Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
05/04/2019 проект второ гласуване

  Проект на доклад за второ гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-90, внесен от Данаил Димитров Кирилов и Хамид Бари Хамид на 17.12.2018 г.
  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 854-01-90, внесен от Данаил Димитров Кирилов и Хамид Бари Хамид нa 17.12.2018 г., приет на първо гласуване на 28 март 2019 г.


  Проект!
  Второ гласуване!  Закон за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
  (обн. ДВ. бр.7 от 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.20, 21, 41 и 98 от 2018г. и бр. 1 и 17 от 2019 г.)
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 24 думите „заместници и директорът“ се заменят с „заместници, директорът“ и накрая се добавя „и директорът на Националната следствена служба и неговите заместници.“
  2. В т. 32 думите „общинските съветници“ се заличават.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  В § 1, т. 2 се заличава.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 1.

  Предложение на нар. пр. Данаил Кирилов и Христиан Митев:
  Създава се нов § 2:
  § 2. В чл. 8 ал. 2 думите „има висше юридическо образование и най–малко 10 години юридически стаж“ се заменят с „има висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и притежава 10-годишен юридически стаж или професионален стаж в службите за сигурност и за обществен ред, от които 5 години на ръководна длъжност.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 2. В чл. 11, ал. 1 т. 6 думите „ал. 6” се заменят с „ал. 5”.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „дирекции“ се поставя запетая и се добавя „ръководителите на териториалните звена“.
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Органи на комисията са и директорът, ръководителите на звена и инспекторите в дирекцията, която осъществява координация и контрол на дейностите по Глава десета „Установяване на незаконно придобито имущество“.
  3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5 и в тях след думите „ по ал. 1“ се добавя „и 3“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 21 след думите „чл. 16, ал. 1“ се добавя „и 3“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 22 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „чл. 16, ал. 1 и 2“ се заменя с „чл. 16, ал. 1-3“.
  2. В ал. 4 думите „чл. 16, ал. 1 и 2“ се заменя с „чл. 16, ал. 1-3“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 35, ал. 1, т. 4 накрая се добавя „на и над 5 000 лв.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 37, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 8 числото „1000“ се заменя с „5000“;
  2. В т. 10 буква „в“ числото „1000“ се заменя с „5000“;
  3. В т. 11 числото „1000“ се заменя с „5000“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „ал. 1“ се заменя с „ал. 2“.
  2. В ал. 4 накрая се добавя „и 2“.
  3. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Комисията може да получава информация от информационните системи по чл. 56 и 56а от Закона за кредитните институции. Оправомощените от председателя на Комисията инспектори могат да искат разкриване на банкова тайна от районния съд, в чийто район е постоянният адрес на лицето, с изключение на случаите, когато е дадено съгласие по чл. 62, ал. 5, т. 1 от Закона за кредитните институции.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо след думата „несъответствие“ се добавя „в размер до 5000 лв.“
  2. В ал. 3 числото „5000” се заменя с „10 000”.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. Създава се чл. 47а:
  „Чл. 47а. Всички държавни институции, служби за сигурност, обществен ред и охрана, при получаване на информация за корупция на лице, заемащо висша публична длъжност, незабавно я предоставят на Комисията, на вниманието на органите по чл. 16, ал. 2.”

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  § 10 се изменя така:
  „§ 10 Създава се нов чл. 47а:
  Чл. 47а. Всички държавни органи, служби за сигурност, обществен ред и охрана при получаване на сигнали за корупция или за конфликт на интереси за лице, заемащо висша публична длъжност, които отговарят на изискванията на чл. 48, незабавно ги препращат на Комисията, на вниманието на органите по чл. 16, ал. 2."
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 10.

  § 11. В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 9:
  „9. обезпечават запазването на помещения или местности, до започване на действия по разследването от органите на досъдебното производство”.
  2. Досегашната т. 9 става т. 10.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  В § 11 се заличава.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 11.

  § 12. Създава се чл. 104а:
  „Чл. 104а. (1) Органите по чл. 16, ал. 2 могат да призовават в служебните помещения граждани за изпълнение на определените им с този закон правомощия.
  (2) Редът за призоваване на граждани се урежда с правилника по чл. 23.
  (3) Лице, което е надлежно призовано по ал. 1, във връзка с ал. 2 не се яви на определеното място и време без уважителни причини, се наказва с глоба и се довежда принудително, ако явяването му е задължително или органът по чл. 16, ал. 2 намери, че то е необходимо.
  (4) Принудителното довеждане се извършва през деня, освен ако не търпи отлагане.
  (5) Принудителното довеждане по ал. 3 се извършва от службите на Министерството на вътрешните работи при условията, предвидени в Закона за Министерство на вътрешните работи.”


  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  § 12 се изменя така:
  „§ 12. Създава се чл. 104а:
  Чл. 104а. (1) Органите по чл. 16, ал. 2 могат да призовават в служебните помещения граждани за изпълнение на определените им с този закон правомощия. Призоваването се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (2) Лице, което е надлежно призовано по ал. 1 и не се яви на определеното място и време без уважителни причини, се наказва с глоба."
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 12.


  § 13. Създава се чл. 104б:
  „Чл. 104б. При осъществяване на дейностите по глава девета Комисията и директора на дирекцията, осъществяваща дейностите по глава девета, могат да:
  1. поискат от съда разкриване на банковата тайна, на търговската тайна по чл. 35, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и сведенията по чл. 133, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, когато това е необходимо за постигане на целта на закона;
  2. изискват от застрахователите разкриване на застрахователната тайна за проверяваните лица;
  3. изискват от Националния статистически институт предоставяне на информация за годишните финансови отчети на юридическите лица, представляваща статистическа тайна;
  4. получават информация от електронната база данни на Централния кредитен регистър и Регистъра на банковите сметки и сейфове;
  5. отправят искане до органи по приходите за предоставяне на данъчна и осигурителна информация за проверяваните лица.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 13.

  § 14. В чл. 106, ал. 2, т. 1 накрая думите „и разследващите органи“ се заличават.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 14.

  § 15. Създава се чл. 106а:
  „Чл. 106а. При изпълнение на служебните си задължения органите по чл. 16, ал. 2 могат да използват защитни средства, гарантиращи тяхната лична безопасност и прикритие на самоличността им”.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  § 15 се изменя така:
  §15. Създава се чл. 106а:
  „Чл. 106а. При изпълнение на служебните си задължения органите по чл. 16, ал. 2 могат да използват защитни средства, гарантиращи тяхната лична безопасност и прикритие на самоличността. В тези случаи органите по чл. 16, ал. 2 носят индивидуални идентификационни номера по ред, определен с правилника по чл. 23."
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 15.

  § 16. В чл. 109, ал. 1 след думата „ започва“ се добавя „и“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 16.

  § 17. В чл. 136 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Лицето представя декларацията в срок от един месец от получаване на съобщението.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 17.

  § 18. В чл. 137, т. 1 думите „ и 145“ се заменят с „и 146“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 18.

  § 19. В чл. 138 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Органите по чл. 16, ал. 1 уведомяват проверяваното лице за образуваното производство и му дават едномесечен срок, в който да се запознае с всички материали, събрани в хода на образуваната проверка, да направи възражения и да представи доказателства.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 19.

  § 20. В чл. 147 след думата „лице“ се добавя „и свързаните с него лица по § 1, т. 15“.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  § 20 се заличава.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 20.

  § 21. В чл. 148, ал. 2, т. 1 накрая точката и запетаята се заменят със запетая и се добавя „с изключение на придобитите от общините или държавата;“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 21.

  § 22. В чл. 152 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Давност не тече от започване на проверката по чл. 107, ал. 2.“

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  § 22 се заличава.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 22.

  § 23. В чл. 153, ал. 1 думите „три месеца“ се заменят с „6 месеца“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 23.

  § 24. В чл. 154 ал. 3 се изменя така:
  „(3) В производството по този закон Комисията е освободена от заплащане на държавни такси, независимо от изхода на делото.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 24.

  § 25. В чл. 156 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 5 се отменя.
  2. Създава се ал. 7:
  „(7) При прекомерно възнаграждение за един адвокат без оглед на действителната правна и фактическа сложност на делото съдът може да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер съобразно чл. 36 от Закона за адвокатурата.“

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  В § 25, т. 1 се изменя така:
  „1. В чл. 156, в ал. 5 се създава ново изречение второ:
  „Изречение първо не се прилага по отношение на юридически лица и еднолични търговци."
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 25.

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид:
  В чл. 160 се правят следните изменения и допълнения: 1.1 Алинея 1 придобива следната нова редакция: „(1) Имуществото, върху което е наложено обезпечение на основание този закон, както и обезпеченото имущество по реда на Наказателно-процесуалния кодекс се управлява и пази от Комисията.";
  1.2. В ал. 3 думата „съдът" се заменя с думите „съдебният изпълнител".
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид:
  В чл. 163 се правят следните изменения и допълнения:
  2.1 Алинея 2 придобива следната редакция:
  „(2) Движимите вещи по ал. 1 се продават от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
  2.2. Алинея 3 се отменя.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Предложение на нар. пр. Хамид Хамид:
  В чл. 164, ал. 1 думите „съдебния изпълнител" се заменят с
  „Национална агенция за приходите".
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  § 26. Създава се чл. 175а:
  „Чл. 175а. (1) Който без уважителни причини не се яви на мястото и времето, определено по чл. 104а, след като е редовно призован, се наказва с глоба от 100 до 2000 лв.
  (2) При повторно неявяване без уважителни причини глобата е от 500 до 5000 лв.”

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  В § 26, в чл. 175а, в ал. 1 думите „от 100 до 2 000 лв." се заменят с „от 100 до 1 000лв.", а в ал. 2 думите „от 500 до 5 000 лв." се заменят с думите „от 200 до 2 000 лв."
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 26.

  § 27. Създава се чл. 175б:
  „Чл. 175б. (1) При непредоставяне на информацията по чл. 47а, ал. 1 се налага глоба от 100 до 2000 лв.
  (2) При повторно непредоставяне на информацията по чл. 47а, ал. 1 глобата е от 500 до 5000 лв.”

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  § 27:
  Вариант 1
  § 27 се заличава.

  Вариант 2
  § 27 се изменя така:
  „§ 27. Създава се чл. 175б:
  Чл. 175б. (1) При неизпълнение на задължението по чл. 47а се налага глоба от 100 до 1 000лв.
  (2) При повторно неизпълнение на задължението по чл. 47а се налага глоба от 200 до 2 000лв."
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 27.

  § 28. Член 177 се изменя така:
  „Чл. 177. (1) Актовете за установяване на нарушенията за лицата, заемащи висши публични длъжности по чл. 6, ал. 1, се съставят от определени от председателя на Комисията длъжностни лица, а за лицата по § 2, ал. 1 от овластени от органа по избора или назначаването лица. Наказателните постановления се издават от председателя на Комисията за лица, заемащи висши публични длъжности по чл. 6, ал. 1, а за лицата по § 2, ал. 1 от органа по избора или назначаването.
  (2) Актовете за установяване на нарушение по чл. 173 и 174 се съставят от определени от председателя на Комисията длъжностни лица за лицата, заемащи висши публични длъжности, посочени в чл. 6, ал. 1, а за лицата по § 2, ал. 1 от овластени от органа по избора или назначаването лица. Наказателните постановления се издават от председателя на Комисията за лицата, заемащи висши публични длъжности по чл. 6, ал. 1, а за лицата по § 2, ал. 1 от органа по избора или назначаването.
  (3) Актовете за установяване на нарушение по чл. 175а и 175б се съставят от определени от председателя на Комисията длъжностни лица. Наказателните постановления се издават от председателя на Комисията.”
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 28.

  § 29. В § 2 от допълнителните разпредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 след думите „Инспектората към Висшия съдебен съвет“се добавят „на омбудсмана, на Конституционния съд“.
  2. В ал. 7 числото „5000” се заменя с числото „10000”.
  3. В ал. 9 думите „ал. 7” се заменят с „ал. 8”.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  Създава се нов § 30а:
  § 30а. В § 2, ал. 1, т. 6 думите „нотариусите" и „частните съдебни изпълнители" се заличават.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 29.

  § 30. В § 4, ал. 2 думите „чл. 36” се заменя с „чл. 38”.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 30.

  § 31. Параграф 68 от преходните и заключителни разпоредби се отменя.

  Предложение на нар. пр. Христиан Митев:
  § 31 се заличава.
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 31.


  Заключителни разпоредби
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 32. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 86, 92, 103 от 2017 г. и бр. 7, 15, 27, 77 и 98 от 2018 г.) в чл. 74, ал. 1, т. 3 – думите „председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и директорите на териториалните ѝ дирекции“ се заменят с „председателя или заместник-председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, директора на дирекцията по Глава девета от Закона за противодействе на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и директорите на териториалните дирекции на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 32.


  § 33. В Закона за движение по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г. и бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62, 77 и 86 от 2018 г.) в чл. 91, ал. 3 след думите „оперативно-издирвателна дейност“ се добавя „и при извършване на конвоиране“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 33.

  § 34. В Закона за Националната служба за охрана (обн. ДВ. бр. 61 от 2015 г., доп. бр.103 от 2017 г.) в чл. 20, ал. 4 след думите „главния прокурор“ се добавя „и на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
  Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 34.

  Предложение на нар. пр. Красимир Събев:
  В заключителните разпоредби се създава § 35:
  „§ 35. В Закона за достъп до обществена информация (обн., ДВ, бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 1 и 45 от 2002 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 24, 30 и 59 от 2006 г., бр. 49 и 57 от 2007 г., бр. 104 от 2008 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 97 от 2015 г., бр. 13 и 50 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 77 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) в чл. 15, ал. 1, т. 13 думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“
  Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума