Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
18/04/2019 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 953-03-29/22.04.2019 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен от Министерски съвет на 03.04.2019 г.

  На свое заседание, проведено на 18 април 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен от Министерски съвет на 03.04.2019 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на отбраната – ген. Атанас Запрянов – заместник-министър, г-жа Нина Чебишева – началник отдел „Нормативно осигуряване на отбраната“ и г-жа Елена Маркова – държавен инспектор при Инспектората на Министерство на отбраната.
  От името на вносителя, законопроектът беше представен от ген. Атанас Запрянов, който посочи, че с него се предлага създаването на Съвместно командване на специалните операции с цел синхронизиране на системата за командване и управление на силите за специални операции на Република България с тази на страните – членки на НАТО. Предвижда се да се регламентират функциите на Съвместното командване на специалните операции по подбор, подготовка на личен състав и формирования, планиране, координиране, осигуряване на взаимодействието и централизираното провеждане, командване и управление на специални операции.
  Предлага се прецизиране на кръга от лица, задължени да подават декларации по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, извън лицата, заемащи висши публични длъжности в Министерството на отбраната.
  Със законопроекта се създава възможност за изплащане на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна и ободряващи напитки по време на занятия, учения, тренировки и лагери на военнослужещите при обективна невъзможност за осигуряването им.
  Предвижда се българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната, да могат да ползват социалните кухни към Министерството на отбраната и да бъдат подпомагани с парични средства.
  Със законопроекта се предлага увеличаване на максималната продължителност на работната смяна до 24 часа за някои длъжности за цивилни лица в случаите, когато дейността на въоръжените сили налага работата да се извършва съвместно от военнослужещи и от цивилни служители.
  С проекта на закон се осигурява възможност за работодателите във въоръжените сили да делегират свои правомощия на командирите и ръководителите на военни формирования и структури, които не са разпоредители с бюджет, по отношение на личния състав по трудово правоотношение.
  Г-н Запрянов подчерта, че с предлаганите промени в Кодекса за застраховането се цели отстраняване на несъответствие в правната уредба относно периода на задължителната гранична застраховка за автомобили с чужда регистрация, установено в Споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и в Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили.

  В дискусията взеха участие народните представители Христиан Митев, Димитър Лазаров и Десислава Атанасова които изразиха подкрепата си за законопроекта, като се обединиха около становището, че следва да се прецизират разпоредбите на параграф 1 и 6.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-16, внесен от Министерски съвет на 03.04.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума