Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
26/03/2019 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх.№ 954-03-22/26.03.2019 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 954-01-12, внесен от Емил Димитров и група народни представители нa 28.02.2019 г., приет на първо гласуване на 15 март 2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване!

  З А К О Н
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
  НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

  (обн., ДВ,бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 3, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 14 от 2017 г.; изм., бр. 63, 65, 85, 90 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 49 и 77 от 2018 г. и бр. 17; Решение № 2 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 19 от 2019 г.; )
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 33, ал. 4 се създава изречение трето: „Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на чл. 36.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 33, ал. 4 се създава ново изречение второ: „Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на чл. 36“. Досегашното изречение второ става изречение трето.

  § 2. В чл. 36 се правят следните изменения :
  1. В ал. 2 текстът след думите „Върховния административен съд“ се заличава.
  2. Ал. 3 се изменя така: „Решението на тричленния състав на Върховния административен съд не подлежи на касационно обжалване, с изключение на делата, чийто предмет са производства по Глава шестнадесет, Раздел I.”

  Предложение на нар. пр. Емил Димитров и Данаил Кирилов:
  В § 2, т. 2 след думите „предмет са“ се добавя „актовете по чл. 30, ал. 2, т. 17 и“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 36 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, накрая думите „в едномесечен срок от постъпването ѝ в съда заедно с административната преписка“ се заличават.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Решението на тричленния състав на Върховния административен съд не подлежи на касационно обжалване, с изключение на делата, чийто предмет са актовете по чл. 30, ал. 2, т. 17 и производства по глава шестнадесета, раздел I.”

  § 3. Отменя се ал. 1 на чл. 47

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 47 ал. 1 се отменя.

  § 4. Член 49 се изменя така:
  „Чл. 49. При освобождаване на основание чл. 48, ал. 1 на главния инспектор или на инспектор, Народното събрание избира нов главен инспектор с мандат по чл. 132а ал. 2 от Конституцията или инспектор с мандат по чл. 132а ал. 3 от Конституцията.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 50 ал. 1 се изменя така:
  „Чл. 50. При изтичане на мандата или при предсрочното му прекратяване на основание чл. 48, ал. 1, т. 1 главният инспектор и инспекторите, подали молба до съответната колегия на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от деня на изтичане или предсрочно прекратяване на мандата, се възстановяват на длъжността съдия, прокурор или следовател, заемана преди избора или на равна по степен длъжност в органите на съдебната власт“.

  Предложение на нар. пр. Емил Димитров и Данаил Кирилов:
  В § 5 се изменя така:
  1. Алинея 1:
  „(1) При изтичане на мандата или при предсрочното му прекратяване на основание чл. 48, ал. 1, т. 1 главният инспектор и инспекторите, подали молба до съответната колегия на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от деня на изтичане или предсрочно прекратяване на мандата, могат да бъдат възстановени на длъжност, с една степен по-висока от заеманата преди избора.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) В случаите, в които молбата за възстановяване на длъжност по ал. 1 не бъде уважена, съответната колегия на Висшия съдебен съвет се произнася с решение в срока по ал. 1, с което главният инспектор и инспекторите се възстановяват на длъжността съдия, прокурор или следовател, заемана преди избора или на равна по степен длъжност в органите на съдебната власт.
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 63, ал. 8 след думите „тричленен състав на Върховния административен съд“ се поставя запетая и се добавя текста: „за които е предвидено касационно обжалване“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
  § 6. В чл. 63, ал. 8 накрая се добавя „за които е предвидено касационно обжалване“.

  § 7. Чл. 80, ал. 2 се изменя, като думите „във връзка с“ се заменят с „и утвърдените от него правила за“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
  § 7. В чл. 80, ал. 2 думите „във връзка с“ се заменят с „и утвърдените от него правила за“.

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид:
  Създава се нов § 8:
  § 8. В чл. 83, ал. 2 се изменя така:
  „(2) В случаите по ал. 1 само един от членовете на състава на окръжен съд може да бъде младши съдия.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 8:
  § 8. В чл. 83 ал. 2 се изменя така:
  „(2) В случаите по ал. 1 само един от членовете на състава на окръжен съд може да бъде младши съдия.“

  § 8. Чл. 86, ал. 2 се изменя, думите „във връзка с“ се заменят с „и утвърдените от него правила за“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 9:
  § 9. В чл. 86, ал. 2 думите „във връзка с“ се заменят с „и утвърдените от него правила за“.

  § 9. Чл. 93, ал. 2 се изменя, като думите „във връзка с“ се заменят с „и утвърдените от него правила за“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 10:
  § 10. В чл. 93, ал. 2 думите „във връзка с“ се заменят с „и утвърдените от него правила за“.

  § 10. Чл. 106, ал. 2 се изменя, като думите „във връзка с“ се заменят с „и утвърдените от него правила за“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 11:
  § 11. В чл. 106, ал. 2 думите „във връзка с“ се заменят с „и утвърдените от него правила за“.

  § 11. Чл. 114, ал. 5 се изменя, като думите „във връзка с“ се заменят с „и утвърдените от него правила за“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 12:
  § 12. В чл. 114, ал. 5 думите „във връзка с“ се заменят с „и утвърдените от него правила за“.

  § 12. Чл. 122, ал. 5 се изменя, като думите „във връзка с“ се заменят с „и утвърдените от него правила за“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 13:
  § 13. В чл. 122, ал. 5 думите „във връзка с“ се заменят с „и утвърдените от него правила за“.

  § 13. В чл. 167, ал. 3 думата „постановяването“ се заменя с „влизането в сила“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.

  § 14. В чл. 173, ал. 11 след думите „явно гласуване“ точката се заличава и се добавя: „и незабавно го изпраща на президента на републиката.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 15:
  § 15. В чл. 173, ал. 11 накрая се добавя: „и незабавно го изпраща на президента на републиката.“

  § 15. Чл. 183, ал. 2 се изменя така: „Членовете на конкурсната комисия включват един хабилитиран учен по правни науки по съответната материя, както и четирима членове със статут на действащ съдия, прокурор или следовател, определени, както следва:“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 16:
  § 16. В чл. 183, ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя така:
  „(2) Членовете на конкурсната комисия включват един хабилитиран учен по правни науки по съответната материя, както и четирима членове със статут на действащ съдия, прокурор или следовател, определени, както следва:“

  § 16. Чл. 189, ал. 5 изр. 2 се изменя така: „Членовете на конкурсната комисия включват един хабилитиран учен по правни науки по съответната материя с академична длъжност доцент или професор, както и четирима членове със статут на действащ съдия, прокурор или следовател, определени, както следва:“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 17:
  § 17. В чл. 189, ал. 5, в текста преди т. 1 изречение второ се изменя така: „Членовете на конкурсната комисия включват един хабилитиран учен по правни науки по съответната материя с академична длъжност доцент или професор, както и четирима членове със статут на действащ съдия, прокурор или следовател, определени, както следва:“

  § 17. В чл. 205 се правят следните изменения:
  1. Изменят се ал. 2, ал. 3 и ал. 4:
  „(2) При постъпило възражение съответната колегия на Висшия съдебен съвет изразява писмено становище по възражението и при необходимост събира допълнителна информация като след преценка на всички обстоятелства може да предложи коригирана комплексна оценка.
  (3) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет изслушва подалия възражението атестиран магистрат, който се уведомява най-малко 7 дни преди датата на заседанието.
  (4) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема предложената комплексна оценка от атестирането или връща преписката на Комисията по атестирането и конкурсите за изготвяне на нова комплексна оценка, или определя нова комплексна оценка на магистрата.“
  2. Създава се ал. 5 :
  „(5) Решението на съответната колегия, с което се приема предложената комплексна оценка от атестирането или се определя нова комплексна оценка, подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд. Решението на съда е окончателно.“


  Предложение на нар. пр. Емил Димитров и Данаил Кирилов:
  В § 17, в т. 1 ал. 3 и 4 се изменя така:
  „(3) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема предложената комплексна оценка от атестирането или връща преписката на Комисията по атестирането и конкурсите за изготвяне на нова комплексна оценка, или определя нова комплексна оценка на магистрата.
  (4) Решението на съответната колегия, с което се приема предложената комплексна оценка от атестирането или се определя нова комплексна оценка, подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд. Решението на Съда е окончателно.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 18:
  § 18. В чл. 205 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:
  „(2) При постъпило възражение съответната колегия на Висшия съдебен съвет изслушва подалия възражението атестиран магистрат, който се уведомява най-малко 7 дни преди датата на заседанието.
  (3) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет изразява писмено становище по възражението и при необходимост събира допълнителна информация.
  (4) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет, след преценка на всички обстоятелства, приема предложената комплексна оценка от атестирането или връща преписката на Комисията по атестирането и конкурсите за изготвяне на нова комплексна оценка, или определя нова комплексна оценка на магистрата.“
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) Решението на съответната колегия, с което се приема предложената комплексна оценка от атестирането или се определя нова комплексна оценка, подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд. Решението на съда е окончателно.“

  § 18. Отменя се ал. 6 на чл. 314.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 19:
  § 19. В чл. 314 ал. 6 се отменя.

  § 19. В чл. 320, ал. 3, т. 2 се правят следните изменения:
  1. в буква „б“ след думите „дисциплинарно наказание“ се добавя „включително и дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1“
  2. буква „г“ се отменя.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 20:
  § 20. В чл. 320, ал. 3, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В буква „б“ накрая се добавя „включително и дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1“.
  2. Буква „г“ се отменя.

  § 20. Ал. 3 на чл. 349 се изменя така:
  „(3) Условията и редът за присъждане на ранговете, за повишаване и понижаване в ранг, се определят с правилниците по чл. 342, ал. 1.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 21:
  § 21. В чл. 349, ал. 3 думите „и за повишаване“ се заменят със „за повишаване и понижаване“.


  Заключителни разпоредби
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на подразделението, като думата „Заключителни“ се заменя с „Преходни“.


  § 21. Започналите до влизането в сила на този закон конкурси за младши съдии и младши прокурори и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт се довършват при досегашните условия и ред.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 22.

  § 22. Започналите до влизането в сила на този закон конкурси за повишаване и преместване в органите на съдебната власт се довършват при досегашните условия и ред.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 23.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума