманата преди избора.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) В случаите, в които молбата за възстановяване на длъжност по ал. 1 не бъде уважена, съответната колегия на Висшия съдебен съвет се произнася с решение в срока по ал. 1, с което главният инспектор и инспекторите се възстановяват на длъжността съдия, прокурор или следовател, заемана преди избора или на равна по степен длъжност в органите на съдебната власт.
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 63, ал. 8 след думите „тричленен състав на Върховния административен съд“ се поставя запетая и се добавя текста: „за които е предвидено касационно обжалване“.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. Чл. 80, ал. 2 се изменя, като думите „във връзка с“ се заменят с „и утвърдените от него правила за“.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 7.

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид:
  Създава се нов § 8:
  § 8. В чл. 83, ал. 2 се изменя така:
  „(2) В случаите по ал. 1 само един от членовете на състава на окръжен съд може да бъде младши съдия.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
  § 8. Чл. 86, ал. 2 се изменя, думите „във връзка с“ се заменят с „и утвърдените от него правила за“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 8.
  § 9. Чл. 93, ал. 2 се изменя, като думите „във връзка с“ се заменят с „и утвърдените от него правила за“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 9.
  § 10. Чл. 106, ал. 2 се изменя, като думите „във връзка с“ се заменят с „и утвърдените от него правила за“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 10.

  § 11. Чл. 114, ал. 5 се изменя, като думите „във връзка с“ се заменят с „и утвърдените от него правила за“.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 11.

  § 12. Чл. 122, ал. 5 се изменя, като думите „във връзка с“ се заменят с „и утвърдените от него правила за“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 12.

  § 13. В чл. 167, ал. 3 думата „постановяването“ се заменя с „влизането в сила“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 13.

  § 14. В чл. 173, ал. 11 след думите „явно гласуване“ точката се заличава и се добавя: „и незабавно го изпраща на президента на републиката.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 14.

  § 15. Чл. 183, ал. 2 се изменя така: „Членовете на конкурсната комисия включват един хабилитиран учен по правни науки по съответната материя, както и четирима членове със статут на действащ съдия, прокурор или следовател, определени, както следва:“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 15.

  § 16. Чл. 189, ал. 5 изр. 2 се изменя така: „Членовете на конкурсната комисия включват един хабилитиран учен по правни науки по съответната материя с академична длъжност доцент или професор, както и четирима членове със статут на действащ съдия, прокурор или следовател, определени, както следва:“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 16.

  § 17. В чл. 205 се правят следните изменения:
  1. Изменят се ал. 2, ал. 3 и ал. 4:
  „(2) При постъпило възражение съответната колегия на Висшия съдебен съвет изразява писмено становище по възражението и при необходимост събира допълнителна информация като след преценка на всички обстоятелства може да предложи коригирана комплексна оценка.
  (3) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет изслушва подалия възражението атестиран магистрат, който се уведомява най-малко 7 дни преди датата на заседанието.
  (4) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема предложената комплексна оценка от атестирането или връща преписката на Комисията по атестирането и конкурсите за изготвяне на нова комплексна оценка, или определя нова комплексна оценка на магистрата.“
  2. Създава се ал. 5 :
  „(5) Решението на съответната колегия, с което се приема предложената комплексна оценка от атестирането или се определя нова комплексна оценка, подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд. Решението на съда е окончателно.“

  Предложение на нар. пр. Емил Димитров и Данаил Кирилов:
  В § 17, в т. 1 ал. 3 и 4 се изменя така:
  „(3) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема предложената комплексна оценка от атестирането или връща преписката на Комисията по атестирането и конкурсите за изготвяне на нова комплексна оценка, или определя нова комплексна оценка на магистрата.
  (4) Решението на съответната колегия, с което се приема предложената комплексна оценка от атестирането или се определя нова комплексна оценка, подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд. Решението на Съда е окончателно.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 17.

  § 18. Отменя се ал. 6 на чл. 314.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 18.

  § 19. В чл. 320, ал. 3, т. 2 се правят следните изменения:
  1. в буква „б“ след думите „дисциплинарно наказание“ се добавя „включително и дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1“
  2. буква „г“ се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 19.

  § 20. Ал. 3 на чл. 349 се изменя така:
  „(3) Условията и редът за присъждане на ранговете, за повишаване и понижаване в ранг, се определят с правилниците по чл. 342, ал. 1.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 20.


  Заключителни разпоредби
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 21. Започналите до влизането в сила на този закон конкурси за младши съдии и младши прокурори и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт се довършват при досегашните условия и ред.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 21.


  § 22. Започналите до влизането в сила на този закон конкурси за повишаване и преместване в органите на съдебната власт се довършват при досегашните условия и ред.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 22.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума