Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
26/03/2019 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 954-03-24/26.03.2019 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854–01-90, внесен от Данаил Димитров Кирилов и Хамид Бари Хамид на 17.12.2018 г.

  На свое заседание, проведено на 26 март 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854–01-90, внесен от Данаил Димитров Кирилов и Хамид Бари Хамид на 17.12.2018 г.
  На заседанието присъстваха: от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – г-н Пламен Георгиев – председател, г-н Антон Славчев – заместник-председател, г-жа Антоанета Георгиева–Цонкова – член, г-н Пламен Йоцов – член, г-жа Атанаска Георгиева – ръководител на Инспектората и г-жа Боряна Йотова – ръководител на звено „Връзки с обществеността“ и от Върховния касационен съд – съдия Галина Тонева, председател на второ наказателно отделение.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от г-н Данаил Кирилов, който посочи, че с него се цели прецизиране на определени разпоредби, които са постигнати в резултат на едногодишната работа на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемането на незаконно придобитото имущество (Комисията) след влизането в сила на Закона противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Закона). Предлага се да се разшири обхвата на лицата, заемащи висши публични длъжности, като се добави нова категория - директорът на Националната следствена служба и неговите заместници. С цел избягване блокиране на системата на деклариране на лицата, заемащи висши публични длъжности се предлага отпадане на общинските съветници от обхвата на закона.
  Предложеното допълнение на разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от Закона има за цел да създаде правна възможност в териториалните дирекции на Комисията да се създават отделни административни единици, с оглед осъществяване на по-качествен контрол, създаване на по-добра организация на дейността по места, както и засилване ефективността в работата на органите.
  Предлага се за лицата, заемащи висши публични длъжности, с изключение на тези, задължени по Закона за съдебната власт, в декларацията за имущество и интереси да бъде увеличен определения праг за декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, от над 1000 лв. на над 5000 лв.
  Със законопроекта се цели намаляване на административната тежест и своевременното осигуряване на необходимата информация, свързана с проверката на декларираните факти, както и уеднаквяване на практиката при проверката на декларациите.
  Предлага се уведомяване на съответните лица, заемащи висши публични длъжности, за установено несъответствие в размер до 5000 лв., като се дава възможност да направят корекция.
  Г-н Кирилов отбеляза, че при установено несъответствие в размер на не по-малко от 10 000 лв., Комисията предприема действия за изпращане на материалите от проверката на Националната агенция за приходите. При установено несъответствие в размер на не по-малко от 20 000 лв., Комисията приема решение за извършването на проверка на имущественото състояние на лицето, заемащо висша публична длъжност, по реда на глава десета.
  Със законопроекта се създава възможност органите по чл. 16, ал. 2 от Закона да обезпечават запазването на помещения или местности, до започване на действия по разследването от органите на досъдебното производство, както и да могат да призовават в служебните помещения граждани. Редът за призоваване на граждани се урежда с правилника по чл. 23 от този закон. Предвидена е и възможност за принудителното довеждане, което да се извършва през деня, освен ако не търпи отлагане. Принудителното довеждане се извършва от службите на Министерството на вътрешните работи при условията, предвидени в Закона за Министерство на вътрешните работи.
  В законопроекта се предвижда органите по чл. 16, ал. 2 от Закона при изпълнение на служебните си задължения да могат да използват защитни средства, гарантиращи тяхната лична безопасност и прикритие на самоличността им, както и да имат правомощия за разкриване на банкова, застрахователна и търговска тайна по чл. 115 от Закона, каквито органите по чл. 16, ал. 1 имат.
  Предоставя се възможност за връчване на декларация и на третите лица, придобили имущество за сметка на проверявано лице, за да се избегне неговото отнемане или да се прикрие произходът му или действителните права върху него.
  Г-н Кирилов посочи, че целеният резултат при промяната на чл. 152, ал. 3 от закона е да се защити държавния интерес, тъй като съществува възможност правата на държавата за внасяне на иск за отнемане да се погасят по отношение на имущество, придобито в началото на проверявания период. Предлага се и увеличаване на срока, съгласно който Комисията предявява иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество, от три на шест месеца.
  Със законопроекта се създава възможност Комисията да бъде освободена от заплащане на държавни такси, независимо от изхода на делото, тъй като вземането на държавата е с публично-правен характер.
  Предлага се включване на адмнистрациите на омбудсмана и Конституционния съд, чиито служители също следва да подават декларации, съгласно Закона, за да не останат извън обхвата на деклариране.
  В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се прави допълнение по отношение на лицата, които имат право на достъп до данъчна и осигурителна информация. Предложението за промяна на Закона за Националната служба за охрана е продиктувано от мотива, че е необходимо осигуряване безопасността на тази висша публична длъжност чрез Националната служба за охрана.

  По законопроекта са постъпили подробни становища от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, Прокуратурата на Република България, Върховният касационен съд, Министерството на правосъдието, Висшият адвокатски съвет и Камарата на частните съдебни изпълнители.

  Г-н Пламен Георгиев допълни, че подкрепя промените в законопроекта, тъй като те са насочени към по-ефективна превенция и противодействие на различните форми на корупция, в резултат на едногодишното действие на Закона, като посочи, че определени разпоредби имат необходимост за прецизиране и съобразяване с постъпилите становища по законопроекта.

  В дискусията взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Хамид Хамид и Христиан Митев.
  Народните представители изразиха подкрепата си за законопроекта, като се обединиха около становището, че е необходимо да се прецизират определени разпоредби между първо и второ гласуване, като например предложенията свързани с категорията общински съветници.
  Г-н Митев отбеляза, че има необходимост от прецизиране на правомощията на Комисията за принудително довеждане на лица и изяви желание за създаване на работна група между първо и второ гласуване.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854–01-90, внесен от Данаил Димитров Кирилов и Хамид Бари Хамид на 17.12.2018 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума