Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
26/03/2019 второ гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх.№ 953-03-23/26.03.2019 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 954-01-8, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители нa 18 февруари 2019 г., приет на първо гласуване на 15 март 2019 г.

  Проект!
  Второ гласуване!


  З А К О Н

  за изменение и допълнение
  на Изборния кодекс

  (обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г.; изм., бр. 35, 53 и 98 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 39, 57, 85 и 97 от 2016 г., Решение № 3 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 20 от 2017 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 94 и 102 от 2018 г., бр. 17 и 21 от 2019 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение на нар. пр. Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  Създава се нов §1:
  § 1. Член 14 се изменя така:
  „Образуване на избирателни секции извън страната
  Чл. 14. Избирателните секции извън страната се образуват:
  1. където има дипломатическо или консулско представителство - при наличие на не по-малко от 20 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1;
  2. извън т. 1 - при наличие на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави - членки на Европейския съюз;
  3. в местата, в които на проведени до 5 години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели; списъкът на местата и прогнозният брой секции във всяко място се обявява от Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави - членки на Европейския съюз;
  4. извън местата по т. 1 - 3 по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди изборния ден.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  Създава се нов § 2:
  § 2. Чл. 36, ал. 2 – да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  Създава се нов § 3:
  § 3. В чл. 38, ал. 2, т. 7 и т. 8 – да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 108, ал. 1, т. 6 думите „в това число и видеозаписите по чл. 219, ал. 2, записани на технически носител“ се заличават.

  Предложение на нар. пр. Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  Създава се нов § 4:
  § 4. В чл. 181, ал. 2 се добавя изречение второ със следното съдържание: „В случаите, когато кампанията се води на друг език, се осигурява превод на български език.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 1. Член 298 се отменя.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
  § 2. В чл. 298 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малък от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.“

  § 2. Създава се чл. 298а:
  "Определяне на избраните кандидати според получените валидни предпочитания (преференции) и подреждането в листата
  Чл. 298а. (1) Определянето на избраните кандидати от всяка кандидатска листа на партия или коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл. 278, ал. 4 и 5 и подреждането на кандидатите в листата по методика съгласно приложение № 1.
  (2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малък от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.
  (3) Кандидатите по ал. 2 се подреждат според броя на получените предпочитания (преференции), като се започне с кандидата, получил най-висок брой валидни предпочитания (преференции). Тези кандидати се изваждат от кандидатската листа на съответната партия или коалиция и образуват списък А. Останалите в кандидатската листа кандидати запазват първоначалното си подреждане в листата и образуват списък Б.
  (4) Когато в списък А има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от Централната избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати и представители на партията или коалицията.
  (5) Когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите по реда, в който са подредени в кандидатската листа.
  (6) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е по-малък от броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са всички кандидати от списък А. Останалите мандати на партията или коалицията се попълват с кандидатите от списък Б по реда на тяхното подреждане.
  (7) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е по-голям от броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са първите кандидати от списък А по реда на тяхното подреждане до попълване на всички мандати.
  (8) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е равен на броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са всички кандидати от списък А.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 2 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в нов § 2.

  § 3. В чл. 302, ал. 4 думите „чл. 298, ал. 2“ се заменят с „чл. 298а, ал. 2“.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 3.

  Предложение на нар. пр. Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  Създава се нов § ..:
  § .. В чл. 350, ал. 1 думите „живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз“ – да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  Създава се нов § ..:
  § .. Чл. 360 – да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 4. Член 386 се отменя.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 3:
  § 3. В чл. 386 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малък от 5 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.“

  § 5. Създава се чл. 386а:
  „Определяне на избраните кандидати според получените валидни предпочитания (преференции) и подреждането в листата
  Чл. 386а. (1) Определянето на избраните кандидати от всяка кандидатска листа на партия или коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) и подреждането на кандидатите в листата по методика съгласно приложение № 3.
  (2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малък от 5 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.
  (3) Кандидатите по ал. 2 се подреждат според броя на получените предпочитания (преференции), като се започне с кандидата, получил най-висок брой валидни предпочитания (преференции). Тези кандидати се изваждат от кандидатската листа на съответната партия или коалиция и образуват списък А. Останалите в кандидатската листа кандидати запазват първоначалното си подреждане в листата и образуват списък Б.
  (4) Когато в списък А има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от Централната избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати и представители на партията или коалицията.
  (5) Когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите по реда, в който са подредени в кандидатската листа.
  (6) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е по-малък от броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са всички кандидати от списък А. Останалите мандати на партията или коалицията се попълват с кандидатите от списък Б по реда на тяхното подреждане.
  (7) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е по-голям от броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са първите кандидати от списък А по реда на тяхното подреждане до попълване на всички мандати.
  (8) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е равен на броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са всички кандидати от списък А.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 5 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 3.

  § 6. В чл. 392, ал. 3 думите „чл. 386, ал. 2“ се заменят с „чл. 386а, ал. 2“.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 6.

  Предложение на нар. пр. Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  Създава се нов § ..:
  § .. В чл. 396, ал. 1 думите „и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ – да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  Създава се нов § ..:
  § .. В чл. 397, ал. 1 думите „и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ – да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 7. Член 454 се отменя.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 4:
  § 4. В чл. 454 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.“

  § 8. Създава се чл. 454а:
  „Определяне на избраните кандидати за общински съветници според получените валидни предпочитания (преференции) и подреждането в листата
  Чл. 454а. (1) Определянето на избраните кандидати за общински съветници от всяка кандидатска листа на партия или коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл. 437, ал. 4 и 5 и подреждането на кандидатите в листата по методика съгласно приложение № 5.
  (2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.
  (3) Кандидатите по ал. 2 се подреждат според броя на получените предпочитания (преференции), като се започне с кандидата, получил най-висок брой валидни предпочитания (преференции). Тези кандидати се изваждат от кандидатската листа на съответната партия или коалиция и образуват списък А. Останалите в кандидатската листа кандидати запазват първоначалното си подреждане в листата и образуват списък Б.
  (4) Когато в списък А има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от общинската избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати и представители на партията или коалицията.
  (5) Когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите по реда, в който са подредени в кандидатската листа.
  (6) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е по-малък от броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са всички кандидати от списък А. Останалите мандати на партията или коалицията се попълват с кандидатите от списък Б по реда на тяхното подреждане.
  (7) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е по-голям от броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са първите кандидати от списък А по реда на тяхното подреждане до попълване на всички мандати.
  (8) Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е равен на броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са всички кандидати от списък А.“

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  В § 8 в чл. 454а, ал. 2 цифрата „7“ се заменя с „20“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 8 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 4.

  § 9. В чл. 458, ал. 5 думите „чл. 454, ал. 2“ се заменят с „чл. 454а, ал. 2“.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 9.

  Предложение на нар. пр. Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  Създава се нов § ..:
  § .. В допълнителни разпоредби в § 1се правят следните изменения:
  1. В т. 2, буква „а“ думите „по постоянен адрес и по настоящ адрес“ да се заменят с думите „по постоянен адрес или по настоящ адрес“.
  2. В т. 3, буква „а“ думите „по постоянен адрес и по настоящ адрес“ да се заменят с думите „по постоянен адрес или по настоящ адрес“.
  3. В т. 4, буква „а“ думите „по постоянен адрес и по настоящ адрес“ да се заменят с думите „по постоянен адрес или по настоящ адрес“.
  4. В т. 5, буква „а“ думите „по постоянен адрес и по настоящ адрес“ да се заменят с думите „по постоянен адрес или по настоящ адрес“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  Създава се нов § ..:
  1. § .. В преходните и заключителните разпоредби се създава §11а със следното съдържание:
  „§11а (1) За изборите за членове на Европейски парламент през 2019г. Централната избирателна комисия въвежда поетапно машинно гласуване в определени от нея секции, но не по-малко от половината от общия брой секции.
  (2) За всички следващи избори Централната избирателна комисия въвежда само машинно гласуване във всички секции с изключение на подвижни секции, секции извън страната, лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и намиращи се в плавателни съдове секции. За всички избори след изборите за членове на Европейски парламент през месец май 2019г. гласуването не може да бъде комбинирано и се извършва само машинно.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 10. В приложение № 1 към чл. 248 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Раздел V с т. 5.1 -5.7 се отменя.
  2. Създава се нов раздел VI с т. 6.1 -6.7:
  „VI. Персонифициране на мандатите по кандидатски листи
  6.1. Когато броят на мандатите за дадена партия или коалиция е по-голям от броя на кандидатите в кандидатската листа, се получават толкова мандата, колкото е броят на кандидатите в листата.
  6.2. Избраните кандидати от всяка кандидатска листа на партия или коалиция със спечелени Х мандата се определят според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл. 278, ал. 4 и 5 и подреждането на кандидатите в листата.
  6.3. Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малък от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.
  6.4. Когато няма кандидати по т. 6.3, подреждането в кандидатската листа се запазва.
  6.5. Когато има кандидати по т. 6.3, те се подреждат според броя на получените предпочитания (преференции), като се започне с кандидата, получил най-висок брой валидни предпочитания (преференции). Тези кандидати се изваждат от кандидатската листа на съответната партия или коалиция и образуват списък А. При еднакъв брой преференции редът се определя чрез жребий. Останалите в кандидатската листа кандидати запазват първоначалното си подреждане в листата и образуват списък Б.
  6.6. Избрани са първите Х кандидати от списъците по т. 6.4 или т. 6.5.
  6.7. Списъците по т. 6.4 или т. 6.5 се запазват при заместване в случай на прекъсване или прекратяване на мандата на избран кандидат.“
  3. Досегашният раздел VI става раздел VII и в него цифрата “6“ се заменя със „7“.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 5:
  § 5. В Приложение № 1 към чл. 248 т. 5.3 се изменя така:
  „5.3. Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малък от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.“

  § 11. В приложение № 3 към чл. 355 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Раздел V с т. 5.1 -5.7 се отменя.
  2. Създава се нов раздел VI с т. 6.1 -6.7:
  „VI. Персонифициране на мандати по листи
  6.1. Мандатите по раздел IV се персонифицират чрез преференциално гласуване.
  6.2. Избраните кандидати от всяка кандидатска листа на партия или коалиция със спечелени Х мандата се определят според броя на получените валидни предпочитания (преференции) и подреждането на кандидатите в листата.
  6.3. Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малък от 5 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.
  6.4. Когато няма кандидати по т. 6.3, подреждането в кандидатската листа се запазва.
  6.5. Когато има кандидати по т. 6.3, те се подреждат според броя на получените предпочитания (преференции), като се започне с кандидата, получил най-висок брой валидни предпочитания (преференции). Тези кандидати се изваждат от кандидатската листа на съответната партия или коалиция и образуват списък А. При еднакъв брой преференции редът се определя чрез жребий. Останалите в кандидатската листа кандидати запазват първоначалното си подреждане в листата и образуват списък Б.
  6.6. Избрани са първите Х кандидати от списъците по т. 6.4 или 6.5.
  6.7. Списъците по т. 6.4 или 6.5 се запазват при заместване в случай на прекратяване на мандата на избран кандидат.“
  3. Досегашният раздел VI става раздел VII и в него цифрата “6“ се заменя със „7“.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 6:
  § 6. В Приложение № 3 към чл. 355 т. 5.3 се изменя така:
  „5.3. Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малък от 5 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.“


  § 12. В приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Раздел V с т. 5.1 -5.6 се отменя.
  2. Създава се нов раздел VI с т. 6.1 -6.6:
  „VI. Персонифициране на мандатите
  6.1. Избраните кандидати от всяка кандидатска листа на партия или коалиция със спечелени Х мандата се определят според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл. 437, ал. 4 и 5 и подреждането на кандидатите в листата.
  6.2. Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.
  6.3. Когато няма кандидати по т. 6.2, подреждането в кандидатската листа се запазва.
  6.4. Когато има кандидати по т. 6.2, те се подреждат според броя на получените предпочитания (преференции), като се започне с кандидата, получил най-висок брой валидни предпочитания (преференции). Тези кандидати се изваждат от кандидатската листа на съответната партия или коалиция и образуват списък А. При еднакъв брой преференции редът се определя чрез жребий. Останалите в кандидатската листа кандидати запазват първоначалното си подреждане в листата и образуват списък Б.
  6.5. Избрани са първите Х кандидати от списъците по т. 6.3 или 6.4.
  6.6. Списъците по т. 6.3 или 6.4 се запазват при заместване в случай на прекъсване или прекратяване на мандата на избран кандидат.“
  3. Досегашният раздел VI става раздел VII и в него цифрата “6“ се заменя със „7“.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  В § 12 в Приложение № 5 към чл. 453, ал. 1, в т. 6.2 на раздел II цифрата „7“ се заменя с „20“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 7:
  § 7. В Приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 т. 5.2 се изменя така:
  „5.2. Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.“

  Комисията предлага да се създаде подразделение „Заключителна разпоредба“.

  § 13. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 8.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума