Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
24/04/2019 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 953-03-31/25.04.2019 г.

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, от друга страна, № 902-02-10, внесен от Министерски съвет на 15 април 2019 г.

  На свое заседание, проведено на 24 април 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, от друга страна, № 902-02-10, внесен от Министерски съвет на 15 април 2019 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Руслана Стоянова - началник отдел в дирекция „Външноикономическа политика“ в Министерството на икономиката и г-жа Михаела Мавродинова - държавен експерт в дирекция „Външноикономическа политика“.
  От името на вносителя, законопроектът беше представен от г-жа Руслана Стоянова, която посочи, че с него се предлага да се ратифицира Споразумението за извършване на Икономически преглед на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, от друга страна, сключено чрез размяна на писма, подписани на 31 януари 2019 г. в София и на 26 март 2019 г. в Париж.
  С решение на Министерския съвет от 23 януари 2019 г. е одобрен проектът на Споразумение и е упълномощен министърът на икономиката да проведе преговорите за извършване на икономическия преглед на страната ни и да сключи споразумението чрез размяна на писма при условия на последваща ратификация.
  Г-жа Стоянова отбеляза, че задължителна стъпка за членството на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е извършването на икономически преглед на страната ни, с който да се установи състоянието на икономиката, финансовата система, политиката в различните сфери, в рамките на които държавите кандидатки следва да докажат, че се придържат към принципите, споделяни от страните – членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
  Икономическият преглед следва да обхване периода от 1 март 2019 г. до 1 март 2021 г. и да бъде осъществен в рамките на 9 - 12 месеца, като се очертаят макроикономическите предизвикателства и се изследват няколко структурни области и политики, които имат потенциал да подобрят ефективността на икономиката в дългосрочен план.
  Г-жа Стоянова акцентира върху необходимостта от ратифициране на споразумението от Народното събрание на Република България предвид съдържащите се в него клаузи относно финансови задължения за страната, както и относно уреждането на евентуални спорове между България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в Постоянния арбитражен съд в Париж и допълни, че финансовите задължения за България са в размер на 750 000 евро, които ще бъдат осигурени от бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г.
  В обсъждането на законопроекта взе участие народният представител Десислава Атанасова, която посочи, че България е получила предложение за икономически преглед още през 2014 г., информира народните представители за етапите в предстоящия преглед и заяви, че ще подкрепи така предложения законопроект.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, от друга страна, № 902-02-10, внесен от Министерски съвет на 15.04.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума