Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
20/03/2019 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 953-03-21/25.03.2019 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 902-01-9, внесен от Министерски съвет нa 26.02.2019 г.

  На свое заседание, проведено на 20 март 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 902-01-9, внесен от Министерски съвет нa 26.02.2019 г.
  На заседанието присъстваха: oт Министерството на културата, дирекция „Авторско право и сродните му права“ – г-н Мехти Меликов – директор дирекция и г-жа Катерина Пашова – държавен експерт; от „Сдружение за защита на легалното разпространение на програми“ („ТЕРАПРО“) – г-н Велизар Соколов и г-н Аспарух Томов; от „Сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели за колективно управление на авторски права“ („МУЗИКАУТОР“) – г-жа Ефросина Саракинова - главен юрисконсулт и г-жа Мариана Андреева - адвокат; от „Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители“ („ПРОФОН“) – г-н Момчил Младенов – адвокат и г-жа Десислава Преображенска - юридически съветник; от „Българската асоциация на кабелните и комуникационните оператори“ – г-жа Галя Маринова - председател на Управителния съвет; от „Асоциацията на българските радио - и телевизионни оператори„ – г-жа Даниела Венкова – старши юрисконсулт на „БТВ Медиа Груп“ ЕАД; от „Асоциацията на Индустриалния капитал в България“ – г-н Ивелин Желязков – директор „Тристранно сътрудничество“; от „А1 България“ ЕАД – г-жа Искра Кусева; от „Акорд Мюзик Нет“ ООД – г-н Георги Дамянов и от Независимо дружество за управление на права „Ес Си Ай Технолоджи“ ЕООД – г-н Борис Бончев.
  Законопроектът беше представен от г-н Меликов, който посочи, че с него се цели въвеждането на технологични решения за дистанционен мониторинг на съдържанието, доставяно от платформените оператори до домовете на техните абонати, като уточни, че разпространението на телевизионни програми в пакетите на кабелни, сателитни и IPTV оператори е едно от основните направления на контрола по спазването на Закона за авторското право и сродните му права. Той добави, че с приемането на тези мерки ще се противодейства на нерегламентираното използване на телевизионно съдържание, което се отразява върху формирането на цените за краен потребител и затруднява функционирането на пазарите в условията на лоялна конкуренция.
  С проекта на закон се създава правна възможност на длъжностните лица към Министерството на културата, които упражняват контрол по спазване на авторските и сродни права, да използват автоматизирани средства за контрол, чрез които да установяват нарушенията дистанционно. Г-н Меликов отбеляза, че законопроектът предвижда прецизиране на правилата за връчване на юридически лица, които да улеснят процедурата по връчване на актовете за установяване на административни нарушения и наказателните постановления.
  Предложените разпоредбите предлагат oптимизиране на уредбата относно договарянето на тарифите на организациите за колективно управление на права, като подробно уреждат отношенията между правоносителите и позвателите, обезпечават справедливото заплащане на авторските възнаграждения и определят реда за съставяне и актуализиране на списъка на медиаторите към министъра на културата.
  Г-н Меликов допълни, че с приемането на предложените промени ще се създаде правна възможност за упражняването на по-ефективен контрол върху дейността на организациите за колективно управление на права и на независимите дружества за управление на права, както и ще се подобри процедурата по регистрирането на независими дружества за управление на права.
  Със законопроекта се предлагат промени и в Закона за електронните съобщения, както по отношение на връчването на актове и наказателни постановления, така и по отношение на обхвата на източниците, които Комисията за регулиране на съобщенията може да използва при изготвянето на своя годишен доклад за дейността си.
  По законопроекта са постъпили становища от „Асоциация на индустриалния капитал в България“ и „А1 България“ ЕАД.
  Г-жа Кусева и г-н Соколов посочиха, че подкрепят законопроекта, като обърнаха внимание върху необходимостта от прецизиране на терминологията и синхронизиране на реда за връчване между Закона за авторското право и сродните му права и Закона за електронните съобщения.
  Г-н Желязков и г-жа Маринова отбелязаха, че със законопроекта се цели повишаване на отчетността при разпространението на телевизионни програми и заявиха, че подкрепят всички мерки, които ще доведат до изсветляване на медийния пазар и равнопоставеност при договарянето на тарифите.
  В дискусията взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Димитър Лазаров и Христиан Митев. Г-н Митев и г-н Лазаров изразиха своята принципна подкрепа към законопроекта, като добавиха, че разпоредбите, уреждащи административнонаказателното производство, както и използваните понятия и дефиниции следва да се прецизират и уеднаквят. Народните представители заявиха готовността си за участие в работна група по законопроекта.
  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 902-01-9, внесен от Министерски съвет нa 26.02.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума